Annoncespot_img

Danske fondes uddelinger i 2015

Sidste år uddelte fondsbranchen over 8,6 milliarder kr. Det viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse af 141 fondes uddelinger i 2015.

Ud­de­lin­ger i alt i 2015
(i mil­li­o­ner kroner)

Ta­bel­len kan sor­te­res ef­ter navn, fonds­ty­pe el­ler uddelinger
– klik på over­skrif­ten i ta­bel­lens før­ste række.

Filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­gerTy­peUd­de­lin­ger i 2015
No­vo Nor­disk FondenE1159,0
Vil­lum FondenIE785,9
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fon­de til Al­me­ne formålE781,0
Re­al­da­nia fmba.F760,8
Tryg­heds­grup­pen sm­ba (Tryg­fon­den)F550,0
Nor­dea-fon­denE489,0
Lund­beck­fon­denE442,0
Le­go FondenE272,1
Carls­berg­fon­detE222,0
Ve­lux FondenIE221,0
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens FondE218,8
Au­gusti­nus FondenE210,8
Aar­hus Uni­ver­si­tets ForskningsfondE183,0
Det Obel­ske FamiliefondE174,8
In­du­stri­ens FondE125,7
Ny Carls­berg­fon­detIE120,0
Oti­con FondenE102,7
KR Fo­un­da­tionIE100,0
Knud Høj­gaards FondE91,0
Ole Kirks FondIE86,0
Eg­mont FondenE83,1
Fær­ch­fon­denE82,0
Lo­ka­le og anlægsfondenS77,3
Bi­ku­ben­fon­denE77,0
Leo Fon­detE60,2
KFI Er­hvervs­dri­ven­de FondE60,0
C. L. Davids Fonds og SamlingE57,0
Hem­pel FondenE56,3
Køb­mand Her­man Sal­lings FondE49,7
OJD Fon­den 2014/2015E48,1
Ro­ck­wool FondenIE46,4
Bit­ten og Mads Clau­sens FondE44,0
Aa­ge V. Jen­sens NaturfondE43,0
Ar­vid Nils­sons FondE39,4
15. Ju­ni FondenIE38,7
Hel­se­fon­denIE33,9
Gud­jörg og Ei­nar Ho­norés FondE31,0
Oak Fo­un­da­tion DanmarkIE29,6
Tu­borg­fon­detIE28,9
Nor­disk kulturfondIE27,2
Spar Nord FondenE21,6
El­sass FondenE20,8
Lauritzen Fon­denE20,4
Fa­bri­kant Mads Clau­sens FondIE18,6
Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond 2014/2015E17,6
For­e­nin­gen Roskil­de FestivalF16,9
Spar Vest FondenE16,4
Den Fyn­s­ke BladfondE16,4
Mary Fon­denIE16,3
Mar­got og Thor­vald Drey­ers FondE16,1
Po­ul Due Jen­sens FondE15,0
Ot­to Møn­steds FondE14,3
Beck­ett FondenIE12,7
Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se paa JægersprisE12,5
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens FondE12,3
Spa­re­kas­sen Born­holms FondE11,8
Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens FondIE11,3
Be­vi­ca FondenE11,0
Neye Fon­denE10,1
Edith og Got­fred Kirk Chi­sti­an­sens Fond IE9,4
Fre­de­riks­berg­Fon­denE8,3
Gros­se­rer Foghts FondIE8,2
For­e­nin­gen Østif­ter­ne fmba.F8,0
Ram­bøll FondenE7,0
Al­ler­fon­denE6,7
Ma­rie og M. B. Ri­ch­ters FondE6,6
Van­fø­re­fon­denIE6,5
Lou­i­si­a­na-Fon­denE6,4
Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens FondIE6,3
Spa­re­kas­sen Ho­bro FondenIE6,2
G.E.C Gads FondE5,5
Den In­dre Mis­sion i DanmarkE5,5
Po­li­ti­ken-fon­denE5,4
Tøm­mer­hand­ler Jo­han­nes Fog­hs FondE5,1
Knud og Dag­ny Gad An­d­re­sens FondIE5,0
Brød­re­ne Hart­manns FondE4,9
Fio­nia FondE4,5
Brand af 1848 FondE4,5
Cowi­fon­denE4,2
Nykre­dits FondIE3,6
El­lab FondenE3,6
Fon­den for Fyn­s­ke BankE3,4
Gang­sted­fon­denE3,2
Har­boe FondenE3,2
Det Clas­sen­ske FideicommisE2,9
Jyl­lands-Po­stens FondE2,6
Durup Spa­re­kas­ses FondE2,5
Drost Fon­denE2,2
Trel­le­borg FondenE2,1
Aal­borg Stift­s­ti­den­des FondE1,8
Léo­nie Son­nings MusikprisE1,8
Fa­nefjord Spa­re­kas­ses FondIE1,8
EGV Fon­denE1,8
Fon­den Her­lev BladetE1,7
Jel­ling Spa­re­kas­ses FondIE1,6
Ruth og Chr. Muff Iver­sens FondE1,6
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, JerslevIE1,5
Tho­mas B. Thri­ges FondE1,5
Ida Løf­bergs FondE1,5
Fon­den den Ha­ge­ske StiftelseE1,5
C.E. Jen­sens FondE1,5
Ej­nar og Me­ta Thor­sens FondE1,4
Møl­le­rens FondE1,4
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, BrovstIE1,3
J.C.H. El­le­ham­mers FondE1,3
Spies Fon­den IE1,2
Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis FondE1,1
Spar­kas­sen Midt Vest FondenE0,9
Jy­ske Banks Al­men­nyt­ti­ge FondE0,8
Lemvigh Mül­ler­fon­denE0,8
BHJ Fon­denIE0,8
Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond/Toms Grup­pens FondE0,7
Th. Hø­eg­hs MindelegatIE0,6
Stevns Brand FondE0,5
Høj­mo­se­gård­le­ga­tetIE0,5
Mø­en­bo­gaard­fon­denIE0,5
Tøm­mer­hand­ler W.F. Au­ber­tin og Hu­strus LegatE0,4
Fon­den af Ham­me­rum Her­reds Brand­kas­se for Lø­sø­re af 1844E0,4
GF Fon­denE0,4
Bang-Fon­denE0,3
He­le­ne Elisa­beth Bun­kel­mann Marck­wardts FondE0,3
Fuur Spa­re­kas­ses FondE0,2
Sti­bo FondenE0,2
Ci­vil­in­ge­ni­ør Jo­han­nes Elmquist Orm­strup og Hu­strus FondE0,2
Spar Hvet­bo FondenE0,2
Mi­cha­el Jeb­s­en FondenE0,2
Fyn­s­ke Køb­stæ­ders FondE0,1
Ærø Brand FondE0,1
Fag­be­væ­gel­sens Al­me­ne Fond i SilkeborgE0,1
Born­holms Ti­den­des FondE0,1
De Lol­lands-Falster­ske Ven­stre­bla­de af 1914's FondE0,1
SL Fon­denE0,1
Pre­ben Han­sens Le­gat til Min­de om Hans For­æl­dre Th. Han­sen og Hu­stru Kät­he HansenE0,1
Bent O. Jør­gen­sens FondE0,5
Got­fred Bir­ke­dal Hart­manns FamiliefondIE3,5
Hedor­fs FondE6,2
Sy­nop­tik FondenE15,0
Byg­ma FondenIE3,0
El­ro FondenF26,0
Hel­ga og Pe­ter Kor­nings FondE0,8
Gros­se­rer Al­fred Ni­el­sen og Hu­strus FondE0,9
I alt8.646,3
 • Kil­de: Fon­de­nes og for­e­nin­ger­nes årsregnskaber

 • An­mærk­ning: Der er ta­le om fon­de­nes brut­toud­de­lin­ger. Fle­re af fon­de­ne, som ud­de­ler til lo­ka­le for­mål, har og­så an­dre formål.

 • Der er ik­ke ta­get høj­de for ud­de­lin­ger mel­lem fon­de­ne, ek­sem­pel­vis Vil­lum Fon­dens over­før­sel til Ve­lux Fon­den, Carls­berg­fon­dets over­før­sel til Tur­borg­fon­det el­ler fle­re fon­des ud­de­lin­ger til Mary Fonden.

Forkortelser

I ta­bel­len har vi brugt føl­gen­de for­kor­tel­ser for de for­skel­li­ge fonds-typer:

 • E: Er­hvervs­dri­ven­de fond
 • IE: Ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond
 • F: Fonds­lig­nen­de for­e­ning el­ler selskab
 • S: Stats­lig in­sti­tu­tion el­ler virksomhed

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

En anden version af denne tabel blev oprindelig bragt i følgende artikel:

Tabellen på denne side er senest opdateret:

 • 3. februar 2017

Forkortelser

I tabellen har vi brugt følgende forkortelser for de forskellige fonds-typer:

 • E: Erhvervsdrivende fond
 • IE: Ikke-erhvervsdrivende fond
 • F: Fondslignende forening eller selskab
 • S: Statslig institution eller virksomhed

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer