Antallet af ansøgninger stiger 15 pct.

Det stigende udbud af fondsmidler følges af en generel forøget efterspørgsel. Antallet af ansøgninger er steget med 15 pct. på tre år, viser en opgørelse fra Nyhedsbrevet Dan­marks Fonde. En række fonde giver flere tilsagn og samlet set bevilges der fortsat penge til hver tredje ansøger.

Antallet af ansøgninger stiger
 
Mæng­den af fonds­an­søg­nin­ger sti­ger i takt med, at sek­to­ren ud­by­der sta­dig fle­re pen­ge til go­de for­mål. Fon­de­ne be­sva­rer ef­ter­spørgs­len ved at øge an­tal­let af be­vil­lin­ger, og det be­ty­der at af­slags- og be­vil­lings­pro­cen­ten lig­ger sta­bilt over en tre­årig periode. 

Det vi­ser en op­gø­rel­se ba­se­ret på 27 fon­de, der ud­del­te for i alt 10,4 mia. kr. i 2017. 

Fon­de­ne i op­gø­rel­sen modt­og til­sam­men næ­sten 36.000 an­søg­nin­ger, hvil­ket er stig­ning på 15 pct. i for­hold til år 2015.

En af de fon­de, der har op­le­vet mar­kant vækst i an­søg­nings­tal­let, er KV Fon­den (Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond). Fon­den, der i 2017 ud­del­te knap 10 mio. kr., hav­de en an­søg­nings­frem­gang på 56 pct. og modt­og 2.825 ansøgninger. 

”Det er min vur­de­ring, at ho­ved­år­sa­gen til det­te er, at fon­den for nog­le år si­den etab­le­re­de en hjem­mesi­de, og li­ge si­den er an­tal­let af an­søg­nin­ger støt ste­get hvert år, hvil­ket jeg selv sy­nes er lidt af en suc­ces. Des­u­den er fon­dens le­del­se i di­a­log med for­skel­li­ge sta­ke­hol­de­re, hvor­med om­ver­de­nen er ble­vet gjort me­re op­mærk­som på fon­dens ek­si­stens,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i KV Fon­den, Hen­rik Amand Holtegaard. 

KV Fon­dens be­sty­rel­se nik­ke­de ja til 626 af an­søg­nin­ger­ne. Og selv­om det er lidt fle­re end året før, be­tød den øge­de til­gang af an­søg­nin­ger, at fon­dens be­vil­lings­pro­cent faldt fra 34 til 22 pct. 

Og­så Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond har de se­ne­ste år op­gra­de­ret sin hjem­mesi­de med ud­før­li­ge op­lys­nin­ger om fon­dens ud­de­lings­po­li­tik. Fon­den har op­le­vet en stig­ning i an­tal­let af an­søg­nin­ger fra 684 stk. i 2015 til 1.613 stk. sid­ste år. 

Øger bevillingsprocenten

Stør­ste­delen af den øge­de ef­ter­spørgsel er ret­tet mod stør­re fon­de, der i for­vej­en mod­ta­ger man­ge an­søg­nin­ger. Tre af dis­se sto­re fon­de har for­må­et bå­de at hånd­te­re langt fle­re an­søg­ning­er og sam­ti­dig øge be­vil­lings­pro­cen­ten. Det gæl­der Ve­lux Fon­den, Knud Høj­gaards Fond og Nordea-fonden. 

De to sidst­nævn­te har ud­over de­res øv­ri­ge ud­de­lin­ger og­så pro­gram­mer for stu­di­e­le­ga­ter, hvil­ket fyl­der en del i ansøgningsbunkerne. 

Nor­dea-fon­den modt­og sid­ste år 7.099 an­søg­nin­ger og udel­te støt­te til 2.341 pro­jek­ter, hvoraf cir­ka to tred­je­de­le af be­vil­lin­ger­ne gik til min­dre lo­ka­le pro­jek­ter i he­le lan­det. Der­u­d­over ud­del­te fon­den 970 stu­di­e­le­ga­ter til bå­de kandidat­studerende og til professionsbachelorstuderende.

Sam­let set steg an­tal­let af be­vil­lin­ger fra de 27 fon­de fra 10.706 stk. i 2015 til 12.687 sid­ste år. Og be­vil­lings­pro­cen­ten steg en smu­le fra 34 pct. til 35 pct. af ansøgningerne. 

Tabel 1: Ansøgningerne stiger i 13 ud af 27 fonde

– Mod­tag­ne ansøgninger –

FondUd­de­lin­ger i 2017 
i mio. kr.
201720162015
Nor­dea-fon­den404,57.0996.0396.236
Oti­con Fonden96,94.3984.1614.268
Knud Høj­gaards Fond74,03.5002.8853.032
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond9,92.8251.8151.715
No­vo Nor­disk Fonden5.820,02.0462.1481.892
Tryg­fon­den600,02.0412.0502.275
Ve­lux Fonden209,91.6231.3791.177
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond180,0 1.613888684
Nor­disk Kulturfond29,71.1101.0681.292
Bi­ku­ben­fon­den113,81.0731.1051.489
15. Ju­ni Fonden28,61.0151.0781.042
Lauritzen­fon­den27,89681.1711.112
Carls­berg­fon­det279,0958956977
Hart­mann Fonden4,6877870636
Vil­lum Fonden1.052,0826835467
Det Obel­ske Familiefond112,7817904982
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond16,2611646737
KR Fo­un­da­tion105,0489455
Hel­se­fon­den24,2408519396
Re­al­da­nia985,0368346450
BHJ Fon­den2,4312367476
El­lab­Fon­den17,420411069
In­du­stri­ens Fond170,0194235198
Fre­de­riks­berg Fonden9,6183174149
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond3,2175181151
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond38,0126155167
Cowi Fon­den7,0558692
I alt10.421,3
(27 fon­de)
35.914
(27 fon­de)
32.626
(27 fon­de)
32.161
(26 fonde)
An­mærk­ning: Pi­le­ne vi­ser ud­vik­lin­gen fra 2016-17.

 

Tabel 2: Antallet af bevillinger stiger 22 pct. på tre år

– Be­vil­lin­ger stk. –

201720162015
Nor­dea-fon­den3.3252.3822.297
Oti­con Fonden2.2052.4032.247
Knud Høj­gaards Fond1.8981.3591.278
Ve­lux Fonden804549463
Tryg­fon­den784697689
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond626619815
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond448332346
No­vo Nor­disk Fonden432340291
Nor­disk Kulturfond295234211
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond292280279
Carls­berg­fon­det240191239
15. Ju­ni Fonden169223197
Lauritzen­fon­den157181246
Det Obel­ske Familiefond153239194
Vil­lum Fonden1128582
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond98104103
Bi­ku­ben­fon­den95104100
Fre­de­riks­berg Fonden948681
Re­al­da­nia8792129
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond758590
Hart­mann Fonden707157
Hel­se­fon­den666258
KR Fo­un­da­tion5538
BHJ Fon­den454742
In­du­stri­ens Fond324132
Cowi Fon­den172357
El­lab­Fon­den131814
I alt12.687
(27 fon­de)
10.885
(27 fon­de)
10.637
(26 fonde)
An­mærk­ning: Pi­le­ne vi­ser ud­vik­lin­gen fra 2016-17.

 

Tabel 3: Fondene siger ja til 35 pct. af ansøgningerne

– Be­vil­lings­pro­cen­ter –

Fond201720162015
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond605554
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond565768
Knud Høj­gaards Fond544742
Fre­de­riks­berg Fonden514954
Oti­con Fonden505853
Ve­lux Fonden504039
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond484338
Nor­dea-fon­den473937
Tryg­fon­den383430
Cowi Fon­den312762
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond283751
Nor­disk Kulturfond272216
Carls­berg­fon­det252024
Re­al­da­nia242729
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond223448
No­vo Nor­disk Fonden211615
Det Obel­ske Familiefond192620
15. Ju­ni Fonden172119
In­du­stri­ens Fond161716
Lauritzen­fon­den161522
Hel­se­fon­den161215
BHJ Fon­den14139
Vil­lum Fonden141018
KR Fo­un­da­tion118
Bi­ku­ben­fon­den997
Hart­mann Fonden889
El­lab­Fon­den61620
I alt35
(27 fon­de)
34
(27 fon­de)
33
(26 fonde)
An­mærk­ning: Pi­le­ne vi­ser ud­vik­lin­gen fra 2016-17.

No­ter
  • In­du­stri­ens Fond: Pro­jekt­for­slag der er fo­re­lagt bestyrelsen.
  • Nor­disk Kul­tur­fond: An­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger er in­klu­si­ve an­søg­nin­ger som ad­mi­ni­stra­tivt er­klæ­res ugyl­di­ge for­di de ik­ke le­ver op til fon­dens retningslinjer.
  • Re­al­da­nia: An­søg­nin­ger og be­vil­lin­ger i den­ne op­gø­rel­se dæk­ker ale­ne uop­for­dre­de an­søg­nin­ger. Re­al­da­nia mod­ta­ger des­u­den an­søg­nin­ger un­der calls og kampag­ner. An­søg­nin­ger­ne er des­u­den fær­dig­be­hand­le­de an­søg­nin­ger eks­klu­si­ve til­ba­ge­truk­ne an­søg­nin­ger. I 2016 modt­og Re­al­da­nia des­u­den 167 an­søg­nin­ger un­der calls og kampag­ner, hvoraf 86 af dem blev be­vil­get. Med­reg­ner man dis­se er be­vil­lings­pro­cen­ten på 34,7. I 2017 er tal­let for kampag­ner 219. An­tal be­vil­lin­ger er ik­ke opgivet.
  • Ve­lux fon­den er in­klu­siv bort­fald. Vil­lum Fon­dens over­før­sel til Ve­lux Fon­den med­reg­nes ik­ke hos Vil­lum Fonden
Re­search: Pe­ter Ot­ten­da­hl Jakobsen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer