Ar­tik­ler tag­get med:

Kulturministeriet

Fondsbestyrelse: Slipper for regning i sag om skulpturpark

Ef­ter læn­ge­re tids di­a­log mel­lem Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond og Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et er for­lø­bet om Skul­p­tur­par­ken i Her­ning nu af­slut­tet. Trods op­rin­de­lig mod­stand fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen, til­la­der sty­rel­sen nu, at den fre­de­de park i sto­re træk må op­da­te­res, som fon­den he­le ti­den har øn­sket sig. Der­med en­der sa­gen iføl­ge fon­den uden et øko­no­misk ef­ter­spil for bestyrelsen.

Fonde repræsenteret i nyt udvalg for kulturstatistik

Re­præ­sen­tan­ter fra fle­re fon­de og Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er blandt med­lem­mer­ne i et nyt rå­d­gi­ven­de ud­valg for kul­tur­sta­ti­stik. Ud­val­get er etab­le­ret af Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et i sam­ar­bej­de med Dan­marks Sta­ti­stik og skal bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af sta­ti­stik på kulturområdet.

Kulturministeriet: Fond skal genskabe fredet park efter ulovlig istandsættelse

Det var ulov­ligt, da Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond æn­dre­de den fre­de­de Skul­p­tur­par­ken i Her­ning i en renove­ring til fem mil­li­o­ner kro­ner. Det fast­slår Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et i en ny af­gø­rel­se. Mi­ni­ste­ri­et stad­fæ­ster der­med en tid­li­ge­re af­gø­rel­se fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen. Sam­ti­dig lov­lig­gø­res de­le af Skul­p­tur­par­kens nye udtryk.

To nye kunstfonde klar til ansøgninger fra efteråret

Kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck har ud­pe­get be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de to nye re­gio­na­le kunst­fon­de, Øer­nes Kunst­fond og Den Jy­ske Kunst­fond. Fon­de­ne er klar til at mod­ta­ge an­søg­nin­ger i november.

Tipsmidler skal betale Lokale og Anlægsfondens flytning

Det ko­ster 4,2 mio. kr. at flyt­te Lo­ka­le og An­lægs­fon­den til Ny­borg. Kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck be­der Fol­ke­tin­get om til­la­del­se til at be­ta­le med ud­lod­nings­mid­ler, der er øre­mær­ket til idrætsformål.

Direktørnetværk forhandlede mindre bøvlet fondsstatistik igennem hos ministerier

Fon­de­nes di­rek­tør­ne­t­værk sat­te sid­ste år hæ­le­ne i over­for tre mi­ni­ste­ri­er, der øn­ske­de de­tal­je­re­de tal om fonds­be­vil­lin­ger­ne. I di­a­log med fon­de­ne er der nu skabt en bre­de­re og min­dre bu­reau­kra­tisk mo­del for ind­be­ret­nin­ger. Den 30. ju­ni do­ku­men­te­rer Dan­marks Sta­ti­stik for før­ste gang dan­ske fon­des ud­de­lin­ger for­delt på en ræk­ke om­rå­der. ”Men der er ta­le om ind­be­ret­nin­ger, der ik­ke ska­ber vær­di, men er tom­me kal­o­ri­er i for­hold til fon­de­nes ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter,” ly­der kri­tik­ken fra In­du­stri­ens Fond.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…