Danfoss-fondens milliarder har vækket sovebyen Sønderborg

Bitten & Mads Clausens Fond fejrer 50-års jubilæum med at give nye gaver til Sønderborg Kommune. Fonden har med sine lokale investeringer i milliardklassen haft en enorm betydning for Sønderborg og Sønderjylland. Men kommunens borgmester Erik Lauritzen minder samtidig om, at byrådet skal forholde sig til sit samspil med fonden og ”hele tiden finde balancen mellem, hvem det er, der sætter retningen”.

Gen­nem åre­ne har Bit­ten & Mads Clau­sens Fond til­ført den søn­derjy­ske egn over to mil­li­ar­der kro­ner til pro­jek­ter. I an­led­ning af fon­dens 50-års ju­bilæum for­le­den af­slø­re­de for­mand Pe­ter Mads Clau­sen to nye ga­ver til Søn­der­borg, hvoraf den ene er et nyt fonds­fi­nan­si­e­ret hav­ne­bad med blandt an­det to bas­si­ner og et udspringstårn.

Der blev skå­let og spist ka­ge på hav­ne­fron­ten i Søn­der­borg i fre­dags, den 29. ok­to­ber, da Bit­ten & Mads Clau­sens Fond in­vi­te­re­de til fejring af 50-års ju­bilæ­et for Bit­ten Clau­sens stif­tel­se lil­leju­le­af­ten 1971 af fon­den med det for­mål at vær­ne om Danfoss.

Og me­get symp­to­ma­tisk for Dan­foss-fon­dens fo­kus på at ud­vik­le Als og især Søn­der­borg be­nyt­te­de fon­den ju­bilæ­et til at de­le ga­ver ud til Søn­der­borg Kommune.
Dels fik kom­mu­nen lov­ning på, at der i den nye by­del på hav­nen i Søn­der­borg bli­ver op­ført et top­mo­der­ne hav­ne­bad med to bas­si­ner, ud­spring­s­tårn og plads til sol­bad­ning. Og dels sky­der Bit­ten & Mads Clau­sens Fond pen­ge ind i en gen­nem­gri­ben­de om­byg­ning af idræts­cen­tret Skan­sen i Sønderborg.

Gen­nem åre­ne har Bit­ten & Mads Clau­sens Fond til­ført den søn­derjy­ske egn over to mil­li­ar­der kro­ner til pro­jek­ter. På li­sten over helt el­ler del­vis fonds­fi­nan­si­e­re­de pro­jek­ter står blandt an­det sci­en­ce-par­ken Dan­foss Uni­ver­se på Als, pre­sti­ge­byg­ge­ri­et af det 19 eta­ger hø­je Ho­tel Al­sik på hav­ne­fron­ten i Søn­der­borg og et gi­gan­tisk fe­ri­e­resort på Nordals.

Der­u­d­over er det in­gen hem­me­lig­hed, at fon­den, der er én af Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de, spil­le­de en af­gø­ren­de rol­le i for­hold til at få bå­de en mo­tor­vej og Syd­dansk Uni­ver­si­tet (Al­sion) til Sønderborg.

Ville være blevet soveby

En lang ræk­ke af fon­dens ini­ti­a­ti­ver er sket i kølvan­det på den så­kald­te ’Mo­ni­tor-rap­port’ fra 2004, som teg­ne­de et dystert bil­le­de af om­rå­dets frem­tid, hvis der ik­ke øje­blik­ke­ligt blev sat gang i vækstinitiativer.

Og i et in­ter­view med Fun­dats for to år si­den lag­de for­man­den for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond si­den 1999, Pe­ter Mads Clau­sen, ik­ke fin­gre imel­lem i sit svar på, hvad der vil­le væ­re sket, hvis ik­ke fon­den var gå­et ind og hav­de ta­get ak­tivt ejer­skab for ud­vik­lin­gen af lo­kal­sam­fun­det og regionen:
”Så vil­le Søn­der­borg væ­re ble­vet en sove­by – det er jeg ret over­be­vist om. Der var ik­ke man­ge an­dre, der gjor­de no­get, den­gang vi star­te­de vo­res ak­ti­vi­te­ter,” lød det fra Pe­ter Mads Clausen.

Vi har sam­men med fon­den skabt et fæl­les bil­le­de af, hvad der skal til for at løf­te Søn­der­borg, og jeg tror, at det sam­ar­bej­de, der er mel­lem fon­den og Søn­der­borg Kom­mu­ne, er ret unikt

Erik Lauritzen – Borg­me­ster, Søn­der­borg Kommune

Borg­me­ster i Søn­der­borg Kom­mu­ne, so­ci­al­de­mo­kra­ten Erik Lauritzen, læg­ger hel­ler ik­ke skjul på, hvil­ken af­gø­ren­de be­tyd­ning fon­den har haft for kom­mu­nens udvikling.

”Bit­ten & Mads Clau­sens Fond har haft en enorm be­tyd­ning i for­hold til de pla­ner og ide­er, vi bå­de som by­råd og i fæl­les­skab med fon­den har kun­net re­a­li­se­re for at løf­te Søn­der­borg-om­rå­det ud af den van­ske­li­ge si­tu­a­tion, som om­rå­det var i, og som blev yder­li­ge­re for­vær­ret med fi­nanskri­sen. Vi har sam­men med fon­den skabt et fæl­les bil­le­de af, hvad der skal til for at løf­te Søn­der­borg, og jeg tror, at det sam­ar­bej­de, der er mel­lem fon­den og Søn­der­borg Kom­mu­ne, er ret unikt. Ide­er­ne kom­mer fra man­ge si­der, og i part­ner­ska­bet af­ta­ler vi så, hvil­ken vej vi skal gå, og hvil­ke pro­jek­ter vi vil un­der­støt­te,” si­ger Erik Lauritzen til Fundats.

Dystre forudsigelser gjort til skamme

Borg­meste­ren me­ner, at Søn­der­borg Kom­mu­ne i høj grad tak­ket væ­re fonds­mid­ler­ne er et ”helt an­det sted” nu, end da fon­den for 16-17 år si­den an­spo­ret af blandt an­det den be­kym­ren­de læs­ning i Mo­ni­tor-rap­por­ten for al­vor be­gynd­te at sky­de pen­ge ind i lo­ka­le projekter.

”Vi er rig­tig godt på vej til at gø­re de dy­stre for­ud­si­gel­ser i rap­por­ten til skam­me. Den­gang sag­de man, at det vil­le ta­ge 30-35 år for al­vor at knæk­ke ud­vik­lin­gen og kom­me over på den an­den si­de, og det tror jeg som ud­gangs­punkt er rig­tig nok. Men vi er godt på vej og langt over det ni­veau, vi var på i 2004-2005,” fast­slår Erik Lauritzen.

- Hvor vil­le Søn­der­borg Kom­mu­ne ha­ve væ­ret i dag, hvis det ik­ke hav­de væ­ret for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond?

”He­le den mo­der­ni­se­ring og trans­for­ma­tion af Søn­der­borg by, som der er sket, vil­le ik­ke ha­ve væ­ret mu­lig uden sto­re mid­ler fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond til blandt an­det hav­ne­ud­vik­ling. Søn­der­borg by er et helt an­det sted i dag – og­så for­di ini­ti­a­ti­ver­ne har truk­ket man­ge an­dre in­ve­sto­rer til. På er­hvervs­om­rå­det ple­jer fon­den selv­føl­ge­lig først og frem­mest Dan­foss´ in­ter­es­ser, men vir­ke­lig­he­den er, at der og­så er op­stå­et og ud­vik­let en lang ræk­ke virk­som­he­der i kølvan­det på Dan­foss og på den ud­vik­ling, som fon­den har væ­ret med til at ska­be. Og støt­ten til SDU-fi­li­a­len i Søn­der­borg og til vo­res er­hvervs­frem­me­ar­bej­de har haft en kæm­pe­stor be­tyd­ning – og­så for en ræk­ke an­dre virk­som­he­der end Dan­foss,” si­ger Erik Lauritzen.

Symbiose med Danfoss

Erik Lauritzen læg­ger ik­ke skjul på sin tak­nem­lig­hed på kom­mu­nens veg­ne over den for­skel, fon­den har gjort. Men han er­ken­der sam­ti­dig, at der er ri­si­ci og op­mærk­som­heds­punk­ter for­bun­det med som kom­mu­ne at væ­re så tæt for­bun­det med og mod­ta­ge ga­ver fra en er­hvervs­dri­ven­de fond.

”Der er be­stemt ri­si­ci,” si­ger borg­meste­ren. ”Vo­res kom­mu­ne og vo­res lands­del har le­vet i sym­bio­se med Dan­foss gen­nem man­ge år, og vi har haft man­ge op- og ned­t­u­re sam­men med Dan­foss, hvil­ket selv­føl­ge­lig gør os sår­ba­re. I by­rå­det er vi og­så nødt til at for­hol­de os til vo­res sam­spil med fon­den, og vi skal he­le ti­den fin­de ba­lan­cen mel­lem, hvem det er, der sæt­ter ret­nin­gen. Det ér selv­føl­ge­lig by­rå­det, der gør det, men det er en over­vej­el­se, man he­le ti­den skal ha­ve. Og vir­ke­lig­he­den er jo for ek­sem­pel, at i det øje­blik, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond ik­ke læn­ge­re vil un­der­støt­te ud­dan­nel­ses­mil­jø­et på vo­res uni­ver­si­tet, vil vi hur­tigt gå i stå igen,” si­ger Erik Lauritzen.

Fon­dens for­mål har al­tid væ­ret at styr­ke Dan­foss, og det er en stor glæ­de for min fa­mi­lie og mig, at den po­si­ti­ve ud­vik­ling af om­rå­det er et cen­tralt om­drej­nings­punkt for at nå det mål

Pe­ter Mads Clau­sen – For­mand, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

Søn­der­borgs borg­me­ster po­in­te­r­er dog sam­ti­dig, at kom­mu­nen står mar­kant stær­ke­re i dag end for 15-16 år si­den – net­op på grund af fon­dens in­ve­ste­rin­ger og de af­led­te ak­ti­vi­te­ter, in­ve­ste­rin­ger­ne har med­ført fra an­den side.

”Vi var me­get sår­ba­re for 15 år si­den, og i dag er vi ik­ke li­ge så sår­ba­re. Der er kom­met an­dre virk­som­he­der til, som og­så er stær­ke. Men du får mig ik­ke til at si­ge, at det ik­ke vil be­ty­de no­get, hvis fon­den stop­per de­res en­ga­ge­ment, for det vil det be­stemt,” si­ger borgmesteren.

Pe­ter Mads Clau­sen glæ­der sig over den ud­vik­ling og vækst, fon­den i tæt sam­spil med ik­ke mindst Søn­der­borg Kom­mu­ne har med­vir­ket til.

”Fon­dens for­mål har al­tid væ­ret at styr­ke Dan­foss, og det er en stor glæ­de for min fa­mi­lie og mig, at den po­si­ti­ve ud­vik­ling af om­rå­det er et cen­tralt om­drej­nings­punkt for at nå det mål. Jeg hå­ber, at de to ju­bilæums­ga­ver yder­li­ge­re kan for­vand­le Søn­der­borg til et sted, hvor al­le fø­ler sig vel­kom­ne og har lyst til at slå sig ned,” si­ger Pe­ter Mads Clau­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer