Spøgelsesfonde huserer i CVR-registeret

På trods af nye officielle fondsstatistikker er der fortsat ingen der ved, hvor mange almene fonde, der findes i Danmark. To stikprøver, som Fundats har gennemført, indikerer, at omkring ti procent af de almene fonde i CVR-registeret ikke eksisterer ude i den virkelige verden. Hverken Erhvervsstyrelsen, Civilstyrelsen eller Skatteforvaltningen bærer tilsyneladende ansvaret for at rette fejlene, når de bliver opdaget.

Fejl i CVR
Møl­le­byg­ger H. Bergstrøm Jen­sens Fond er en af de al­me­ne fon­de, som står op­ført som en ak­tiv, le­ven­de fond i CVR-re­gi­stret, selv­om den iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen er opløst.

I vir­ke­lig­he­den er de dø­de, men i CVR-re­gi­ste­ret le­ver de et ak­tivt liv. Al­me­ne fon­de der for længst er ned­lagt, op­løst el­ler fu­sio­ne­ret er i stort an­tal fejl­re­gi­stre­re­de som ’ak­ti­ve’ fon­de. Og selv­om de in­vol­ve­re­de myn­dig­he­der bli­ver gjort op­mærk­som på pro­ble­mer­ne, bli­ver fejl­e­ne i de fle­ste til­fæl­de ik­ke rettet.

Det in­di­ke­rer to stikprø­ver, som Fun­dats har gen­nem­ført hos fondsmyn­dig­he­den, Ci­vilsty­rel­sen, på bag­grund af fonds­op­lys­nin­ger i CVR-registret.

Sam­let vi­ser de to stikprø­ver, at 12 ud af 84 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de (det of­fi­ci­el­le navn for al­me­ne fon­de, red.) står re­gi­stre­re­de som ak­ti­ve fon­de i CVR, selv­om de iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen ik­ke læn­ge­re ek­si­ste­rer – ek­sem­pel­vis for­di de har lidt ren­te­dø­den el­ler er ble­vet fusioneret.

Den se­ne­ste stikprø­ve fra sep­tem­ber i år vi­ste at fem ud 49 fon­de går igen i CVR-re­gi­stret, selv­om Ci­vilsty­rel­sen har er­klæ­ret dem for nedlagt.

Ek­sem­pel­vis står Møl­le­byg­ger H. Bergstrøm Jen­sens Fond, Erik Strøm­gren-Fon­det samt He­ste­hand­ler Ole Jakob­sens Min­de­le­gat al­le tre op­ført som ak­ti­ve fon­de i CVR. Men i et brev til Fun­dats skri­ver Ci­vilsty­rel­sen, at de som fondsmyn­dig­hed har gi­vet til­la­del­se til, at de blev op­løst. Det ske­te i år 2011 og 2014.

I to til­fæl­de må sty­rel­sen kon­sta­te­re, at den slet ik­ke er be­kendt med, at fon­de­ne har ek­si­ste­re­ret. Det gæl­der ek­sem­pel­vis Carl An­drea­sens Min­de­le­gat og Støt­te­fond samt Elisa­beth og Char­lot­te Schol­tens Le­gat. Sty­rel­sen for­kla­rer, at de in­gen sa­ger har på dem, og at kon­tak­top­lys­nin­ger­ne i CVR er et dødt spor.

Iføl­ge pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen, er det et stort pro­blem, at der ik­ke fin­des på­li­de­li­ge og til­gæn­ge­li­ge op­lys­nin­ger om de al­me­ne fon­de i Danmark.

”Det er væ­sent­ligt, at of­fent­lig­he­den har ind­sigt i, hvil­ke fon­de der er ak­ti­ve. Det er sær­ligt vig­tigt, for­di fon­de jo er sel­ve­jen­de og ik­ke kon­trol­le­res af en ejer­kreds. Det over­ord­ne­de pro­blem er, at hver­ken of­fent­lig­he­den el­ler Ci­vilsty­rel­sen har et præ­cist bil­le­de af, hvor man­ge fon­de vi har. Det er bå­de i sam­fun­dets og vel og­så i den en­kel­te fonds in­ter­es­se, at der er ret­vi­sen­de op­lys­nin­ger om de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” si­ger han.

