Ar­tik­ler tag­get med:

Østre Landsret

Forening: Justitsministeriet trækker tiden for at skade vores sag

Fron­ter­ne er truk­ket sær­de­les skar­pt op mel­lem Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, Bor­ger­rets­fon­den og For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning. For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning har sagsøgt Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et for at over­vå­ge borgerne…

Advokater kortlagde Civilstyrelsens praksis

Hvor man­ge sa­ger om li­ge­stil­le­de ud­de­lings­for­mål har Ci­vilsty­rel­sen egent­lig af­gjort? Og har fondsmyn­dig­he­dens prak­sis væ­ret kon­si­stent over åre­ne? Det er nog­le af de spørgs­mål, som…

Det Nissenske Familiefond retter ind og uddeler almennyttigt

I år­ti­er har Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond stort set ik­ke ud­delt al­men­nyt­tigt. Men si­den Ci­vilsty­rel­sen i 2012 af­gjor­de, at fon­den ik­ke må nø­jes med at gi­ve til fa­mi­li­en, har den hvert år ud­delt til en ræk­ke so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål. ”Der lig­ger ik­ke pro­cestak­ti­ske over­vej­el­ser bag fon­dets ud­de­lin­ger,” si­ger be­sty­rel­ses­for­man­den. Først i år gav lands­ret­ten med­hold i, at Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se skal an­nul­le­res. ”Nu skal sa­gen jo så af­gø­res i Hø­jeste­ret, men jeg sy­nes i vir­ke­lig­he­den ik­ke, at der er så me­get juri­disk prin­ci­pi­elt i sa­gen,” si­ger fonds­ret­s­eks­pert Sø­ren Ber­gen­ser og for­kla­rer hvorfor. 

Tuborgfondet skal særligt støtte dansk erhvervsliv

I 2014 gik 20 pct. af Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger til støt­te for dansk er­hvervs­liv. Si­den har Tu­borg­fon­det skær­pet sit fo­kus på fæl­les­ska­ber og fri­vil­lig­hed med ud­gangs­punkt i ci­vil­sam­funds­organisationer. På bag­grund af Tu­borg­fon­dets stra­te­gi, ind­sats­om­rå­der og ud­de­lings­po­li­tik er det ble­vet svært at se på hvil­ken må­de Tu­borg­fon­det sær­ligt støt­ter er­hvervs­li­vet. Det me­ner fle­re fond­s­eks­per­ter, der sam­ti­dig vur­de­rer, at ’sær­ligt’ skal tol­kes som me­re end halv­de­len af uddelingerne. 

Uddelingsregler skal i Højesteret

Fon­de der har fle­re ud­de­lings­for­mål skal ud­de­le li­ge me­get til hvert for­mål over tid. Men i Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond har be­sty­rel­sen si­den stif­tel­sen pri­o­ri­te­ret fa­mi­lie­for­må­let. Den 25. ja­nu­ar gav Østre Lands­ret fon­den med­hold i en prin­ci­pi­el sag, som Ci­vilsty­rel­sen nu har an­ket til Højesteret. 

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…