Ar­tik­ler tag­get med:

turboforløb

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Her står fondene efter kritik af nationale tests

En ræk­ke dan­ske fon­de har be­vil­get pen­ge til ind­sat­ser og føl­ge­forsk­ning ba­se­ret på de kri­ti­se­re­de na­tio­na­le tests. Men selv­om for­ske­re på om­rå­det er eni­ge om, at te­ste­ne kun­ne væ­re me­re præ­ci­se, er de ik­ke eni­ge om kon­se­kven­ser­ne for de fonds­fi­nan­si­e­re­de ind­sat­ser.

Nye studier: Intensive læringsforløb har fortsat kun svage effekter

To nye eva­lu­e­rin­ger fra Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter vi­ser in­gen ty­de­lig po­si­tiv ef­fekt af in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, og beg­ge pe­ger og­så på mu­li­ge ne­ga­ti­ve ef­fek­ter af for­lø­be­ne. Der er nu be­hov for at stop­pe op og dis­ku­te­re, hvor­dan in­ten­siv un­der­vis­ning skul­le kun­ne ska­be de for­an­dring­er, som lang­va­rig al­min­de­lig sko­le­gang ik­ke er i stand til, me­ner for­sker fra Dan­marks Pæ­da­go­gis­ke Uni­ver­si­tet.

Skoleledere og lærerforening kritiserer politisk opbakning til fondsstøttede turboforløb

In­ten­si­ve læ­rings­for­løb vir­ker ik­ke ef­ter hen­sig­ten, vi­ser net­op of­fent­lig­gjor­te eva­lu­e­rin­ger. Der­for bør po­li­ti­ker­ne æn­dre kurs i for­hold til for­lø­be­ne, mel­der bå­de Skole­le­der­for­e­nin­gen og Dan­marks Læ­rer­for­e­ning. Det po­li­ti­ske sy­stem po­ster fort­sat mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner i for­lø­be­ne, der igang­sæt­tes og støt­tes af fle­re dan­ske fon­de.

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…