Annoncespot_img

Fonde der støtter det lokale Danmark uddeler 35 pct. af årets 8,5 mia. kr.

Filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger med fo­kus på det lo­ka­le Dan­markUd­de­lin­ger i alt i 2015
(i mil­li­o­ner kroner)
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fon­de til Al­me­ne formål781,0
Re­al­da­nia fmba.760,8
Tryg­heds­grup­pen sm­ba (Tryg­fon­den)550,0
Nor­dea-fon­den489,0
Det Obel­ske Familiefond174,8
Fær­ch­fon­den82,0
Lo­ka­le og anlægsfonden77,3
Køb­mand Her­man Sal­lings Fond49,7
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond44,0
Aa­ge V. Jen­sens Naturfond43,0
15. Ju­ni Fonden38,7
Spar Nord Fonden21,6
Lauritzen Fon­den20,4
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond18,6
Spar Vest Fonden16,4
Den Fyn­s­ke Bladfond16,4
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond11,8
Fre­de­riks­berg­Fon­den8,3
Spa­re­kas­sen Ho­bro Fonden6,2
Fio­nia Fond4,5
Fon­den for Fyn­s­ke Bank3,4
Det Clas­sen­ske Fideicommis2,9
Durup Spa­re­kas­ses Fond2,5
Trel­le­borg Fonden2,1
Fa­nefjord Spa­re­kas­ses Fond1,8
Fon­den Her­lev Bladet1,7
Jel­ling Spa­re­kas­ses Fond1,6
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Jerslev1,5
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Brovst1,3
Spar­kas­sen Midt Vest Fonden0,9
BHJ Fon­den0,8
Th. Hø­eg­hs Mindelegat0,6
Høj­mo­se­gård­le­ga­tet0,5
Mø­en­bo­gaard­fon­den0,5
Stevns Brand Fond0,5
Fon­den af Ham­me­rum Her­reds Brand­kas­se for Lø­sø­re af 18440,4
Spar Hvet­bo Fonden0,2
Fuur Spa­re­kas­ses Fond0,2
Fag­be­væ­gel­sens Al­me­ne Fond i Silkeborg0,1
Born­holms Ti­den­des Fond0,1
De Lol­lands-Falster­ske Ven­stre­bla­de af 1914's Fond0,1
Ærø Brand Fond0,1
Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond0,1
3.238,1
Øv­ri­ge fon­des ud­de­lin­ger 2015
No­vo Nor­disk Fonden1.159,0
Vil­lum Fonden785,9
Lund­beck­fon­den442,0
Le­go Fonden272,1
Carls­berg­fon­det222,0
Ve­lux Fonden221,0
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond218,8
Au­gusti­nus Fonden210,8
Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond183,0
In­du­stri­ens Fond125,7
Ny Carls­berg­fon­det120,0
Oti­con Fonden102,7
KR Fo­un­da­tion100,0
Knud Høj­gaards Fond91,0
Ole Kirks Fond86,0
Eg­mont Fonden83,1
Bi­ku­ben­fon­den77,0
Leo Fon­det60,2
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond60,0
C. L. Davids Fonds og Samling57,0
Hem­pel Fonden56,3
OJD Fon­den 2014/201548,1
Ro­ck­wool Fonden46,4
Ar­vid Nils­sons Fond39,4
Hel­se­fon­den33,9
Gud­jörg og Ei­nar Ho­norés Fond31,0
Oak Fo­un­da­tion Danmark29,6
Tu­borg­fon­det28,9
Nor­disk kulturfond27,2
El­sass Fonden20,8
Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond 2014/201517,6
For­e­nin­gen Roskil­de Festival16,9
Mary Fon­den16,3
Mar­got og Thor­vald Drey­ers Fond16,1
Po­ul Due Jen­sens Fond15,0
Ot­to Møn­steds Fond14,3
Beck­ett Fonden12,7
Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se paa Jægerspris12,5
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond12,3
Edith og Got­fred Kirk Chi­sti­an­sens Fond (2014)11,9
Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond11,3
Be­vi­ca Fonden11,0
Neye Fon­den10,1
Gros­se­rer Foghts Fond8,2
For­e­nin­gen Østif­ter­ne fmba.8,0
Ram­bøll Fonden7,0
Al­ler­fon­den6,7
Ma­rie og M. B. Ri­ch­ters Fond6,6
Van­fø­re­fon­den6,5
Lou­i­si­a­na-Fon­den6,4
Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond6,3
Den In­dre Mis­sion i Danmark5,5
G.E.C Gads Fond5,5
Po­li­ti­ken-fon­den5,4
Tøm­mer­hand­ler Jo­han­nes Fog­hs Fond5,1
Knud og Dag­ny Gad An­d­re­sens Fond5,0
Brød­re­ne Hart­manns Fond4,9
Brand af 1848 Fond4,5
Cowi­fon­den4,2
Spies Fon­den (pr. 30.4.2015)3,8
Nykre­dits Fond3,6
El­lab Fonden3,6
Har­boe Fonden3,2
Gang­sted­fon­den3,2
Jyl­lands-Po­stens Fond2,6
Drost Fon­den2,2
Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond1,8
EGV Fon­den1,8
Léo­nie Son­nings Musikpris1,8
Ruth og Chr. Muff Iver­sens Fond1,6
Ida Løf­bergs Fond1,5
Fon­den den Ha­ge­ske Stiftelse1,5
C.E. Jen­sens Fond1,5
Tho­mas B. Thri­ges Fond1,5
Ej­nar og Me­ta Thor­sens Fond1,4
Møl­le­rens Fond1,4
J.C.H. El­le­ham­mers Fond1,3
Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Fond1,1
Lemvigh Mül­ler­fon­den0,8
Jy­ske Banks Al­men­nyt­ti­ge Fond0,8
Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond/Toms Grup­pens Fond0,7
GF Fon­den0,4
Tøm­mer­hand­ler W.F. Au­ber­tin og Hu­strus Legat0,4
He­le­ne Elisa­beth Bun­kel­mann Marck­wardts Fond0,3
Bang-Fon­den0,3
Sti­bo Fonden0,2
Mi­cha­el Jeb­s­en Fonden0,2
Ci­vil­in­ge­ni­ør Jo­han­nes Elmquist Orm­strup og Hu­strus Fond0,2
SL Fon­den0,1
Pre­ben Han­sens Le­gat til Min­de om Hans For­æl­dre Th. Han­sen og Hu­stru Kät­he Hansen0,1
I alt8.596
  • Kil­de: Fon­de­nes og for­e­nin­ger­nes årsregnskaber

  • An­mærk­ning: Der er ta­le om fon­de­nes brut­toud­de­lin­ger. Fle­re af fon­de­ne, som ud­de­ler til lo­ka­le for­mål, har og­så an­dre formål.

  • Der er ik­ke ta­get høj­de for ud­de­lin­ger mel­lem fon­de­ne, ek­sem­pel­vis Vil­lum Fon­dens over­før­sel til Ve­lux Fon­den, Carls­berg­fon­dets over­før­sel til Tur­borg­fon­det el­ler fle­re fon­des ud­de­lin­ger til Mary Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Denne tabel blev oprindelig bragt i følgende artikel:

Tabellen på denne side er senest opdateret:

  • 29. september 2016

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer