Antallet af ansøgninger stiger 15 pct.

Det sti­gen­de ud­bud af fonds­mid­ler føl­ges af en ge­ne­rel for­ø­get ef­ter­spørgsel. An­tal­let af an­søg­nin­ger er ste­get med 15 pct. på tre år, vi­ser en op­gø­rel­se fra Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. En ræk­ke fon­de gi­ver fle­re til­sagn og sam­let set be­vil­ges der fort­sat pen­ge til hver tred­je an­sø­ger.

Antallet af ansøgninger stiger
 
Mæng­den af fonds­an­søg­nin­ger sti­ger i takt med, at sek­to­ren ud­by­der sta­dig fle­re pen­ge til go­de for­mål. Fon­de­ne be­sva­rer ef­ter­spørgs­len ved at øge an­tal­let af be­vil­lin­ger, og det be­ty­der at af­slags- og be­vil­lings­pro­cen­ten lig­ger sta­bilt over en tre­årig pe­ri­o­de.

Det vi­ser en op­gø­rel­se ba­se­ret på 27 fon­de, der ud­del­te for i alt 10,4 mia. kr. i 2017.

Fon­de­ne i op­gø­rel­sen modt­og til­sam­men næ­sten 36.000 an­søg­nin­ger, hvil­ket er stig­ning på 15 pct. i for­hold til år 2015.

En af de fon­de, der har op­le­vet mar­kant vækst i an­søg­nings­tal­let, er KV Fon­den (Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond). Fon­den, der i 2017 ud­del­te knap 10 mio. kr., hav­de en an­søg­nings­frem­gang på 56 pct. og modt­og 2.825 an­søg­nin­ger.

”Det er min vur­de­ring, at ho­ved­år­sa­gen til det­te er, at fon­den for nog­le år si­den etab­le­re­de en hjem­mesi­de, og li­ge si­den er an­tal­let af an­søg­nin­ger støt ste­get hvert år, hvil­ket jeg selv sy­nes er lidt af en suc­ces. Des­u­den er fon­dens le­del­se i di­a­log med for­skel­li­ge sta­ke­hol­de­re, hvor­med om­ver­de­nen er ble­vet gjort me­re op­mærk­som på fon­dens ek­si­stens,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i KV Fon­den, Hen­rik Amand Hol­te­gaard.

KV Fon­dens be­sty­rel­se nik­ke­de ja til 626 af an­søg­nin­ger­ne. Og selv­om det er lidt fle­re end året før, be­tød den øge­de til­gang af an­søg­nin­ger, at fon­dens be­vil­lings­pro­cent faldt fra 34 til 22 pct.

Og­så Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond har de se­ne­ste år op­gra­de­ret sin hjem­mesi­de med ud­før­li­ge op­lys­nin­ger om fon­dens ud­de­lings­po­li­tik. Fon­den har op­le­vet en stig­ning i an­tal­let af an­søg­nin­ger fra 684 stk. i 2015 til 1.613 stk. sid­ste år.

Øger bevillingsprocenten

Stør­ste­delen af den øge­de ef­ter­spørgsel er ret­tet mod stør­re fon­de, der i for­vej­en mod­ta­ger man­ge an­søg­nin­ger. Tre af dis­se sto­re fon­de har for­må­et bå­de at hånd­te­re langt fle­re an­søg­ning­er og sam­ti­dig øge be­vil­lings­pro­cen­ten. Det gæl­der Ve­lux Fon­den, Knud Høj­gaards Fond og Nor­­dea-fon­­den.

De to sidst­nævn­te har ud­over de­res øv­ri­ge ud­de­lin­ger og­så pro­gram­mer for stu­di­e­le­ga­ter, hvil­ket fyl­der en del i an­søg­nings­bun­ker­ne.

Nor­­dea-fon­­den modt­og sid­ste år 7.099 an­søg­nin­ger og udel­te støt­te til 2.341 pro­jek­ter, hvoraf cir­ka to tred­je­de­le af be­vil­lin­ger­ne gik til min­dre lo­ka­le pro­jek­ter i he­le lan­det. Der­u­d­over ud­del­te fon­den 970 stu­di­e­le­ga­ter til bå­de kandidat­studerende og til profes­sions­ba­che­lor­stu­de­ren­de.

Sam­let set steg an­tal­let af be­vil­lin­ger fra de 27 fon­de fra 10.706 stk. i 2015 til 12.687 sid­ste år. Og be­vil­lings­pro­cen­ten steg en smu­le fra 34 pct. til 35 pct. af an­søg­nin­ger­ne.

Tabel 1: Ansøgningerne stiger i 13 ud af 27 fonde

– Mod­tag­ne an­søg­nin­ger –

FondUd­de­lin­ger i 2017
i mio. kr.
 201720162015
I alt10.421,3
(27 fon­de)
35.914
(27 fon­de)
32.626
(27 fon­de)
32.161
(26 fon­de)
Nor­­dea-fon­­den404,57.0996.0396.236
Oti­con Fon­den96,94.3984.1614.268
Knud Høj­gaards Fond74,03.5002.8853.032
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond9,92.8251.8151.715
No­vo Nor­disk Fon­den5.820,02.0462.1481.892
Tryg­fon­den600,02.0412.0502.275
Ve­lux Fon­den209,91.6231.3791.177
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond180,0 1.613888684
Nor­disk Kul­tur­fond29,71.1101.0681.292
Bi­ku­ben­fon­den113,81.0731.1051.489
15. Ju­ni Fon­den28,61.0151.0781.042
Lauritzen­fon­den27,89681.1711.112
Carls­berg­fon­det279,0958956977
Hart­mann Fon­den4,6877870636
Vil­lum Fon­den1.052,0826835467
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond112,7817904982
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond16,2611646737
KR Fo­un­da­tion105,0489455
Hel­se­fon­den24,2408519396
Re­al­da­nia985,0368346450
BHJ Fon­den2,4312367476
El­lab­Fon­den17,420411069
In­du­stri­ens Fond170,0194235198
Fre­de­riks­berg Fon­den9,6183174149
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond3,2175181151
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond38,0126155167
Cowi Fon­den7,0558692
An­mærk­ning: Pi­le­ne vi­ser ud­vik­lin­gen fra 2016-17.

 

Tabel 2: Antallet af bevillinger stiger 22 pct. på tre år

– Be­vil­lin­ger stk. –

  201720162015
I alt12.687
(27 fon­de)
10.885
(27 fon­de)
10.637
(26 fon­de)
Nor­­dea-fon­­den3.3252.3822.297
Oti­con Fon­den2.2052.4032.247
Knud Høj­gaards Fond1.8981.3591.278
Ve­lux Fon­den804549463
Tryg­fon­den784697689
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond626619815
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond448332346
No­vo Nor­disk Fon­den432340291
Nor­disk Kul­tur­fond295234211
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond292280279
Carls­berg­fon­det240191239
15. Ju­ni Fon­den169223197
Lauritzen­fon­den157181246
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond153239194
Vil­lum Fon­den1128582
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond98104103
Bi­ku­ben­fon­den95104100
Fre­de­riks­berg Fon­den948681
Re­al­da­nia8792129
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond758590
Hart­mann Fon­den707157
Hel­se­fon­den666258
KR Fo­un­da­tion5538
BHJ Fon­den454742
In­du­stri­ens Fond324132
Cowi Fon­den172357
El­lab­Fon­den131814
An­mærk­ning: Pi­le­ne vi­ser ud­vik­lin­gen fra 2016-17.

 

Tabel 3: Fondene siger ja til 35 pct. af ansøgningerne

– Be­vil­lings­pro­cen­ter –

Fond 201720162015
I alt35
(27 fon­de)
34
(27 fon­de)
33
(26 fon­de)
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond605554
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond565768
Knud Høj­gaards Fond544742
Fre­de­riks­berg Fon­den514954
Oti­con Fon­den505853
Ve­lux Fon­den504039
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond484338
Nor­­dea-fon­­den473937
Tryg­fon­den383430
Cowi Fon­den312762
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond283751
Nor­disk Kul­tur­fond272216
Carls­berg­fon­det252024
Re­al­da­nia242729
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond223448
No­vo Nor­disk Fon­den211615
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond192620
15. Ju­ni Fon­den172119
In­du­stri­ens Fond161716
Lauritzen­fon­den161522
Hel­se­fon­den161215
BHJ Fon­den14139
Vil­lum Fon­den141018
KR Fo­un­da­tion118
Bi­ku­ben­fon­den997
Hart­mann Fon­den889
El­lab­Fon­den61620
An­mærk­ning: Pi­le­ne vi­ser ud­vik­lin­gen fra 2016-17.

No­ter
  • In­du­stri­ens Fond: Pro­jekt­for­slag der er fo­re­lagt be­sty­rel­sen.
  • Nor­disk Kul­tur­fond: An­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger er in­klu­si­ve an­søg­nin­ger som ad­mi­ni­stra­tivt er­klæ­res ugyl­di­ge for­di de ik­ke le­ver op til fon­dens ret­nings­linjer.
  • Re­al­da­nia: An­søg­nin­ger og be­vil­lin­ger i den­ne op­gø­rel­se dæk­ker ale­ne uop­for­dre­de an­søg­nin­ger. Re­al­da­nia mod­ta­ger des­u­den an­søg­nin­ger un­der calls og kampag­ner. An­søg­nin­ger­ne er des­u­den fær­dig­be­hand­le­de an­søg­nin­ger eks­klu­si­ve til­ba­ge­truk­ne an­søg­nin­ger. I 2016 modt­og Re­al­da­nia des­u­den 167 an­søg­nin­ger un­der calls og kampag­ner, hvoraf 86 af dem blev be­vil­get. Med­reg­ner man dis­se er be­vil­lings­pro­cen­ten på 34,7. I 2017 er tal­let for kampag­ner 219. An­tal be­vil­lin­ger er ik­ke op­gi­vet.
  • Ve­lux fon­den er in­klu­siv bort­fald. Vil­lum Fon­dens over­før­sel til Ve­lux Fon­den med­reg­nes ik­ke hos Vil­lum Fon­den
Re­search: Pe­ter Ot­ten­da­hl Jakob­sen

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.