Ar­tik­ler tag­get med:

Jesper Mailind

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Professor: Flere fonde bør overveje at børsnotere datterselskaber

Leo Fon­det har net­op ta­get hul på si­ne over­vej­el­ser om­kring den frem­ti­di­ge struk­tur for ejer­ska­bet af me­di­ci­nal­virk­som­he­den Leo Phar­ma og son­de­rer blandt an­det terrænet…

Ny kommunikationschef i Leo Fondet

Leo Fon­det har pr. 17. au­gust an­sat Sig­ne Kra­bek som kom­mu­ni­ka­tions­chef. Der­u­d­over er Per­nil­le Mørch-Sø­ren­sen an­sat som Ma­na­ge­ment As­si­stant. Det op­ly­ser fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et holdingselskab…

23 fonde advarer mod nyt lovforslag

I alt 23 fon­de har net­op ind­sendt et fæl­les hø­rings­svar til Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, hvor de ad­va­rer mod et ak­tu­elt lov­for­slag om be­skat­ning ved over­dra­gel­se af virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Lov­for­sla­get er ik­ke tro mod po­li­ti­ker­nes øn­ske om at gø­re det me­re at­trak­tivt at etab­le­re nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, ly­der ad­vars­len fra fondene.

Professor: Fonde bør ‘disciplinere’ krav om afrapportering

Fon­de­ne bør nø­je over­ve­je, hvor man­ge krav de stil­ler til de­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re om af­rap­por­te­ring. Net­op fon­de­ne har nem­lig fri­he­den til at sty­re uden om unød­ven­digt bu­reau­kra­ti. Så­dan lød ét af ho­ved­bud­ska­ber­ne fra eva­lu­e­rings­eks­pert og pro­fes­sor Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen til sid­ste uges se­mi­nar om ‘Den Go­de Af­rap­por­te­ring’ hos No­vo Nor­disk Fonden.

Generelt stort fokus blandt forskningsfondene på skæv kønsbalance i akademia

For ny­lig lan­ce­re­de Vil­lum Fon­den et pro­gram, der via øre­mær­ke­de forsk­nings­mid­ler skal væ­re med til at af­hjæl­pe den skæ­ve køns­for­de­ling på forsk­nings­gan­ge­ne. Og­så Lund­beck­fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Leo Fon­det er op­mærk­som­me på pro­ble­ma­tik­ken og af­vi­ser ik­ke idéen om øre­mærk­ning, men har dog in­gen umid­del­ba­re pla­ner om et lig­nen­de initiativ.

Leo Fondet støtter hudforskning med 400 mio kr.

Den sto­re be­vil­ling går til etab­le­ring af et nyt cen­ter for hud­forsk­ning ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Cen­te­ret skal ba­ne vej­en for bed­re for­stå­el­se, fore­byg­gel­se og be­hand­ling af hudsygdomme.

Leo Fondet: 4 kilo og 2 kvadratmeter

In­ter­viewsta­fet­ten læg­ger den­ne gang vej­en for­bi Leo Fon­dets nye kon­tor ved Kal­k­bræn­de­ri­hav­nen. Her for­tæl­ler den næ­sten nye di­rek­tør, Jes­per Mai­lind, om fon­dens fo­kus på men­ne­skets stør­ste or­gan: hu­den. Bå­de for at hjæl­pe men­ne­sker med hud­li­del­ser – og for at for­bed­re ba­lan­cen i dan­ske fon­des støt­te til li­fe sci­en­ce-om­rå­det. Som svar på Frank Re­chen­dor­ff Møl­lers spørgs­mål for­tæl­ler han om am­bi­tio­nen om at gø­re Leo Fon­det me­re kendt uden­for lan­dets græn­ser og om ud­for­dring­en i at ad­skil­le fon­dens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter fra Leo Phar­mas kom­merci­el­le ak­ti­vi­te­ter. Han sen­der depe­chen vi­de­re til Mads Le­bech i Indu­stri­ens Fond.

Leo Fondet modtager milliardbeløb fra datterselskab

Om­sæt­nin­gen i Leo Phar­ma A/S run­de­de i 2017 for før­ste gang ti mil­li­ar­der kr. Me­di­ci­nal­virk­som­he­den over­fø­rer nu 18 mia. kr. til sin ejer – Leo Fondet.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…