Stor variation i bevillingsprocenter

Stadig flere fonde oplyser antallet af ansøgninger og bevillinger. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har opgjort bevillingsprocenterne i 25 små, mellemstore og store fonde de seneste fire år. Heriblandt flere lokale og en enkelt globalt arbejdende fond. Mens niveau og udvikling fortæller hver fonds unikke historie, så ligger den samlede bevillingsandel stabilt på en tredjedel af ansøgningerne.

Kløver

Der er stor for­skel på, hvor hyp­pigt fon­de­ne ven­der tom­mel­finge­ren opad til en af de tu­sind­vis af an­søg­nin­ger, som fonds­me­d­ar­bej­de­re og be­sty­rel­ses­med­lem­mer hvert år læ­ser, vur­de­rer og bedømmer.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et be­vil­lings­op­lys­nin­ger­ne i 25 af de fon­de, som helt el­ler del­vist ba­se­rer de­res ud­de­lin­ger på an­søg­nin­ger. Og sam­ti­dig væl­ger at in­for­me­re of­fent­lig­he­den om tallene.

Den sam­le­de be­vil­lings­an­del har de se­ne­ste fi­re år lig­get sta­bilt på ca. 34 pct. Men op­gø­rel­sen vi­ser dog stor spred­ning på an­sø­ger­nes suc­ces­ra­te i de en­kel­te fon­de. Så­le­des va­ri­e­re­de be­vil­lings­an­de­len sid­ste år fra 8 til 58 pct. af fonds­an­søg­nin­ger­ne, hvil­ket dog er min­dre end i 2015, hvor be­vil­lings­pro­cen­ter­ne for­del­te sig fra 7 til 68 (se ta­bel 1 nedenfor).

I top fem lig­ger tre lo­ka­le fon­de samt to er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som beg­ge i de­res for­mål og ud­de­lings­po­li­tik har stort fo­kus på stu­die- og rej­se­le­ga­ter. Oti­con Fon­den ud­del­te 78 mio. kr. og var den fond, der bå­de re­la­tivt og an­tals­mæs­sigt imø­de­kom flest an­søg­nin­ger, nem­lig 2.403 be­vil­lin­ger ud af 4.161 an­søg­nin­ger (se ta­bel 2 og 3 nedenfor).

”Ho­ved­par­ten af Oti­con Fon­dens ud­de­lin­ger går til støt­te af ud­lands­op­hold for stu­de­ren­de, hvil­ket i 2016 ud­gjor­de om­kring 75 pct. af Oti­con Fon­dens sam­le­de ud­de­lin­ger i an­tal og an­drog ca. DKK 16 mio. I 2016 blev der og­så ud­delt ca. DKK 6 mio. til støt­te af i alt ca. 200 min­dre mu­sikpro­jek­ter,” skri­ver fon­den i sin årsberetning.

På sam­me ud­de­lings­ni­veau – i kro­ner – lig­ger Knud Høj­gårds Fond, som blandt fle­re ud­de­lings­for­mål og­så skal ’bi­dra­ge til dansk ung­doms dyg­tig­gø­rel­se og uddannelse’.

”Langt det stør­ste an­tal le­ga­ter gi­ves som rej­se­le­ga­ter til ud­dan­nel­ses­sø­gen­de. I 2016 ud­gør dis­se le­ga­ter 64 pct. af an­tal le­ga­ter og 16 pct. af det sam­le­de be­løb,” skri­ver fon­den i sin årsberetning.

Knud Høj­gaards Fond har de se­ne­ste år øget in­for­ma­tions­ni­veau­et om ud­de­lings­kri­te­ri­er­ne på hjem­mesi­den, og fon­den vur­de­rer, at det kan ha­ve væ­ret med­vir­ken­de til en ef­fek­ti­vi­se­ret søg­ning til fon­den. De se­ne­ste fi­re år er an­søg­nings­an­tal­let fal­det sam­ti­dig med, at fon­den har haft en stig­ning i an­tal­let be­vil­lin­ger, som sid­ste år re­sul­te­re­de i en be­vil­lings­pro­cent på 47.

Koncentreret lokalt fokus

Be­vil­lings­pro­cen­ter­ne lig­ger og­så over 40 pct. i tre lo­kalt ud­de­len­de fon­de. Bå­de Spa­re­kas­sen Born­holms Fond og Fre­de­riks­berg­Fon­den har et an­søg­nings­ni­veau på un­der 200 an­søg­nin­ger om året, men i beg­ge fon­de har ud­vik­lin­gen væ­ret sti­gen­de og be­vil­lings­pro­cen­ter­ne er fal­det i for­hold til året før.

Hos Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond er be­vil­lings­pro­cen­ten ste­get fra 38 til 43 pct. ef­ter en år­ræk­ke med et fal­den­de an­tal an­søg­nin­ger. Den ud­vik­ling er blandt an­det en kon­se­kvens af fon­dens styr­ke­de pro­fil som en lo­kalt for­ank­ret fond, for­kla­rer fon­dens ad­mi­ni­stra­tor Bir­te Purup Poulsen:

”Det skyl­des, at vi for tre-fi­re år si­den be­slut­te­de at fo­ku­se­re end­nu me­re på vo­res lo­ka­l­om­rå­de her i det sy­døstsøn­derjy­ske for på den må­de at bi­dra­ge yder­li­ge­re til ud­vik­lin­gen af vo­res del af ’ud­kants­dan­mark’. Vi stop­pe­de der­for med at støt­te en lang ræk­ke lands­dæk­ken­de for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner,” si­ger hun.

Nor­dea-fon­den er med 6.039 an­søg­nin­ger den klart mest an­søg­te fond. Bå­de de lo­ka­le pro­jek­ter og støt­ten til stu­de­ren­des ud­lands­op­hold er væ­sent­li­ge ele­men­ter i fon­dens ud­de­lin­ger. Af fon­dens be­vil­lin­ger var 956 af dem le­ga­ter til stu­di­e­op­hold i ud­lan­det og 1.305 var støt­te til lo­ka­le pro­jek­ter rundt om i lan­det – blandt an­det i sam­ar­bej­de med Nor­deas ti re­gio­na­le bankråd.

Og­så i Tryg­fon­den er stør­ste­delen af pro­jekt­be­vil­lin­ger­ne re­gio­na­le. Her er det for­sik­rings­sel­ska­bet Trygs for­sik­rings­kun­der, som i for­e­ning ejer Tryg­fon­dens mid­ler, der via de­res re­præ­sen­tan­ter i de fem re­gio­ner ud­de­ler ho­ved­par­ten af de ca. 700 år­li­ge be­vil­lin­ger. I 2016 var det 606 re­gio­na­le be­vil­lin­ger ud af de i alt 697 do­na­tio­ner. Tryg­fon­dens be­vil­lings­pro­cent lig­ger sta­bilt på ca. en tred­je­del, mens an­søg­nin­ger­ne har væ­ret svagt fal­den­de og an­de­len af de re­gio­na­le do­na­tio­ner har væ­ret stigende.

I den an­den sto­re med­lems­ba­se­re­de for­e­ning, Re­al­da­nia, har an­tal­let af de uop­for­dre­de an­søg­nin­ger væ­ret fal­den­de de sid­ste tre år. Det sam­me er an­tal­let af be­vil­lin­ger på de uop­for­dre­de an­søg­nin­ger, som er dem tal­le­ne i ta­bel­ler­ne ne­den­for er ba­se­ret på. Men ud over de an­søg­nings­drev­ne ind­sat­ser rum­mer Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­ske værk­støjskas­se og­så for­måls­re­la­te­re­de in­ve­ste­rin­ger, stør­re part­ner­skabspro­jek­ter samt stra­te­gi­ske ram­me­be­vil­lin­ger el­ler ’kampag­ner’. Med­ta­ger man ak­ti­vi­te­ter­ne un­der kampag­ner­ne modt­og Re­al­da­nia sid­ste år 537 an­søg­nin­ger og be­vil­ge­de 137 pro­jek­ter sva­ren­de til en be­vil­lings­pro­cent på 34.

Global interesse og forskning i vækst

I KR Fo­un­da­tion lig­ger langt stør­ste­delen af pro­jek­ter­ne uden­for lan­dets græn­ser. Fon­den støt­te­de sid­ste år 38 kli­ma­re­la­te­re­de pro­jek­ter, og be­vil­lings­mod­ta­ger­ne hav­de til sam­men ak­ti­vi­te­ter på seks kon­ti­nen­ter. Fon­den, der blev stif­tet i 2014, modt­og sid­ste år 453 an­søg­nings­fo­re­spørgs­ler, hvil­ket umid­del­bart gav an­sø­ger­ne en suc­ces­ra­te på 8 pct. Må­lt på bag­grund af de en­de­li­ge an­søg­nin­ger er be­vil­lings­pro­cen­ten dog højere:

”Det re­la­tivt hø­je an­tal an­søg­nin­ger skyl­des fle­re for­hold. Dels op­le­ve­de vi sid­ste år en stor in­ter­es­se for fon­dens nye pro­gra­m­om­rå­der, især for ‘sustai­nab­le be­haviour’, og dels mod­ta­ger vi som in­ter­na­tio­nal fond an­søg­nin­ger fra man­ge lan­de. Den pri­mæ­re år­sag til de man­ge an­søg­nin­ger er dog for­ment­lig en en­kel og åben an­søg­nings­pro­ces, hvor an­sø­ger­ne via fon­dens hjem­mesi­de i før­ste om­gang sen­der en kort­fat­tet be­skri­vel­se af de­res pro­jekt, et ‘let­ter of inquiry’. De pro­jek­ter, der bedst mat­cher fon­dens kri­te­ri­er, in­vi­te­res her­ef­ter til at sen­de en læn­ge­re an­søg­ning, et ‘full pro­posal’, som dan­ner grund­lag for fon­dens be­slut­ning om støt­te,” si­ger di­rek­tør i KR Fo­un­da­tion Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Sid­ste år blev 57 ud­valgt til at sen­de et ‘full pro­posal’, hvoraf 66 pct. modt­og til­sagn om en bevilling.

Vil­lum Fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den er de to fon­de, som har haft den stør­ste stig­ning i an­tal­let af an­søg­nin­ger. Beg­ge fon­de ud­de­ler en væ­sent­lig del af de­res mid­ler til forsk­ning. Vil­lum Fon­den ud­del­te sid­ste år for 902 mio. kr., hvoraf cir­ka halv­de­len gik til na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­ni­ske forskningsprojekter.

No­vo Nor­disk Fon­dens ud­de­lings­ni­veau har væ­ret mar­kant sti­gen­de i de se­ne­ste tre år. I 2013 ud­del­te fon­den 784 mio. kr., sti­gen­de til 1,2 mia. kr. i 2015 og 4,2 mia. kr. sid­ste år.

Af sid­ste års re­kord­be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den var 2,9 mia. kr. dog re­ser­ve­ret til etab­le­ring af Steno Di­a­be­tes Cen­ter Copenhagen.
I ta­bel­ler­ne over an­tal­let af an­søg­nin­ger og be­vil­lin­ger er med­ta­get 18 fon­de, som har of­fent­lig­gjort tal­le­ne si­den 2013. De 25 fon­de, som ind­går i ta­bel­len med be­vil­lings­pro­cen­ter ud­sted­te sid­ste år til sam­men cir­ka 11.000 be­vil­lin­ger på bag­grund af knap 32.000 ansøgninger.

Tabel 1: Lokale fonde og rejselegater giver færrest afslag

– Be­vil­lings­pro­cent –

Fond
Ud­de­lin­ger 2016
i mio. kr.
2016

Be­vil­lings­pct.
2015

Be­vil­lings­pct.
2014

Be­vil­lings­pct.
2013

Be­vil­lings­pct.
Oti­con Fonden78,558534746
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond3,857687168
Fre­de­riks­berg­Fon­den8,149545150
Knud Høj­gaards Fond80,647424035
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond7,443383939
Ve­lux Fonden259,240393631
Nor­dea-fon­den587,639374040
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond174,03851
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond12,43448
Tryg­fon­den550,034303130
Re­al­da­nia806,027292829
Det Obel­ske Familiefond240,326202316
Hem­pel Fonden123,225
Nor­disk Kulturfond23,0222021
15. Ju­ni Fonden46,121192118
Carls­berg­fon­det479,820242832
In­du­stri­ens Fond161,317161620
El­lab­Fon­den23,21620
No­vo Nor­disk Fonden 4.200,0 16151920
Lauritzen­fon­den19,615222423
BHJ Fon­den2,11391312
Vil­lum Fonden902,010181323
Bi­ku­ben­fon­den91,9971618
KR Fo­un­da­tion84,08
Hel­se­fon­den21,11413
i alt8.985 mio. kr.
(25 fon­de)
34 pct.
(24 fon­de)
33 pct.
(23 fon­de)
34 pct.
(20 fon­de)
34 pct.
(18 fonde)
Kil­de: Fon­de­nes års­regn­ska­ber og hjemmesider.
No­ter:
  • Be­løb i kr. er ud­tryk for be­vil­lin­ger i året og ik­ke nød­ven­dig­vis ud­be­tal­te be­vil­lin­ger i året
  • Re­al­da­ni­as an­søg­nin­ger og be­vil­lin­ger i den­ne op­gø­rel­se dæk­ker ale­ne uop­for­dre­de an­søg­nin­ger. Re­al­da­nia mod­ta­ger der­u­d­over an­søg­nin­ger un­der calls og kampag­ner. An­søg­nin­ger­ne er des­u­den op­gjort som fær­dig­be­hand­le­de an­søg­nin­ger eks­klu­si­ve til­ba­ge­truk­ne an­søg­nin­ger. I 2016 modt­og Re­al­da­nia 167 an­søg­nin­ger un­der calls og kampag­ner, hvoraf 86 af dem blev be­vil­get. Med­reg­ner man dis­se er be­vil­lings­pro­cen­ten på 34,7.
  • In­du­stri­ens Fond: An­søg­nin­ger­ne tæl­ler pro­jekt­for­slag der er fo­re­lagt bestyrelsen.
  • Nor­disk Kul­tur­fond: An­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger er in­klu­si­ve an­søg­nin­ger som ad­mi­ni­stra­tivt er­klæ­res ugyl­di­ge, for­di de ik­ke le­ver op til fon­dens retningslinjer.

Tabel 2: Samlet set er antallet af bevillinger stabilt over fire år, men:

– Be­vil­lin­ger stk. –

Fond2016201520142013
Oti­con Fonden2.403 2.247 1.9241.980
Nor­dea-fon­den2.3822.2972.5992.590
Knud Høj­gaards Fond1.359 1.278 1.3021.258
Tryg­Fon­den697689675714
Ve­lux Fonden549463408403
No­vo Nor­disk Fonden340291251248
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond280279312385
Det Obel­ske Familiefond239194244181
15. Ju­ni Fonden223197194184
Carls­berg­fon­det191239267316
Lauritzen­fon­den181246284285
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond104103106106
Bi­ku­ben­fon­den104100163219
Re­al­da­nia92129132165
Fre­de­riks­berg­Fon­den86817265
Vil­lum Fonden858290102
BHJ Fon­den47424248
In­du­stri­ens Fond41322836
i alt 9.403 8.989 9.093 9.285
Kil­de: Fon­de­nes års­regn­ska­ber og hjemmesider.
No­ter:
  • Re­al­da­ni­as an­søg­nin­ger og be­vil­lin­ger i den­ne op­gø­rel­se dæk­ker ale­ne uop­for­dre­de an­søg­nin­ger. Re­al­da­nia mod­ta­ger der­u­d­over an­søg­nin­ger un­der calls og kampag­ner. An­søg­nin­ger­ne er des­u­den op­gjort som fær­dig­be­hand­le­de an­søg­nin­ger eks­klu­si­ve til­ba­ge­truk­ne an­søg­nin­ger. I 2016 modt­og Re­al­da­nia 167 an­søg­nin­ger un­der calls og kampag­ner, hvoraf 86 af dem blev be­vil­get. Med­reg­ner man dis­se er be­vil­lings­pro­cen­ten på 34,7.
  • In­du­stri­ens Fond: An­søg­nin­ger­ne tæl­ler pro­jekt­for­slag der er fo­re­lagt bestyrelsen.
  • Nor­disk Kul­tur­fond: An­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger er in­klu­si­ve an­søg­nin­ger som ad­mi­ni­stra­tivt er­klæ­res ugyl­di­ge, for­di de ik­ke le­ver op til fon­dens retningslinjer.

Tabel 3: Novo og Villum trækker markant flere ansøgninger

– An­søg­nin­ger fra 2013 –

Fond2016201520142013
Nor­dea-fon­den6.0396.2366.5386.448
Oti­con Fonden4.1614.2684.0944.315
Knud Høj­gaards Fond2.8853.0323.2943.599
No­vo Nor­disk Fonden2.1481.8921.2951.246
Tryg­fon­den2.0502.2752.2132.358
Ve­lux Fonden1.3791.1771.1331.319
Lauritzen­fon­den1.1711.1121.2031.223
Bi­ku­ben­fon­den1.1051.4899991.197
15. Ju­ni Fonden1.0781.0429061.007
Carls­berg­fon­det956977954992
Det Obel­ske Familiefond9049821.0601.104
Vil­lum Fonden835467711451
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond646737790978
BHJ Fon­den367476316397
Re­al­da­nia346450480572
In­du­stri­ens Fond235198176184
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond181151150157
Fre­de­riks­berg­Fon­den174149142129
i alt, stk.26.66027.11026.45427.676
Kil­de: Fon­de­nes års­regn­ska­ber og hjemmesider.
No­ter:
  • Re­al­da­ni­as an­søg­nin­ger og be­vil­lin­ger i den­ne op­gø­rel­se dæk­ker ale­ne uop­for­dre­de an­søg­nin­ger. Re­al­da­nia mod­ta­ger der­u­d­over an­søg­nin­ger un­der calls og kampag­ner. An­søg­nin­ger­ne er des­u­den op­gjort som fær­dig­be­hand­le­de an­søg­nin­ger eks­klu­si­ve til­ba­ge­truk­ne an­søg­nin­ger. I 2016 modt­og Re­al­da­nia 167 an­søg­nin­ger un­der calls og kampag­ner, hvoraf 86 af dem blev be­vil­get. Med­reg­ner man dis­se er be­vil­lings­pro­cen­ten på 34,7.
  • In­du­stri­ens Fond: An­søg­nin­ger­ne tæl­ler pro­jekt­for­slag der er fo­re­lagt bestyrelsen.
  • Nor­disk Kul­tur­fond: An­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger er in­klu­si­ve an­søg­nin­ger som ad­mi­ni­stra­tivt er­klæ­res ugyl­di­ge, for­di de ik­ke le­ver op til fon­dens retningslinjer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer