Annoncespot_img

Eksempler på community foundations og deres projekter

USAI USA har Rho­de Island Fo­un­da­tion op­ret­tet et in­nova­tions­sti­pen­di­um, som ud­de­les til folk med ny­ska­ben­de ide­er, der kan for­bed­re livskva­li­te­ten i den ame­ri­kan­ske stat. De valg­te pro­jek­ter får op til 2 mio. kr., som de over en tre­årig pe­ri­o­de kan bru­ge på at ud­vik­le pro­jek­tet. Ind­til nu har pro­jek­ter­ne hand­let om at ska­be nye jobs og øko­no­misk vækst i om­rå­det, om at brin­ge de­sign-tænk­ning ind i of­fent­li­ge sko­ler og om at ud­ryd­de smit­som le­ver­be­tæn­del­se ty­pe C.
Ugan­daI Ugan­da til­by­der Ma­sin­di Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tion ud­dan­nel­se og vej­led­ning til so­ci­a­le pro­jek­ter i om­rå­det, så de­res ar­bej­de med at hjæl­pe fat­ti­ge men­ne­sker bli­ver me­re ef­fek­tivt. Et af pro­jek­ter­ne støt­te­de frem­stil­lin­gen og sal­get af en ny ty­pe trækuls­bri­ket­ter, som blev la­vet af re­st­pro­duk­ter fra det lo­ka­le landbrug.
Ru­mæ­ni­enI Ru­mæ­ni­en har Odor­heiu Secu­iesc Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tion ar­bej­det på at en­ga­ge­re bor­ger­ne og om­rå­dets virk­som­he­der i lo­ka­le pro­jek­ter via et så­kaldt Com­mu­ni­ty Card. Kor­tet gi­ver in­de­ha­ver­ne ra­bat i de lo­ka­le bu­tik­ker, og bu­tik­ker­ne gi­ver 1% af kø­be­sum­men vi­de­re til en fon­den, som fi­nan­si­e­rer lo­ka­le pro­jek­ter. Sam­ti­dig gi­ver kor­tet in­de­ha­ve­ren ret til at stem­me om hvil­ke pro­jek­ter, der skal mod­ta­ge støtten.
ThailandI Thailand har Phuket Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tion op­ret­tet le­ge­tøjs­bi­bli­o­te­ker, hvor fat­ti­ge børn kun­ne lå­ne le­ge­tøj. Pro­jek­tet blev sam­ti­dig brugt til at læ­re de me­re velstil­le­de børn om filan­tro­pi – og at an­spo­re dem til at hjælpe.
Frank­rigI Frank­rig har Bor­deaux Mécè­nes So­li­dai­res op­ret­tet en slags ti­me­bank, hvor bor­ger­ne kan byt­te de­res tid med tje­ne­ster fra an­dre bor­ge­re. Hvis man har un­der­vist en an­den del­ta­ger i sprog i en ti­me kan man veks­le den til en an­den tje­ne­ste – for ek­sem­pel til ha­ve­hjælp el­ler trans­port. Må­let med det så­kald­te Ac­cor­de­rie var at af­hjæl­pe fat­tig­dom og iso­la­tion ved at brin­ge folk sam­men på tværs af al­der, so­ci­al­klas­se og na­tio­na­li­tet i hå­bet om at det øger solidariteten.

Eksempler fra Danmark

I Dan­mark har vi ik­ke haft tra­di­tion for com­mu­ni­ty fo­un­da­tions, men der fin­des en­kel­te eksempler:

Jy­derup FondenI Jy­derup ved Hol­bæk har en en bor­ger­grup­pe net­op stif­tet Jy­derup Fon­den, som skal lø­se ud­kants-pro­ble­mer­ne og frem­me en po­si­tiv ud­vik­ling i om­rå­det. Grund­ka­pi­ta­len er rejst af bor­ger­ne selv, og fle­re af be­sty­rel­ses­poster­ne be­sæt­tes på de­mo­kra­tisk vis af bor­ge­re og by­ens er­hvervs­liv. Nu skal fon­den i gang med fun­dra­i­sing til at over­ta­ge en na­turs­køn cam­ping­plads ved Skar­re­sø, som kom­mu­nen vil fra­sæl­ge. Læs me­re om ini­ti­a­ti­vet her.
Thorup­strand KystfiskerlaugI 2006 blev Thorup­strand Kyst­fi­sker­laug i Jam­mer­bugt dan­net for at red­de lo­kal­sam­fun­det ved at ud­vik­le fi­ske­ri­et i Han Her­red, da Fol­ke­tin­get be­slut­te­de at pri­va­ti­se­re Dan­marks an­del af EU´s fi­ske­kvo­ter. Fi­sker­fa­mi­li­er­ne i Thorup­strand og om­egn gik sam­men om at ind­sky­de og at lå­ne pen­ge i fæl­les­skab til at kø­be fi­ske­kvo­ter for, som ejes og sty­res af samt­li­ge fa­mi­li­er i den lo­ka­le fi­sker­flå­de. Lau­get ejer i dag kvo­ter for ca. 90 mio. kr., der an­ven­des af part­s­fi­sker­ne på cir­ka 10 fi­sker­far­tø­jer, som dels sty­rer lau­gets ud­vik­ling, dels fangst­ret­tig­he­der­nes ud­nyt­tel­se på hver en­kelt båd. Det ini­ti­a­tiv er for­melt struk­tu­re­ret som et an­part­s­sel­skab, mens dets vedtæg­ter og prak­sis gi­ver det ka­rak­ter af så­vel an­dels­sel­skab som egnsfond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Denne tabel blev oprindelig bragt i følgende artikel:

Tabellen på denne side er senest opdateret:

  • 18. august 2016

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer