Danmarks Statistiks fondsantal stemmer ikke med virkeligheden

An­tal­let af fon­de i de nye of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik­ker er ba­se­ret på fejl­be­hæf­te­de op­lys­nin­ger i CVR-re­gi­stret. Der­for kan bru­ger­ne ek­sem­pel­vis ik­ke reg­ne med de op­gø­rel­ser, der vi­ser an­tal­let af fon­de for­delt på ud­de­lings­ni­veau. Men det er hel­ler ik­ke me­nin­gen med sta­ti­stik­ken op­ly­ser Dan­marks Sta­ti­stik, der nu vil gen­nem­gå sin do­ku­men­ta­tion og sik­re, at fejl­kil­den er ty­de­ligt be­skre­vet.

Danmarks Statistik (foto: Kim Bach)
Dan­marks Sta­ti­stik ba­se­rer si­ne fonds­an­tal på fejl­be­hæf­te­de op­lys­nin­ger i CVR-re­­gi­­stret (fo­to: Kim Bach, Wiki­me­dia Com­mons).

Når de nye of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik­ker vi­ser an­tal­let af fon­de i Dan­mark, er der ik­ke ta­le om en kor­rekt be­skri­vel­se af den vir­ke­li­ge vir­ke­lig­hed i fonds­ver­de­nen. Men der­i­mod en be­skri­vel­se af den re­gi­stre­re­de vir­ke­lig­hed ba­se­ret på for­ment­lig stærkt fejl­be­hæf­te­de op­lys­nin­ger i CVR-re­­gi­­stret.

Det er der­for ik­ke kor­rekt, når bru­ge­re af fonds­sta­ti­stik­ker­ne kan læ­se i sta­ti­stik­ban­ken, at der i 2018 var 9.945 fon­de, hvoraf 8.580 var al­me­ne fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger. For vir­ke­lig­he­den er, at in­gen ved, hvor man­ge le­ven­de, al­me­ne fon­de, der fin­des i Dan­mark.

Hvor langt Dan­mark Sta­ti­stiks an­tals­op­gø­rel­ser ram­mer ved si­den af på fonds­om­rå­det, er der der­for hel­ler in­gen, der rig­tig ved. Men stikprø­ver som Fun­dats be­skri­ver i dag in­di­ke­rer, at om­kring ti pro­cent af de re­gi­stre­re­de al­me­ne fon­de i Det Cen­tra­le Virk­som­heds­re­gi­ster (CVR) ik­ke ek­si­ste­rer i vir­ke­lig­he­den.

Men iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stisk er det hel­ler ik­ke me­nin­gen med fonds­sta­ti­stik­ken, at man skal ta­ge an­tal­let af al­me­ne fon­de bog­sta­ve­ligt. Me­nin­gen med de sta­ti­sti­ske op­gø­rel­ser er nem­lig ale­ne at gi­ve et sam­let bil­le­de af fonds­sek­to­rens ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter.

”For­må­let med vo­res sta­ti­stik er at vi­se fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter med ud­gangs­punkt i be­vil­lin­ger­ne. Da da­ta ved­rø­ren­de langt stør­ste­delen af be­vil­lin­ger­ne stam­mer fra kil­der – de sto­re fon­de – hvor vi sto­ler på da­ta­kva­li­te­ten, be­ty­der det, at sta­ti­stik­ken gi­ver et sta­ti­stisk ro­bust bil­le­de af be­vil­lin­ger­nes om­fang og ud­vik­ling,” si­ger spe­ci­al­kon­su­lent i Dan­marks Sta­ti­stisk Git­te Frej Knud­sen, der har an­sva­ret for fonds­sta­ti­stik­ker­ne.

Fonds­sta­ti­stik­ken, som star­te­de i 2016, ud­ar­bej­des på bag­grund af spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­ser blandt et ud­snit af fon­de og de­res ud­de­lin­ger, som her­ef­ter op­reg­nes til at dæk­ke he­le fonds­sek­to­rens ud­de­lin­ger.

Et overordnet retvisende billede

Men selv­om an­tals­op­gø­rel­ser­ne ik­ke er helt på­li­de­li­ge, så me­ner Git­te Frej Knud­sen, at det al­li­ge­vel er re­le­vant at ha­ve dem med i sta­ti­stik­ban­ken.

”Som del af of­fent­lig­gø­rel­sen læg­ger vi og­så an­tal­let af fon­de, som det er op­gjort i Er­hvervs­sty­rel­sens CVR-re­­gi­­ster, i sta­ti­stik­ban­ken. Det er ik­ke en cen­tral va­ri­a­bel, men det vur­de­res at væ­re en re­le­vant in­for­ma­tion at vi­de­re­gi­ve, da man ik­ke kan fin­de et bud på an­tal­let af fon­de an­dre ste­der,” si­ger Git­te Frej Knud­sen.

Da da­ta ved­rø­ren­de langt stør­ste­delen af be­vil­lin­ger­ne stam­mer fra kil­der – de sto­re fon­de – hvor vi sto­ler på da­ta­kva­li­te­ten, be­ty­der det, at sta­ti­stik­ken gi­ver et sta­ti­stisk ro­bust bil­le­de af be­vil­lin­ger­nes om­fang og ud­vik­ling.

Git­te Frej Knud­sen – spe­ci­al­kon­su­lent, Dan­marks Sta­ti­stisk

Fun­dats har præ­sen­te­ret Dan­marks Sta­ti­stisk for to stikprø­ver, som vi har gen­nem­ført i an­den jour­na­li­stisk sam­men­hæng. Til­sam­men vi­ser de to stikprø­ver, at 12 ud 84 al­me­ne fon­de står op­ført i CVR-re­­gi­ste­ret, selv­om Ci­vilsty­rel­sen for fem, ot­te el­ler 13 år si­den har til­ladt, at de blev op­løst, fu­sio­ne­ret el­ler ned­lagt. Al­li­ge­vel er CVR-re­­gi­­stre­ret ik­ke ble­vet op­da­te­ret for dis­se fon­de.

”På bag­grund af je­res hen­ven­del­se har vi vur­de­ret usik­ker­he­den. Med de for­be­hold, der ge­ne­relt er gæl­den­de for sta­ti­stikpro­duk­tion på bag­grund af ad­mi­ni­stra­tiv da­ta, me­ner vi fort­sat, at an­tal­let af fon­de, som det er op­gjort hos os, gi­ver et over­ord­net ret­vi­sen­de bil­le­de af vir­ke­lig­he­den. Vi vil dog gå sta­ti­stik­do­ku­men­ta­tio­nen nø­je igen­nem og sik­re, at vi får be­skre­vet over­dæk­nin­gen for den del af po­pu­la­tio­nen, som om­fat­ter al­me­ne fon­de uden be­vil­lin­ger,” si­ger Git­te Frej Knud­sen.

Iføl­ge Dan­mark Sta­ti­stiks sta­ti­stik­bank var der sid­ste år 4.347 le­ven­de al­me­ne fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger, som ik­ke ud­del­te pen­ge. I 2016 var det tal 5.312. Men på grund af de gen­nem­gå­en­de fejl i CVR, er det uvist, hvor stor en del af fal­det, der skyl­des, at fle­re fon­de er be­gyndt at ud­de­le, og hvor stor en del, der skyl­des, at fle­re fejl­re­gi­stre­re­de fon­de er ble­vet ret­tet i CVR.

Set fra Ci­vilsty­rel­sens bord er pro­ble­met, at der er ik­ke læn­ge­re fin­des et egent­ligt re­gi­stre­rings­pligt for de al­me­ne fon­de, og at fonds­lo­ven ik­ke in­de­hol­der be­stem­mel­ser om CVR-re­­gi­­stre­ring.

”Vi kan ik­ke be­kræf­te tal­le­ne fra Dan­marks Sta­ti­stisk. Vi kan se i vo­res sags­sy­stem, at der er om­kring 8.500 ak­ti­ve sa­ger, men det er kun et bud, og vi stø­der lø­ben­de på fon­de, som vi ik­ke ken­der til – ek­sem­pel­vis når fonds­be­sty­rel­ser sø­ger om til­la­del­se til op­løs­ning. Da vi ik­ke har et fonds­re­gi­ster, er der in­gen, der kan sva­re på, hvor man­ge fon­de, der er,” si­ger kon­tor­chef i Ci­vilsty­rel­sen, Ni­els Klit­gaard.

Som Fun­dats har do­ku­men­te­ret er det ik­ke al­le fejl­re­gi­stre­rin­ger, som bli­ver ret­tet, selv når de in­vol­ve­re­de myn­dig­he­der er ble­vet gjort op­mærk­som på dem. Det skyl­des, at hver­ken Er­hvervs­sty­rel­sen, der fø­rer CVR-re­­gi­­stret, Ci­vilsty­rel­sen der har til­syn med de al­me­ne fon­de el­ler Skat­te­for­valt­nin­gen bæ­rer an­svar for at sik­re kor­rek­te fonds­da­ta i CVR.

– I hvil­ket om­fang har Dan­marks Sta­ti­stik ar­bej­det med at kva­li­tets­sik­re da­ta fra Er­hvervs­re­gi­stret, CVR?

”Dan­marks Sta­ti­stik har i ud­gangs­punk­tet til­tro til, at da­ta i CVR er af en or­dent­lig kva­li­tet til vo­res sta­ti­stikpro­duk­tion. Der­for ar­bej­der vi kun med at kva­li­tets­sik­re da­ta i CVR, når vi får vi­den om fejl og uhen­sigts­mæs­sig­he­der. Vi skøn­ner ik­ke, at der er et væ­sent­ligt pro­blem i for­hold til pro­duk­tio­nen af øko­no­misk sta­ti­stik og er­hvervs­sta­ti­stik, der om­fat­ter den om­tal­te sta­ti­stik,” si­ger Git­te Frej Knud­sen.

– I skri­ver, at va­ri­a­tions-ko­ef­­fi­ci­en­ten for ud­de­lings­be­lø­be­ne for al­me­ne fon­de er 7,6 pct. Hvil­ken be­tyd­ning har det for det­te tal, at fond­spo­pu­la­tio­nen i CVR ik­ke er ret­vi­sen­de?

”Langt stør­ste­delen af ud­de­lings­be­lø­be­ne kom­mer fra de sto­re fon­de, og dem har vi in­gen pro­ble­mer med i for­hold til re­gi­stre­rin­ger­ne. De be­løb, der ud­de­les af de min­dre al­me­ne fon­de, ud­gør så lil­le en an­del af den to­ta­le ud­be­ta­ling fra fon­de­ne, at det kun vil på­vir­ke va­ri­a­tions-ko­ef­­fi­ci­en­ten i me­get be­græn­set om­fang. Vi me­ner der­for, at de 7,6 pct. fort­sat er et so­lidt esti­mat for va­ri­a­tions-ko­ef­­fi­ci­en­ten,” si­ger Git­te Frej Knud­sen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.