Annoncespot_img

Borgere i Jyderup stifter community foundation

En borgergruppe i Jyderup ved Holbæk har netop stiftet en fond, som skal løse udkants-problemerne og fremme en positiv udvikling i området. Grundkapitalen er rejst af borgerne selv, og flere af bestyrelsesposterne besættes på demokratisk vis af borgere og byens erhvervsliv. Nu skal fonden i gang med fundraising til at overtage en naturskøn campingplads ved Skarresø, som kommunen vil frasælge.

Da Hol­bæk Kom­mu­ne sid­ste år an­non­ce­re­de si­ne pla­ner om at sæl­ge Skar­re­sø Cam­ping­plads, blev det ind­led­nin­gen på et nyt stærkt bor­ge­r­i­ni­ti­a­tiv i Jy­derup og om­egn. Nem­lig stif­tel­sen af en er­hvervs­dri­ven­de fond, som lig­ner de Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tions, el­ler egns­fon­de, man ken­der fra f.eks. USA, Eng­land og Tys­kland. For­må­let med fon­den er at ud­vik­le om­rå­der­ne om­kring Jy­derup og Skar­re­sø samt at gø­re Jy­derup by til et kraft­cen­trum i den ve­st­li­ge del af Hol­bæk Kommune.

I ju­ni god­kend­te Er­hvervs­sty­rel­sen etab­le­rin­gen af Jy­derup Fon­den som en er­hvervs­dri­ven­de fond. Trods lig­he­der­ne med de uden­land­ske com­mu­ni­ty fo­un­da­tions er det dog ik­ke her jy­derup­per­ne har hen­tet in­spira­tion til kon­struk­tio­nen af den nye egns­fond. Jy­derups bor­ge­re gik al­le­re­de i 1980’erne sam­men for at red­de vær­di­er, som Hol­bæk Kom­mu­ne ik­ke læn­ge­re kun­ne opretholde.

Forening stifter fond

Det nye bor­ge­r­i­ni­ti­a­tiv for Jy­derups ud­vik­ling star­te­de for to år si­den, da For­e­nin­gen Jy­derups Frem­tid blev dannet.

”Jy­derups Frem­tid er en for­e­ning for bor­ge­re, der vil gø­re no­get for at ud­vik­le by­en. Det ud­sprin­ger af he­le ud­kants­dan­marks-pro­blem­stil­lin­gen. Vi kun­ne godt mær­ke, at vi var ved at bli­ve ramt med bu­tik­sluk­nin­ger, det blev svært at sæl­ge hu­se, lig­ge­ti­der­ne blev læn­ge­re, og der var fær­re børn i sko­ler­ne,” si­ger for­mand i Jy­derup Fon­den, Ni­els Ager­bo, der dog ser tegn på at ud­vik­lin­gen så småt er ved at vende.

For­e­nin­gen har fun­ge­ret som ka­ta­ly­sa­tor for min­dre pro­jek­ter i by­en ved at gi­ve øko­no­misk støt­te til bor­ger­nes fri­vil­li­ge initiativer.

”Jy­derups Frem­tid er by­ens fi­nans­mi­ni­ste­ri­um i den for­stand, at vi har nog­le pen­ge, som vi kan gi­ve ud. Pen­ge­ne sam­ler vi ind via kon­tin­gen­ter fra bor­ger­ne og sponso­rer i er­hvervs­li­vet. Vi har des­u­den pro­du­ce­ret en ju­leøl, som vi sæl­ger og sam­men med Er­hvervs­for­e­nin­gen bru­ger til at med­fi­nan­si­e­re ju­le­be­lys­ning i by­ens ga­der,” si­ger Ni­els Agerbo.

For­e­nings­kon­struk­tio­nen vi­ste sig dog ik­ke at væ­re helt til­stræk­ke­lig, da kom­mu­nen of­fent­lig­gjor­de, at den vil­le sæl­ge den lo­ka­le cam­ping­plads samt en nært­lig­gen­de in­sti­tu­tion, og for­e­nin­gens am­bi­tio­ner der­for steg.

”Skar­re­sø Cam­ping­plads har en stor be­tyd­ning i jy­derup­per­nes selv­for­stå­el­se, så da kom­mu­nen plud­se­lig vil sæl­ge, bli­ver bor­ger­ne be­kym­ret for, hvem der kan fin­de på at over­ta­ge ste­det, som lig­ger på en me­get na­turs­køn grund. Der­for op­står ini­ti­a­ti­vet om at få cam­ping­plad­sen over på bor­ger­nes hæn­der, så den i hvert fald ik­ke bli­ver brugt til no­get, som ik­ke er til gavn for bor­ger­ne," si­ger Ni­els Agerbo

Jy­derups Frem­tid ned­sæt­ter en ar­bejds­grup­pe, som skal un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at over­ta­ge cam­ping­plad­sen. Un­der­vejs i pro­ces­sen fin­der for­e­nin­gen ud af, at kom­mu­nen har yder­li­ge­re pla­ner om at luk­ke og sæl­ge na­bo­en til cam­ping­plad­sen, som er en bo­in­sti­tu­tion for per­so­ner med handicap.

Sam­ti­dig kon­klu­de­rer ar­bejds­grup­pen, at cam­ping­plad­sen ik­ke kan væ­re øko­no­misk ren­ta­bel, med min­dre den kan ind­gå som led i en stør­re for­ret­nings­mo­del. Ar­bejds­grup­pens ar­ki­tekt ud­vik­ler der­for en plan for, hvor­dan bo­in­sti­tu­io­nen kan renove­res og istand­s­æt­tes til van­dre­hjem og re­stau­ra­tion, som i sam­drift med cam­ping­plad­sen kan bli­ve et sted, som kan væ­re med til at til­træk­ke turi­ster, er­hvervs­li­vet og borgere.

”Der­med op­står pla­nen om at la­ve en fond­s­kon­struk­tion, for hvis vi skal ud at eje en ejen­dom el­ler en ma­tri­kel, så skal vi ha­ve no­get at for­ank­re den i. Det er des­u­den tan­ken, at bå­de re­stau­ran­ten, van­dre­hjem­met og cam­ping­plad­sen skal for­pag­tes, for for­e­nin­gen skal ik­ke ha­ve no­get med sel­ve drif­ten at gø­re. Fon­den skal ba­re væ­re ejer på bor­ger­nes veg­ne,” si­ger Ni­els Agerbo.

Fonden skal fundraise

I 1980’erne brug­te en grup­pe bor­ge­re og­så en fond som sel­skabs­form, da de vil­le over­ta­ge by­ens svøm­me­hal, som kom­mu­nen øn­ske­de at sæl­ge. Den­gang gik bor­ger­ne sam­men og ud­sted­te bor­gerak­tier, renove­re­de svøm­me­hal­len og stif­te­de se­ne­re Fon­den Jy­derup Bad, som drev svøm­me­hal­len videre.

”Jy­derup svøm­me­hal var den go­de gam­le hi­sto­rie om, at vi bor­ge­re kun­ne gø­re en for­skel, og vi fik der­med og­så er­fa­ring med fond­s­kon­struk­tio­nen i Jy­derup. I dag er svøm­me­hal­len en kæm­pe suc­ces. Så det var na­tur­ligt, at vi sag­de til os selv, at vi prø­ver igen. Vi har væ­ret så hel­di­ge at den per­son, der la­ve­de vedtæg­ter­ne til Fon­den for Jy­derup Bad, gik med ind i vo­res be­sty­rel­se. Han hav­de er­fa­ring og vi­den, og vid­ste hvor­dan vi skul­le kon­stru­e­re fon­den," si­ger Ni­els Agerbo.

Li­ge­som com­mu­ni­ty fo­un­da­tions har Jy­derups bor­ge­re og er­hvervs­liv ind­fly­del­se på fon­dens drift, for­di de har ud­peg­nings­ret til tre af fem be­sty­rel­ses­po­ster. En af dem væl­ges ved di­rek­te valg. Det ske­te på et bor­ger­mø­de om fon­den og Skar­re­søpro­jek­tet i april. Der­u­d­over rå­der Jy­derup Er­hvervs­for­e­ning og For­e­nin­gen Jy­derups Frem­tid hver over en be­sty­rel­ses­post. Fon­den er kun stif­tet med den lov­plig­ti­ge grund­ka­pi­tal, som bor­ger­ne selv har rejst, mens pen­ge­ne til fon­dens drift og de en­kel­te pro­jek­ter skal skaf­fes via pro­fes­sio­nel fundraising.

”Det er jo svært at skaf­fe 300.000 kr. til no­get, der ik­ke er end­nu, og hvor der ba­re er ta­le om ind­skud­s­ka­pi­tal. Men det er vi lyk­ke­des med gen­nem Jy­derups Frem­tid," si­ger Ni­els Ager­bo, der sid­der på det be­sty­rel­ses­man­dat, som til­hø­rer Jy­derups Fremtid.

Si­den har kom­mu­nen sendt cam­ping­plad­sen og bo­in­sti­tu­tio­nen i ud­bud, og fonds­be­sty­rel­sen har på et mø­de i be­gyn­del­sen af au­gust be­slut­tet, hvor me­get fon­den vil by­de for grun­de­ne og ejendommen.

”Vi går nu i gang med fun­dra­i­sing. Det er ik­ke en spids­kom­pe­ten­ce, vi sid­der med i be­sty­rel­sen, så vi skal ha­ve fun­det no­get pro­fes­sio­nel rå­d­giv­ning. Det er mu­ligt, at vi kan træk­ke på Hol­bæk Kom­mu­ne, som har en pro­fes­sio­nel fun­dra­i­ser an­sat. Vi skal ha­ve fun­det ud af hvil­ke fon­de, der har som for­mål at støt­te ud­vik­lin­gen i en del af Ud­kants­dan­mark, el­ler som kun­ne tæn­kes at støt­te vo­res na­tur- og fril­ufts­livspro­jekt ved Skar­re­sø," si­ger Ni­els Agerbo.

Ud over pro­jek­tet med at ska­be fa­ci­li­te­ter om­kring cam­ping­plad­sen og Skar­re­sø, er det fon­dens am­bi­tion og for­mål at “ud­vik­le Jy­derup by som et kraft­cen­trum i den ve­st­li­ge del af Hol­bæk kom­mu­ne.” Jy­derup er den næst­stør­ste by i kommunen.

”Fon­den vil ger­ne frem­me bo­sæt­nin­gen og ud­vik­le turis­men på bag­grund af den me­get skøn­ne na­tur, vi har om­kring Jy­derup. Der­for skal vi ud­byg­ge op­le­vel­se­s­ø­ko­no­mi­en ved at sik­re, at der er nog­le til­bud, som gør, at man kan ny­de na­tu­ren. Vi er i di­a­log med Na­tur­park Åmo­sen, som Jy­derup græn­ser op til. Vi reg­ner og­så med at kun­ne bli­ve et cen­tralt punkt i pro­jek­tet om­kring Is­tids­cy­kel­ru­ten, som jeg for­står, at Nor­dea-fon­den støt­ter," si­ger Ni­els Agerbo.

Han me­ner, at fon­den kan lyk­kes med at ska­be en dy­na­mik, som kan gø­re Jy­derup at­trak­tiv og un­der­støt­te det lo­ka­le er­hvervs­liv, som der­ved kan øge om­sæt­nin­gen og gi­ve me­re liv i byen.

”No­get af det der mang­ler i by­en er over­nat­nings­fa­ci­li­te­ter og rig­ti­ge re­stau­ran­ter. Det ef­ter­spør­ger er­hvervs­li­vet. De har brug for et sted, hvor de kan mø­de de­res for­ret­nings­for­bin­del­ser. Vi har og­så Jy­derup Højsko­le, som er en ny højsko­le i ud­vik­ling, der og­så træk­ker folk her­til. Den har og­så brug for, at by­en har no­get at by­de på. Vi prø­ver med fon­den at ska­be en mod­be­væ­gel­se mod alt det ne­ga­ti­ve, som ty­pisk sker i Ud­kants­dan­mark," si­ger Ni­els Agerbo.

Læs me­re om Jy­derup Fon­den her jy​derup​fon​den​.dk

Hvis du har kend­skab til en lig­nen­de com­mu­ni­ty fo­un­da­tion i Dan­mark, hø­rer vi me­get ger­ne om det: kontakt@​danmarksfonde.​dk

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

TEMA: Danmarks Fonde sætter fokus på lokale fondes betydning for udvikling, landbo- og kul­tur­liv samt den sociale sammen­hængs­kraft i landets såkaldte yderområder og landdistrikter. Læs mere på temasiden Fonde i Det Lokale Danmark.

 

Community Foundation

En community foundation er en velgørende organisation som er skabt af og for en særlige befolkningsgruppe – et lokalsamfund eller et geografisk område. En community foundation støttes af lokale donorer og ledes af en bestyrelse bestående af almindelige borgere, som arbejder for lokalsamfundets fælles bedste. Pengene indsamles typisk fra mange forskellige kilder.

 

Jyderup Fonden

Læs mere her: jyderupfonden.dk

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer