Ar­tik­ler tag­get med:

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou

Carlsbergfondet: Ikke relevant at indføre bedømmelsespaneler

Ni mil­li­ar­der kro­ner om året. Så man­ge pen­ge be­vil­ger de pri­va­te fon­de til forsk­ning iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. For­melt be­slut­ter fon­de­nes be­sty­rel­ser, hvil­ke for­ske­re og projekter,…

Novo Nordisk Fonden satser over 400 mio. kr. på risikofyldt forskning

No­vo Nor­disk Fon­den ud­de­ler 413 mio. kr. til forsk­nings­le­de­re på for­skel­li­ge kar­ri­e­re­trin. Be­vil­lin­ger­ne stræk­ker sig over fem år for at frem­me mu­lig­he­den for ba­ne­bry­den­de forskning.

Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet

Po­dcast­vært Tri­ne Gam­mel­gaard er ta­get til No­vo Nor­disk Fon­den for at ta­le med He­ad of Re­search and In­nova­tion Grants, Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou og He­ad of Com­mu­ni­ca­tion and Sta­ke­hol­der Re­la­tions, St­ef­fen Lü­ders. De for­tæl­ler om den enor­me ud­vik­ling, som fon­den har gen­nem­gå­et over de se­ne­ste ti år. Og om hvor­dan be­sty­rel­sen be­nyt­ter uaf­hæn­gi­ge eks­per­ter til at or­ga­ni­se­re vur­de­rin­gen af an­søg­nin­ger ud fra et armslæng­de­prin­cip i be­stræ­bel­ser­ne på at sik­re vi­den­ska­be­lig kvalitet.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…