Ar­tik­ler tag­get med:

Nordea Liv & Pension

Peter Gæmelke: Demokratisk engagement skal baseres på lyst til indflydelse

Ly­sten skal dri­ve vær­ket. Det gam­mel­kend­te ud­tryk pas­ser sær­de­les godt på det syn, for­man­den for Vel­liv For­e­nin­gen Pe­ter Gæ­mel­ke har på med­lem­mer­nes vil­je til at…

Astrup forsøger comeback i Velliv Foreningen: “Pensionskunder blev snydt”

I 2015 blev Tryg­heds­grup­pens pen­ge­tank 8 mia. kr. slan­ke­re. En af de ab­so­lut­te ho­ved­kræf­ter bag op­split­nin­gen af Tryg­heds­grup­pen, Jørn Astrup Han­sen, for­sø­ger nu et co­me­ba­ck i Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab. Her vil han ta­ge liv­tag med vedtæg­ter­ne for for­e­nin­gen, som net­op er ble­vet ene­e­jer af Vel­liv, Pen­sion & Livs­for­sik­rings­sel­skab A/S.

Velliv Foreningen modtager pris for transparens

Vel­liv For­e­nin­gen har vun­det en nor­disk pris som ‘In­flu­en­cer of the Year 2019’. Pri­sen gi­ves for for­e­nin­gens ar­bej­de med at om­dan­ne pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv til et trans­pa­rent og de­mo­kra­tisk kun­de­e­jet selskab.

Norliv åbner nu for millioner til mental sundhed

For­e­nin­gen Nor­liv fik sid­ste år et over­skud på 460 mio. kr. Re­præ­sen­tant­ska­bet har be­slut­tet at for­de­le be­lø­bet mel­lem bonus til med­lem­mer­ne og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. De før­ste ud­de­lin­ger til pro­jek­ter in­den for men­tal sund­hed kan ske al­le­re­de in­den sommer.

Ny formand for Trygfonden

Ef­ter fem år som for­mand ud­træ­der Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen af be­sty­rel­sen for Tryg­heds­grup­pen, der står bag Tryg­fon­den. Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen stod blandt an­det i spid­sen for den konflikt­løs­ning, som i 2015 før­te til en spalt­ning af Trygheds­gruppen og stif­tel­sen af For­e­nin­gen Nor­dea Liv & Pen­sion (i dag Nor­liv). Jes­per Hjul­mand er valgt som ny formand. 

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…