Knud Foldschack er kongen af de erhvervsdrivende fonde

Danmarks mest aktive medlem af erhvervsfondsbestyrelser leder hele 20 erhvervsdrivende fonde. Det er dobbelt så mange som nummer to på listen, viser Fundats opgørelse over de 25 mest aktive bestyrelsespersoner i erhvervsfondene.

Ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck er be­sty­rel­ses­med­lem i 20 er­hvervs­dri­ven­de fon­de og top­per der­med li­sten over de 25 per­so­ner med flest be­sty­rel­ses­po­ster i er­hvervs­fon­de (fo­to: Tryghedsgruppen).

Den ukro­ne­de kon­ge af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de an­no 2021 hed­der Knud. Knud Foldschack.

Han er ad­vo­kat, kendt i of­fent­lig­he­den for sit ar­bej­de om­kring blandt an­det Chri­sti­a­nia, Ung­doms­hu­set og helt ak­tu­elt Syrien-børnene.

Og så er han for­re­sten i øje­blik­ket i sam­men­lagt 20 er­hvervs­dri­ven­de fon­des be­sty­rel­ser (se li­sten i bun­den af artiklen).

Der­med er Knud Folds­cha­ck – på en su­veræn før­ste­plads – med­lem af præ­cis dob­belt så man­ge er­hvervs­fonds­be­sty­rel­ser som li­stens an­den- og tred­je­plads. Tit­len som årets fond­s­kon­ge er der­for ik­ke til dis­kus­sion, og Knud Folds­cha­ck ta­ger da og­så imod med et smil på læ­ben, da han hø­rer om kåringen.

“Det er da pud­sigt og over­ra­sken­de at sid­de i flest er­hvervs­fonds­be­sty­rel­ser i Dan­mark,” ly­der re­ak­tio­nen fra Knud Foldschack.

Li­stens an­den- og tred­je­plads går til ad­vo­kat Ras­mus Ju­vik og statsau­to­ri­se­ret re­visor Ta­bi­ta Ra­chlitz. De sid­der beg­ge i be­sty­rel­sen for de ti sam­me ejen­doms­fon­de, der sam­let går un­der nav­net Kø­ben­hav­ner­fon­de­ne. De har til for­mål at dri­ve ejen­dom­me i ho­ved­sta­den for at kun­ne til­by­de bil­li­ge lejeboliger.

Min op­fat­tel­se er, at et ho­norar skal væ­re dæk­ken­de for f.eks. tabt ar­bejds­fortje­ne­ste, rej­seud­gif­ter, ud­gif­ter i for­hold til ajour­fø­ring og læs­ning af ansøgninger

Knud Folds­cha­ck – Advokat

Net­op ejen­dom­me fyl­der og­så en del i Knud Folds­ha­cks po­r­te­føl­je af er­hvervs­fonds­be­sty­rel­ser, for­tæl­ler han.

“Men der­u­d­over lig­ger der jo of­test so­ci­a­le, kunst­ne­ri­ske og mil­jø­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter i fon­de­ne. Man kun­ne og­så kal­de dem op­start­s­fon­de. Der er kun få af dem, der er er­hvervs­mæs­sigt tun­ge,” si­ger Knud Folds­ha­ck og næv­ner Axel Pitz­ner Fon­den som det pri­mæ­re ek­sem­pel på en tun­ge­re fond.

Fon­dens hi­sto­rie går til­ba­ge til 1950erne, hvor Axel Gu­stav Pitz­ner grund­lag­de Pitz­ner Au­to og se­ne­re hen Axel Pitz­ner Fon­den, der be­skæf­ti­ger sig med ak­tivt ejer­skab af dan­ske virk­som­he­der og ejendomsinvesteringer.

Er­hvervs­drift i den tun­ge en­de fin­der man til gen­gæld en del af på li­stens fjer­de­plads. Her lan­der ad­vo­kat Ma­ri­an­ne Phi­lip med be­sty­rel­ses­plad­ser i syv erhvervsfonde.

I fonds­sek­to­ren for­bin­der man må­ske især Ma­ri­an­ne Phi­lip med at stå i spid­sen for Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se for­u­den hen­des plads i le­del­sen hos svær­væg­te­re som No­vo Nor­disk Fon­den, Bit­ten og Mads Clau­sens Fond og des­u­den Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond, hvor hun er formand.

På fem­te­plad­sen lig­ger til gen­gæld en her­re, som for man­ge nok er lidt af en over­ra­skel­se i top­pen af li­sten over dan­ske fond­s­kon­ger, nem­lig den for­hen­væ­ren­de po­p­stjer­ne, nu kre­a­ti­ve kom­mu­ni­ka­tions­spe­ci­a­list, Chri­sti­an Ha­ve. Han sid­der i i alt seks er­hvervs­fonds­be­sty­rel­ser – her­af i øv­rigt i to sam­men med Knud Foldschack.

Lavt bestyrelsesvederlag

Skul­le no­gen få den tan­ke at in­ter­es­se­re sig for, hvad 20 be­sty­rel­ses­po­ster mon ind­brin­ger i ho­norar, så har årets fond­s­kon­ge svar på re­de hånd.

“Man kan selv­føl­ge­lig væ­re im­po­ne­ret over, at jeg sid­der i flest be­sty­rel­ser. Men hvis man ser på mit ho­norar per be­sty­rel­se, så tror jeg fak­tisk, at jeg er tæt på at lig­ge dår­ligst. Og ser man på om­sæt­nin­gen sam­let i de 20 fon­de, så kom­mer man nok og­så ned un­der gen­nem­snit­tet,” si­ger Knud Foldschack.

Han modt­og i alt ho­nora­rer for 309.000 kro­ner for si­ne 20 be­sty­rel­ses­po­ster i er­hvervs­dri­ven­de fon­de, vi­ser regnskaberne.

“Så jeg sid­der der ik­ke for pen­ge­nes skyld,” si­ger han.

Til gen­gæld er fon­de­ne en kil­de til ind­tægt på an­den vis, frem­går det sam­ti­dig af regn­ska­ber­ne. I en del til­fæl­de le­ve­rer Knud Folds­cha­ck nem­lig ydel­ser som ‘al­min­de­lig rå­d­giv­ning’ el­ler ‘ad­mi­ni­stra­tion’ til fon­de­ne. De ydel­ser be­tal­te Fon­den Frista­den Chri­sti­a­nia ek­sem­pel­vis 1,2 mio. kr. for i 2020, mens Sol­hverv­fon­den be­tal­te 743.000 kr. og Ejen­doms­fon­den Mæn­de­nes Hjem be­tal­te 433.000 kr.

I alt le­ve­re­de Knud Folds­cha­ck en­ten per­son­ligt el­ler gen­nem sit ad­vo­kat­part­ner­sel­skab så­le­des ydel­ser for i alt 3,2 mio. kr. til de er­hvervs­fon­de, som han sid­der i be­sty­rel­sen for, vi­ser 2020-regnskaberne.

Hvad er din ve­der­lags­po­li­tik - hvor­dan skel­ner du mel­lem be­sty­rel­ses­ho­norar og sær­skil­te ydelser?

“Jeg me­ner egent­lig, at går man ind i en be­sty­rel­se, så skal man ha­ve et ho­norar. Ik­ke et stort ho­norar, men dog et ho­norar. Så kan man nem­lig et el­ler an­det sted for­ven­te, at folk gør en ind­sats. Og min op­fat­tel­se er, at et ho­norar skal væ­re dæk­ken­de for f.eks. tabt ar­bejds­fortje­ne­ste, rej­seud­gif­ter, ud­gif­ter i for­hold til ajour­fø­ring og læs­ning af an­søg­nin­ger. Men hvis man bli­ver bedt om de­ci­de­ret at bru­ge ar­bejds­ti­mer, som man el­lers vil­le ha­ve brugt på no­get an­det, så skal man selv­føl­ge­lig ha­ve mu­lig­hed for at få be­ta­ling for det. Jeg me­ner egent­lig ik­ke, at det er så svært. Vi, der ar­bej­der med fon­de, ved jo al­le sam­men godt, hvad der er be­sty­rel­ses­ar­bej­de, og hvad der ik­ke er,” si­ger Knud Foldschack.

Og så er det jo en me­get rar må­de at kun­ne stil­le lidt gra­tis bi­stand til rå­dig­hed på

Knud Folds­cha­ck – Advokat

Hvor­dan sik­rer du trans­pa­rens om, at ydel­ser­ne er le­ve­ret på markedsvilkår?

“Ved at af­ta­le en pris og frem­læg­ge, hvad man la­ver. I for­hold til ek­sem­pel­vis Fon­den Frista­den Chri­sti­a­nia er der ind­gå­et en ad­mi­ni­stra­tions­af­ta­le, hvor vi ad­mi­ni­stre­rer he­le fon­dens øko­no­mi – en juri­disk af­ta­le, som ind­gås år for år, og som af­ta­les in­den året be­gyn­der. Og der er nok ik­ke no­gen, der er i tvivl om, at det vil­le bli­ve dy­re­re, hvis en an­den ad­vo­kat skul­le la­ve det. Kort sagt hand­ler det om for­ud­gå­en­de af­ta­ler og op­ga­ve­be­skri­vel­ser,” si­ger Knud Foldschack.

Du lig­ger su­verænt i spid­sen på li­sten. Har du tid til at sid­de i så man­ge fonde?

“Ja, det har jeg. De fle­ste af fon­de­ne er jo små fon­de, som er kul­tu­relt og so­ci­alt re­la­te­ret. En fond som C:ntact Fon­den er en lil­le bit­te te­a­ter­fond, hvor jeg jo ik­ke li­ge­frem står på sce­nen hver af­ten. Fon­den Frista­den Chri­sti­a­nia og Axel Pitz­ner Fon­den er jo nog­le af de sto­re, men i fle­re af fon­de­ne hol­der vi kun ét til to mø­der om året. Det er al­men­nyt­ti­ge igang­sæt­ter­fon­de, og jeg kan se, at jeg får ho­norar i seks af be­sty­rel­ser­ne, men ik­ke no­get ho­norar i de øv­ri­ge 14. Så det er da selv­føl­ge­lig lidt mor­somt at væ­re den i Dan­mark, der sid­der i flest er­hvervs­dri­ven­de fon­de – jeg er ba­re ked af, at det ik­ke gi­ver lidt me­re,” si­ger Knud Foldschack.

Hvor­dan er du egent­lig hav­net i så man­ge bestyrelser? 

“Jeg er vel en per­son, som er lidt kendt in­den for de her om­rå­der. Når man ar­bej­der med de so­ci­a­le og kul­tu­rel­le om­rå­der, så kom­mer man jo i kon­takt med en mas­se men­ne­sker, som øn­sker at sæt­te nog­le ting i gang, og som i den for­bin­del­se spør­ger, om man kun­ne tæn­ke sig at sid­de i be­sty­rel­ser og hjæl­pe tin­ge­ne på vej. Og så er det jo en me­get rar må­de at kun­ne stil­le lidt gra­tis bi­stand til rå­dig­hed på,” slut­ter Knud Foldschack.

Top 25: Disse personer sidder i bestyrelsen for flest erhvervsdrivende fonde

NavnTitelAntal fondeBestyrelsesposter i følgende fonde
101: Knud FoldschackAdvokat, partner20
 1. Axel Pitzner Fonden
 2. Solhvervfonden
 3. X-Fond
 4. Ejendomsfonden For Rudolf Steinerskoler I Danmark
 5. Nordisk Fond For Miljø Og Udvikling
 6. Fonden Projektskolen Grennessminde I Tåstrup
 7. Ejendomsfonden Grennessminde I Tåstrup
 8. Ejendomsfonden Mændenes Hjem
 9. C:Ntact-Fonden
 10. Jordbrugsfonden Kammergave
 11. Fonden Ballonparken
 12. Fonden Fristaden
 13. Christiania Fonden - Akademiet For Utæmmet Kreativitet
 14. Fonden Bibiana Danmark
 15. Fonden Sølyst, Jyderup
 16. Ragnhildgadefonden
 17. Fonden Wild Nature Foundation
 18. Fonden Aspiranterne
 19. Fonden Raadvad Fabrik
 20. Ejendomsfonden Nørrebrogade 27
202: Rasmus Krog JuvikAdvokat10
 1. Fonden Vibehusene
 2. Fonden Rødegård
 3. Fonden Arendal
 4. Fonden Søndergården
 5. Fonden Østergården
 6. Fonden Enghaven
 7. Fonden Solgaarden
 8. Fonden Vestergården
 9. Fonden Hvidkildegård
 10. Fonden Fuglevænget
303: Tabita Lotte RachlitzStatsautoriseret revisor10
 1. Fonden Vibehusene
 2. Fonden Rødegård
 3. Fonden Arendal
 4. Fonden Søndergården
 5. Fonden Østergården
 6. Fonden Enghaven
 7. Fonden Solgaarden
 8. Fonden Vestergården
 9. Fonden Hvidkildegård
 10. Fonden Fuglevænget
404: Marianne PhilipAdvokat, partner7
 1. Gerda Og Viktor B. Strands Fond/ Toms Gruppens Fond
 2. Bioinnovation Insitute Fonden
 3. Copenhagen Capacity, Fonden Til Markedsføring Og Erhvervsfremme I Region Hovedstaden
 4. Life Fonden
 5. Novo Nordisk Fonden
 6. Kirsten Og Peter Bangs Fond
 7. Bitten Og Mads Clausens Fond
505: Christian Schultzer-Nielsen HaveKreativ direktør, ejer af Have A/S6
 1. Fonden - Akademiet For Utæmmet Kreativitet
 2. Aveny-T Fonden
 3. Copenhagen Jazz Festival Fonden
 4. Fonden Naturkraft
 5. Fonden Bibiana Danmark
 6. Fonden Guldagergaard
606: Finn Junge-JensenFhv. rektor v. CBS, prof. bestyrelsesmedlem6
 1. Klitgaarden Fonden
 2. Fonden Cbs Academic Housing
 3. Fonden Tietgenkollegiet
 4. Politiken-Fonden
 5. Gl. Holtegaard - Breda Fonden Fonden For Malerinden Ebba Breda'Skunst Og Gl. Holtegaard
 6. Fonden Den Danske Diakonissestiftelse
707: Balder Bergman JohansenDaglig leder, direktør, bestyrelsesmedlem6
 1. Fonden - Akademiet For Utæmmet Kreativitet
 2. Ejendomsfonden Mændenes Hjem
 3. Ragnhildgadefonden
 4. X-Fond
 5. Fonden Aspiranterne
 6. Fonden For Flere Kollektiver
808: Kirsten Ulla KristensenAdvokat6
 1. Peter Og Emma Thomsens Legat
 2. Elna Izard, F. Vestergaards Fond
 3. Aage Bangs Fond
 4. Frøken Marie Månssons Legat
 5. Ingeniør William Julius Izard Og Hustru Elna Polly F. Izards Velgørenhedsfond
 6. Hotelejer Anders Månsson Og Hustru Hanne Månssons Mindelegat
  909: Per Holten-AndersenFhv. rektor v. CBS og KVL5
  1. Fonden Tietgenkollegiet
  2. Fonden Cbs Academic Housing
  3. Den Danske Naturfond
  4. Løvenholm Fonden
  5. Knud Højgaards Fond
  1010: Christian Theodor KjølbyeAdvokat5
  1. Kai Lange Og Gunhild Kai Langes Fond
  2. Ida Løfbergs Fond
  3. Brødrene Hartmanns Fond
  4. Købmand Niels Erik Munk Pedersen Fonden
  5. Det Obelske Familiefond
  1111: Thomas KlausenAdm. direktør, Dansk Mode og Textil5
  1. Global Fashion Agenda (Fond)
  2. Den Selvejende Institution Textilforum (Herning Klædefabrik) Fond
  3. Copenhagen Fashion Week (Fond)
  4. Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster
  5. Den Danske Eksportskole'S Fond
  1212: Lars KoefoedRedaktør, lærer5
  1. Elna Ingeborg Izard, F. Vestergaard, Og Søn, William Bernhard Izards Fond Til Fordel For Ældre, Trængende Mennesker
  2. Elna Izard, F. Vestergaards Fond
  3. Ingeniør William Julius Izard Og Hustru Elna Polly F. Izards Velgørenhedsfond
  4. Frøken Marie Månssons Legat
  5. Hotelejer Anders Månsson Og Hustru Hanne Månssons Mindelegat
  1313: Susanne Kirsten LarsenFhv. præsident v. Dansk Røde Kors, prof. bestyrelsesmedlem5
  1. Fonden - Akademiet For Utæmmet Kreativitet
  2. C:Ntact-Fonden
  3. Ragnhildgadefonden
  4. Fonden Bibiana Danmark
  5. Fonden Copenhagen Film Fund
  1414: Lars Henrik MunchFormand JP/Politikens Hus A/S og prof. bestyrelsesmedlem5
  1. Novo Nordisk Fonden
  2. Museumsfonden Af 7. December 1966
  3. Louisiana - Fonden
  4. Brffonden
  5. Fonden For Håndværkskollegier
  1515: Frank Visti MøbjergDirektør, bestyrelsesmedlem5
  1. Fonden Lde 2 Gp
  2. Fonden Maj Invest Equity General Partner
  3. Fonden Lde 3 Gp
  4. Fonden Mie 5 Gp
  5. Fonden Mifif Ii Gp
  1616: Sys Agnes RovsingAdvokat, partner5
  1. Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen
  2. Bent O.Jørgensens Fond
  3. Frederiksbergfonden
  4. Ellab-Fonden
  5. Løvenholm Fonden
  1717: Richard Rudolf SandAdvokat, partner5
  1. Woodmancott Fonden
  2. Hempel Fonden
  3. Allerfonden
  4. Vennerslund Familiefond
  5. Fonden Climate Planet Foundation
  1818: Hans SkouByrådsmedlem (V) (Aarhus), gruppeformand5
  1. Aarhus Idrætsfond
  2. Fonden Lyseng Idrætscenter
  3. Samsø-Fonden
  4. Vejlby-Risskov Hallen E/F
  5. Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter
  1919: Laurits ToftAdvokat5
  1. I.P.A.-Fonden. Nibe - Stiftet Af Familien Valdemar Smith
  2. Svend Andersen Fonden
  3. Aalborg Stiftstidendes Fond
  4. Irma Og Jørgen Rasmussens Fond
  5. I.P.A.-Fonden. Nibe - Stiftet Af Familien Joachim Petersen
  2020: Ulla Birk TofteDirektør, M/S Museet for Søfart i Helsingør5
  1. Fonden Artcenter Spritten
  2. Fortuna-Fonden
  3. Fonden Copenhagen Opera Festival
  4. Kong Frederik Den Syvendes Stiftelse For Hjælpeløse Og Forladte Pigebørn, Især Af Almuen, Oprettet Af Louise Christine, Lehnsgrevinde Af Danner
  5. Dansk Arkitektur Center (Fond)
  2121: Flemming Henze TomdrupProf. bestyrelsesmedlem5
  1. Thomas B. Thriges Fond
  2. Bygningsfonden Den Blå Planet
  3. Knud Højgaards Fond
  4. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
  5. Thomas B. Thriges Kollegium
  2222: Torben Heding AndersenAdvokat, partner4
  1. Elna Ingeborg Izard, F. Vestergaard, Og Søn, William Bernhard Izards Fond Til Fordel For Ældre, Trængende Mennesker
  2. Elna Izard, F. Vestergaards Fond
  3. Aage Bangs Fond
  4. Ingeniør William Julius Izard Og Hustru Elna Polly F. Izards Velgørenhedsfond
  2323: Peter Michael AndersenAdvokat, partner4
  1. Veteranfonden
  2. Wm. Tofte Family Foundation
  3. Fonden My Foundation
  4. Den Erhvervsdrivende Fond Sauntesvej 7
  2424: Lars-Erik Houmann ChristensenEjendomsudvikler4
  1. Copenhagen Contemporary-Fonden
  2. Art Barns Lolland-Fonden
  3. Lollands Erhvervs- Og Turismeudviklingsfond
  4. Fonden Business Lf
  2525: Signe LopdrupAdm. direktør, Roskilde Festival Gruppen4
  1. Fonden Golden Days
  2. Eurovenue (Fond)
  3. Fonden Cph Stage
  4. Margot Og Thorvald Dreyers Fond

  Vil du læse artiklen?

  Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

  Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

  Abon­nér

  Allerede abonnent? Log ind her:

  Annoncespot_img

  Skribent

  Læs mere om

  Kategorier:

  Tags:

  Læs også

  Forsiden lige nu

  Coronakrise

  Serie: Gode Ramme for Gode Donationer