Videnskabelige formål driver vækst i årets bevillinger

Fondenes samlede bevillinger stiger igen i 2017, og især de viden­skabe­lige formål driver ud­vik­ling­en. Det er nogle af hoved­pointerne fra dette års opgørelse fra Danmarks Statistik, der også viser en tilbage­gang i bevillinger til sociale formål og flere midler til natur- og miljøformål. Fra Fondenes Videns­center under­streger man, at stati­stik­ken bør læses med en række forbehold.

Danske fondes uddelinger (2017)
Mens 2017 bød på en sam­let stig­ning i be­vil­lin­ger til vi­den­ska­be­li­ge for­mål, gik be­vil­lin­ger­ne til so­ci­a­le for­mål til gen­gæld til­ba­ge gan­ske mar­kant. Il­lu­stra­tio­nen her­over vi­ser be­vil­li­ge­de fonds­mid­ler i 2017 for­delt på for­mål (i mio. kr.).

For an­det år i træk har Dan­marks Sta­ti­stik pu­bli­ce­ret en ana­ly­se af tal fra den dan­ske fonds­sek­tor. Sta­ti­stik­ken skal gø­re det mu­ligt at sam­men­lig­ne fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter fra år til år (se ta­bel nedenfor).

Og årets op­gø­rel­se vi­ser ik­ke blot, at stig­nin­gen i den sam­le­de be­vil­lings­sum fra 16,7 mia. kr. til 17,1 mia. kr. er dre­vet af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, mens de al­me­ne fon­de sam­let be­vil­ger væ­sent­ligt fær­re pen­ge.

Novo Nordisk Fonden driver værket

Dyk­ker man læn­ge­re ned i tal­le­ne, dri­ves den sam­le­de vækst især af sto­re be­vil­lin­ger til vi­den­ska­be­li­ge for­mål, mens be­vil­lin­ger til de øv­ri­ge for­mål sam­let set går tilbage.

For mens be­vil­lin­ger­ne til vi­den­ska­be­li­ge for­mål i 2016 be­løb sig til 7,9 mia. kr., steg ni­veau­et i 2017 til 9,3 mia. kr. Ud­vik­lin­gen skal til­skri­ves de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som øge­de be­vil­lin­ger­ne til vi­den­skab med i alt ca. 1,7 mia. kr., mens al­me­ne fon­des be­vil­lin­ger til sam­me for­mål faldt med 374 mio. kr.

Og zoo­mer man end­nu læn­ge­re ind på de vi­den­ska­be­li­ge be­vil­lin­ger, så dri­ves de især af én stor spil­ler på om­rå­det, nem­lig No­vo Nor­disk Fon­den. I dens se­ne­ste års­regn­skab kan man så­le­des læ­se, at fon­den i 2017 be­vil­ge­de 5,8 mia. kr. pri­mært til vi­den­ska­be­li­ge for­mål. Det er en øg­ning i for­hold til 2016, hvor fon­den be­vil­ge­de 4,1 mia. kroner.

Der­med dæk­ker ale­ne stig­nin­gen i be­vil­lin­ger fra No­vo Nor­disk Fon­den nær­mest på fe­mø­ren den sam­le­de frem­gang for al­le er­hvervs­dri­ven­de fon­de på det vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de – beg­ge tal er nem­lig ste­get med 1,7 mia. kr.

Fondenes Videnscenter: Pas på med kantede konklusioner

Mens 2017 alt­så bød på en sam­let stig­ning i be­vil­lin­ger til vi­den­ska­be­li­ge for­mål, gik be­vil­lin­ger­ne til so­ci­a­le for­mål til gen­gæld til­ba­ge gan­ske mar­kant. I 2016 var den sam­le­de be­vil­lings­sum på godt 1,7 mia. kr., mens der i 2017 blev be­vil­get om­trent 700 mio. kr. min­dre, så den sam­le­de sum end­te på godt 1 mia. kr.

Bag fal­det i be­vil­lin­ger til so­ci­a­le for­mål gem­mer sig dog den po­in­te, at 2016 bød på sto­re en­kelt­stå­en­de be­vil­lin­ger til om­rå­det, for­kla­rer se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker Chri­sti­an Edel­vold Berg fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Han un­der­stre­ger og­så, at der er for­skel på fon­de­nes be­vil­lin­ger og de­res udbetalinger:

"For­skel­len på cir­ka 700 mil­li­o­ner kro­ner i be­vil­lings­ni­veau mel­lem 2016 og 2017 på det so­ci­a­le om­rå­de er umid­del­bart stor. Men be­lø­bet skal ses i sam­men­hæng med f.eks. be­vil­lin­gen fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond på 750 mil­li­o­ner kro­ner til so­ci­a­le for­mål i 2016, som ef­ter­føl­gen­de bli­ver ud­be­talt over en fler­årig pe­ri­o­de. En be­vil­ling af en så­dan stør­rel­se vil i sig selv be­ty­de, at be­vil­lings­ni­veau­et til so­ci­a­le for­mål i 2016 vil se re­la­tivt højt ud. Der­for er det vig­tigt og­så at ta­ge de ud­be­tal­te mid­ler i be­tragt­ning for at få det ret­te bil­le­de af, hvor­dan fon­de­ne ar­bej­der fra år til år," si­ger Chri­sti­an Edel­vold Berg og uddyber:

“På det so­ci­a­le om­rå­de blev der ud­be­talt 1,055 mia. kr. i 2016 mod 1,031 mia i 2017. Så for ud­be­ta­lin­ger­ne er tal­le­ne re­la­tivt sta­bi­le. Og her lig­ger en ud­for­dring i fonds­sta­ti­stik­ken, for man kan ik­ke på bag­grund af de tal, vi har på nu­væ­ren­de tids­punkt, si­ge så me­get om, hvad der egent­lig dri­ver ud­vik­lin­gen på de for­skel­li­ge om­rå­der. Vi kan si­ge me­re om ten­den­ser­ne, når der er gå­et et par år, og vi har fle­re tal.”

Også fremgang til grønne bevillinger og ‘andre formål’

Mens stig­nin­gen i vi­den­ska­be­li­ge be­vil­lin­ger dri­ver langt stør­ste­delen af væk­sten fra 2016 til 2017, så fik an­dre ka­te­go­ri­er dog og­så be­vil­get fle­re mid­ler i 2017.

Et ek­sem­pel er na­tur- og mil­jø­for­mål, som i 2016 modt­og 540 mio. kr., mens tal­let for 2017 var ste­get næ­sten til 730 mio. kr.

Og­så ka­te­go­ri­en ‘An­dre for­mål’ op­le­ve­de en stig­ning i 2017. Ka­te­go­ri­en dæk­ker over for­mål som ek­sem­pel­vis be­kæm­pel­sen af kri­mi­na­li­tet og fore­byg­gel­se af ulyk­ker. Mens ka­te­go­ri­en i 2016 fik be­vil­get 781 mio. kr., var tal­let i 2017 ste­get til 1.063 mio. kr.

Uddelinger 2017

20162017For­skel
Vi­den­ska­be­li­ge formål7.9159.25317%
Kul­tu­rel­le formål2.4702.182-12%
So­ci­a­le formål1.7091.010-41%
Na­tur og miljøformål54073035%
Sund­hed og motionsformål955886-7%
Ud­dan­nel­se og folkeoplysningsformål754620-18%
Er­hvervs og re­gio­nal formål708657-7%
In­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re formål786640-19%
Re­li­gi­øse formål6613-80%
An­dre formål7811.06336%
I alt (mio. kr.)16.68417.0542,2%
Kil­de: Dan­marks Statistik

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer