Vederlag: Sådan lønnes fondsdirektørerne

Der er langt fra toppen til bunden, når det kommer til direktørlønnen hos de største dan­ske fonde. Til gengæld er der også store forskelle på direktørernes opgaver og ansvar. Også fondenes åbenhed omkring direktionens løn varierer betragteligt. Det viser en ny opgørelse foretaget af Nyhedsbrevet Danmarks Fonde.

Fondsdirektørløn
"Vi øn­sker ik­ke at væ­re løn­før­en­de, hvad Lund­beck­fon­den hel­ler ik­ke er, men vi øn­sker hel­ler ik­ke at be­ta­le min­dre, end den rig­ti­ge kan­di­dat kan op­nå i lig­nen­de stil­ling i sam­men­lig­ne­li­ge virk­som­he­der," si­ger Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Lundbeckfonden.

Blandt man­ge mo­der­ne fon­de er trans­pa­rens en cen­tral vær­di, og der­for øn­sker fon­de­ne åben­hed om le­del­sens løn i tråd med An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se. De til­si­ger, at fon­de i de­res års­regn­skab bør op­ly­se di­rek­tø­rens sam­le­de ve­der­lag. Og det svin­ger en del i top­pen af fonds­sek­to­ren (se de 30 fon­des af­løn­nin­ger i ta­bel­len nedenfor).

I fle­re til­fæl­de har fonds­di­rek­tø­ren nem­lig en hel kna­geræk­ke ka­sket­ter på, som hver især ud­løser et ve­der­lag. En fonds­di­rek­tør kan ek­sem­pel­vis sam­ti­dig væ­re di­rek­tør i et el­ler fle­re af fon­dens even­tu­el­le dat­ter­sel­ska­ber og der­u­d­over sid­de i be­sty­rel­sen i an­dre af fon­dens un­der­lig­gen­de selskaber.

Lundbeckfonden i top

Læg­ger man ve­der­la­get for samt­li­ge af fonds­di­rek­tø­rens rol­ler sam­men, top­pes løn­nings­li­sten af Lund­beck­fon­den med ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Le­ne Sko­le i front. For si­ne rol­ler i kon­cer­nen mod­ta­ger hun i alt 10,1 mio. kroner.

Le­ne Sko­les sam­le­de ve­der­lag dæk­ker bå­de ar­bej­det som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den (i alt 4 mio. kr.), hen­des rol­le som di­rek­tør i Lund­beck­fon­dens in­ve­ste­rings­sel­skab Lund­beck­fond In­vest A/S og der­u­d­over hen­des be­sty­rel­ses­po­ster i kon­cer­nens sel­ska­ber Lund­beck A/S, Falck A/S, Alk-Abel­ló A/S og LFI Equi­ty A/S.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Lund­beck­fon­den Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen for­kla­rer, at løn­ni­veau­et for fon­dens di­rek­tør grund­læg­gen­de er be­stemt af markedet:

Vi øn­sker ik­ke at væ­re løn­før­en­de, hvad Lund­beck­fon­den hel­ler ik­ke er, men vi øn­sker hel­ler ik­ke at be­ta­le min­dre, end den rig­ti­ge kan­di­dat kan op­nå i lig­nen­de stil­ling i sam­men­lig­ne­li­ge virksomheder.

Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Lundbeckfonden

“Vo­res ud­gangs­punkt er bå­de for di­rek­tør og al­le an­dre an­sat­te, at man først må fast­læg­ge de pri­mæ­re op­ga­ver og der­ud­fra funk­tio­nens nød­ven­di­ge krav til ud­dan­nel­se, er­fa­rin­ger, kom­pe­ten­cer og per­son­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner, be­sæt­te den med den bedst kva­li­fi­ce­re­de, som op­fyl­der dis­se krav, og til­by­de præ­cist de vil­kår og den løn, som er mar­kedspri­sen her­for – hver­ken me­re el­ler min­dre. Vi øn­sker ik­ke at væ­re løn­før­en­de, hvad Lund­beck­fon­den hel­ler ik­ke er, men vi øn­sker hel­ler ik­ke at be­ta­le min­dre, end den rig­ti­ge kan­di­dat kan op­nå i lig­nen­de stil­ling i sam­men­lig­ne­li­ge virk­som­he­der. Vi er­ken­der, at vi le­ver i en mar­ked­s­ø­ko­no­mi og gør os ik­ke til dom­me­re over, om en mar­kedspris er høj el­ler lav,” op­ly­ser be­sty­rel­ses­for­mand Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen i en skrift­lig kommentar.

Han pe­ger på Le­ne Sko­les man­ge rol­ler som en væ­sent­lig for­kla­ring på hen­des sam­le­de løn­ni­veau og no­te­rer sig, at man­ge an­dre stør­re fon­de væl­ger at de­le an­svar – og der­med ve­der­lag – ud på fle­re personer.

Di­rek­tør­løn: Top 5
Løn i 2017
 1. Le­ne Sko­le, Lund­beck­fon­den:
  10.100.000 kr.
 2. Bent Øster­gaard, Lauritzen Fonden:
  6.369.529 kr.
 3. Jes­per Loi­borg, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond:
  4.855.000 kr.
 4. Jes­per Ny­gård, Re­al­da­nia:
  4.800.000 kr.
 5. Sø­ren Kri­sti­an­sen, Tryg­fon­den (fra­t­rå­dt i 2018):
  4.080.000 kr.

Li­ge un­der Lund­beck­fon­den fin­der man Lauritzen Fon­dens di­rek­tør Bent Øster­gaard med et sam­let ve­der­lag på 6.369.529 kr., KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fonds di­rek­tør Jes­per Loi­borg med 4.855.000 kr. og No­vo Nor­disk Fon­dens di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te med 4.000.000 kr. i ve­der­lag. Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia er ik­ke for­melt un­der­lagt re­de­gø­rel­ses­kra­vet, men for­e­nin­gen op­ly­ser i sit regn­skab, at di­rek­tør Jes­per Ny­gård mod­ta­ger 4.800.000 kro­ner i sam­let år­ligt vederlag.

Stor forskel på transparens

Selv­om An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se sig­ter mod me­re åben­hed blandt fon­de­ne, øn­sker langt fra al­le fon­de at op­ly­se om stør­rel­sen af ve­der­la­get for di­rek­tio­nen. Ud af de 25 stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på bog­ført egen­ka­pi­tal gi­ver kun 13 fon­de op­lys­nin­ger om di­rek­tio­nens ve­der­lag. Re­sten væl­ger en­ten at la­de di­rek­tør­løn­nen for­bli­ve et in­ter­nt an­lig­gen­de, el­ler og­så har de for­melt set in­gen direktion.

Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se un­der­stre­ger el­lers, at det er vig­tigt for især er­hvervs­dri­ven­de fon­de at væ­re åb­ne om al­le væ­sent­li­ge for­hold ved­rø­ren­de prin­cip­per­ne for og stør­rel­sen af ve­der­la­get til be­sty­rel­sen og en even­tu­el direktion:

“Det an­be­fa­les, at der i års­regn­ska­bet gi­ves op­lys­ning om det sam­le­de ve­der­lag, hvert med­lem af be­sty­rel­sen og en even­tu­el di­rek­tion mod­ta­ger fra den er­hvervs­dri­ven­de fond og fra an­dre virk­som­he­der i kon­cer­nen. End­vi­de­re bør der op­ly­ses om even­tu­el­le an­dre ve­der­lag som be­sty­rel­ses­med­lem­mer, bort­set fra me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i be­sty­rel­sen, mod­ta­ger for va­re­ta­gel­sen af op­ga­ver for fon­den, dat­ter­virk­som­he­der af fon­den el­ler til­knyt­te­de virk­som­he­der til fon­den,” ly­der for­mu­le­rin­gen så­le­des i af­snit 3.2. i An­be­fa­lin­ger­ne for god Fondsledelse.

Det er kun de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der har pligt til at re­de­gø­re om An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se. Men fle­re al­me­ne fon­de væl­ger al­li­ge­vel at la­ve af­rap­por­te­rin­gen og i fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er det en be­tin­gel­se for op­ta­gel­se, at med­lem­mer­ne af­rap­por­te­rer om god Fondsledelse.

Som det frem­går af fi­gu­ren føl­ger tre af de seks stør­ste al­me­ne fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger an­be­fa­lin­gen om trans­pa­rens ved­rø­ren­de direktionsvederlag.

Sådan lønnes fondsdirektørerne

– re­search: Pe­ter Ot­ten­da­hl Jakobsen

FondDi­rek­tørLøn fra fond­s­kon­cer­nenHer­af fra mo­der­fon­denFonds­an­be­fa­ling 3.1.2
A.P. Møl­ler FondenHen­rik TvarnønanaFøl­ger ikke
Carls­berg­fon­detIn­gen direktionnanaFøl­ger
Leo Fon­detJes­per Mailind3.000.0003.000.000Føl­ger
Au­gusti­nus FondenFrank Re­chen­dor­ff Møller1.964.0001.734.000Føl­ger
Po­ul Due Jen­sens FondChri­sti­an HartvignanaFøl­ger ikke
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond no­te 1Chri­sti­ne Wiberg-Lyng90.000Føl­ger
No­vo Nor­disk FondenBir­git­te Nauntofte4.000.0004.000.000Føl­ger
The Le­go Fo­un­da­tion / Le­go FondenJo­hn Paul GoodwinnanaFøl­ger ikke
Lund­beck­fon­denLe­ne Skole10.100.0004.000.000Føl­ger
Brf­fon­denKri­sti­an May1.083.334541.667Føl­ger
Nor­dea-fon­denHen­rik Le­h­mann Andersen2.000.0002.000.000Føl­ger
Oti­con Fon­den no­te 2In­gen direktionnanaFøl­ger
Lauritzen Fon­den no­te 3In­ge Grønvold1.431.101Føl­ger
Lauritzen Fon­den no­te 3 + 4Bent Øster­gaard6.369.529Føl­ger
Hem­pel Fo­un­da­tion no­te 5An­ders Holm1.081.670Føl­ger
Aar­hus Uni­ver­si­tets ForskningsfondJør­gen LangnanaFøl­ger ikke
KFI Er­hvervs­dri­ven­de FondJes­per Loiborg4.855.000Føl­ger
Knud Høj­gaards FondIn­gen direktionnanaFøl­ger
Jens Eskild­sen og hu­stru Mary An­to­nie Eskild­sens MindefondIn­gen direktionnanaFøl­ger ikke
Aa­se og Ej­nar Da­ni­el­sens FondIn­gen direktionnanaFøl­ger
Ram­bøll FondenIn­gen direktionnanaFøl­ger
Eg­mont FondenSt­ef­fen KraghnanaFøl­ger ikke
In­du­stri­ens FondMads Le­bech2.292.0002.292.000Føl­ger
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond no­te 6Mi­cha­el Bjørn Nellemann1.977.0001.977.000Føl­ger
El­sass FondenPe­ter LindegaardnanaFøl­ger ikke
Bit­ten & Mads Clau­sens Fond no­te 7Per E. HavenanaFøl­ger
Al­me­ne fonde
Vil­lum FondenLars Han­sennanaFøl­ger ikke
Ve­lux FondenAne Hen­drik­sennanaFøl­ger ikke
Ny Carls­berg­fon­detIn­gen direktionnana
Filan­tro­pi­ske foreninger
Re­al­da­niaJes­per Nygård4.800.000Føl­ger
Tryg­heds­grup­pen / TrygfondenSø­ren Kristiansen4.080.000
Tryg­heds­grup­pen / TrygfondenGur­li Martinussen2.410.000
An­mærk­ning: Di­rek­tør­løn­nin­ger­ne i ta­bel­len er op­gjort for de 25 stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på bog­ført egen­ka­pi­tal. Der­u­d­over ind­går tre al­me­ne fon­de og de to stør­ste filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger. Løn­nin­ger og nav­ne er op­gjort for regn­skabsår­et 2017. De al­me­ne fon­de og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er ik­ke for­plig­tet til at af­rap­por­te­re om God Fonds­le­del­se. Vil­lum Fon­den, Ve­lux Fon­den og Re­al­da­nia har valgt al­li­ge­vel at afrapportere.

Kil­de: Fon­de­nes års­regn­ska­ber og re­de­gø­rel­ser for God Fondsledelse.

No­ter
 1. Fon­den har iføl­ge CVR in­gen di­rek­tion, men i års­rap­por­ten er Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng no­te­ret som fonds­di­rek­tør. Års­rap­por­ten op­ly­ser ve­der­la­get til di­rek­tio­nen som 90.000 kr ud­be­talt af holdingselskabet
 2. Oti­con Fon­den be­ta­ler i ste­det et 'ad­mi­ni­stra­tions­bi­drag' på 1,8 mio. til Wil­li­am De­mant Hol­ding og Wil­li­am De­mant In­vest. Wil­li­am De­mant Hol­ding a/s ad­mi­ni­stre­rer fon­den "via en ma­na­ge­ment-af­ta­le på armslængde-vilkår."
 3. For Lauritzen Fon­den gæl­der det, at det ik­ke op­ly­ses på in­di­vi­du­el ba­sis hvad de en­kel­te med­lem­mer af di­rek­tio­nen får fra hhv. kon­cern og fond, kun samlet.
 4. Bent Øster­gaards af­løn­ning er i års­rap­por­ten op­gjort som 'sa­lary' plus 'director's fee'.
 5. Ve­der­la­get til An­ders Holm er for pe­ri­o­den d. 1. marts - 31. de­cem­ber 2017. Op­lys­nin­gen frem­går Ik­ke af regn­ska­bet, men er op­lyst i re­de­gø­rel­sen for God Fondsledelse
 6. Op­gjort som 'Fon­dets di­rek­tion' eks­kl. pen­sion på 15 pct. 
 7. Bit­ten & Mads Clau­sens Fond op­ly­ser, at fon­den føl­ger an­be­fa­ling 3.1.2, men løn­nen for di­rek­tion frem­går ik­ke sær­skilt af regnskabet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer