Community foundation ved Randers uddeler 15 mio. kr. om året

Det lille andelsejede el-selskab, Elro, lod sig i 2013 fusionere med EnergiMidt. Det blev starten på en ny, community foundation, Elro Fonden, som siden da har givet et markant rygstød til foreninger, forsamlingshuse og idrætsklubber i det gamle elselskabs virkeområde. Blandt fondens nyskabelser er et ’grej-bank’-koncept, som udnytter event-faciliteter på tværs af landsbyer og foreninger.

Elro Fonden blev dannet i 2013 på baggrund af elselskabet ELRO Amba efter selskabets fusion med EnergiMidt og støtter initiativer i ELROs tidligere forsyningsområde.
El­ro Fon­den blev dan­net i 2013 på bag­grund af el­sel­ska­bet ELRO Am­ba ef­ter sel­ska­bets fu­sion med Ener­gi­Midt og støt­ter ini­ti­a­ti­ver i EL­ROs tid­li­ge­re forsyningsområde

”For­e­nings­li­vet bli­ver vir­ke­lig for­gyldt, og der er folk, der kom­mer til at ken­de hin­an­den, som ik­ke kend­te hin­an­den før,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Ste­en Thom­sen om de 38 mio. kr. som er ud­delt fra El­ro Fon­dens pen­ge­tank de se­ne­ste to regnskabsår.

Ind­til for tre år si­den fik cir­ka 100.000 ind­byg­ge­re og virk­som­he­der i fem kom­mu­ner om­kring Ran­ders de­res strøm fra an­dels­sel­ska­bet El­ro. Det næ­sten 60 år gam­le el-sel­skab var i 2013 lø­bet ind i øko­no­mi­ske pro­ble­mer ef­ter et mis­lyk­ket for­søg på at lan­ce­re sig som in­ter­ne­tud­by­der for sel­ska­bets kun­der. Der­for blev sel­ska­bet sat til salg og end­te i en fu­sion med Ener­gi­Midt fra Silkeborg.

”Der­u­d­over fik vi 200 mil­li­o­ner kro­ner, som kun­ne de­les ud til an­dels­ha­ver­ne. Men det vil­le jo ik­ke væ­re ble­vet til an­det end småt­te­ri, så der­for be­slut­te­de re­præ­sen­tant­ska­bet, at pen­ge­ne skul­le gå til al­men­nyt­ti­ge for­mål i ste­det for,” si­ger Ste­en Thomsen.

Nav­net på den vel­gø­ren­de for­mue blev El­ro Fon­den, men rent juri­disk blev fonds­for­men fra­valgt og det 35 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab bibeholdt.

”Det let­te­ste var at læg­ge pen­ge­ne i en for­e­ning frem­for i en fond, som vil­le væ­re un­der­lagt en mas­se krav og reg­ler. Her er det ba­re re­præ­sen­tant­ska­bet, der bestemmer.”

For­e­nin­gen El­ro Fon­den har i si­ne vedtæg­ter ta­get høj­de for, at det pri­mært skal væ­re den nu­væ­ren­de ge­ne­ra­tion af tid­li­ge­re kun­der i el­sel­ska­bet, der på for­skel­lig må­de kan få gavn af an­dels­for­men. Der­for skal for­mu­en hel­ler ik­ke sik­res for evig tid, for­kla­rer formanden.

”Vi har valgt at si­ge, at ho­ved­sto­len på de 200 mil­li­o­ner kro­ner skal væ­re ud­delt i lø­bet af 20 år. Det er for at sik­re, at de folk, der har købt strøm hos El­ro i sin tid, og­så får gavn af pen­ge­ne, ” si­ger Ste­en Thomsen.

Sammenhold, vækst og fællesskaber

El­ro Fon­den reg­ner med at kun­ne ud­de­le 15 mio. kr. i gen­nem­snit om året i sin le­ve­tid, for for­e­nin­gen har som en del af fu­sions­af­ta­len la­vet en af­drags­ord­ning med Ener­gi­Midt, som for­ren­ter pen­ge­ne med fem pro­cent om året. Det er stort be­løb for det gam­le for­sy­nings­om­rå­de på Djursland, som dæk­ker by­er­ne syd for Ma­ri­a­ger Fjord, men ik­ke sel­ve Ran­ders by, for­kla­rer Ste­en Thomsen.

”Det er for­e­nings­li­vet og idræts­klub­ber, der først og frem­mest har få­et man­ge pen­ge. Det er ty­pisk for­sam­lings­hu­se, der træn­ger til en kær­lig hånd. Vi støt­ter og­så ger­ne un­ge men­ne­sker fra om­rå­det, der ta­ger en ud­dan­nel­se i ud­lan­det. Und­ta­gel­ses­vist kan vi støt­te no­get er­hvervs­mæs­sigt, hvis det på en ek­stra­or­di­nær må­de ud­vik­ler turis­men el­ler er med til at op­ret­te nye ar­bejds­plad­ser i om­rå­det,” si­ger han.

Net­op den lo­ka­le ud­vik­ling, vækst og sam­men­hold mel­lem om­rå­dets by­er og for­e­nin­ger er et cen­tralt ele­ment for for­e­nin­gens vir­ke. Og be­sty­rel­sen be­nyt­ter ger­ne si­ne eg­ne kom­pe­ten­cer til at rå­d­gi­ve an­sø­ger­ne om de­res projekter.

”I star­ten fik vi en mas­se an­søg­nin­ger, hvor pro­jek­tet ik­ke var til­stræk­ke­ligt be­skre­vet. Det gi­ver et pro­blem, hvis man har søgt og få­et 150.000 kr. til f.eks. et nyt tag, men det så vi­ser sig, at det ko­ster 200.000 kr. Der­for har vi be­slut­tet at ta­ge ud og for­sø­ge at rå­d­gi­ve an­sø­ger­ne om de­res pro­jek­ter, for det er må­ske kun en gang i en for­e­nings­for­mands pe­ri­o­de, at han skal gen­nem­fø­re et byg­ge­pro­jekt, og må­ske og­så skal skaf­fe mel­lem­fi­nan­si­e­ring. De ting kan vi hjæl­pe med,” si­ger Ste­en Thom­sen, der selv er re­visor og i sin be­sty­rel­se kan træk­ke på bå­de ar­ki­tek­ter, sko­le­folk og med­lem­mer af Ran­ders Kom­mu­nes kommunalbestyrelse.

”Så har vi det og­så så­dan, at vi vil rig­tig ger­ne ha­ve, at man be­nyt­ter de hånd­vær­ke­re, der er i vo­res gam­le for­sy­nings­om­rå­de, så­dan at op­ga­ver­ne kan gå til nog­le af de hånd­værks­virk­som­he­der, der har købt el hos El­ro. Det kan og­så væ­re med til at ska­be nog­le ar­bejds­plad­ser i om­rå­det,” si­ger Ste­en Thomsen.

Der­u­d­over læg­ger El­ro Fon­den vægt på at støt­te ak­ti­vi­te­ter, der kan dan­ne nye fæl­les­ska­ber i området.

”En af de idéer, vi har ar­bej­det med, er etab­le­rin­gen af en grej­bank. Vi tænk­te, at det ik­ke kan be­ta­le sig at hver by skal ha­ve de­res eg­ne fest­tel­te til den ene by­fest, de hol­der en en­kelt we­e­kend om året. Det sam­me gæl­der lyd- og lysan­læg til revy­er el­ler til di­let­tant­te­a­ter. El­ler toilet­vog­ne til kon­cer­ter og sport­s­ar­ran­ge­men­ter. Det er ting, man godt kan de­les om.”

Der­for har fon­den i fle­re til­fæl­de gi­vet pen­ge til den slags ud­styr, hvis fle­re by­er vil gå sam­men om at op­be­va­re, ved­li­ge­hol­de og ad­mi­ni­stre­re ud­lå­net af ud­styr fra grej­ban­ken, som fo­re­går via et book­ing­sy­stem på en fæl­les hjemmeside.

”Det er al­le­re­de lyk­ke­des tre ste­der, hvor fon­den har væ­ret med til at få det op at stå, og for­e­nin­ger­ne har få­et ud­sty­ret i fæl­les­skab. På den må­de er det og­så med til at ge­ne­re­re no­get fæl­les­skab på tværs af by­er­ne. Det gi­ver sam­men­hold, og folk, der ik­ke før kend­te hin­an­den, kom­mer til at ken­de hin­an­den og er sam­men om at hjæl­pe de an­dre for­e­nin­ger i om­rå­det,” si­ger Ste­en Thomsen.

Fon­dens vedtæg­ter og ud­de­lings­kri­te­ri­er er be­skre­vet på fon­dens hjem­mesi­de: el​ro​fon​den​.dk

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

TEMA: Danmarks Fonde sætter fokus på lokale fondes betydning for udvikling, landbo- og kul­tur­liv samt den sociale sammen­hængs­kraft i landets såkaldte yderområder og landdistrikter. Læs mere på temasiden Fonde i Det Lokale Danmark.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer