Spøgelsesfonde huserer i CVR-registeret

På trods af nye of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik­ker er der fort­sat in­gen der ved, hvor man­ge al­me­ne fon­de, der fin­des i Dan­mark. To stikprø­ver, som Fun­dats har gen­nem­ført, in­di­ke­rer, at om­kring ti pro­cent af de al­me­ne fon­de i CVR-re­gi­ste­ret ik­ke ek­si­ste­rer ude i den vir­ke­li­ge ver­den. Hver­ken Er­hvervs­sty­rel­sen, Ci­vilsty­rel­sen el­ler Skat­te­for­valt­nin­gen bæ­rer til­sy­ne­la­den­de an­sva­ret for at ret­te fejl­e­ne, når de bli­ver op­da­get.

Fejl i CVR
Møl­le­byg­ger H. Bergstrøm Jen­sens Fond er en af de al­me­ne fon­de, som står op­ført som en ak­tiv, le­ven­de fond i CVR-re­­gi­­stret, selv­om den iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen er op­løst.

I vir­ke­lig­he­den er de dø­de, men i CVR-re­­gi­ste­ret le­ver de et ak­tivt liv. Al­me­ne fon­de der for længst er ned­lagt, op­løst el­ler fu­sio­ne­ret er i stort an­tal fejl­re­gi­stre­re­de som ’ak­ti­ve’ fon­de. Og selv­om de in­vol­ve­re­de myn­dig­he­der bli­ver gjort op­mærk­som på pro­ble­mer­ne, bli­ver fejl­e­ne i de fle­ste til­fæl­de ik­ke ret­tet.

Det in­di­ke­rer to stikprø­ver, som Fun­dats har gen­nem­ført hos fondsmyn­dig­he­den, Ci­vilsty­rel­sen, på bag­grund af fonds­op­lys­nin­ger i CVR-re­­gi­­stret.

Sam­let vi­ser de to stikprø­ver, at 12 ud af 84 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de (det of­fi­ci­el­le navn for al­me­ne fon­de, red.) står re­gi­stre­re­de som ak­ti­ve fon­de i CVR, selv­om de iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen ik­ke læn­ge­re ek­si­ste­rer – ek­sem­pel­vis for­di de har lidt ren­te­dø­den el­ler er ble­vet fu­sio­ne­ret.

Den se­ne­ste stikprø­ve fra sep­tem­ber i år vi­ste at fem ud 49 fon­de går igen i CVR-re­­gi­­stret, selv­om Ci­vilsty­rel­sen har er­klæ­ret dem for ned­lagt.

Ek­sem­pel­vis står Møl­le­byg­ger H. Bergstrøm Jen­sens Fond, Erik Strøm­­gren-Fon­­det samt He­ste­hand­ler Ole Jakob­sens Min­de­le­gat al­le tre op­ført som ak­ti­ve fon­de i CVR. Men i et brev til Fun­dats skri­ver Ci­vilsty­rel­sen, at de som fondsmyn­dig­hed har gi­vet til­la­del­se til, at de blev op­løst. Det ske­te i år 2011 og 2014.

I to til­fæl­de må sty­rel­sen kon­sta­te­re, at den slet ik­ke er be­kendt med, at fon­de­ne har ek­si­ste­re­ret. Det gæl­der ek­sem­pel­vis Carl An­drea­sens Min­de­le­gat og Støt­te­fond samt Elisa­beth og Char­lot­te Schol­tens Le­gat. Sty­rel­sen for­kla­rer, at de in­gen sa­ger har på dem, og at kon­tak­top­lys­nin­ger­ne i CVR er et dødt spor.

Iføl­ge pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen, er det et stort pro­blem, at der ik­ke fin­des på­li­de­li­ge og til­gæn­ge­li­ge op­lys­nin­ger om de al­me­ne fon­de i Dan­mark.

”Det er væ­sent­ligt, at of­fent­lig­he­den har ind­sigt i, hvil­ke fon­de der er ak­ti­ve. Det er sær­ligt vig­tigt, for­di fon­de jo er sel­ve­jen­de og ik­ke kon­trol­le­res af en ejer­kreds. Det over­ord­ne­de pro­blem er, at hver­ken of­fent­lig­he­den el­ler Ci­vilsty­rel­sen har et præ­cist bil­le­de af, hvor man­ge fon­de vi har. Det er bå­de i sam­fun­dets og vel og­så i den en­kel­te fonds in­ter­es­se, at der er ret­vi­sen­de op­lys­nin­ger om de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de,” si­ger han.

Ras­mus Feldt­hu­sen pe­ger på, at Dan­mark ik­ke, si­den Fol­ke­tin­get i 1991 af­skaf­fe­de det da­væ­ren­de fonds­re­gi­ster som led i en af­bu­reau­kra­ti­se­ring, har haft et egent­ligt fonds­re­gi­ster og fondsmyn­dig­he­den har der­for ik­ke selv læn­ge­re et præ­cist over­blik over de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de.

Fejl bliver ikke rettet

Selv­om myn­dig­he­der­ne bli­ver gjort op­mærk­som­me på, at der hu­se­rer spø­gel­ses­fon­de i CVR – det Cen­tra­le Virk­som­heds­re­gi­ster, som blandt an­det er grund­kil­de til Dan­marks Sta­ti­stiks sta­ti­stik for an­tal­let af fon­de for­delt på ud­de­lings­ni­veau­er, så bli­ver fejl­e­ne ik­ke nød­ven­dig­vis ret­tet.

Før­ste gang Fun­dats kun­ne do­ku­men­te­re fejl­re­gi­stre­ring på fonds­om­rå­det var i ja­nu­ar 2017. I den før­ste stikprø­ve hav­de vi un­der­søgt 35 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de (al­me­ne) me­d­ar­bej­der­fon­de, som al­le stod op­ført som ak­ti­ve i CVR. Men ud af dem var syv fon­de i vir­ke­lig­he­den ik­ke ek­si­ste­ren­de. Li­ge­som i den an­den stikprø­ve kun­ne Ci­vilsty­rel­sen op­ly­se, at de en­ten var til­ladt op­løst el­ler fu­sio­ne­ret med en an­den fond.

Den­gang op­ly­ste den an­svar­li­ge re­gi­ster­chef i Er­hvervs­sty­rel­sen, at sty­rel­sen sør­ger for at ret­te fejl, når den bli­ver op­mærk­som på det, og at sty­rel­sen des­u­den men­te, at of­fent­lig­he­den ge­ne­relt kan ha­ve til­lid til op­lys­nin­ger­ne i CVR.
Men tre år ef­ter, at sty­rel­sen blev gjort op­mærk­som på fejl­e­ne, er fem ud af de syv me­d­ar­bej­der­fon­de sta­dig fejl­re­gi­stre­re­de.

Det er bå­de i sam­fun­dets og vel og­så i den en­kel­te fonds in­ter­es­se, at der er ret­vi­sen­de op­lys­nin­ger om de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de.

Ras­mus Feldt­hu­sen. – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

En af de fon­de, der sta­dig står som ’ak­tiv’ er JRS Me­d­ar­bej­der­fond, som Ci­vilsty­rel­sen den 12. ok­to­ber 2006 til­lod sam­men­lagt med Un­der­støt­tel­ses­fon­den for Funk­tio­næ­rer i ISS Dan­marks A/S og Me­d­ar­bej­der­fon­den for An­sat­te i ISS Fa­ci­li­ty Ser­vi­ce A/S, som den fort­sæt­ten­de fond.

Og­så Ba­sens Me­d­ar­bej­der­fond, som Ci­vilsty­rel­sen til­lod op­løst den 9. april 2013 le­ver sta­dig i CVR-re­­gi­­stret selv­om sty­rel­sen i et brev 12. de­cem­ber 2016 skrev til Fun­dats, at der var ta­le om fejl.

Erhvervsstyrelsen: Fondsbestyrelsens ansvar

Fun­dats har spurgt Er­hvervs­sty­rel­sen, som er re­gi­s­ter­myn­dig­hed for CVR, hvor­for fejl­e­ne ik­ke er ble­vet ret­tet i lø­bet af de se­ne­ste tre år. Og hvad Er­hvervs­sty­rel­sen har gjort for ge­ne­relt at sik­re da­ta­kva­li­te­ten for de al­me­ne fon­de.

Men sty­rel­sen har ik­ke øn­sket at stil­le op til in­ter­view. I ste­det har Fun­dats mod­ta­get et skrift­ligt svar, hvor Er­hvervs­sty­rel­sen hen­vi­ser til, at Ci­vilsty­rel­sen er res­sortansvar­lig for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de (al­me­ne) fon­de. Des­u­den sva­rer Er­hvervs­sty­rel­sen:

”De ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de, der er re­gi­stre­ret i CVR, er un­der­lagt krav om an­mel­de­ransvar. Det vil si­ge, at an­mel­der in­de­står for, at de re­gi­stre­re­de op­lys­nin­ger er kor­rek­te. Det be­ty­der, at de ik­ke er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som er re­gi­stre­ret for skat­te-og af­gifts­mæs­si­ge plig­ter, selv er an­svar­li­ge for at af­mel­de skat­te- og af­gifts­mæs­si­ge plig­ter, som er sty­ren­de for fon­dens sta­tus i CVR. Det­te er en ind­be­ret­ning, der skal ske til skat­te­for­valt­nin­gen.”

Hel­ler ik­ke Ci­vilsty­rel­sen har an­sva­ret for at sik­re, at CVR-re­­gi­­stre­rin­­ger­­ne er kor­rek­te, hvis fonds­be­sty­rel­sen ek­sem­pel­vis glem­mer at af­re­gi­stre­re fon­den. Det for­tæl­ler kon­tor­chef i Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor, Ni­els Klit­gaard.

”Vi er eni­ge med Er­hvervs­sty­rel­sen i, at det er fonds­be­sty­rel­sen, der har an­sva­ret for at af­re­gi­stre­re fon­den i CVR. Det gør vi og­så fonds­be­sty­rel­ser­ne op­mærk­som­me på, når vi skri­ver til dem i for­bin­del­se med op­løs­nin­gen,” si­ger han.

Han gør des­u­den op­mærk­som på, at fonds­lo­ven ik­ke in­de­hol­der no­gen reg­ler om CVR-re­­gi­­stre­ring og Ci­vilsty­rel­sen i øv­rigt kun har sam­me ad­gang til CVR, som al­min­de­li­ge bor­ge­re har.

Der­med fal­der an­sva­ret til­ba­ge på de fonds­be­sty­rel­ser, som får til­la­del­se til at la­de fon­de lik­vi­de­re. Og der­for pe­ger en del af pro­ble­met til­ba­ge på den fra­væ­ren­de re­gi­stre­rings­pligt og det mang­len­de fonds­re­gi­ster, vur­de­rer pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen.

”Re­a­li­te­ten er, at re­gi­stre­rin­gen af ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de i CVR sker af helt an­dre og i den­ne sam­men­hæng pe­ri­fe­re grun­de. Der er ta­le om en uhel­dig kom­bi­na­tion af på den ene si­de be­sty­rel­ser i ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de, der for­søm­mer de­res an­svar for at sør­ge for, at op­lys­nin­ger­ne i CVR er kor­rek­te, og på den an­den si­de en af lov­gi­ver fast­sat uhen­sigts­mæs­sig op­de­ling af myn­dig­heds­op­ga­ver mel­lem Er­hvervs­sty­rel­sen, Ci­vilsty­rel­sen og Skat­te­for­valt­nin­gen,” si­ger han.

Ude af trit med samfundstendensen

De al­me­ne fon­de har si­den 1991 kun haft pligt til at la­de sig re­gi­stre­re i CVR, hvis de har haft brug for et CVR-num­­mer. Ek­sem­pel­vis for at la­de sig moms­re­gi­stre­re el­ler hvis de har haft an­sat­te og der­med har få­et pligt til til­ba­ge­hol­de kil­de­skat hos me­d­ar­bej­der­ne. En al­men fond har dog og­så kun­net væl­ge helt fri­vil­ligt at la­de sig re­gi­stre­re i CVR.
For de er­hvervs­dri­ven­de fon­de gæl­der der­i­mod en klar og ty­de­lig pligt for fonds­be­sty­rel­ser­ne til at la­de fon­den re­gi­stre­re i CVR. Det føl­ger af bå­de Er­hvervs­fonds­lo­ven og loven om CVR, for­tæl­ler Ras­mus Feldt­hu­sen.

”Re­gi­stre­ring i CVR​.dk for ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de sker i ste­det for som føl­ge af krav i skat­te- og af­gifts­lo­v­giv­nin­gen, og der er end­vi­de­re ik­ke krav om at nær så man­ge op­lys­nin­ger gø­res of­fent­lig til­gæn­ge­li­ge,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen

Han me­ner, at fra­væ­ret af et egent­ligt of­fent­ligt re­gi­ster om fonds­op­lys­nin­ger er ude af trit med de ge­ne­rel­le ten­den­ser i sam­fun­det.

”He­le trans­pa­ren­stan­ke­gan­gen, EU-hvid­va­sk­­di­rek­ti­­vet om re­el­le eje­re m.v. – alt det pe­ger på, at ti­den er til at ha­ve ro­bu­ste re­gi­stre, hvor op­lys­nin­ger­ne selv­føl­ge­lig skal væ­re ret­vi­sen­de. Det bur­de væ­re et krav – og­så for fonds­om­rå­det,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen.

Så­dan gjor­de vi

I de­cem­ber 2016 un­der­søg­te vi ak­ti­vi­te­ter­ne i en ræk­ke me­d­ar­bej­der­fon­de. I for­bin­del­se med ak­tind­sig­tan­mod­nin­ger kun­ne Ci­vilsty­rel­sen med­dele, at syv af de 35 fon­de i un­der­sø­gel­sen ik­ke ek­si­ste­re­de.

Hi­sto­ri­en om upå­li­de­li­ge op­lys­nin­ger i CVR.

Hi­sto­ri­en om me­d­ar­bej­der­fon­de.

I ef­ter­å­ret 2019 har Fun­dats væ­ret i gang med en stikprø­ve­un­der­sø­gel­se om for­mu­e­ud­vik­lin­gen i min­dre fon­de. I for­bin­del­se med ak­tind­sig­tan­mod­nin­ger kun­ne Ci­vilsty­rel­sen med­dele, at fem af 49 fon­de i un­der­sø­gel­sen kun ek­si­ste­re­de i CVR, men ik­ke i vir­ke­lig­he­den.

På bag­grund af de nye op­lys­nin­ger gik vi til­ba­ge til me­d­ar­bej­der­fon­de­ne og un­der­søg­te, om fejl­re­gi­stre­rin­ger­ne for de syv me­d­ar­bej­der­fon­de var ble­vet ret­tet i mel­lem­ti­den. Kun to fon­des re­gi­stre­rin­ger var ret­tet ef­ter vi skrev hi­sto­ri­en i ja­nu­ar 2017. Fem af fon­de­ne stod fort­sat fejl­re­gi­stre­ret.

Han pe­ger des­u­den på, at det så­vel for ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de som er­hvervs­dri­ven­de fon­de er van­ske­ligt at få op­lys­nin­ger om fon­dens vedtægt.

”For de er­hvervs­dri­ven­de fon­de kan man gra­tis skaf­fe sig dis­ses regn­ska­ber via CVR-sy­ste­­met, og for ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de gra­tis via hen­ven­del­se til Ci­vilsty­rel­sen. Men for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de gæl­der, at ad­gang til vedtæg­ter­ne er be­lagt med ge­byr. Hen­set til at vedtæg­ter­ne er et cen­tralt do­ku­ment at ha­ve ad­gang til, vir­ker det ik­ke hen­sigts­mæs­sigt, at per­so­ner uden for fon­den skal be­ta­le 150 kr. for at fin­de frem til den en­kel­te fonds vedtæg­ter for f.eks. at se hvil­ke om­rå­der fon­den ud­de­ler til, og hvad stif­te­ren i øv­rigt har be­stemt om fon­den. Ti­den er lø­bet fra at ha­ve fon­des vedtæg­ter bag en of­fent­lig be­ta­lings­mur. Vedtæg­ter­ne for er­hvervs­dri­ven­de fon­de bør i ste­det gø­res gra­tis til­gæn­ge­li­ge,” si­ger han.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.