100 fondsprojekter giver 3,3 mia. til det offentlige

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over ak­tu­el­le fond­spro­jek­ter til den of­fent­li­ge sek­tor dæk­ker 100 pro­jek­ter, som er en­ten be­vil­get, af­slut­tet el­ler igang­væ­ren­de i 2015 og 2016. Li­sten er dog ik­ke udtøm­men­de for de med­ta­ge­de fon­des støt­te til kom­mu­ner, re­gio­ner og stats­li­ge en­he­der, li­ge­som fle­re af lan­dets me­re end 10.000 fon­de kan ha­ve lig­nen­de pro­jek­ter. Op­gø­rel­sen dæk­ker ik­ke fon­de­nes støt­te til forsk­nings­pro­jek­ter el­ler drift af forsk­nings­cen­tre. Den ik­ke med­reg­ne­de forsk­nings­støt­te fra Lund­beck­fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den, Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond, Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne, Oti­con Fon­det og Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ud­gør ale­ne i 2015 me­re end 2 mia. kr. Be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den på 1 mil­li­ard kro­ner til bla. ud­dan­nel­se af skole­le­de­re, læ­re­re og an­dre for­mål i Fol­ke­sko­len er hel­ler ik­ke medregnet.

Regioner

Be­løbTy­peBe­skri­vel­seFond
Rigs­ho­spi­ta­let, Re­gion Hovedstaden600.000.000Part­ner­skabByg­ge­ri: ’Bør­ne­ri­get’ er nav­net på et ho­spi­tals­byg­ge­ri for børn, un­ge, fø­de­n­de og de­res fa­mi­li­er. Byg­ge­ri­et er et part­ner­skab mel­lem Re­gion Ho­ved­sta­den, som be­ta­ler 1,4 mia. kr., Ole Kirks Fond, som støt­ter med 600 mio. kr. og Rigs­ho­spi­ta­let. Pro­jek­tet ind­le­des med pro­jekt­kon­kur­ren­ce i 2016-2017. Ole Kirks Fond
Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Re­gion Syddanmark
Her­lev ho­spi­tal, Re­gion Hovedstaden 
Re­gions­ho­spi­ta­let Her­ning, Re­gion Midtjylland
Næst­ved Sy­ge­hus (fra 2017), Re­gion Sjælland
Sam­ar­bej­de
In­di­rek­te støtte
Kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling: El­sass Fon­den ind­går i sam­ar­bej­der med kom­mu­ner og ho­spi­ta­ler om pro­jekt­for­løb med kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling for fag­folk og fa­mi­li­er med børn med Ce­re­bral Pa­re­se (CP). El­sass Fon­den bi­dra­ger med vi­den og res­sour­cer, b.la. fra fon­dens El­sass Instituttet.El­sass Fonden
Hvi­d­ov­re Hospital145.000Støt­teUd­dan­nel­se: Ud­dan­nel­ses­for­løb for kvin­der med af­fø­rings­in­kon­ti­nens. For­må­let med pro­jek­tet er at øge vi­den og bry­de ta­bu om af­fø­rings­in­kon­ti­nens, samt at bry­de so­ci­al iso­la­tion om­kring syg­dom­men. Hel­se­fon­den støt­ter med 145.000 kr.Hel­se­fon­den
Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Re­gion Midtjylland150.000Støt­teSund­hed: Skrum­pe­le­ver og sund mund - mund­hy­giej­ne-til­bud til pa­tien­ter med le­vercir­ro­se. Pro­jek­tets for­mål er at for­bed­re tands­und­he­den og mund­hy­giej­nen for pa­tien­ter med le­vercir­ro­se, her­un­der at un­der­sø­ge ef­fek­ten af pa­tien­tind­dra­gen­de in­ter­ven­tio­ner i for­hold til oral sund­hed. Hel­se­fon­den støt­ter med 150.000 kr.Hel­se­fon­den
Vi­den­cen­ter for Hjælpemidler400.000Støt­teSund­hed: Bor­ge­re med hjer­neska­de­des øn­sker og be­hov – me­to­de­ud­vik­ling og af­dæk­ning. Hel­se­fon­den støt­ter med 400.000 kr.Hel­se­fon­den
Psy­ki­a­tri­en i Re­gion Syddanmark350.000Støt­teMen­tal sund­hed: San­se­pro­fi­ler til un­ge psy­kisk sår­ba­re. For­må­let med pro­jek­tet, som er støt­tet af Hel­se­fon­den, er kon­kret at ud­ar­bej­de san­se­pro­fi­ler på un­ge psy­kisk sår­ba­re, så de får ind­sigt i, hvor­dan de­res in­di­vi­du­el­le pro­fil ser ud, og hvad de kan gø­re for at få et bed­re funktionsniveau.Hel­se­fon­den
CFK, Re­gion Midtjylland200.000Støt­teSo­ci­a­le for­mål: Pro­jek­tet "En­som­hed – en sam­ar­bejds­mo­del for kom­mu­ne og ci­vil­sam­fund" har til for­mål på et forsk­nings­ba­se­ret grund­lag at ud­vik­le og af­prø­ve en sam­ar­bejds­mo­del med hen­blik på fore­byg­gel­se og af­hjæl­p­ning af en­som­hed i Aar­hus Kom­mu­ne. Hel­se­fon­den støt­ter med 200.000 kr.Hel­se­fon­den
In­sti­tut for kom­mu­ni­ka­tion og han­di­cap, Re­gion Midtjylland200.000Støt­teKom­mu­ni­ka­tion for li­vet - ud­vik­ling af sam­ta­le­grup­per med fri­vil­lig­støt­te til bor­ge­re med afa­si. Pro­jek­tets for­mål er at for­bed­re livskva­li­te­ten for bor­ge­re med afa­si ved at af­prø­ve, om et sam­ta­le­grup­pe­kon­cept med fri­vil­lig­støt­te un­der­støt­tet af sam­ta­le­støt­te­me­to­den (SCA - Sup­por­ted Con­ver­sa­tion of Adults with Ap­ha­sia) kan styr­ke del­ta­ger­nes kom­mu­ni­ka­tion og mestring.Hel­se­fon­den
Her­lev Ho­spi­tal, Re­gion HovedstadenStøt­teHo­spi­tals­ud­styr: A. P. Møl­ler Fon­den støt­te­de i 2015 med ind­køb af en ny scan­ner til CT-enheden.A. P. Møl­ler Fonden
Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Re­gion Midtjylland17.500.000Støt­teHo­spi­tals­ud­styr: A. P. Møl­ler Fon­den støt­te­de i 2015 med ind­køb af ny scan­ner-tek­no­lo­gi: mag­ne­tisk re­so­nans hy­per­po­la­ri­se­rings­un­der­sø­gel­ser. 17,5 mio. kr.A. P. Møl­ler Fonden
Sy­ge­hus Lil­le­bælt, Re­gion Syddanmark14.500.000Støt­teHo­spi­tals­ud­styr: Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond be­vil­ge­de i 2015 pen­ge­ne til ind­køb af en ope­ra­tions­ro­bot, som skal as­si­ste­re med ro­bot­kirur­gi på pa­tien­ter med vis­se sygdomme.Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond
Re­gion Hovedstaden,SDC Co­pen­ha­gen diabetscenter.109.000.000Støt­teSteno Di­a­be­tes Cen­ter: No­vo Nor­disk Fon­den og Re­gion Ho­ved­sta­den har med in­put fra No­vo Nor­disk A/S ud­vik­let en vi­sion, der skal sik­re per­so­ner med di­a­be­tes be­hand­ling i ver­dens­klas­se. Hen­sig­ten i den fæl­les vi­sion er, at Steno Di­a­be­tes Cen­ter SDC over­dra­ges til Re­gion Ho­ved­sta­den pr. 1. ja­nu­ar 2017. I pe­ri­o­den 2017-2020 er det tan­ken at op­fø­re en ny byg­ning ved Her­lev Ho­spi­tal til at hu­se det nye center.No­vo Nor­disk Fonden
Rigs­ho­spi­ta­let, Re­gions Hovedstaden300.000Støt­teFor­mid­ling om li­vet med hjertesygdom.Formålet med pro­jek­tet er at støt­te per­so­ner med hjer­te­syg­dom og de­res fa­mi­li­er i at age­re hen­sigts­mæs­sigt i hver­dags­li­vet. Hel­se­fon­den støt­ter med 300.000 kr.Hel­se­fon­den
Re­gion Midtjylland1.460.000Støt­teUd­vik­ling af un­ge­men­tor­ord­ni­ning: Un­ge­men­tor­ord­nin­gen er en hel­heds­o­ri­en­te­ret støt­te til un­ge, som har få­et en hjer­neska­de ef­ter ulyk­ke el­ler syg­dom. Hvis den un­ge er in­ter­es­se­ret i til­bud­det, bli­ver en men­tor al­le­re­de til­knyt­tet, mens pa­tien­ten er ind­lagt. Tryg­fon­den støt­ter pro­jek­tet med 1,4 mio. kr.Tryg­fon­den
Psy­ki­a­trisk Cen­ter Kø­ben­havn, Re­gion Hovedstaden495.000Støt­teUd­styr og an­læg af ha­ve til fy­sisk ak­ti­vi­tet. Et liv med psy­kisk syg­dom med­fø­rer of­te inak­ti­vi­tet, ned­sat lyst og ener­gi, træt­hed, iso­la­tion og fø­rer of­te til væ­sent­lig kor­te­re le­ve­tid end hos al­men­be­folk­nin­gen grun­det over­vægt, di­a­be­tes og hjer­te-kar-syg­dom­me. Tryg­fon­den støt­ter Psy­ki­a­trisk Cen­ter Kø­ben­havn med mid­ler blandt an­det til en bold­ba­ne, fit­nes­s­red­ska­ber og et af­slap­nings­om­rå­de med pavil­lon, bor­de og træ­er til gavn for mel­lem 500-1000 pa­tien­ter årligt.Tryg­fon­den
Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Re­gion Syddanmark526.000Støt­teFore­byg­gel­se af fød­selska­der: Ved tre-fi­re pct. af al­le føds­ler i Dan­mark får kvin­den sto­re brist­nin­ger i mel­lem­kø­det. På Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Svend­borg Sy­ge­hus an­ven­der man en ny me­to­de, der ned­brin­ger an­tal­let af ska­der. Pro­jek­tet skal sik­re en opkva­li­fi­ce­ring af læ­ger og jor­de­mødre, samt at der kan ind­kø­bes det ret­te ud­styr til un­der­vis­nin­gen. Sam­ti­dig skal der ud­ar­bej­des ret­nings­linjer for sær­lig ri­si­ko­fyld­te føds­ler, f.eks. føds­ler, hvor der an­ven­des su­ge­kop. Tryg­fon­den støt­ter pro­jek­tet med en halv mil­li­on i 2015.Tryg­fon­den
Bør­ne­af­de­lin­gen på Re­gions­ho­spi­ta­let Vi­borg, Re­gions Midtjylland588.000Støt­teSund­heds­ple­je på tværs: Pro­jek­tet har til for­mål at styr­ke over­gan­gen fra ind­læg­gel­se på ho­spi­ta­let til hjem­met for for­æl­dre til for tid­ligt fød­te børn. Tryg­fon­den støt­ter ho­spi­ta­let med 588.000 kr. i 2015.Tryg­fon­den
Psy­ki­a­trisk Cen­ter Bal­lerup, Re­gion Hovedstaden250.000Støt­teKunst og men­tal sund­hed: Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond støt­ter med 250.000 kr. til kunst­pro­jekt for men­ne­sker med spi­se­for­styr­rel­ser i Psy­ki­a­trisk Cen­ter Bal­lerups nybyggeri.Det Obel­ske Familiefond
Re­gio­ner i alt746.064.000

Kommuner

Be­løbTy­peBe­skri­vel­seFond
Fre­de­ri­cia, Kol­ding, Ran­ders, Søn­der­borg, Hvi­d­ov­re, Hø­je Taa­strup, Lej­re, Næst­ved og Val­lens­bæk kommuner5.000.000Støt­te til strategiudviklingI pro­jekt Grøn Ge­ne­ra­tion ud­vik­ler de ni del­ta­gen­de kom­mu­ner nye stra­te­gi­er for at frem­me ud­dan­nel­se i bæ­re­dyg­tig­hed ret­tet mod børn og un­ge. Den en­kel­te kom­mu­ne etab­le­rer tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de mel­lem tek­nisk for­valt­ning og sko­le­for­valt­nin­gen. Af­slut­tet i år. Vil­lum Fon­den støt­te­de pro­jek­tet med 5 mio. kr.Vil­lum Fonden
Hels­in­gør Kom­mu­ne og Lej­re Kommune15.000.000Part­ner­skabSo­ci­a­le for­mål: Hel­se­fon­den har be­vil­get 15 mio. kr. over en fler­årig pe­ri­o­de til ud­vik­lings­ar­bej­de, der skal bry­de den so­ci­a­le arv. Hel­se­fon­den sam­ar­bej­der med og støt­ter Hels­in­gør og Lej­re Kom­mu­ne med at gå nye ve­je for at ska­be bed­re livsvil­kår for ud­sat­te børn og un­ge. Sam­men med So­ci­alt Ud­vik­lings­cen­ter SUS af­prø­ver de to kom­mu­ner ar­bejds­me­to­den, col­lecti­ve im­pact, hvor of­fent­li­ge, pri­va­te og fri­vil­li­ge sæt­ter fæl­les mål og går sam­men om at lø­se et spe­ci­fikt so­ci­alt problem.Hel­se­fon­den
