Ar­tik­ler tag­get med:

Hanne Rasmussen

Foundgood-stifter advarer: Fonde risikerer at tabe værdifuld viden på gulvet

Af­rap­por­te­rings­sæ­so­nen står for dø­ren i ci­vil­sam­fun­det. De kom­men­de må­ne­der skal man­ge hund­re­de ngo’er, for­e­nin­ger og ildsjæ­le for­tæl­le fon­de­ne, hvad der kom ud af deres…

Hvem varetager fondenes interesser?

  Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. For et par år si­den fik 34 fon­de de­res egen for­e­ning – Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Den…

Nye medlemmer i Fondenes Videnscenter

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har op­ta­get to nye fon­de som med­lem­mer i fonds­for­e­nin­gen, som nu be­står af 43 fon­de og filan­tro­pi­ske foreninger. 

Flere fonde bekender kulør i fløjkrig om brancheforening

Fon­de­ne har ik­ke no­get fæl­les ta­le­rør, men det skul­le de se at få. Så­dan lød det fra bå­de Lars Nør­by Jo­han­sen og Lars Ol­sen, be­sty­rel­ses­for­mænd i hen­holds­vis Wil­li­am De­mant Fon­den og Leo Fon­det på PwC’s år­li­ge fond­s­kon­fe­ren­ce. Der­med fort­sæt­ter de­bat­ten om en fæl­les interesseorganisation.

Sekretariatschef i fondsforening: ”Døren er åben”

Mens fle­re min­dre og mel­lem­sto­re fon­de ef­ter­ly­ser øget sam­ar­bej­de på tværs i sek­to­ren, så er med­lem­stil­gan­gen gå­et i stå i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Cen­trets nye hand­lings­plan rum­mer in­gen kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver om at hver­ve fle­re fon­de, der vil bak­ke op om for­e­nin­gens ar­bej­de, men ”Dø­ren er åben. Og vi vil me­get ger­ne ha­ve fle­re med­lem­mer,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef, Han­ne Rasmussen.

Fondenes Videnscenter præsenterer 2019-handlingsplan

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter præ­sen­te­re­de ved den net­op af­hold­te ge­ne­ral­for­sam­ling cen­trets hand­lings­plan for 2019. Iføl­ge pla­nen skal Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter bå­de fort­sæt­te si­ne ek­si­ste­ren­de med­lem­sak­ti­vi­te­ter, ud­vik­le nye ser­vi­ces og ar­bej­de for me­re præ­cis vi­den om fondsområdet.

Hanne Rasmussen ansat som sekretariatschef i Fondenes Videnscenter

Den 15. maj til­træ­der den tid­li­ge­re di­rek­tør i Le­go Fon­den, Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen stil­lin­gen som se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Videnscenter.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…