Ras­mus Feldt­hu­sen pe­ger på, at Dan­mark ik­ke, si­den Fol­ke­tin­get i 1991 af­skaf­fe­de det da­væ­ren­de fonds­re­gi­ster som led i en af­bu­reau­kra­ti­se­ring, har haft et egent­ligt fonds­re­gi­ster og fondsmyn­dig­he­den har der­for ik­ke selv læn­ge­re et præ­cist over­blik over de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Fejl bliver ikke rettet

Selv­om myn­dig­he­der­ne bli­ver gjort op­mærk­som­me på, at der hu­se­rer spø­gel­ses­fon­de i CVR – det Cen­tra­le Virk­som­heds­re­gi­ster, som blandt an­det er grund­kil­de til Dan­marks Sta­ti­stiks sta­ti­stik for an­tal­let af fon­de for­delt på ud­de­lings­ni­veau­er, så bli­ver fejl­e­ne ik­ke nød­ven­dig­vis rettet.

Før­ste gang Fun­dats kun­ne do­ku­men­te­re fejl­re­gi­stre­ring på fonds­om­rå­det var i ja­nu­ar 2017. I den før­ste stikprø­ve hav­de vi un­der­søgt 35 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de (al­me­ne) me­d­ar­bej­der­fon­de, som al­le stod op­ført som ak­ti­ve i CVR. Men ud af dem var syv fon­de i vir­ke­lig­he­den ik­ke ek­si­ste­ren­de. Li­ge­som i den an­den stikprø­ve kun­ne Ci­vilsty­rel­sen op­ly­se, at de en­ten var til­ladt op­løst el­ler fu­sio­ne­ret med en an­den fond.

Den­gang op­ly­ste den an­svar­li­ge re­gi­ster­chef i Er­hvervs­sty­rel­sen, at sty­rel­sen sør­ger for at ret­te fejl, når den bli­ver op­mærk­som på det, og at sty­rel­sen des­u­den men­te, at of­fent­lig­he­den ge­ne­relt kan ha­ve til­lid til op­lys­nin­ger­ne i CVR.
Men tre år ef­ter, at sty­rel­sen blev gjort op­mærk­som på fejl­e­ne, er fem ud af de syv me­d­ar­bej­der­fon­de sta­dig fejlregistrerede.

Det er bå­de i sam­fun­dets og vel og­så i den en­kel­te fonds in­ter­es­se, at der er ret­vi­sen­de op­lys­nin­ger om de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Ras­mus Feldt­hu­sen. – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

En af de fon­de, der sta­dig står som ’ak­tiv’ er JRS Me­d­ar­bej­der­fond, som Ci­vilsty­rel­sen den 12. ok­to­ber 2006 til­lod sam­men­lagt med Un­der­støt­tel­ses­fon­den for Funk­tio­næ­rer i ISS Dan­marks A/S og Me­d­ar­bej­der­fon­den for An­sat­te i ISS Fa­ci­li­ty Ser­vi­ce A/S, som den fort­sæt­ten­de fond.

Og­så Ba­sens Me­d­ar­bej­der­fond, som Ci­vilsty­rel­sen til­lod op­løst den 9. april 2013 le­ver sta­dig i CVR-re­gi­stret selv­om sty­rel­sen i et brev 12. de­cem­ber 2016 skrev til Fun­dats, at der var ta­le om fejl.

Erhvervsstyrelsen: Fondsbestyrelsens ansvar

Fun­dats har spurgt Er­hvervs­sty­rel­sen, som er re­gi­s­ter­myn­dig­hed for CVR, hvor­for fejl­e­ne ik­ke er ble­vet ret­tet i lø­bet af de se­ne­ste tre år. Og hvad Er­hvervs­sty­rel­sen har gjort for ge­ne­relt at sik­re da­ta­kva­li­te­ten for de al­me­ne fonde.

Men sty­rel­sen har ik­ke øn­sket at stil­le op til in­ter­view. I ste­det har Fun­dats mod­ta­get et skrift­ligt svar, hvor Er­hvervs­sty­rel­sen hen­vi­ser til, at Ci­vilsty­rel­sen er res­sortansvar­lig for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de (al­me­ne) fon­de. Des­u­den sva­rer Erhvervsstyrelsen:

”De ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der er re­gi­stre­ret i CVR, er un­der­lagt krav om an­mel­de­ransvar. Det vil si­ge, at an­mel­der in­de­står for, at de re­gi­stre­re­de op­lys­nin­ger er kor­rek­te. Det be­ty­der, at de ik­ke er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som er re­gi­stre­ret for skat­te-og af­gifts­mæs­si­ge plig­ter, selv er an­svar­li­ge for at af­mel­de skat­te- og af­gifts­mæs­si­ge plig­ter, som er sty­ren­de for fon­dens sta­tus i CVR. Det­te er en ind­be­ret­ning, der skal ske til skatteforvaltningen.”

Hel­ler ik­ke Ci­vilsty­rel­sen har an­sva­ret for at sik­re, at CVR-re­gi­stre­rin­ger­ne er kor­rek­te, hvis fonds­be­sty­rel­sen ek­sem­pel­vis glem­mer at af­re­gi­stre­re fon­den. Det for­tæl­ler kon­tor­chef i Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor, Ni­els Klitgaard.

”Vi er eni­ge med Er­hvervs­sty­rel­sen i, at det er fonds­be­sty­rel­sen, der har an­sva­ret for at af­re­gi­stre­re fon­den i CVR. Det gør vi og­så fonds­be­sty­rel­ser­ne op­mærk­som­me på, når vi skri­ver til dem i for­bin­del­se med op­løs­nin­gen,” si­ger han.

Han gør des­u­den op­mærk­som på, at fonds­lo­ven ik­ke in­de­hol­der no­gen reg­ler om CVR-re­gi­stre­ring og Ci­vilsty­rel­sen i øv­rigt kun har sam­me ad­gang til CVR, som al­min­de­li­ge bor­ge­re har.

Der­med fal­der an­sva­ret til­ba­ge på de fonds­be­sty­rel­ser, som får til­la­del­se til at la­de fon­de lik­vi­de­re. Og der­for pe­ger en del af pro­ble­met til­ba­ge på den fra­væ­ren­de re­gi­stre­rings­pligt og det mang­len­de fonds­re­gi­ster, vur­de­rer pro­fes­sor Ras­mus Feldthusen.

”Re­a­li­te­ten er, at re­gi­stre­rin­gen af ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de i CVR sker af helt an­dre og i den­ne sam­men­hæng pe­ri­fe­re grun­de. Der er ta­le om en uhel­dig kom­bi­na­tion af på den ene si­de be­sty­rel­ser i ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der for­søm­mer de­res an­svar for at sør­ge for, at op­lys­nin­ger­ne i CVR er kor­rek­te, og på den an­den si­de en af lov­gi­ver fast­sat uhen­sigts­mæs­sig op­de­ling af myn­dig­heds­op­ga­ver mel­lem Er­hvervs­sty­rel­sen, Ci­vilsty­rel­sen og Skat­te­for­valt­nin­gen,” si­ger han.

Ude af trit med samfundstendensen

De al­me­ne fon­de har si­den 1991 kun haft pligt til at la­de sig re­gi­stre­re i CVR, hvis de har haft brug for et CVR-num­mer. Ek­sem­pel­vis for at la­de sig moms­re­gi­stre­re el­ler hvis de har haft an­sat­te og der­med har få­et pligt til til­ba­ge­hol­de kil­de­skat hos me­d­ar­bej­der­ne. En al­men fond har dog og­så kun­net væl­ge helt fri­vil­ligt at la­de sig re­gi­stre­re i CVR.
For de er­hvervs­dri­ven­de fon­de gæl­der der­i­mod en klar og ty­de­lig pligt for fonds­be­sty­rel­ser­ne til at la­de fon­den re­gi­stre­re i CVR. Det føl­ger af bå­de Er­hvervs­fonds­lo­ven og loven om CVR, for­tæl­ler Ras­mus Feldthusen.

”Re­gi­stre­ring i CVR​.dk for ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de sker i ste­det for som føl­ge af krav i skat­te- og af­gifts­lo­v­giv­nin­gen, og der er end­vi­de­re ik­ke krav om at nær så man­ge op­lys­nin­ger gø­res of­fent­lig til­gæn­ge­li­ge,” si­ger Ras­mus Feldthusen

Han me­ner, at fra­væ­ret af et egent­ligt of­fent­ligt re­gi­ster om fonds­op­lys­nin­ger er ude af trit med de ge­ne­rel­le ten­den­ser i samfundet.

”He­le trans­pa­ren­stan­ke­gan­gen, EU-hvid­va­sk­di­rek­ti­vet om re­el­le eje­re m.v. – alt det pe­ger på, at ti­den er til at ha­ve ro­bu­ste re­gi­stre, hvor op­lys­nin­ger­ne selv­føl­ge­lig skal væ­re ret­vi­sen­de. Det bur­de væ­re et krav – og­så for fonds­om­rå­det,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Så­dan gjor­de vi

I de­cem­ber 2016 un­der­søg­te vi ak­ti­vi­te­ter­ne i en ræk­ke me­d­ar­bej­der­fon­de. I for­bin­del­se med ak­tind­sig­tan­mod­nin­ger kun­ne Ci­vilsty­rel­sen med­dele, at syv af de 35 fon­de i un­der­sø­gel­sen ik­ke eksisterede.

Hi­sto­ri­en om upå­li­de­li­ge op­lys­nin­ger i CVR.

Hi­sto­ri­en om me­d­ar­bej­der­fon­de.

I ef­ter­å­ret 2019 har Fun­dats væ­ret i gang med en stikprø­ve­un­der­sø­gel­se om for­mu­e­ud­vik­lin­gen i min­dre fon­de. I for­bin­del­se med ak­tind­sig­tan­mod­nin­ger kun­ne Ci­vilsty­rel­sen med­dele, at fem af 49 fon­de i un­der­sø­gel­sen kun ek­si­ste­re­de i CVR, men ik­ke i virkeligheden.

På bag­grund af de nye op­lys­nin­ger gik vi til­ba­ge til me­d­ar­bej­der­fon­de­ne og un­der­søg­te, om fejl­re­gi­stre­rin­ger­ne for de syv me­d­ar­bej­der­fon­de var ble­vet ret­tet i mel­lem­ti­den. Kun to fon­des re­gi­stre­rin­ger var ret­tet ef­ter vi skrev hi­sto­ri­en i ja­nu­ar 2017. Fem af fon­de­ne stod fort­sat fejlregistreret.

Han pe­ger des­u­den på, at det så­vel for ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de som er­hvervs­dri­ven­de fon­de er van­ske­ligt at få op­lys­nin­ger om fon­dens vedtægt.

”For de er­hvervs­dri­ven­de fon­de kan man gra­tis skaf­fe sig dis­ses regn­ska­ber via CVR-sy­ste­met, og for ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de gra­tis via hen­ven­del­se til Ci­vilsty­rel­sen. Men for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de gæl­der, at ad­gang til vedtæg­ter­ne er be­lagt med ge­byr. Hen­set til at vedtæg­ter­ne er et cen­tralt do­ku­ment at ha­ve ad­gang til, vir­ker det ik­ke hen­sigts­mæs­sigt, at per­so­ner uden for fon­den skal be­ta­le 150 kr. for at fin­de frem til den en­kel­te fonds vedtæg­ter for f.eks. at se hvil­ke om­rå­der fon­den ud­de­ler til, og hvad stif­te­ren i øv­rigt har be­stemt om fon­den. Ti­den er lø­bet fra at ha­ve fon­des vedtæg­ter bag en of­fent­lig be­ta­lings­mur. Vedtæg­ter­ne for er­hvervs­dri­ven­de fon­de bør i ste­det gø­res gra­tis til­gæn­ge­li­ge,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer