Fondseliten satte igen uddelingsrekord i 2020

De 25 danske fonde med største uddelingsmuskler uddelte tilsammen 14,9 mia. kr. i 2020. Det viser Fundats´ årlige uddelings-top-25 i fondssektoren. Tre fonde kom over én milliard uddelingskroner i 2020, mens tre af fondene på top-25-listen er nye i det fine selskab. Årets højdespringer er Poul Due Jensens Fond, som har haft fokus på at finde de mest effektive partnere og de projekter med mest mulig impact.

Tre fon­de kom over én mil­li­ard ud­de­lings­kro­ner i 2020, mens de 25 dan­ske fon­de med størst ud­de­lings­mus­k­ler til­sam­men ud­del­te 14,9 mia. kr. i lø­bet af året.

2020 får ik­ke kun plads i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som cor­o­naå­ret med alt, hvad det før­te med sig af ned­luk­nin­ger, ut­ryg­hed og øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger i det dan­ske sam­fund. 2020 blev og­så året, hvor de 25 mest ud­de­len­de dan­ske fon­de sat­te ny re­kord og til­sam­men ud­del­te 14,93 mil­li­ar­der kroner.

Det vi­ser Fun­dats´ år­li­ge op­gø­rel­se over de 25 mest ud­de­len­de dan­ske fonde.

Der er ta­le om en pæn stig­ning i de sam­le­de be­vil­lin­ger fra den ud­de­len­de fond­se­li­te i 2020. Mens top­pen i år alt­så næ­sten når 15 mil­li­ar­der ud­del­te kro­ner, be­vil­ge­de top-25 i 2019 til sam­men­lig­ning 14,69 mil­li­ar­der kro­ner. Der­med slår top-25 sin egen ud­de­lings­re­kord med 240 mil­li­o­ner kro­ner – en stig­ning på i gen­nem­snit knap 10 mil­li­o­ner kro­ner per fond i top-25.

I 2019 ud­del­te fon­de­ne på det­te års top-25, som det frem­går af ske­ma­et i bun­den af ar­tik­len, knap 14,5 mil­li­ar­der kroner.

Hvor stærkt, ud­vik­lin­gen går, un­der­stre­ges ved at sprin­ge yder­li­ge­re et år til­ba­ge. I 2018 ud­gjor­de de 25 mest ud­de­len­de fon­des sam­le­de be­vil­lings­be­løb så­le­des 12,3 mil­li­ar­der kro­ner iføl­ge Fon­de­nes Videnscenter.

Ik­ke så over­ra­sken­de lig­ger No­vo Nor­disk Fon­den su­verænt øverst på 2020-li­sten med sam­le­de ud­de­lin­ger på 5,5 mil­li­ar­der kro­ner – en stig­ning på 647 mil­li­o­ner kro­ner sam­men­holdt med 2019.

Og­så A.P. Møl­ler Fon­den og Le­go Fon­den er beg­ge kom­met over én mil­li­ard ud­de­lings­kro­ner i det for­gang­ne år og lig­ger næ­sten si­de om si­de på li­stens 2. og 3. plads. For fon­den med ho­ved­sæ­de på Es­pla­na­den i Kø­ben­havn er der ta­le om et mar­kant hop opad fra en 8. plads på Fun­dats´ top-25 i 2019.

Pri­mæ­re for­kla­rin­ger på A.P. Møl­ler Fon­dens ek­stra­or­di­nært sto­re ud­de­lings­sum i 2020 er do­na­tio­nen på 450 mil­li­o­ner kro­ner til Ope­ra­park­fon­den, der står for etab­le­rin­gen af en ny park og un­derjor­disk par­ke­rings­an­læg mel­lem Ope­ra­en og Pa­pirø­en i Kø­ben­havn, og 400 mil­li­o­ner kro­ner til etab­le­rin­gen af forsk­nings­cen­tret Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Shipping.

I for­hold til Le­go Fon­den er det værd at no­te­re sig, at selv­om fon­den for­bli­ver i top-tre over de mest ud­de­len­de dan­ske fon­de, teg­ner den med en ned­gang på 677,5 mil­li­o­ner kro­ner fra 2019 til 2020 sig for det stør­ste fald i ud­de­lings­sum blandt de 25 fon­de på listen.

Fødselsdagsmillioner konverteret til coronastøtte

Stør­ste ti­ger­spring opad på li­sten er ta­get af Po­ul Due Jen­sens Fond, som har byt­tet sin 23. plads i 2019 ud med en pla­ce­ring som den 15. mest ud­de­len­de fond i 2020.

I alt ud­del­te Grund­fos-fon­den 194,1 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 mod 116,9 mil­li­o­ner kro­ner i 2019. Men iføl­ge fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted end­te en del af de man­ge pen­ge i 2020 med at bli­ve brugt på en an­den må­de, end det var plan­lagt fra Po­ul Due Jen­sens Fonds si­de ved årets start.

”Vi star­te­de med at hæ­ve ud­de­lings­ni­veau­et for 2020 til 125 mil­li­o­ner kro­ner, og for at fejre, at Grund­fos fyld­te 75 år i 2020, lag­de vi 75 mil­li­o­ner oveni til go­de pro­jek­ter og end­te der­med på 200 mil­li­o­ner kro­ner. Man­ge plan­lag­te fejrin­ger og pro­jek­ter blev an­nul­le­ret på grund af cor­o­na­pan­de­mi­en, men vi fast­holdt be­lø­bet, og det end­te med, at næ­sten al­le pen­ge­ne fik ben at gå på – blandt an­det fle­re pro­jek­ter re­la­te­ret til cor­o­na,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted til Fundats.

Kim Nøhr Skib­sted op­ly­ser, at fon­den i 2021 har fast­sat sam­me be­løbs­ram­me som i 2020, 200 mil­li­o­ner kroner.

”Og vi for­ven­ter ik­ke, ram­men bli­ver la­ve­re i de kom­men­de år. Ra­tio­na­let er, at når det går godt for Grund­fos, så de­ler fon­den me­re ud. Og det går godt for Grund­fos,” po­in­te­r­er Kim Nøhr Skibsted.

Og­så for en lang ræk­ke an­dre fon­de kom cor­o­na til at sæt­te sit ty­de­li­ge præg på 2020. Én af dem er In­du­stri­ens Fond, der er hop­pet fra en plads som num­mer 12 på li­sten i 2019 – den­gang med 258,8 ud­del­te mil­li­o­ner – til i 2020 at få præ­di­ka­tet som den 9. mest ud­de­len­de fond med 331,5 bog­før­te uddelingsmillioner.

”Det er pri­mært på grund af cor­ona­kri­sen, at vo­res nor­ma­le ud­de­lings­ni­veau på 250 mil­li­o­ner kro­ner blev øget i 2020. Vo­res mis­sion er at styr­ke dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne, og da kri­sen ram­te, sat­te vi en mas­se ak­ti­vi­te­ter i gang for at hjæl­pe er­hvervs­li­vet – blandt an­det Gen­start Nu,” si­ger ud­vik­lings­di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Char­lot­te Kjeld­sen Krarup.

Iføl­ge Char­lot­te Kjeld­sen Krarup er det for­vent­nin­gen, at In­du­stri­ens Fond i in­de­væ­ren­de år igen lan­der på det nor­ma­le ud­de­lings­ni­veau på cir­ka 250 mil­li­o­ner kroner.

Tre nye fonde på top-25

Størst fald i for­hold til pla­ce­ring på top-25-li­sten kan Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond no­te­re sig. I 2019 var fon­den num­mer 11, og dén pla­ce­ring er i 2020 byt­tet ud med en 20. plads.

I kro­ner er der ta­le om et fald på 141,4 mil­li­o­ner: Fra 296,6 ud­del­te mil­li­o­ner i 2019 til 155,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2020.

I års­rap­por­ten for 2020 be­grun­der Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond si­ne mar­kant re­du­ce­re­de be­vil­lin­ger med cor­o­na­pan­de­mi­en og der­af føl­gen­de ”usik­ker­hed i for­hold til fon­dets fi­nan­si­el­le indtægter.”

Tre af fon­de­ne på det­te års top-25 er nye på li­sten sam­men­holdt med 2019: Læ­ger Uden Græn­ser på 20. plad­sen, Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond som num­mer 23 og Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion på 24. pladsen.

Iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion Leif Fen­ger Jen­sen er der tre ho­ved­år­sa­ger til, at fon­dens ud­de­lings­ni­veau kom no­get hø­je­re op i 2020, end til­fæl­det har væ­ret i åre­ne frem til 2019.

”Dels hand­ler det om pe­ri­o­di­se­ring – alt­så at vo­res do­na­tio­ner ik­ke al­tid flug­ter med rap­por­te­ring på års­ba­sis. Dels hav­de vi i 2020 fi­re sto­re covid 19-pro­jek­ter, som blev støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den. Og dels hav­de vi to stør­re pro­jek­ter i Tan­za­nia og Jor­dan, som og­så var støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den. Så en stor del af de ek­stra pen­ge, vi har haft at de­le ud i 2020, kom­mer alt­så fra No­vo Nor­disk Fon­den, der i alt skød om­kring 30 mil­li­o­ner kro­ner ind i vo­res 2020-pro­jek­ter,” si­ger Leif Fen­ger Jensen.

Leif Fen­ger Jen­sen for­ven­ter, at ud­de­lings­ni­veau­et i 2021 bli­ver a la 2020.

”Vi lan­der i år nok om­kring 120-130 mil­li­o­ner, og når jeg kig­ger læn­ge­re frem, vil 130 mil­li­o­ner om året væ­re et godt bud på vo­res ud­de­lings­mæs­si­ge ni­veau,” si­ger Leif Fen­ger Jensen.

Øget fokus på effektivitet og impact

Fra fle­re af de fon­de, hvor der er sket sto­re for­skyd­nin­ger i ud­de­lings­sum­mer­ne fra 2019 til 2020, ly­der mel­din­gen, at 2020 har ført til nye må­der at ar­bej­de på.

Kim Nøhr Skib­sted fra Po­ul Due Jen­sens Fond me­ner, at fon­den blandt an­det er ble­vet bed­re til at spot­te de bed­ste mu­lig­he­der for impact.

”Vi har skær­pet vo­res stra­te­gi på den må­de, at vi skæ­rer me­re ind til, hvad det er, vi ger­ne vil sæt­te fo­kus på, hvil­ke part­ne­re der er mest ef­fek­ti­ve, og hvil­ke pro­jek­ter får vi mest im­pact ud af at væ­re en del af. Vi me­ner selv, det er en styr­ke hos os, at vi kan ek­se­kve­re hur­tigt, og at kom­man­d­ove­je­ne er kor­te. Vi har en me­get hur­tig og flek­si­bel sags­be­hand­ling, og det lig­ger dybt i os at be­va­re en agil or­ga­ni­sa­tion. Med ti­den og hen ad vej­en kan jeg ik­ke af­vi­se, at vi mu­lig­vis skal ha­ve fle­re hæn­der i se­kre­ta­ri­a­tet, men det bli­ver ik­ke man­ge fle­re – og her og nu har vi ik­ke be­hov for at ud­vi­de se­kre­ta­ri­a­tet,” un­der­stre­ger Kim Nøhr Skibsted.

I Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion gjor­de covid-19 i 2020 ar­bejds­be­tin­gel­ser­ne for fon­den no­get an­der­le­des end tid­li­ge­re, og de er­fa­rin­ger ta­ger fon­den med sig fremad­ret­tet, for­tæl­ler Leif Fen­ger Jensen.

”Sam­ti­dig med, at vo­res ud­de­lings­ni­veau kom så højt op i 2020, var vi ramt af, at vi på grund af covid-19 ik­ke på sam­me må­de som nor­malt kun­ne sen­de vo­res me­d­ar­bej­de­re ud at su­per­vi­se og støt­te pro­jek­ter­ne i de 116 lan­de, hvor vi har og har haft ak­ti­vi­te­ter. Så vi har ud­vi­det an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re, men har æn­dret vo­res må­de at ar­bej­de på – og vi har indstil­let os på, at vi og­så frem­over kom­mer til at rej­se min­dre og ar­bej­de på an­dre må­der end tid­li­ge­re. Hel­dig­vis har tek­no­lo­gi­en gjort, at det er ble­vet let­te­re at væ­re tæt på pro­jek­ter i an­dre lan­de, selv­om man ar­bej­der fra Dan­mark. Og vi har li­ge hy­ret den før­ste per­son, der fy­sisk sid­der i Nairo­bi i ste­det for at sid­de i Kø­ben­havn, og den mo­del fo­re­stil­ler jeg mig og­så kom­mer til at bli­ve brugt me­re frem­over,” si­ger Leif Fen­ger Jensen.

Og­så In­du­stri­ens Fond måt­te i det for­gang­ne år fin­de nye må­der at ar­bej­de på med et sti­gen­de ud­de­lings­ni­veau og i et sam­fund, hvor man­ge var sendt hjem fra de fy­si­ske ar­bejds­plad­ser, og hvor man­ge virk­som­he­der var tvun­get til at hol­de lukket.

”De øge­de be­vil­lin­ger i 2020 be­tød, at al­le i se­kre­ta­ri­a­tet skul­le bi­dra­ge ek­stra, og al­le kom­pe­ten­cer blev bragt i spil. Vi har et klogt se­kre­ta­ri­at, som bå­de i re­la­tion til de øge­de be­vil­lin­ger og de man­ge ting, der skul­le gø­res på nye må­der i et ned­luk­ket Dan­mark, ud­vik­le­de nye vir­ke­mid­ler. Og­så for vo­res be­sty­rel­se blev der ek­stra travlt i 2020 med en øget fre­kvens af mø­der og et me­get tæt sam­spil med se­kre­ta­ri­a­tet,” for­tæl­ler Char­lot­te Kjeld­sen Krarup.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer