Borgere i Jyderup stifter community foundation

En bor­ger­grup­pe i Jy­derup ved Hol­bæk har net­op stif­tet en fond, som skal lø­se ud­kants-pro­ble­mer­ne og frem­me en po­si­tiv ud­vik­ling i om­rå­det. Grund­ka­pi­ta­len er rejst af bor­ger­ne selv, og fle­re af be­sty­rel­ses­poster­ne be­sæt­tes på de­mo­kra­tisk vis af bor­ge­re og by­ens er­hvervs­liv. Nu skal fon­den i gang med fun­dra­i­sing til at over­ta­ge en na­turs­køn cam­ping­plads ved Skar­re­sø, som kom­mu­nen vil frasælge.

Da Hol­bæk Kom­mu­ne sid­ste år an­non­ce­re­de si­ne pla­ner om at sæl­ge Skar­re­sø Cam­ping­plads, blev det ind­led­nin­gen på et nyt stærkt bor­ge­r­i­ni­ti­a­tiv i Jy­derup og om­egn. Nem­lig stif­tel­sen af en er­hvervs­dri­ven­de fond, som lig­ner de Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tions, el­ler egns­fon­de, man ken­der fra f.eks. USA, Eng­land og Tys­kland. For­må­let med fon­den er at ud­vik­le om­rå­der­ne om­kring Jy­derup og Skar­re­sø samt at gø­re Jy­derup by til et kraft­cen­trum i den ve­st­li­ge del af Hol­bæk Kommune.

I ju­ni god­kend­te Er­hvervs­sty­rel­sen etab­le­rin­gen af Jy­derup Fon­den som en er­hvervs­dri­ven­de fond. Trods lig­he­der­ne med de uden­land­ske com­mu­ni­ty fo­un­da­tions er det dog ik­ke her jy­derup­per­ne har hen­tet in­spira­tion til kon­struk­tio­nen af den nye egns­fond. Jy­derups bor­ge­re gik al­le­re­de i 1980’erne sam­men for at red­de vær­di­er, som Hol­bæk Kom­mu­ne ik­ke læn­ge­re kun­ne opretholde.

Forening stifter fond

Det nye bor­ge­r­i­ni­ti­a­tiv for Jy­derups ud­vik­ling star­te­de for to år si­den, da For­e­nin­gen Jy­derups Frem­tid blev dannet.

”Jy­derups Frem­tid er en for­e­ning for bor­ge­re, der vil gø­re no­get for at ud­vik­le by­en. Det ud­sprin­ger af he­le ud­kants­­dan­­marks-pro­blem­stil­lin­­gen. Vi kun­ne godt mær­ke, at vi var ved at bli­ve ramt med bu­tik­sluk­nin­ger, det blev svært at sæl­ge hu­se, lig­ge­ti­der­ne blev læn­ge­re, og der var fær­re børn i sko­ler­ne,” si­ger for­mand i Jy­derup Fon­den, Ni­els Ager­bo, der dog ser tegn på at ud­vik­lin­gen så småt er ved at vende.

For­e­nin­gen har fun­ge­ret som ka­ta­ly­sa­tor for min­dre pro­jek­ter i by­en ved at gi­ve øko­no­misk støt­te til bor­ger­nes fri­vil­li­ge initiativer.

”Jy­derups Frem­tid er by­ens fi­nans­mi­ni­ste­ri­um i den for­stand, at vi har nog­le pen­ge, som vi kan gi­ve ud. Pen­ge­ne sam­ler vi ind via kon­tin­gen­ter fra bor­ger­ne og sponso­rer i er­hvervs­li­vet. Vi har des­u­den pro­du­ce­ret en ju­leøl, som vi sæl­ger og sam­men med Er­hvervs­for­e­nin­gen bru­ger til at med­fi­nan­si­e­re ju­le­be­lys­ning i by­ens ga­der,” si­ger Ni­els Agerbo.

For­e­nings­kon­struk­tio­nen vi­ste sig dog ik­ke at væ­re helt til­stræk­ke­lig, da kom­mu­nen of­fent­lig­gjor­de, at den vil­le sæl­ge den lo­ka­le cam­ping­plads samt en nært­lig­gen­de in­sti­tu­tion, og for­e­nin­gens am­bi­tio­ner der­for steg.

”Skar­re­sø Cam­ping­plads har en stor be­tyd­ning i jy­derup­per­nes selv­for­stå­el­se, så da kom­mu­nen plud­se­lig vil sæl­ge, bli­ver bor­ger­ne be­kym­ret for, hvem der kan fin­de på at over­ta­ge ste­det, som lig­ger på en me­get na­turs­køn grund. Der­for op­står ini­ti­a­ti­vet om at få cam­ping­plad­sen over på bor­ger­nes hæn­der, så den i hvert fald ik­ke bli­ver brugt til no­get, som ik­ke er til gavn for bor­ger­ne," si­ger Ni­els Agerbo

Jy­derups Frem­tid ned­sæt­ter en ar­bejds­grup­pe, som skal un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at over­ta­ge cam­ping­plad­sen. Un­der­vejs i pro­ces­sen fin­der for­e­nin­gen ud af, at kom­mu­nen har yder­li­ge­re pla­ner om at luk­ke og sæl­ge na­bo­en til cam­ping­plad­sen, som er en bo­in­sti­tu­tion for per­so­ner med handicap.

Sam­ti­dig kon­klu­de­rer ar­bejds­grup­pen, at cam­ping­plad­sen ik­ke kan væ­re øko­no­misk ren­ta­bel, med min­dre den kan ind­gå som led i en stør­re for­ret­nings­mo­del. Ar­bejds­grup­pens ar­ki­tekt ud­vik­ler der­for en plan for, hvor­dan bo­in­sti­tu­io­nen kan renove­res og istand­s­æt­tes til van­dre­hjem og re­stau­ra­tion, som i sam­drift med cam­ping­plad­sen kan bli­ve et sted, som kan væ­re med til at til­træk­ke turi­ster, er­hvervs­li­vet og borgere.

”Der­med op­står pla­nen om at la­ve en fond­s­kon­struk­tion, for hvis vi skal ud at eje en ejen­dom el­ler en ma­tri­kel, så skal vi ha­ve no­get at for­ank­re den i. Det er des­u­den tan­ken, at bå­de re­stau­ran­ten, van­dre­hjem­met og cam­ping­plad­sen skal for­pag­tes, for for­e­nin­gen skal ik­ke ha­ve no­get med sel­ve drif­ten at gø­re. Fon­den skal ba­re væ­re ejer på bor­ger­nes veg­ne,” si­ger Ni­els Agerbo.

Fonden skal fundraise

I 1980’erne brug­te en grup­pe bor­ge­re og­så en fond som sel­skabs­form, da de vil­le over­ta­ge by­ens svøm­me­hal, som kom­mu­nen øn­ske­de at sæl­ge. Den­gang gik bor­ger­ne sam­men og ud­sted­te bor­gerak­tier, renove­re­de svøm­me­hal­len og stif­te­de se­ne­re Fon­den Jy­derup Bad, som drev svøm­me­hal­len videre.

”Jy­derup svøm­me­hal var den go­de gam­le hi­sto­rie om, at vi bor­ge­re kun­ne gø­re en for­skel, og vi fik der­med og­så er­fa­ring med fond­s­kon­struk­tio­nen i Jy­derup. I dag er svøm­me­hal­len en kæm­pe suc­ces. Så det var na­tur­ligt, at vi sag­de til os selv, at vi prø­ver igen. Vi har væ­ret så hel­di­ge at den per­son, der la­ve­de vedtæg­ter­ne til Fon­den for Jy­derup Bad, gik med ind i vo­res be­sty­rel­se. Han hav­de er­fa­ring og vi­den, og vid­ste hvor­dan vi skul­le kon­stru­e­re fon­den," si­ger Ni­els Agerbo.

Li­ge­som com­mu­ni­ty fo­un­da­tions har Jy­derups bor­ge­re og er­hvervs­liv ind­fly­del­se på fon­dens drift, for­di de har ud­peg­nings­ret til tre af fem be­sty­rel­ses­po­ster. En af dem væl­ges ved di­rek­te valg. Det ske­te på et bor­ger­mø­de om fon­den og Skar­re­søpro­jek­tet i april. Der­u­d­over rå­der Jy­derup Er­hvervs­for­e­ning og For­e­nin­gen Jy­derups Frem­tid hver over en be­sty­rel­ses­post. Fon­den er kun stif­tet med den lov­plig­ti­ge grund­ka­pi­tal, som bor­ger­ne selv har rejst, mens pen­ge­ne til fon­dens drift og de en­kel­te pro­jek­ter skal skaf­fes via pro­fes­sio­nel fundraising.

”Det er jo svært at skaf­fe 300.000 kr. til no­get, der ik­ke er end­nu, og hvor der ba­re er ta­le om ind­skud­s­ka­pi­tal. Men det er vi lyk­ke­des med gen­nem Jy­derups Frem­tid," si­ger Ni­els Ager­bo, der sid­der på det be­sty­rel­ses­man­dat, som til­hø­rer Jy­derups Fremtid.

Si­den har kom­mu­nen sendt cam­ping­plad­sen og bo­in­sti­tu­tio­nen i ud­bud, og fonds­be­sty­rel­sen har på et mø­de i be­gyn­del­sen af au­gust be­slut­tet, hvor me­get fon­den vil by­de for grun­de­ne og ejendommen.

”Vi går nu i gang med fun­dra­i­sing. Det er ik­ke en spids­kom­pe­ten­ce, vi sid­der med i be­sty­rel­sen, så vi skal ha­ve fun­det no­get pro­fes­sio­nel rå­d­giv­ning. Det er mu­ligt, at vi kan træk­ke på Hol­bæk Kom­mu­ne, som har en pro­fes­sio­nel fun­dra­i­ser an­sat. Vi skal ha­ve fun­det ud af hvil­ke fon­de, der har som for­mål at støt­te ud­vik­lin­gen i en del af Ud­kants­dan­mark, el­ler som kun­ne tæn­kes at støt­te vo­res na­­tur- og fril­ufts­livspro­jekt ved Skar­re­sø," si­ger Ni­els Agerbo.

Ud over pro­jek­tet med at ska­be fa­ci­li­te­ter om­kring cam­ping­plad­sen og Skar­re­sø, er det fon­dens am­bi­tion og for­mål at “ud­vik­le Jy­derup by som et kraft­cen­trum i den ve­st­li­ge del af Hol­bæk kom­mu­ne.” Jy­derup er den næst­stør­ste by i kommunen.

”Fon­den vil ger­ne frem­me bo­sæt­nin­gen og ud­vik­le turis­men på bag­grund af den me­get skøn­ne na­tur, vi har om­kring Jy­derup. Der­for skal vi ud­byg­ge op­le­vel­se­s­ø­ko­no­mi­en ved at sik­re, at der er nog­le til­bud, som gør, at man kan ny­de na­tu­ren. Vi er i di­a­log med Na­tur­park Åmo­sen, som Jy­derup græn­ser op til. Vi reg­ner og­så med at kun­ne bli­ve et cen­tralt punkt i pro­jek­tet om­kring Is­tids­cy­kel­ru­ten, som jeg for­står, at Nor­­dea-fon­­den støt­ter," si­ger Ni­els Agerbo.

Han me­ner, at fon­den kan lyk­kes med at ska­be en dy­na­mik, som kan gø­re Jy­derup at­trak­tiv og un­der­støt­te det lo­ka­le er­hvervs­liv, som der­ved kan øge om­sæt­nin­gen og gi­ve me­re liv i byen.

”No­get af det der mang­ler i by­en er over­nat­nings­fa­ci­li­te­ter og rig­ti­ge re­stau­ran­ter. Det ef­ter­spør­ger er­hvervs­li­vet. De har brug for et sted, hvor de kan mø­de de­res for­ret­nings­for­bin­del­ser. Vi har og­så Jy­derup Højsko­le, som er en ny højsko­le i ud­vik­ling, der og­så træk­ker folk her­til. Den har og­så brug for, at by­en har no­get at by­de på. Vi prø­ver med fon­den at ska­be en mod­be­væ­gel­se mod alt det ne­ga­ti­ve, som ty­pisk sker i Ud­kants­dan­mark," si­ger Ni­els Agerbo.

Læs me­re om Jy­derup Fon­den her jy​derup​fon​den​.dk

Hvis du har kend­skab til en lig­nen­de com­mu­ni­ty fo­un­da­tion i Dan­mark, hø­rer vi me­get ger­ne om det: [email protected]​danmarksfonde.​dk

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

TEMA: Dan­marks Fon­de sæt­ter fo­kus på lo­ka­le fon­des be­tyd­ning for ud­vik­ling, land­bo- og kul­tur­liv samt den so­ci­a­le sammen­hængs­kraft i lan­dets så­kald­te yder­om­rå­der og land­di­strik­ter. Læs me­re på te­ma­si­den Fon­de i Det Lo­ka­le Dan­mark.

 

Community Foundation

En com­mu­ni­ty fo­un­da­tion er en vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tion som er skabt af og for en sær­li­ge be­folk­nings­grup­pe – et lo­kal­sam­fund el­ler et geo­gra­fisk om­rå­de. En com­mu­ni­ty fo­un­da­tion støt­tes af lo­ka­le do­no­rer og le­des af en be­sty­rel­se be­stå­en­de af al­min­de­li­ge bor­ge­re, som ar­bej­der for lo­kal­sam­fun­dets fæl­les bed­ste. Pen­ge­ne ind­sam­les ty­pisk fra man­ge for­skel­li­ge kilder.

 

Jyderup Fonden

Læs me­re her: jy​derup​fon​den​.dk

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: