Ar­tik­ler tag­get med:

Ninna Thomsen

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Flere advarsler mod gaver fra tobaksfonde

Kom­mu­ner, for­e­nin­ger og pro­jek­ter bør ik­ke mod­ta­ge støt­te el­ler ga­ver fra to­baks­fon­de før de er ren­set for røg. Nu skal især to vel­gø­ren­de fon­de, Au­gusti­nus Fon­den og Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, hvis for­mue del­vist hvi­ler på to­bak, gø­res “re­ne,” me­ner Kræf­tens Be­kæm­pel­se. Tryg­fon­den og Fær­ch­fon­den har al­le­re­de fri­vil­ligt ren­set for­mu­en for to­baksak­tier. Kø­ben­havns nye sund­heds­borg­me­ster vil und­gå fonds­mid­ler fra to­bak­sin­du­stri­en for at re­stau­re­re mu­se­er. Og på CBS, som selv er hav­net i kon­flik­ter om to­baks­pen­ge, ta­les der om en ny udvikling. 

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…