Community foundation ved Randers uddeler 15 mio. kr. om året

Det lil­le an­del­se­je­de el-sel­skab, El­ro, lod sig i 2013 fu­sio­ne­re med Ener­gi­Midt. Det blev star­ten på en ny, com­mu­ni­ty fo­un­da­tion, El­ro Fon­den, som si­den da har gi­vet et mar­kant ryg­stød til for­e­nin­ger, for­sam­lings­hu­se og idræts­klub­ber i det gam­le el­sel­skabs vir­ke­om­rå­de. Blandt fon­dens ny­ska­bel­ser er et ’grej-bank’-koncept, som ud­nyt­ter event-fa­ci­li­te­ter på tværs af lands­by­er og for­e­nin­ger.

Elro Fonden blev dannet i 2013 på baggrund af elselskabet ELRO Amba efter selskabets fusion med EnergiMidt og støtter initiativer i ELROs tidligere forsyningsområde.
El­ro Fon­den blev dan­net i 2013 på bag­grund af el­sel­ska­bet ELRO Am­ba ef­ter sel­ska­bets fu­sion med Ener­gi­Midt og støt­ter ini­ti­a­ti­ver i EL­ROs tid­li­ge­re for­sy­nings­om­rå­de

”For­e­nings­li­vet bli­ver vir­ke­lig for­gyldt, og der er folk, der kom­mer til at ken­de hin­an­den, som ik­ke kend­te hin­an­den før,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Ste­en Thom­sen om de 38 mio. kr. som er ud­delt fra El­ro Fon­dens pen­ge­tank de se­ne­ste to regn­skabsår.

Ind­til for tre år si­den fik cir­ka 100.000 ind­byg­ge­re og virk­som­he­der i fem kom­mu­ner om­kring Ran­ders de­res strøm fra an­dels­sel­ska­bet El­ro. Det næ­sten 60 år gam­le el-sel­­skab var i 2013 lø­bet ind i øko­no­mi­ske pro­ble­mer ef­ter et mis­lyk­ket for­søg på at lan­ce­re sig som in­ter­ne­tud­by­der for sel­ska­bets kun­der. Der­for blev sel­ska­bet sat til salg og end­te i en fu­sion med Ener­gi­Midt fra Sil­ke­borg.

”Der­u­d­over fik vi 200 mil­li­o­ner kro­ner, som kun­ne de­les ud til an­dels­ha­ver­ne. Men det vil­le jo ik­ke væ­re ble­vet til an­det end småt­te­ri, så der­for be­slut­te­de re­præ­sen­tant­ska­bet, at pen­ge­ne skul­le gå til al­men­nyt­ti­ge for­mål i ste­det for,” si­ger Ste­en Thom­sen.

Nav­net på den vel­gø­ren­de for­mue blev El­ro Fon­den, men rent juri­disk blev fonds­for­men fra­valgt og det 35 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab bi­be­holdt.

”Det let­te­ste var at læg­ge pen­ge­ne i en for­e­ning frem­for i en fond, som vil­le væ­re un­der­lagt en mas­se krav og reg­ler. Her er det ba­re re­præ­sen­tant­ska­bet, der be­stem­mer.”

For­e­nin­gen El­ro Fon­den har i si­ne vedtæg­ter ta­get høj­de for, at det pri­mært skal væ­re den nu­væ­ren­de ge­ne­ra­tion af tid­li­ge­re kun­der i el­sel­ska­bet, der på for­skel­lig må­de kan få gavn af an­dels­for­men. Der­for skal for­mu­en hel­ler ik­ke sik­res for evig tid, for­kla­rer for­man­den.

”Vi har valgt at si­ge, at ho­ved­sto­len på de 200 mil­li­o­ner kro­ner skal væ­re ud­delt i lø­bet af 20 år. Det er for at sik­re, at de folk, der har købt strøm hos El­ro i sin tid, og­så får gavn af pen­ge­ne, ” si­ger Ste­en Thom­sen.

Sammenhold, vækst og fællesskaber

El­ro Fon­den reg­ner med at kun­ne ud­de­le 15 mio. kr. i gen­nem­snit om året i sin le­ve­tid, for for­e­nin­gen har som en del af fu­sions­af­ta­len la­vet en af­drags­ord­ning med Ener­gi­Midt, som for­ren­ter pen­ge­ne med fem pro­cent om året. Det er stort be­løb for det gam­le for­sy­nings­om­rå­de på Djursland, som dæk­ker by­er­ne syd for Ma­ri­a­ger Fjord, men ik­ke sel­ve Ran­ders by, for­kla­rer Ste­en Thom­sen.

”Det er for­e­nings­li­vet og idræts­klub­ber, der først og frem­mest har få­et man­ge pen­ge. Det er ty­pisk for­sam­lings­hu­se, der træn­ger til en kær­lig hånd. Vi støt­ter og­så ger­ne un­ge men­ne­sker fra om­rå­det, der ta­ger en ud­dan­nel­se i ud­lan­det. Und­ta­gel­ses­vist kan vi støt­te no­get er­hvervs­mæs­sigt, hvis det på en ek­stra­or­di­nær må­de ud­vik­ler turis­men el­ler er med til at op­ret­te nye ar­bejds­plad­ser i om­rå­det,” si­ger han.

Net­op den lo­ka­le ud­vik­ling, vækst og sam­men­hold mel­lem om­rå­dets by­er og for­e­nin­ger er et cen­tralt ele­ment for for­e­nin­gens vir­ke. Og be­sty­rel­sen be­nyt­ter ger­ne si­ne eg­ne kom­pe­ten­cer til at rå­d­gi­ve an­sø­ger­ne om de­res pro­jek­ter.

”I star­ten fik vi en mas­se an­søg­nin­ger, hvor pro­jek­tet ik­ke var til­stræk­ke­ligt be­skre­vet. Det gi­ver et pro­blem, hvis man har søgt og få­et 150.000 kr. til f.eks. et nyt tag, men det så vi­ser sig, at det ko­ster 200.000 kr. Der­for har vi be­slut­tet at ta­ge ud og for­sø­ge at rå­d­gi­ve an­sø­ger­ne om de­res pro­jek­ter, for det er må­ske kun en gang i en for­e­nings­for­mands pe­ri­o­de, at han skal gen­nem­fø­re et byg­ge­pro­jekt, og må­ske og­så skal skaf­fe mel­lem­fi­nan­si­e­ring. De ting kan vi hjæl­pe med,” si­ger Ste­en Thom­sen, der selv er re­visor og i sin be­sty­rel­se kan træk­ke på bå­de ar­ki­tek­ter, sko­le­folk og med­lem­mer af Ran­ders Kom­mu­nes kom­mu­nal­be­sty­rel­se.

”Så har vi det og­så så­dan, at vi vil rig­tig ger­ne ha­ve, at man be­nyt­ter de hånd­vær­ke­re, der er i vo­res gam­le for­sy­nings­om­rå­de, så­dan at op­ga­ver­ne kan gå til nog­le af de hånd­værks­virk­som­he­der, der har købt el hos El­ro. Det kan og­så væ­re med til at ska­be nog­le ar­bejds­plad­ser i om­rå­det,” si­ger Ste­en Thom­sen.

Der­u­d­over læg­ger El­ro Fon­den vægt på at støt­te ak­ti­vi­te­ter, der kan dan­ne nye fæl­les­ska­ber i om­rå­det.

”En af de idéer, vi har ar­bej­det med, er etab­le­rin­gen af en grej­bank. Vi tænk­te, at det ik­ke kan be­ta­le sig at hver by skal ha­ve de­res eg­ne fest­tel­te til den ene by­fest, de hol­der en en­kelt we­e­kend om året. Det sam­me gæl­der lyd- og lysan­læg til revy­er el­ler til di­let­tant­te­a­ter. El­ler toilet­vog­ne til kon­cer­ter og sport­s­ar­ran­ge­men­ter. Det er ting, man godt kan de­les om.”

Der­for har fon­den i fle­re til­fæl­de gi­vet pen­ge til den slags ud­styr, hvis fle­re by­er vil gå sam­men om at op­be­va­re, ved­li­ge­hol­de og ad­mi­ni­stre­re ud­lå­net af ud­styr fra grej­ban­ken, som fo­re­går via et book­ing­sy­stem på en fæl­les hjem­mesi­de.

”Det er al­le­re­de lyk­ke­des tre ste­der, hvor fon­den har væ­ret med til at få det op at stå, og for­e­nin­ger­ne har få­et ud­sty­ret i fæl­les­skab. På den må­de er det og­så med til at ge­ne­re­re no­get fæl­les­skab på tværs af by­er­ne. Det gi­ver sam­men­hold, og folk, der ik­ke før kend­te hin­an­den, kom­mer til at ken­de hin­an­den og er sam­men om at hjæl­pe de an­dre for­e­nin­ger i om­rå­det,” si­ger Ste­en Thom­sen.

Fon­dens vedtæg­ter og ud­de­lings­kri­te­ri­er er be­skre­vet på fon­dens hjem­mesi­de: el​ro​fon​den​.dk

TEMA: Dan­marks Fon­de sæt­ter fo­kus på lo­ka­le fon­des be­tyd­ning for ud­vik­ling, land­bo- og kul­tur­liv samt den so­ci­a­le sammen­hængs­kraft i lan­dets så­kald­te yder­om­rå­der og land­di­strik­ter. Læs me­re på te­ma­si­den Fon­de i Det Lo­ka­le Dan­mark.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.