Ar­tik­ler tag­get med:

Løkkefonden

Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

”Alar­me­ren­de.” Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på…

Løkkefonden trodser forskerne: “læringsforløb virker”

Trods ad­skil­li­ge for­ske­res ad­vars­ler hol­der Løk­ke­fon­den fast i, at dren­ge­nes og for­æl­dre­nes ind­tryk af de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb som Dren­ge­a­ka­de­mi­et og Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et ve­jer tun­ge­re end vi­den­ska­be­lig evidens. 

Fondstilsyn ser på Løkkefondens erhvervsdrift

Løk­ken­fon­den sæl­ger nu så man­ge kon­su­len­ty­del­ser om Dren­ge­a­ka­de­miets læ­rings­me­to­der, at fondsmyn­dig­he­der­ne over­ve­jer, om fon­den bør over­gå til at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond. 

Nye studier: Intensive læringsforløb har fortsat kun svage effekter

To nye eva­lu­e­rin­ger fra Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter vi­ser in­gen ty­de­lig po­si­tiv ef­fekt af in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, og beg­ge pe­ger og­så på mu­li­ge ne­ga­ti­ve ef­fek­ter af for­lø­be­ne. Der er nu be­hov for at stop­pe op og dis­ku­te­re, hvor­dan in­ten­siv un­der­vis­ning skul­le kun­ne ska­be de for­an­dring­er, som lang­va­rig al­min­de­lig sko­le­gang ik­ke er i stand til, me­ner for­sker fra Dan­marks Pæ­da­go­gis­ke Universitet.

Ny evaluering: Egmont Fondens flagskibsprojekt har svag effekt

For­ske­re ved Dan­marks Pæ­da­go­gi­ske Uni­ver­si­tet of­fent­lig­gjor­de i sid­ste uge de­res eva­lu­e­ring af Eg­mont Fon­dens flagskibspro­jekt Lær for Li­vet. De sko­le­fag­li­ge ef­fek­ter over tid er små, kon­klu­de­rer forskerne.

Katalytiske fonde bør værne om troværdigheden

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de me­ner: I ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi er for­ta­le­ri el­ler ad­vo­ca­cy et red­skab, som og­så er ble­vet brugt i for­bin­del­se med de om­dis­ku­te­re­de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. Men som en del af fon­de­nes pro­fes­sio­na­li­se­rings­rej­se bør ind­gå grun­di­ge over­vej­el­ser om, hvor­dan og hvor­når ad­vo­ca­cy-ar­bej­det skal fin­de sted.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…