Overblik: Disse erhvervsfonde blev stiftet i 2018

Sammenlagt 28 nye erhvervs­driven­de fonde blev stiftet i 2018. Især kultur og byg­nings­drift fylder en del i de nye fondes fun­dat­ser, men også formål som bedre udnyt­telse af sund­heds­data og natur på natu­rens præ­mis­ser er på dags­orde­nen. Få over­blik over de ny­til­kom­ne erhvervs­dri­ven­de fonde her.

Nye erhvervsfonde 2018
I 2018 skød 28 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de op – fra Vor­ding­borg i syd til Hir­ts­hals i nord, fra Es­b­jerg i vest til Kø­ben­havn i øst. Se in­ter­ak­tivt Dan­marks-kort ne­den­for.

Si­den 2008 er der stif­tet i alt 310 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark, og i gen­nem­snit gi­ver det 28 nye fon­de om året (se søl­je­di­a­gram ne­den­for).

Der­med var 2018 et godt gen­nem­snit­sår for stif­tel­se af er­hvervs­fon­de. Jævnt for­delt henover året skød så­le­des præ­cis 28 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de op – fra Vor­ding­borg i syd til Hir­ts­hals i nord, fra Es­b­jerg i vest til Kø­ben­havn i øst. Den geo­gra­fi­ske for­de­ling var ek­sem­pla­risk: Al­le fem re­gio­ner fik nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de i 2018 (se in­ter­ak­tivt Dan­marks-kort ne­den­for).

Fon­dens navnFor­mål
Ejen­doms­fon­den LIFEFrem­me na­tur­vi­den­ska­be­lig dannelse
Fon­den Aa­le­strup Læ­ge- og sundhedshusEjen­dom, drift, m.v. af sundhedshus
Hir­ts­hals HavnefondEjen­dom, drift m.v. af vindenergianlæg
Fon­den af 16. ok­to­ber 2018Virk­som­heds­drift og investering
Fon­den Stevns Kl­int BesøgscenterDrift m.v. af kulturfaciliteter
Ejen­doms­fon­den INSPEjen­dom og drift af bygning
Ejen­doms­fon­den Vand­kul­tur­hu­set PapirøenDrift m.v. af kulturfaciliteter
Re­bild­cen­trets Kul­tur- & KunstfondDrift m.v. af kulturfaciliteter
Fon­den Da­ta for GoodDa­ta­ba­se­ret frem­me af sundhed
Ve­te­ran­fon­denStøt­te til veteranområdet
Den Er­hvervs­dri­ven­de Fond Var­de Fri­tids­cen­ter 2018Drift m.v. af kulturfaciliteter
Byg­nings­fon­den KedelhusetDrift m.v. af kulturfaciliteter
Byg­nings­fon­den Od­s­her­red TeaterDrift m.v. af kulturfaciliteter
Ejen­doms­fon­den Art­cen­ter SprittenDrift m.v. af kulturfaciliteter
Fon­den Dan­ske DiakonhjemFrem­me Fol­kekir­kens diakoni
Fon­den Art­cen­ter SprittenDrift m.v. af kulturfaciliteter
Bir­git Vi­be­ke Tofts MindefondDrift af bu­tik­ken Sølv­kæl­de­ren m.v.
Ener­gy Lo­un­ge, fondDrift m.v. af kulturfaciliteter
Ny Hol­me­gaard FondenDrift m.v. af kulturfaciliteter
Fon­den for Aar­hus VVS- og blikkenslagerlaugEjen­dom og drift af bygning
Torup­fon­denEgns­ud­vik­ling
Ejen­doms­fon­den Knu­de­punk­tet MolsEgns­ud­vik­ling
Fon­den Ryt­misk Mu­sik EsbjergStøt­te til kul­tu­rel aktivitet
Fon­den Co­pen­ha­gen Ope­ra FestivalStøt­te til kul­tu­rel aktivitet
Fon­den Kaj Kjær Fl­ora og FaunaNa­tur­be­va­rel­se- og udvikling
Lil­je­borg FondenBørn- og un­ges so­ci­a­le for­hold m.v.
Fon­den Bi­bi­a­na DanmarkBør­ne­kul­tur
Ro­semun­de­fon­den af 1. fe­bru­ar 2018Be­stem­men­de ind­fly­del­se i holdningselskab

Og et blik på for­måls­pa­ra­graf­fer­ne hos de nye fon­de af­slø­rer, at de især ger­ne vil ska­be go­de ram­mer for bl.a. ud­stil­lin­ger, sce­ne­kunst og mu­sik ved at eje og dri­ve kul­tur­fa­ci­li­te­ter Så­le­des de­ler ti ud af de 28 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de det­te for­mål, mens yder­li­ge­re to fon­de har til for­mål at støt­te an­dre kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter. Et par fon­de støt­ter so­ci­a­le for­mål, det gæl­der blandt an­det Lil­je­borg­fon­den, som blev stif­tet i be­gyn­del­sen af året.

Blandt de re­ste­ren­de fon­de er især ejen­dom og drift af øv­ri­ge byg­nin­ger og an­læg po­pu­lært. Men der fin­des og­så fon­de, der har som er­klæ­ret mål at ska­be for­ny­el­se og forandring.

Ny fond vil give borgeren ret til egne data

En af 2018’s nye fon­de er Da­ta for Good. Fon­dens for­mål er at gi­ve bor­ger­ne kon­trol over de­res eg­ne sund­heds­da­ta med hen­blik på at for­bed­re bå­de det en­kel­te men­ne­skes og be­folk­nin­gens sund­hed. Fon­dens stif­ter An­ne­met­te Broch for­tæl­ler, at det er helt af­gø­ren­de, at det­te ar­bej­de fo­re­går i re­gi af en er­hvervs­dri­ven­de fond:

"Vi er et fol­kes­und­heds­pro­jekt, og vi vil sik­re bor­ge­ren ret­ten til kon­trol over eg­ne da­ta, samt mu­lig­he­den for at bru­ge dem. Vi har valgt at stif­te en fond net­op på grund af den helt unik­ke dan­ske fonds­lo­v­giv­ning. For den kan sik­re, at da­ta kan ak­ti­ve­res på tværs af si­lo­er, til glæ­de for den en­kel­te og for sam­fun­det, og der­i­gen­nem bi­dra­ge til for­bed­ret sund­hed. Selv­om GDPR for­melt har gi­vet bor­ge­ren ret til eg­ne da­ta, så er det rig­tig svært i prak­sis at kon­trol­le­re og prak­ti­se­re for den en­kel­te – og ik­ke mindst at ska­be over­blik over, hvil­ke da­ta man har, og hvem de er delt med. Med Da­ta for Good vil vi sik­re bor­ge­ren kon­trol over eg­ne da­ta, lidt som i en e-boks, hvor­fra man så kan gi­ve samtyk­ke til at de­le si­ne da­ta, do­ne­re dem til forsk­ning, el­ler an­det når det gi­ver me­ning for den en­kel­te. Gen­nem fond­s­kon­struk­tio­nen kan vi sik­re, at da­ta ik­ke kan de­les og sæl­ges vi­de­re uden at bor­ge­ren selv har øn­sket det, li­ge­som det jo lig­ger i kon­struk­tio­nen, at fon­den ik­ke kan bli­ve solgt," si­ger An­ne­met­te Broch.

Hun for­tæl­ler, at fon­den på sigt har blik­ket ret­tet mod udlandet:

"Vi tæn­ker fak­tisk ik­ke kun dansk, men glo­balt. Vi har som am­bi­tion at sik­re, at da­ta ak­ti­ve­res etisk an­svar­ligt til glæ­de for den en­kel­te og til glæ­de for sam­fun­det – så­vel de of­fent­li­ge som pri­va­te ak­tø­rer. Dan­mark er ba­re et godt sted at star­te, men ud­for­drin­gen er glo­bal,” si­ger An­ne­met­te Broch og uddyber:

”Jeg har al­tid ar­bej­det med da­ta og da­ta­dre­vet mar­ke­ting, og da jeg selv skul­le igen­nem et syg­doms­for­løb, op­le­ve­de jeg, hvor dår­ligt da­ta egent­lig be­hand­les, de­les og ud­nyt­tes i øje­blik­ket. Og ud af min fru­stra­tion kom egent­lig idéen til at la­ve Da­ta for Good. Fond­s­kon­struk­tio­nen un­der­støt­ter, at vi ik­ke kom­pro­mit­te­rer bor­ge­ren. Der er jo ta­le om bor­ge­rens da­ta, så selv­føl­ge­lig er det bor­ge­ren, der skal ha­ve vær­di­en på sigt. Og som vi kan se sam­fun­det ud­vik­le sig, så var løs­nin­gen en er­hvervs­dri­ven­de fond med et al­men­nyt­tigt for­mål," si­ger An­ne­met­te Broch.

Ef­ter kon­so­li­de­ring af fon­den har Da­ta for Good til hen­sigt at ud­de­le pen­ge til bl.a. da­ta­dre­vet sygdomsforebyggelse.

Natur på naturens præmisser

I 2018 har Dan­mark og­så få­et en ny na­tur­fond un­der nav­net Kaj Kjær Fl­ora og Fau­na. Fon­dens for­mål er at ska­be ram­mer for ud­vik­lin­gen af na­tu­r­om­rå­der, så ud­vik­lin­gen fo­re­går på na­tu­rens præ­mis­ser og helst uden men­ne­ske­li­ge ind­greb. Di­rek­tør St­ef­fen Kjær for­tæl­ler, at fon­den er stif­tet med ud­gangs­punkt i Kjær-fa­mi­li­ens kær­lig­hed til den uspo­le­re­de nord­jy­ske natur:

"Vo­res fa­mi­lie har haft som­mer­hus syd for Løk­ken ved Mun­kens Klit si­den 1960’erne. Det lig­ger ud til et na­turs­kønt om­rå­de, som har væ­ret fre­det fra om­kring sam­me tids­punkt, som min far Kaj i sin tid køb­te som­mer­hu­set af min on­kel. I det fre­de­de om­rå­de op­står der en pau­se på nog­le hund­re­de me­ter i det el­lers ret tæt be­byg­ge­de som­mer­hu­s­om­rå­de. Da min bror Pe­ter og jeg mi­ste­de vo­res far for tre år si­den, fo­re­slog Pe­ter at kø­be no­get jord i Løk­ken-om­rå­det for at ar­bej­de vi­de­re med na­tu­ren, og så blev vi eni­ge om at stif­te en na­tur­fond,” si­ger St­ef­fen Kjær.

Ef­ter­føl­gen­de har fon­den sam­men­sat en be­sty­rel­se med kom­pe­ten­cer in­den for bl.a. land­skabs­for­valt­ning, fred­ning, tek­nik, og in­ter­na­tio­na­le for­bin­del­ser. Pen­ge­ne i Kaj Kjær Fl­ora og Fau­na stam­mer ind­til vi­de­re ude­luk­ken­de fra Pe­ter Kjær, der si­den 1980’erne har væ­ret bo­sat i ud­lan­det og tjent pen­ge på blandt an­det op­start af en ræk­ke virksomheder.

Selv­om fon­dens ud­gangs­punkt er Jam­mer­bugt Kom­mu­ne, så er ar­bej­det dog ik­ke be­græn­set til det lo­kalt nordjyske:

”Vi ar­bej­der i he­le lan­det. Men det er klart, at vi har en for­kær­lig­hed for om­rå­det om­kring Mun­kens Klit, for der har vi vo­res rød­der, og der ar­bej­der vi in­ten­sivt i øje­blik­ket,” si­ger Pe­ter Kjær.

Han for­kla­rer vi­de­re, at den nye fond er ble­vet godt mod­ta­get af det øv­ri­ge Fondsdanmark:

"Det skal ik­ke væ­re no­gen hem­me­lig­hed, at vi al­le­re­de er i di­a­log med de øv­ri­ge na­tur­fon­de i Dan­mark. Og når man tæn­ker over, hvor få vi er, så er jeg fak­tisk po­si­tivt over­ra­sket over mod­ta­gel­sen. Ved Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals sid­ste år, ba­re to må­ne­der ef­ter fon­den blev etab­le­ret, mød­tes vi med de an­dre fon­de. Her skul­le vi li­ge ses an – men de kun­ne godt se, at med vo­res for­måls­pa­ra­graf kom­mer vi ik­ke til at træ­de no­gen over tæ­er­ne. Tvær­ti­mod kom­mer vi til at sup­ple­re på nog­le områder.”

Kaj Kjær Fl­ora og Fau­na vil i frem­ti­den ud­de­le bl.a. le­ga­ter til for­ske­re og stu­de­ren­de in­den for na­tu­r­om­rå­det. Der­u­d­over vil fon­den og­så kun­ne gi­ve støt­te til ek­ster­ne pro­jek­ter, der lig­ger i tråd med fon­dens fundats.

Erhvervsfonde stiftet 2008-2018 (antal)

Nye erhvervsdrivende fonde 2018

  • Kil­de for 2008-2017: Præ­sen­ta­tion fra Erhvervsstyrelsen.
  • Kil­de for 2018: Op­gø­rel­sen fra cvr​.dk fo­re­ta­get af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

 

Erhvervsfonde stiftet i 2018 – geografisk placering og formål

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer