Antallet af ansøgninger stiger 15 pct.

Det sti­gen­de ud­bud af fonds­mid­ler føl­ges af en ge­ne­rel for­ø­get ef­ter­spørgsel. An­tal­let af an­søg­nin­ger er ste­get med 15 pct. på tre år, vi­ser en op­gø­rel­se fra Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. En ræk­ke fon­de gi­ver fle­re til­sagn og sam­let set be­vil­ges der fort­sat pen­ge til hver tred­je ansøger. 

Antallet af ansøgninger stiger
 
Mæng­den af fonds­an­søg­nin­ger sti­ger i takt med, at sek­to­ren ud­by­der sta­dig fle­re pen­ge til go­de for­mål. Fon­de­ne be­sva­rer ef­ter­spørgs­len ved at øge an­tal­let af be­vil­lin­ger, og det be­ty­der at af­slags- og be­vil­lings­pro­cen­ten lig­ger sta­bilt over en tre­årig periode. 

Det vi­ser en op­gø­rel­se ba­se­ret på 27 fon­de, der ud­del­te for i alt 10,4 mia. kr. i 2017. 

Fon­de­ne i op­gø­rel­sen modt­og til­sam­men næ­sten 36.000 an­søg­nin­ger, hvil­ket er stig­ning på 15 pct. i for­hold til år 2015.

En af de fon­de, der har op­le­vet mar­kant vækst i an­søg­nings­tal­let, er KV Fon­den (Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond). Fon­den, der i 2017 ud­del­te knap 10 mio. kr., hav­de en an­søg­nings­frem­gang på 56 pct. og modt­og 2.825 ansøgninger. 

”Det er min vur­de­ring, at ho­ved­år­sa­gen til det­te er, at fon­den for nog­le år si­den etab­le­re­de en hjem­mesi­de, og li­ge si­den er an­tal­let af an­søg­nin­ger støt ste­get hvert år, hvil­ket jeg selv sy­nes er lidt af en suc­ces. Des­u­den er fon­dens le­del­se i di­a­log med for­skel­li­ge sta­ke­hol­de­re, hvor­med om­ver­de­nen er ble­vet gjort me­re op­mærk­som på fon­dens ek­si­stens,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i KV Fon­den, Hen­rik Amand Holtegaard. 

KV Fon­dens be­sty­rel­se nik­ke­de ja til 626 af an­søg­nin­ger­ne. Og selv­om det er lidt fle­re end året før, be­tød den øge­de til­gang af an­søg­nin­ger, at fon­dens be­vil­lings­pro­cent faldt fra 34 til 22 pct. 

Og­så Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond har de se­ne­ste år op­gra­de­ret sin hjem­mesi­de med ud­før­li­ge op­lys­nin­ger om fon­dens ud­de­lings­po­li­tik. Fon­den har op­le­vet en stig­ning i an­tal­let af an­søg­nin­ger fra 684 stk. i 2015 til 1.613 stk. sid­ste år. 

Øger bevillingsprocenten

Stør­ste­delen af den øge­de ef­ter­spørgsel er ret­tet mod stør­re fon­de, der i for­vej­en mod­ta­ger man­ge an­søg­nin­ger. Tre af dis­se sto­re fon­de har for­må­et bå­de at hånd­te­re langt fle­re an­søg­ning­er og sam­ti­dig øge be­vil­lings­pro­cen­ten. Det gæl­der Ve­lux Fon­den, Knud Høj­gaards Fond og Nordea-fonden. 

De to sidst­nævn­te har ud­over de­res øv­ri­ge ud­de­lin­ger og­så pro­gram­mer for stu­di­e­le­ga­ter, hvil­ket fyl­der en del i ansøgningsbunkerne. 

Nor­­dea-fon­­den modt­og sid­ste år 7.099 an­søg­nin­ger og udel­te støt­te til 2.341 pro­jek­ter, hvoraf cir­ka to tred­je­de­le af be­vil­lin­ger­ne gik til min­dre lo­ka­le pro­jek­ter i he­le lan­det. Der­u­d­over ud­del­te fon­den 970 stu­di­e­le­ga­ter til bå­de kandidat­studerende og til professionsbachelorstuderende.

Sam­let set steg an­tal­let af be­vil­lin­ger fra de 27 fon­de fra 10.706 stk. i 2015 til 12.687 sid­ste år. Og be­vil­lings­pro­cen­ten steg en smu­le fra 34 pct. til 35 pct. af ansøgningerne. 

Tabel 1: Ansøgningerne stiger i 13 ud af 27 fonde

– Mod­tag­ne ansøgninger –

FondUd­de­lin­ger i 2017 
i mio. kr.
 201720162015
Nor­­dea-fon­­den404,57.0996.0396.236
Oti­con Fonden96,94.3984.1614.268
Knud Høj­gaards Fond74,03.5002.8853.032
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond9,92.8251.8151.715
No­vo Nor­disk Fonden5.820,02.0462.1481.892
Tryg­fon­den600,02.0412.0502.275
Ve­lux Fonden209,91.6231.3791.177
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond180,0 1.613888684
Nor­disk Kulturfond29,71.1101.0681.292
Bi­ku­ben­fon­den113,81.0731.1051.489
15. Ju­ni Fonden28,61.0151.0781.042
Lauritzen­fon­den27,89681.1711.112
Carls­berg­fon­det279,0958956977
Hart­mann Fonden4,6877870636
Vil­lum Fonden1.052,0826835467
Det Obel­ske Familiefond112,7817904982
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond16,2611646737
KR Fo­un­da­tion105,0489455
Hel­se­fon­den24,2408519396
Re­al­da­nia985,0368346450
BHJ Fon­den2,4312367476
El­lab­Fon­den17,420411069
In­du­stri­ens Fond170,0194235198
Fre­de­riks­berg Fonden9,6183174149
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond3,2175181151
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond38,0126155167
Cowi Fon­den7,0558692
I alt10.421,3
(27 fon­de)
35.914
(27 fon­de)
32.626
(27 fon­de)
32.161
(26 fonde)
An­mærk­ning: Pi­le­ne vi­ser ud­vik­lin­gen fra 2016-17.

 

Tabel 2: Antallet af bevillinger stiger 22 pct. på tre år

– Be­vil­lin­ger stk. –

  201720162015
Nor­­dea-fon­­den3.3252.3822.297
Oti­con Fonden2.2052.4032.247
Knud Høj­gaards Fond1.8981.3591.278
Ve­lux Fonden804549463
Tryg­fon­den784697689
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond626619815
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond448332346
No­vo Nor­disk Fonden432340291
Nor­disk Kulturfond295234211
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond292280279
Carls­berg­fon­det240191239
15. Ju­ni Fonden169223197
Lauritzen­fon­den157181246
Det Obel­ske Familiefond153239194
Vil­lum Fonden1128582
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond98104103
Bi­ku­ben­fon­den95104100
Fre­de­riks­berg Fonden948681
Re­al­da­nia8792129
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond758590
Hart­mann Fonden707157
Hel­se­fon­den666258
KR Fo­un­da­tion5538
BHJ Fon­den454742
In­du­stri­ens Fond324132
Cowi Fon­den172357
El­lab­Fon­den131814
I alt12.687
(27 fon­de)
10.885
(27 fon­de)
10.637
(26 fonde)
An­mærk­ning: Pi­le­ne vi­ser ud­vik­lin­gen fra 2016-17.

 

Tabel 3: Fondene siger ja til 35 pct. af ansøgningerne

– Be­vil­lings­pro­cen­ter –

Fond 201720162015
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond605554
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond565768
Knud Høj­gaards Fond544742
Fre­de­riks­berg Fonden514954
Oti­con Fonden505853
Ve­lux Fonden504039
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond484338
Nor­­dea-fon­­den473937
Tryg­fon­den383430
Cowi Fon­den312762
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond283751
Nor­disk Kulturfond272216
Carls­berg­fon­det252024
Re­al­da­nia242729
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond223448
No­vo Nor­disk Fonden211615
Det Obel­ske Familiefond192620
15. Ju­ni Fonden172119
In­du­stri­ens Fond161716
Lauritzen­fon­den161522
Hel­se­fon­den161215
BHJ Fon­den14139
Vil­lum Fonden141018
KR Fo­un­da­tion118
Bi­ku­ben­fon­den997
Hart­mann Fonden889
El­lab­Fon­den61620
I alt35
(27 fon­de)
34
(27 fon­de)
33
(26 fonde)
An­mærk­ning: Pi­le­ne vi­ser ud­vik­lin­gen fra 2016-17.

No­ter
  • In­du­stri­ens Fond: Pro­jekt­for­slag der er fo­re­lagt bestyrelsen.
  • Nor­disk Kul­tur­fond: An­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger er in­klu­si­ve an­søg­nin­ger som ad­mi­ni­stra­tivt er­klæ­res ugyl­di­ge for­di de ik­ke le­ver op til fon­dens retningslinjer.
  • Re­al­da­nia: An­søg­nin­ger og be­vil­lin­ger i den­ne op­gø­rel­se dæk­ker ale­ne uop­for­dre­de an­søg­nin­ger. Re­al­da­nia mod­ta­ger des­u­den an­søg­nin­ger un­der calls og kampag­ner. An­søg­nin­ger­ne er des­u­den fær­dig­be­hand­le­de an­søg­nin­ger eks­klu­si­ve til­ba­ge­truk­ne an­søg­nin­ger. I 2016 modt­og Re­al­da­nia des­u­den 167 an­søg­nin­ger un­der calls og kampag­ner, hvoraf 86 af dem blev be­vil­get. Med­reg­ner man dis­se er be­vil­lings­pro­cen­ten på 34,7. I 2017 er tal­let for kampag­ner 219. An­tal be­vil­lin­ger er ik­ke opgivet.
  • Ve­lux fon­den er in­klu­siv bort­fald. Vil­lum Fon­dens over­før­sel til Ve­lux Fon­den med­reg­nes ik­ke hos Vil­lum Fonden
Re­search: Pe­ter Ot­ten­da­hl Jakobsen

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…