Bil­lund Kommune6.000.000OPPBørn, læ­ring og leg: Bør­ne­nes Ho­ved­stad er nav­net på et egent­ligt of­fent­ligt pri­vat part­ner­skab etab­le­ret i 2012 mel­lem Le­go­fon­den og Bil­lund Kom­mue. OPP'et er or­ga­ni­se­ret som et ak­tie­sel­skab, hvor kom­mu­nen og Le­go­fon­dens hol­dings­el­skab hver ejer 50 pct. Vi­sio­nen er bl.a., at Bil­li­und Kom­mu­ne skal væ­re "et godt sted for børn at vok­se op og fol­de sig ud som ska­ben­de ver­dens­bor­ge­re". Ek­sem­pel­vis ka­ster 3000 af Bil­lund Kom­mu­nes børn i sko­ler og dag­til­bud sig til ja­nu­ar ud i et fæl­les læ­ring­pro­jekt med om­drej­nings­punk­tet ”ener­gi”. Kom­mu­nen og Le­go­fon­den bi­dra­ger til­sam­men med 12 mio. kr. om åretLe­go­fon­den
Vi­borg Kommune12.500.000Samarbejde/ in­ter­na­tio­nalt samarbejdeTil­gæn­ge­lig­hed og kul­tu­rarv: I sep­tem­ber må­ned ind­vie­de Vi­borg Kom­mu­ne et pro­jekt, der skal sik­re til­gæn­ge­lig­hed for al­le til Vi­borgs hi­sto­ri­ske by­ker­ne. Pro­jek­tet ind­går som de­mon­stra­tions­pro­jekt i et eu­ro­pæ­isk sam­ar­bej­de i re­gi af Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (EFC) og var for­ank­ret i en sty­re­grup­pe med del­ta­gel­se af Vi­borg Kom­mu­ne, Re­al­da­nia (10 mio. kr.), Ar­bejds­mar­ke­dets Fe­ri­e­fond og Be­vi­ca Fon­den (2,5 mio​.kr.) Og­så Van­fø­re­fon­den bi­drog til finansieringen.Be­vi­ca Fon­den, Re­al­da­nia, Vanførefonden
Ski­ve, Re­bild, Aal­borg og Ran­ders kom­mu­ner samt op til 21 an­dre landkommuner16.100.000Støt­te samt fag­lig spar­ring til stra­te­gi­pla­ner, fa­ci­li­te­ring af net­værk, ud­vik­ling af vi­den, samt formidlingLand­di­strikt­ud­vik­ling: DGI, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den lan­ce­re­de i 2016 et pro­jekt om ud­vik­ling af lands­byklyn­ger, som kan sø­ges af kom­mu­ner og lands­by­er. Pro­jek­tet har et bud­get på 16,1 mio. kr. hvoraf Re­al­da­nia bi­dra­ger 10,6 mio. De fi­re før­ste lands­byklyn­ger blev of­fent­lig­gjort i de­cem­ber 2016. De fi­re nye klyn­ger lig­ger i Ski­ve, Re­bild, Aal­borg og Ran­ders kommuner.Re­al­da­nia, Lo­ka­le og Anlægsfonden
Gen­tof­te, Fu­re­sø, Lyng­by – Tår­bæk, Oden­se, Her­ning og Es­b­jerg kommuner.Sam­ar­bej­de, ud­dan­nel­se og kompetenceudvikling El­sass Fon­den ind­går i sam­ar­bej­der med kom­mu­ner og ho­spi­ta­ler om pro­jekt­for­løb med kompetence­udvikling for fag­folk og fa­mi­li­er med børn med Ce­re­bral Pa­re­se (CP). Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lin­gen af for­æl­dre­ne er en del af pro­jek­ter­ne. De­le af kom­pe­ten­ce­ud­vik­lin­gen fo­re­går ved op­hold på El­sass In­sti­tut­tet og no­get fo­re­går i kommunerne.El­sass Fonden
Job­cen­ter Aar­hus, Aar­hus Kom­mu­nes beskæftigelses-forvaltning5.972.000Støt­teAr­bejds­lø­se i job: Ve­lux Fon­den støt­ter i 2015 Job­cen­ter Aar­hus’ pro­jekt ”Lang­tids­le­di­ge ta­ger te­ten” med 5,9 mio. kr. Der­med kan job­cen­tret gi­ve le­di­ge rå­de­ret over en del af bud­get­tet, så de i hø­je­re grad kan sam­men­sæt­te de­res jo­bind­sats ud fra eg­ne øn­sker og be­hov. Pro­jek­tet har til for­mål at gi­ve stør­re selv­be­stem­mel­se, me­dind­fly­del­se og an­svar til de le­di­ge. Det skal un­der­støt­te en po­si­tiv, per­son­lig ud­vik­ling for den en­kel­te og brin­ge fle­re, nye mu­lig­he­der i spil i jo­bind­sat­sen. Sam­ti­dig skal pro­jek­tet bi­dra­ge til at ud­vik­le en ny kul­tur for sam­ar­bej­det mel­lem bor­ger og kommune.Ve­lux Fonden
7 sko­ler
Dro​en​.dk tjek pres­se­med­del­el­se om de 7 skoler
21.000.000Part­ner­skabDrøn på sko­le­går­den: Part­ner­skab mel­lem kul­tursty­rel­sens selv­stæn­di­ge stats­li­ge in­sti­tu­tion, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Re­al­da­nia og Kræf­tens Be­kæm­pel­se. Fle­re pro­jek­ter ind­vi­et i år. Bag Drøn på sko­le­går­den står et part­ner­skab mel­lem Re­al­da­nia, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den og Kræf­tens Be­kæm­pel­se. Kampag­nen har et sam­let bud­get på godt 21 mio. kr., og her­til kom­mer en esti­me­ret kom­mu­nal selv­fi­nan­si­e­ring på 10 mio. kr.Re­al­da­nia, Lo­ka­le og Anlægsfonden
Fol­ke­sko­ler­ne/un­der-vis­nings­mi­ni­ste­ri­et.Un­der­sø­gel­se på eget initiativFol­ke­sko­lere­form: Tryg­fon­den har i år fi­nan­si­e­ret en om­fat­ten­de un­der­sø­gel­se fra Ox­ford Re­search om børns be­væ­gel­se og mo­tion i lø­bet af sko­le­da­gen. Det er blandt an­det un­der­søgt, hvor man­ge sko­ler der over­hol­der Fol­ke­sko­lere­for­men og lov­giv­nin­gens krav om at gen­nem­fø­re min. 45 mi­nut­ters dag­lig be­væ­gel­se i skoletiden.Tryg­fon­den
12 sko­ler i Ru­der­s­dal Kommune5.000.000Støt­teDen bæ­re­dyg­ti­ge sko­le i Ru­der­s­dal Kom­mu­ne sæt­ter fo­kus på ad­færds­æn­drin­ger hos sko­le­e­le­ver, der er med til at re­du­ce­re ener­gi­for­bru­get på sko­ler­ne med over 20 pct. Pro­jek­tet er eva­lu­e­ret og for­mid­let i 2016 og er støt­tet med 5 mio. kr. af Ve­lux Fonden.Ve­lux Fonden
Dag­in­sti­tu­tio­ner i Fre­de­riks­berg KommuneStøt­teFrisk luft til in­sti­tu­tions­børn Fre­de­riks­berg­Fon­den har øre­mær­ket mid­ler til, at by­ens dag­in­sti­tu­tio­ner kan sø­ge om støt­te til ind­køb af de­res helt eg­ne el-lad­cyk­ler. Den in­te­gre­re­de Fre­de­riks­berg-in­sti­tu­tion Mid­går­den har del­ta­get i et pi­lot­pro­jekt, hvor man har fun­det frem til den helt rig­ti­ge el-lad­cy­kel, der gør det mu­ligt at ta­ge bør­ne­ne med på tur, of­te­re og læn­ge­re væk. Fre­de­riks­berg­Fon­den op­for­drer in­sti­tu­io­ner­ne til at søge.Fre­de­riks­berg-Fon­den
Al­le kom­mu­ner kan søge20.000.000Støt­teUd­sat­te bør­ne­fa­mi­li­er: Ve­lux Fon­den har i år af­sat op til 20 mio. kr. til kom­mu­ner og ngo’er til i fæl­les­skab at la­ve nye ind­sat­ser over for so­ci­alt ud­sat­te bør­ne­fa­mi­li­er. Med pen­ge­ne skal myn­dig­he­der og ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner sam­ar­bej­de om bed­re hjælp til fa­mi­li­er med so­ci­a­le problemer.Ve­lux Fonden
Skan­der­borg Kommune/Låsby6.000.000Støt­teKli­ma­sik­ring/ Grossgym i Lås­by Sø­park: Kom­bi­ne­ret sky­brud­s­sik­ring og mo­tions­park blev ind­vi­et i novem­ber 2016. Lås­by Sø­park har ko­stet i alt 19 mio​.kr. her­af 14 mio. kr. til re­kre­a­ti­ve for­mål. Par­ken og By­skel­let er støt­tet af Skan­der­borg For­sy­nings­virk­som­hed, Skan­der­borg Kom­mu­ne, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den (3,5 mio. kr.) og Re­al­da­nia (2,5 mio. kr.), Fril­ufts­rå­det og Vanførefonden.Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Re­al­da­nia, Vanførefonden
Ny­borg Kommune200.000.000Støt­teRe­stau­re­ring af Ny­borg Slot. For at re­vi­ta­li­se­re det hi­sto­ri­ske monu­ment gen­nem­fø­res fra 2015-2019 en om­fat­ten­de re­stau­re­ring af slot­tet og tur­ne­rings-plad­sen. Re­al­da­nia og A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter sam­men med 200 mio. kr. Ny­borg Kom­mu­ne selv med 35 mio. kr.A. P. Møl­ler Fon­den, Realdania
Guld­borgs­und Kommune300.000Na­tur­pro­jekt: Af­græs­ning af stran­den­ge langs Guld­borgs­und – 300.000 kr., 15. Ju­ni Fonden15. Ju­ni Fonden
Ka­tri­neb­jergsko­len, Aar­hus Kommune5.200.000Støt­teIn­klu­sion af børn med au­tis­me i al­me­ne sko­le­klas­ser. Aar­hus Kom­mu­ne og Ka­tri­neb­jergsko­len er de før­ste til at af­prø­ve er­fa­rin­ger­ne fra det ame­ri­kan­ske pro­gram Ne­st i en dansk kon­tekst. Pro­gram­met har kørt i New York i ti år og er­fa­rin­ger­ne vi­ser, at børn med au­tis­me, der går i en al­min­de­lig klas­se med en sær­lig pæ­da­go­gik, læ­rer me­re, end hvis de gik i spe­ci­al­klas­se. Sam­ti­dig kla­rer al­le bør­ne­ne i klas­sen sig bed­re bå­de fag­ligt, per­son­ligt og so­ci­alt. Eg­mont Fon­den støt­ter pro­jek­tet med 5,2 mio. kr.Eg­mont Fonden
Ar­re­sø Sko­le i Halsnæs Kom­mu­ne, Ha­ar­by Sko­le i As­sens Kom­mu­ne, Mo­se­de­sko­le i Gre­ve Kom­mu­ne, Stok­ke­bæks­ko­len i Svend­borg Kom­mu­ne, Søn­der­vangsko­len i Aar­hus Kom­mu­ne, Vir­ring Sko­le i Skan­der­borg Kommune26.000.000Støt­teSko­le+ Pro­jekt: Sko­le+ er en kampag­ne, der med seks ek­sem­pel­pro­jek­ter vi­ser vej­en til, hvor­dan in­den­dørs­fa­ci­li­te­ter­ne på lan­dets sko­ler kan ind­ret­tes, så de i hø­je­re grad in­vi­te­rer til idræt og be­væ­gel­se for børn og voks­ne i og uden­for skoletid.Danmarks Idræts­for­bund, Re­al­da­nia og Lo­ka­le og An­lægs­fon­den står bag kampag­nen og 26 mio. kr. til skolerne.Re­al­da­nia, Lo­ka­le og Anlægsfonden
Ran­ders Kom­mu­ne, Mu­se­um Østjylland4.000.000Kul­tur: Etab­le­ring af ba­sis­ud­stil­lin­ger på det Mu­se­um Østjyl­lands af­de­ling i Gre­naa. Støt­tet af Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond i 2015.Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond
Vej­le Kommune25.000.000An­læg: Re­vi­ta­li­se­ring af Skyt­te­hus­ha­ven og pro­me­na­den i Vej­le. Pro­jek­tet er støt­tet med 25 mio. kr. af A.P. Møl­ler FondenA. P. Møl­ler Fonden
Læ­sø Kommune22.000.000Kul­tu­rarv: Slots- og Kul­tursty­rel­sen er sam­men med Læ­sø Kom­mu­ne pro­jekt­le­der på pro­jek­tet ”Tæn­ge­de ta­ge på Læ­sø” til sik­ring af kul­tu­rarv på Læ­sø. A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter med 19 mio. kr. og Au­gusti­nus Fon­den med 3 mio. kr.A. P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fonden
Thi­sted Kommune19.500.000Byg­ge­ri: Etab­le­ring af Kul­tur­Rum­met – en fæl­les men­tal og fy­sisk plat­form for kul­tur­liv i Thi­sted kom­mu­ne, støt­tet med 19,5 mio. kr. af A. P. Møl­ler Fonden.A. P. Møl­ler Fonden
Bil­lund Kommune4.000.000Byg­ge­ri og bi­bli­o­tek: Renove­ring og in­dret­ning af Bil­lund Cen­tret, her­un­der ud­vik­ling og in­dret­ning af et bi­bli­o­tek må­l­ret­tet børn og un­ge, fra Ole Kirks Fond.Ole Kirks Fond
Bil­lund Kommune1.500.000So­ci­a­le for­mål: Ole Kirks Fond støt­ter op­start af He­ads­pa­ce cen­ter i Bil­lund Kommune.Ole Kirks Fond
Her­ning Kommune250.000Æl­dre og sund­hed: Her­ning Kom­mu­ne har er­fa­ring med, at dag­lig­dags ak­ti­vi­te­ter som fx søvn, per­son­lig ple­je og for­flyt­nin­ger kan væ­re pro­ble­ma­ti­ske hos nog­le bor­ge­re, for­di de er mo­to­risk el­ler psy­kisk uro­li­ge. For­må­let med pro­jek­tet er at un­der­sø­ge ef­fek­ten af den kro­p­s­af­græn­sen­de lej­ring på bor­ge­re med de­mens el­ler an­den hjer­neska­de, der er mo­to­risk og psy­kisk uro­li­ge. Hel­se­fon­den støt­ter med 250.000 kr.Hel­se­fon­den
Lol­land Fal­ster Kommune18.000.000Na­tur: Op­le­vel­ser i na­tu­ren på Lol­land-Fal­ster – styr­ket syn­lig­gø­rel­se af og
til­gæn­ge­lig­hed til na­tu­ren, Nor­dea-fon­den støt­ter med 18.000.000 kr.
Nor­dea-fon­den
Kø­ben­havns Kommune14.000.000Byg­ge­ri: Fær­dig­gø­rel­se af Cir­kel­bro­en, Nor­dea-fon­den har støt­tet med 14 mio. kr. i 2015.Nor­dea-fon­den
Aal­borg Kommune8.800.000Na­tur­for­mid­ling: For­mid­ling af vi­den om el­ge og kron­dyr i Lil­le Vild­mo­se. Nor­dea-fon­den har støt­tet med 8,8 mio. kr.Nor­dea-fon­den
Kø­ben­havns Kommune2.100.000Byg­ge­ri: Nor­dea-fon­den støt­ter i 2016 in­ter­na­tio­nal ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce for det kom­men­de vand-kul­tur­hus på Pa­pirø­en med 2,1 mio. kr. Det skal sik­re et byg­ge­pro­jekt med fa­ci­li­te­ter, ar­ki­tek­tur og de­sign i verdensklasse.Nor­dea-fon­den
Fre­dens­borg, Gen­tof­te, og Fu­re­sø kommuner15.000.000Kom­mu­ner­ne Fre­dens­borg, Gen­tof­te, og Fu­re­sø ar­bej­der sam­men med Ha­ver til Ma­ver om at bru­ge de lo­ka­le sko­le­ha­ver stra­te­gisk over for en bre­de­re grup­pe af bor­ge­re. Nor­dea-fon­den har støt­tet Ha­ver til Ma­vers ud­bre­del­se i pe­ri­o­den 2014-16 og støt­ter nu med yder­li­ge­re 15 mil­li­o­ner kr.Nor­dea-fon­den
Kø­ge Kom­mu­ne, KØS Museum8.500.000Kunst og kul­tur: KØS Mu­se­um for kunst i det of­fent­li­ge rum: ’SPEAK OUT LOUD’, ta­ler­sko­le for un­ge, Nor­dea-fon­den støt­ter med 8.5 mio. kr. i 2015.Nor­dea-fon­den
Oden­se Kommune3.800.000Na­tur­for­mid­ling: Med pro­jek­tet ”Ud i det blå – Oden­se Å” ar­bej­der Oden­se Kom­mu­nes By- og Kul­tur­for­valt­ning på at gø­re åen end­nu me­re til­gæn­ge­lig i fem om­rå­der: Mun­ke Mo­se, Kul­tur­bo­ta­nisk ha­ve, El­lesum­pen, Chri­sti­ans­ga­de og bag Al­ba­ni. Nor­dea-fon­den støt­ter projektet.Nor­dea-fon­den
Gribs­kov, Oden­se, Aal­borg, Sla­gel­se, Læ­sø og Fre­de­riks­berg kom­mu­ner og In­sti­tut for Folkesundhed 10.400.000Støt­te til partnerskabMen­tal sund­hed: Nor­dea-fon­den har i 2016 ud­delt 10,4 mio. kro­ner til Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed, der sam­men med ot­te part­ne­re og seks kom­mu­ner over de næ­ste to år skal ska­be en ram­me, der frem­mer den men­tale triv­sel på in­di­vid,- grup­pe- og samfundsniveau.Nor­dea-fon­den
Gen­tof­te, Guld­borgs­und, Hø­je Taa­strup, Kol­ding, Ny­borg, Od­s­her­red, Sil­ke­borg, Var­de, Aal­borg kommuner5.000.000Støt­teBørn og tra­fik: 10 cy­kel­le­ge­ba­ner i 10 for­skel­li­ge dan­ske kom­mu­ner står klar i lø­bet af 2016-17 og gi­ver børn mu­lig­hed for at læ­re ba­sa­le cy­kel­fær­dig­he­der gen­nem leg. Nor­dea-fon­den støt­ter Cyk­list­for­bun­det og kom­mu­ner­ne med 5 mio. kr.Nor­dea-fon­den
Born­holms Regionskommune7.200.000Støt­teNa­tur­for­mid­lings­pro­jekt om den fæ­noskan­di­ske randzo­ne ved Aakir­ke­by på Born­holm. 'Linjer i land­ska­bet' har et bud­get på 7,2 mil­li­o­ner kr og støt­tes af føl­gen­de fon­de: Nor­dea-fon­den, Den A. P. Møl­ler­ske Støt­te­fond, Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, Born­holms Brand, Brdr. Lar­sens Le­gat, Vanførefonden.Nor­dea-fon­den, A. P. Møl­ler Fon­den, Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, Born­holms Brand, Brd. Lar­sen Le­gat, Vanførefonden
Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Tår­n­by Kom­mu­ne, Dra­gør Kom­mu­ne, Na­tursty­rel­sen, By & Havn55.000.000Støt­te til partnerskabNa­tur­park Ama­ger: Med en ud­de­ling på 55 mio. kr. støt­ter Nor­dea-fon­den etab­le­ring af en na­tur­park ved Kø­ben­havn. Mid­ler­ne skal bru­ges til at sam­le al­le of­fent­li­ge na­tu­r­om­rå­der på Ama­ger til en gi­gan­tisk na­tur­park midt i storbyen.Nor­dea-fon­den
Vi­borg og Aal­borg kommuner33.000.000Støt­teGa­dei­dræt: Vi­borg og Aal­borg Kom­mu­ne har valgt at gå ind i et pro­jekt med ga­dei­drætsor­ga­ni­sa­tio­nen GAME. Kon­cep­tet går ud på at om­dan­ne liv­lø­se in­du­stri­byg­nin­ger til rå ga­dei­dræts­fa­ci­li­te­ter – GAME Stre­et­mek­ka­er. Må­let er at få fle­re børn og un­ge ak­ti­ve på as­fal­ten. Re­al­da­nia og Tryg­fon­den støt­ter i 2016 de to kom­mu­ner med 21 mio. kr., Nor­dea-fon­den støt­ter med 6 mio. kr. og Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond støt­ter pro­jek­tet i Aal­borg med 4 mio. kr, Lo­ka­le- og An­lægs­fon­den støt­ter pro­jek­tet i Vi­borg med 2 mio. kr.Tryg­fon­den, Re­al­da­nia, Nor­dea-fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Lo­ka­le og Anlægsfonden
Gladsaxe Kom­mu­ne1.700.000Støt­teRe­stau­re­ring af Bags­værd­for­tet. Vil­lum Fon­den støt­ter med 1,7 mio. kr.Vil­lum Fonden
Sam­sø Kommune4.000.000Støt­teMil­jø og kli­ma: Bio­sam­fund Sam­sø – mo­de­lø for en cir­ku­lær bio-øko­no­mi. Vil­lum Fon­den støt­ter med 4 mio. kr.Vil­lum Fonden
Ma­ri­a­ger Fjord Kommune8.000.000Støt­teNa­tu­ren – en ren­ta­bel del af land­bru­get. For­må­let med pro­jek­tet er at vi­se, hvor­dan man kan ska­be sto­re og sam­men­hæn­gen­de na­tu­r­om­rå­der, så det kan be­ta­le sig at an­ven­de dem til pro­duk­tion af na­tur­kød af høj kva­li­tet. Det er Ma­ri­a­ger­fjord Kom­mu­ne, Na­tursty­rel­sen Him­mer­land, Agri Nord, LMO og Nor­dic Be­ef, som står bag pro­jek­tet, som Vil­lum Fon­den støt­ter med 8 mio. kr. Vil­lum Fonden
Kø­ben­havns Kommune4.900.000Støt­teKul­tur: Ud­stil­lin­gen, Ur­ba­ni­se­rin­gens mø­der og men­ne­sker på Kø­ben­havns Kom­mu­nes, Kø­be­havns Mu­se­um støt­tet af Ve­lux Fon­den med 4,9 mio. kr.Ve­lux Fonden
Roskil­de Kommune2.600.000Støt­teFlygt­nin­ge: Med er­fa­rin­ger og in­spira­tion fra Sve­ri­ge og Hol­land om in­ter­kul­tu­rel­le ple­je­fa­mi­li­er skal pro­jek­tet ”Børn der flyg­ter ale­ne” sik­re en god sam­men­hæng mel­lem asyl­fa­sen, over­le­ve­rin­gen til Roskil­de Kom­mu­ne og an­brin­gel­sen i en ple­je­fa­mi­lie. Pro­jek­tet er et sam­ar­bejds­pro­jekt mel­lem Roskil­de Kom­mu­ne, Rø­de Kors, Uni­ver­si­ty Col­le­ge Sjælland/ Uni­ver­si­ty Col­le­ge UCC og Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen. Ve­lux Fon­den støt­ter med 2,6 mio. kr. Ve­lux Fonden
Holste­bro Kommune40.000.000Støt­teByg­ge­ri: Cam­pus for Dan­ske Ta­len­ta­ka­de­mi i Hol­stre­bro. Holste­bro Kom­mu­ne fi­nan­si­e­rer Dansk Ta­len­ta­ka­de­mi, som til­by­der fem stats­god­kend­te ud­dan­nel­ser in­den for dans, mu­sik, for­fat­ter­skab, mu­si­cal & te­a­ter, samt kunst & de­sign. Færch Fon­den og Re­al­da­nia fi­nan­si­e­rer det ny cam­pus med 20 mio. kr. hver mens Holste­bro Kom­mu­ne be­ta­ler grun­den. Det tre eta­gers byg­ge­ri igang­sæt­tes i 2016 og skal rum­me 29 kol­le­gie­væ­rel­ser samt fæl­leslo­ka­ler til undervisning.Færch Fon­den, Realdania
Lan­geland Kommune496.000Støt­teUd­styr: Lan­geland Kom­mu­ne er blandt de kom­mu­ner i Dan­mark, der har flest æl­dre bor­ge­re over 65 år og flest bor­ge­re med slid­gigt. Kom­mu­nen har des­u­den et til­bud til al­le pen­sio­ni­ster og før­tids­pen­sio­ni­ster om, at de kan an­ven­de træ­nings­fa­ci­li­te­ter på kom­mu­nens ak­ti­vi­tets- og ple­je­cen­tre. Med do­na­tio­nen fra Tryg­fon­den vil kom­mu­nen for­ny og op­gra­de­re træ­nings­fa­ci­li­te­ter­ne samt ud­vi­de det­te til­bud til og­så at om­fat­te bor­ge­re med muskelskeletlidelser.Tryg­fon­den
Søn­der­borg Kommune1.000.000Støt­teFy­sisk ak­ti­vi­tet for men­ne­sker med de­mens. I Søn­der­borg Kom­mu­ne for­ven­ter man, at an­tal­let af de­mens­ram­te frem mod år 2040 vil vok­se fra de nu­væ­ren­de ca. 1.500 bor­ge­re til om­kring 2.400 bor­ge­re. Kom­mu­nen vil med pro­jek­tet etab­le­re et til­bud om mo­de­rat til hård træ­ning til de­mens­ram­te bor­ge­re med in­spira­tion fra et stort forsk­nings­pro­jekt om træ­ning af bor­ge­re med Alzhei­mers syg­dom (ADEX-forsk­nings­pro­jekt). Tryg­fon­den støt­ter kom­mu­nen med 1 mio. kr. i 2015.Tryg­fon­den
Ski­ve KommuneStøt­teBIG Blue Ski­ve 2040 er en om­fat­ten­de plan for by­ud­vik­ling af he­le om­rå­det om­kring Ski­ve by. Pla­nen er ud­vik­let af ar­ki­tekt­fir­ma Bjar­ke In­gels Group, BIG, og er en fol­ke­ga­ve, som Spar­Vest Fon­den har foræ­ret til by­en i an­led­nin­gen af sit 25 års ju­bilæum. For­må­let med BIG Blue Ski­ve 2040 er at gø­re Ski­ve me­re at­trak­tiv for nye bor­ge­re. Det er kom­mu­nens mål at få fle­re nye bor­ge­re, og i ste­det for pas­sivt at se til mens fle­re og fle­re dan­ske­re væl­ger at bo­sæt­te sig i de sto­re by­er, vil Ski­ve gø­re en pro­ak­tiv indsats.Spar­vest Fonden
Ski­ve Kommune2.460.000Støt­teBy­for­ny­el­ses­pro­gram for Durup, støt­tet med 2,4 mio. af Durup Spa­re­kas­se Fon­den i 2015.Durup Spa­re­kas­se Fonden
Søn­der­borg Asyl­cen­ter dre­vet af Jam­mer­bugt Kommune1.300.000Støt­tePro­jekt Asyl­cen­ter har mod­ta­get 1,3 mio. kr. af Bit­ten og Mads Clau­sen Fond til at etable­re en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver, der skal sik­re, at asylan­sø­ger­ne på Søn­der­borg Asyl­cen­ter bli­ver gjort ar­bejds­pa­ra­te og får mu­lig­hed for at del­ta­ge i kon­kre­te ak­ti­vi­te­ter, som frem­mer kend­ska­bet til er­hvervs­li­vet i Sønderborg-området.Bit­ten og Mads Clau­sens Fond
Søn­der­borg Kommune500.000Støt­teIværk­sæt­te­ri: Søn­der­borg Væk­st­råd har mod­ta­get 500.000 kr. af Bit­ten og Mads Clau­sens Fond til at etab­le­re en øget ind­sats over­for iværk­sæt­te­ri i kommunen.Bit­ten og Mads Clau­sens Fond
Kø­ben­havns Kommune1.000.000Støt­teFlygt­nin­ge: I 2016 og 2017 mod­ta­ger Kø­ben­havns Kom­mu­ne godt 1000 flygt­nin­ge. Ef­ter ca­na­disk for­bil­le­de har kom­mu­nen etab­le­ret et Vel­komst­hus, som et mø­de­sted for fri­vil­li­ge og flygt­nin­ge, der øn­sker at ska­be net­værk og ak­ti­vi­te­ter sam­men. Tu­borg­fon­det støt­ter med 1 mio. kr.Tu­borg­fon­det
Her­ning Kommune6.200.000Støt­teFlygt­nin­ge og Er­hverv: Virk­som­he­der i Her­ning Kom­mu­ne mang­ler ar­bejds­kraft. Med Pro­jekt Ny Frem­tid vil Her­ning Kom­mu­ne sam­men med blandt an­det Er­hvervs­rå­det Her­ning og Ikast-Bran­de imø­de­kom­me den ud­for­dring. Det skal gø­res ved at opkva­li­fi­ce­re op til 100 af kom­mu­nens ny­an­kom­m­ne flygt­nin­ge så de mat­cher den ef­ter­spørgsel ef­ter me­ta­l­ar­bej­de­re, som kom­mer fra det lo­ka­le er­hvervs­liv. Pro­jekt Ny Frem­tid vil så­le­des sik­re en øget, kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­styr­ke til me­tal­bran­chen i Midtjyl­land. In­du­stri­ens Fond støt­ter med 6,2 mio. kr. i 2016. In­du­stri­ens Fond
Aar­hus Kommune4.400.000Flygt­nin­ge og Er­hverv: Pro­jek­tet Ta­lent Pro­gram­me Aar­hus vil – med af­sæt i ud­valg­te virk­som­he­ders be­hov for ar­bejds­kraft – ud­nyt­te asyl- og in­te­gra­tions­fa­sen til at ud­væl­ge de 50 mest loven­de ta­len­ter blandt kom­mu­nens til­del­te flygt­nin­ge og af­prø­ve en mo­del for et må­l­ret­tet, hur­tigt og in­ten­sivt match med ud­valg­te virk­som­he­der. In­du­stri­ens Fond støt­ter med 4,4 mio. kr. In­du­stri­ens Fond
Kø­ben­havns Kommune1.843.000Støt­teSko­le og ud­sat­te un­ge: Alt for man­ge kø­ben­havn­ske dren­ge kla­rer sig dår­ligt i sko­len og har van­ske­ligt ved at gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se. Dem vil Kø­ben­havns Kom­mu­ne ta­ge hånd om med Kø­ben­hav­nerA­ka­de­mi­et. I 2015 er i alt 108 dren­ge in­vi­te­ret til at del­ta­ge i pro­jek­tet. Må­let er at ska­be møn­ster­bry­de­re og at gi­ve læ­re­re og pæ­da­go­ger på de kø­ben­havn­ske sko­ler nye red­ska­ber til at ar­bej­de med møn­ster­bryd­ning hos de ele­ver, der har brug for det. Bi­ku­ben­fon­den bi­dra­ger med 1,8 mio. kr. til Kø­ben­havns Kom­mu­nes etab­le­ring af KøbenhavnerAkademiet.Bi­ku­ben­fon­den
Bal­lerup Kommune1.600.000Støt­teSkils­mis­sebørn: Skils­mis­se­grup­per for børn i dag­in­sti­tu­tions­al­de­ren og de­res for­æl­dre. Støt­tet med 1,6 mio. kr. af Eg­mont FondenEg­mont Fonden
Kom­mu­ner i alt683.121.000

Stat

Be­løbTy­peBe­skri­vel­seFond
Ret­ter­ne i Nord­s­jæl­land, Dan­marks Domstole4.219.500Støt­teBørn i ret­ten hand­ler om at fin­de frem til nye og bed­re må­der at hånd­te­re for­æl­dres stri­dig­he­der om børn i ret­ten. Pro­jek­tet ta­ger ud­gangs­punkt i de go­de er­fa­rin­ger med bør­ne­sag­kyn­di­ge fra Ret­ter­ne i Nord­s­jæl­land, byg­ger vi­de­re på dem og ud­vik­ler nye mo­del­ler med fa­mi­lie­for­løb, der blandt an­det be­står af fa­mi­lie­sam­ta­ler med psy­ko­lo­ger, del­ta­gel­se i wor­ks­hop­da­ge for for­æl­dre og bør­ne­grup­per for de børn, som er in­vol­ve­ret i skils­mis­sen. For­lø­be­ne bli­ver i før­ste om­gang til­budt til 70 til­fæl­digt ud­valg­te fa­mi­li­er og skal hjæl­pe for­æl­dre­ne til at flyt­te fo­kus fra eg­ne be­hov og kon­flik­ter til bar­nets be­hov. Eg­mont Fon­den støt­ter Børn i ret­ten med 4,2 mio. kroner.Eg­mont Fonden
Erhvervsstyrelsen/25 kom­mu­ner20.000.000Part­ner­skab
Støt­te til kom­mu­ner­nes strategiudvikling
Col­lecti­ve Impact
Land­di­strikt­ud­vik­ling. 'På For­kant'. I en 3-årig part­ner­skabs­af­ta­le mel­lem Re­al­da­nia, KL og Er­hvervs­sty­rel­sen får 25 land­kom­mu­ner op til 500.000 kr. hver til ind­køb af rå­d­giv­ning til at ud­vik­le en stra­te­gi for land­di­strikt­ud­vik­ling i den en­kel­te kom­mu­ne. Re­al­da­nia bi­dra­ger med ca. 20 mio. kr. Re­al­da­nia
Kul­tursty­rel­sen (samt Næst­ved, Aa­ben­rå, Gre­ve, Brøn­der­s­lev og Ve­st­him­mer­lands kommuner)3.130.000Part­ner­skab
Støt­te til rådgivning
Col­lecti­ve Impact
Be­va­rel­se af kul­tu­rarv: Re­al­da­nia har i en år­ræk­ke haft et sam­ar­bej­de med kul­tursty­rel­sen om kul­tu­rarv i kom­mu­ner­ne. Det dre­jer sig om be­va­rel­se af fre­de­de hu­se og byg­nin­ger samt om kul­tur­hi­sto­ri­ske vær­di­er. I 2015 blev vin­der­kom­mu­ner­ne i tred­je an­søg­nings­run­de kå­ret. Hver af de fem kul­tu­rarvskom­mu­ner får 625.000 kr. til ind­køb af konsulentydelser.Re­al­da­nia
Na­tursty­rel­sen12.000.000Støt­te og partnerskabNa­tur­for­mid­ling og kul­tu­rarv: Etab­le­ring af ud­stil­ling og op­le­vel­ses­rum i Fug­le­op­le­vel­ses­cen­tret Det Grå Fyr i Ska­gen. Nor­dea-fon­den har støt­tet cen­tret med 12 mio. kr. i 2015. Re­al­da­nia køb­te det fre­de­de fyr i 2014 og le­jer det nu ud til Na­tursty­rel­sen, som dri­ver Fugleoplevelsescentret.Nor­dea-fon­den
Na­tursty­rel­sen Bornholm1.200.000Støt­teNa­tur: Ham­mers­hus­klip­pens fl­ora. Re­gi­stre­ring af fl­ora og ’le­ven­de for­tids­min­der’, støt­tet med 1,2 mio. kr. af 15. Ju­ni Fonden.15. Ju­ni Fonden
Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek, Kulturministeriet8.000.000Støt­teKultur/digitalisering: Di­gi­ta­li­se­ring af næ­sten en mil­li­on luft­fo­tos ta­get over Sjæl­land og om­lig­gen­de øer. Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond støt­ter med 8 mio. kr.Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond
Sty­rel­sen for Slot­te og Kulturejendomme500.000Støt­teIstand­s­æt­tel­se af det kon­ge­li­ge fest­køk­ken på Chri­sti­ans­borgs Slot støt­ter af Knud Høj­gårds FondKnud Høj­gårds Fond
DR, Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et300.000Støt­teKul­tur: DR Pi­ge­ko­rets tur­ne til OL i Bra­si­li­en støt­tet af Knud Høj­gårds FondKnud Høj­gårds Fond
Dansk Jagt & Sko­v­brugs­mu­se­um, Kulturministeriet400.000Støt­teKunst: Ud­stil­ling ’Jag­ten og Mag­ten’ støt­tet af Knud Høj­gårds FondKnud Høj­gårds Fond
Sta­tens Mu­se­um for Kunst, Kulturministeriet500.000Støt­teKunst: Ud­stil­ling ’What’s hap­pe­ning’ støt­tet af Knud Høj­gards FondKnud Høj­gårds Fond
Sta­ten Se­rum In­sti­tut, Sund­heds- & Ældreministeriet9.400.000Støt­teBio­bank: Dan­marks Na­tio­na­le Bio­bank blev etab­le­ret ved Sta­tens Se­rum In­sti­tut, som i 2009-2010 modt­og en 10-årig be­vil­ling på DKK 118 mio. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Ud­be­ta­ling i 2015: 9,4 mio. kr.No­vo Nor­disk Fonden
Slots- og Kul­tursty­rel­sen, DR og Nationalmuseet14.800.000Støt­teKul­tur: DR, Na­tio­nal­mu­se­et, Slots- og Kul­tursty­rel­sen og en ræk­ke mu­se­er over he­le lan­det er gå­et sam­men om at for­mid­le Dan­marks hi­sto­ri­er på ny. Nor­dea-fon­den støt­ter pro­jek­tet med 14,8 mio. kr. i år 2016.Nor­dea-fon­den
Byg­nings­ty­rel­sen725.000.000Støt­teByg­ge­rI: Mærks­byg­nin­gen, ud­byg­ning af Pa­nu­min­sti­tut­tet ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet. Byg­ge­ri­et ko­ster 1,5 mia. kr., hvoraf A.P. Møl­ler Fon­den bi­dra­ger med 600 mio. kro­ner + 125 mio. kr. til in­ven­tar. Byg­nings­sty­rel­sen, der er byg­her­re og ejer be­ta­ler 672 mio. kr. Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bli­ver le­jer, og det Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet bli­ver bru­ger af det nye Pa­num. Ba­se­byg­nin­ger­ne – dvs. de ne­der­ste eta­ger med au­di­to­ri­er, kan­ti­ne og fæl­les­a­re­a­ler – ind­vies den 18. ja­nu­ar 2017.A.P. Møl­ler Fonden
Det Kon­ge­li­ge Teater8.200.000Støt­teRe­stu­a­re­ring af Mu­se­loft og kro­neskakt, Vil­lum Fon­den støt­ter med 8,2 mio. kr.Vil­lum Fonden
Det Kon­ge­li­ge Teater6.000.000Støt­teDet Obel­ske Fa­mi­lie­fond støt­ter med 6.000.000 kr. til Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters out­reach-pro­gram for at nå be­folk­nings­grup­per, som ik­ke har kon­takt med teatret.Det Obel­ske Familiefond
Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, Kom­pag­ni B450.000Støt­teBal­let: Kom­pag­ni B er Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters eget ini­ti­a­tiv. Te­a­tret har øn­sket at ska­be et forum, der bå­de sø­ger at ud­vik­le bal­let som kunst­form, men og­så at ud­vik­le den næ­ste ge­ne­ra­tion af bal­let­dan­se­re. Hos Kom­pag­ni B får de un­ge dan­se­re mu­lig­hed for at un­der­sø­ge de­res ta­lent og læ­re at sam­ar­bej­de som et kom­pag­ni. Lauritzen Fon­den støt­ter med 450.000 kr. i 2016.Lauritzen Fon­den
Stat i alt809.880.000

Universiteter mm.

Be­løbTy­peBe­skri­vel­seFond
Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis Skoler
for Ar­ki­tek­tur, De­sign og Kon­ser­ve­ring (KADK)
4.900.000Sam­ar­bej­deUd­dan­nel­se og til­gæn­ge­lig­hed: Kun­sta­ka­de­miets Ar­ki­tekt­sko­le vil i sam­ar­bej­de med Be­vi­ca Fon­den ud­vik­le og styr­ke sko­lens un­der­vis­ning og forsk­ning i uni­ver­selt de­sign og til­gæn­ge­lig­hed for al­le. Am­bi­tio­nen er, at til­gæn­ge­lig­hed ik­ke skal ses som et sær­ligt hen­syn, men som en na­tur­lig del af ar­ki­tek­tur og de­sign. Sam­ar­bej­det mel­lem Be­vi­ca Fon­den, KADK og Dan­ske Han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner er støt­tet med 4,9 mio. kr. af Be­vi­ca Fonden.
Syd­dansk Universitet385.000.000Støt­teByg­ge­ri: Cam­pus Kol­le­gi­et i Oden­se, foræ­ret af A. P. Møl­ler Fon­den ind­vi­et i 2015 med plads til 250 studerende.
Kø­ben­havns UniversitetStøt­teByg­ge­ri: A.P. Møl­ler Fon­den støt­te­de i 2015 Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet med et nyt torv ved Søn­dre Campus
Kø­ben­havns Universitet550.000.000Støt­teByg­ge­ri: Nyt Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um. En ræk­ke fon­de støt­ter etab­le­ring af pro­jek­tet, som skal sam­le Ge­o­lo­gisk Mu­se­um, Zoo­lo­gisk Mu­se­um og Bo­ta­nisk Ha­ve i en ræk­ke nye og ek­si­ste­ren­de byg­nin­ger ved Bo­ta­nisk Ha­ve i Kø­be­havn. Pro­jek­tet ko­ster 950 mio. kr. og for­ven­tes af stå fær­digt i 2020. Pro­jek­tet er fi­nan­si­e­ret med 250 mio. kr. fra Vil­lum Fon­den, 100 mio. kr. fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, 100 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den, 100 mio. kr. fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, 300 mio. kr. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 100 mio. kr. fra Staten.
CBS52.000.000Støt­teByg­ge­ri: CBS Stu­dents and In­nova­tion Hou­se, istand­s­æt­tel­se og om­byg­ning af ejen­dom­men Howitzvej 30. Støt­tet af Knud Høj­gaards Fond, Nor­dea-fon­den, Vil­lum Fon­den, Fre­de­riks­berg­Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Weiman-Fonden.Knud Høj­gaards Fond, Nor­dea-fon­den, Vil­lum Fon­den, Fre­de­riks­berg-Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Weiman-Fonden.
Pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol, Ud­dan­nel­ses -og Forskningsministeriet12.700.000Støt­teUd­dan­nel­se: Er­næ­rings-og sund­heds­ud­dan­nel­sen, Professionshøjskolen
Me­tro­pol: ’Mad­fæl­les­ska­ber for Un­ge’, 12,7 mio. kr. fra Nordea-fonden
Nor­dea-fon­den
Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed, Syddansk
Universitet
12.000.000Støt­teSund­hed: ’Yo­ung & Acti­ve’ – sund­heds­frem­men­de ak­ti­vi­te­ter, der styr­ker gym­na­sie­e­le­vers fæl­les­ska­ber og triv­sel, 12 mio​.kr. fra Nordea-fondenNor­dea-fon­den
Sta­tens In­sti­tut for Folkesundhed2.000.000Støt­teSund­hed: For­må­let med pro­jek­tet er at få fle­re i ar­bej­de gen­nem en ind­sats med fo­kus på fy­sisk ak­ti­vi­tet. Hel­se­fon­den støt­ter med 2 mio. kr.Hel­se­fon­den
Syd­dansk Universitet9.800.000Støt­teMu­se­ums­for­mid­ling: Forsk­nings- og ud­vik­lings­pro­jekt om dansk mu­se­ums­for­mid­ling in­den­for kunst, kul­tur og na­tur. Nor­dea-fon­den støt­ter med 9.8 kr. i 2015.Nor­dea-fon­den
18 gym­na­si­er og handelsskoler10.000.000Støt­teSund­hed: Funk­tio­nel hjer­ne­træ­ning bli­ver en del af sko­le­ske­ma­et på ung­doms­ud­dan­nel­ser lan­det over. 18 sko­ler del­ta­ger i de kom­men­de tre år i pro­jekt Ung Hjer­ne, der om­fat­ter bå­de ele­ver og et an­tal læ­re­re, der ud­dan­nes som in­struk­tø­rer. Nor­dea-fon­den støt­ter et lands­dæk­ken­de pro­jekt som rul­les ud fra 2016. Tiet­gen Han­dels­gym­na­si­um er pro­jekt­le­der for de 18 gym­na­si­er og handelsskoler.Nor­dea-fon­den
Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Cen­ter for Hold­spil og Sundhed15.000.000Støt­teSund­heds­for­mid­ling: Cen­ter for Hold­spil og Sund­hed un­der Kø­ben­havns Uni­ve­ri­stet får 15 mio. kr. af Nor­dea-fon­den til en im­ple­men­te­rings­en­hed, hvis ene­ste for­mål bli­ver at brin­ge cen­trets forsk­ning om hold­spils be­tyd­ning for sund­hed og triv­sel helt ud til danskerne. Nor­dea-fon­den
Syd­dansk Universitet300.000Støt­teTil­træk­nings­kraft: Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Søn­der­borg har mod­ta­get 300.000 kr. af Bit­ten og Mads Clau­sens Fond til at gen­nem­fø­re en ana­ly­se af Søn­der­borg som ud­dan­nel­ses­by for at kort­læg­ge ini­ti­a­ti­ver, der kan øge om­rå­dets til­træk­nings­kraft over­for po­ten­ti­el­le og ek­si­ste­ren­de studerende.Bit­ten og Mads Clau­sens Fond
Pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol, Ud­dan­nel­ses -og Forskningsministeriet10.500.000Støt­tePrak­sis- og In­nova­tions­hu­set: For­må­let med pro­jek­tet er at op­byg­ge et in­nova­tivt læ­rings­mil­jø med test­la­bo­ra­to­ri­er og si­mu­la­tions­mil­jø­er på Pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol. Her kan stu­de­ren­de og un­der­vi­se­re sam­men med er­hvervs­li­vet ud­vik­le og te­ste pro­duk­ter, me­to­der og idéer in­den for He­alth­Tech, ba­se­ret på den ny­e­ste vi­den og forsk­ning. In­du­stri­en Fond støt­ter med 10,5 mio.kr.i pe­ri­o­den 2015-2018.In­du­stri­ens Fond
Uni­ver­si­te­ter mm. i alt1.064.200.000
Den of­fent­li­ge sek­tor i alt: 3.303.265.000 kr.

 

Ta­bel­ler­ne blev op­rin­de­lig bragt i føl­gen­de artikel:

Se fle­re op­gø­rel­ser og ta­l­a­na­ly­ser un­der Bran­chen i tal

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer