Ny analyse: Halvdelen af fondsmidlerne uddeles til det offentlige

Næsten halvdelen af de 19,6 milliarder kroner, som de private fonde uddelte i 2020, gik til institutioner indenfor den offentlige sektor. Det er blot én af de mange pointer om fondssektoren, man kan læse om i en ny analyse fra Fondenes Videnscenter.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har net­op pu­bli­ce­ret en ny be­vil­lings­a­na­ly­se, der be­ly­ser den dan­ske fonds­sek­tors pri­mært al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger for­delt på mod­ta­ger­grup­per og uddelingsformål.

Hvil­ke for­mål gi­ver fon­de­ne flest pen­ge til? Hvem mod­ta­ger flest be­vil­lings­kro­ner? Og hvor man­ge af lan­dets fon­de, del­te egent­lig pen­ge ud i 2020?

Det er nog­le af de spørgs­mål, man kan få svar på, hvis man dyk­ker ned i den ny­e­ste be­vil­lings­a­na­ly­se fra Fon­de­nes Videnscenter.

Ana­ly­sen dæk­ker pe­ri­o­den 2016 til 2020, som er det se­ne­ste år, hvor al­le fondstal er til­gæn­ge­li­ge i Dan­marks Statistik.

En af de gen­nem­gå­en­de ten­den­ser i be­vil­lin­ger­ne fra de pri­va­te fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger er, at det of­fent­li­ge sam­let set er den stør­ste mod­ta­ger af fond­s­pen­ge. Det var så­le­des og­så til­fæl­det i 2020, hvor de of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner modt­og 48 pro­cent af de be­vil­ge­de fonds­mid­ler. Det var cir­ka 337 mil­li­o­ner kro­ner me­re end året før.

Li­ge som i de tid­li­ge­re år var det og­så de vi­den­ska­be­li­ge for­mål, der til­trak flest do­na­tio­ner. Med 8,1 mil­li­ar­der kro­ner gik 41 pro­cent af de be­vil­ge­de mid­ler til vi­den­skab og forsk­ning, frem­går det af analysen.

Færre bevilgende fonde

Selv­om der fin­des knap 10.000 fon­de i Dan­mark, er det ik­ke dem al­le, der kan el­ler skal ud­de­le penge.

”Ud af de 9.551 fon­de i Dan­mark i 2020 var der 4.416 fon­de, der fo­re­tog be­vil­lin­ger, mens 5.135 fon­de ik­ke fo­re­tog be­vil­lin­ger i 2020. I 2019 var der 5.280 fon­de, der fo­re­tog be­vil­lin­ger. An­tal­let af fon­de, der fo­re­tog be­vil­lin­ger i 2020, var alt­så fal­det med 864, sva­ren­de til 16 pct.,” ly­der en af ho­ved­po­in­ter­ne i årets be­vil­lings­a­na­ly­se fra Fon­de­nes Videnscenter.

Du kan læ­se he­le ana­ly­sen her:

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer