Annoncespot_img

Elforsyningsfond hjælper kriseramt foreningsliv

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond etablerer en støttepulje til de sydfynske foreninger, sportsklubber og kulturliv, der er lider under konsekvenserne af nedlukningen.

Haver til Maver (foto: Kasper Leegaard)
Ha­ver til Ma­ver ud­vik­ler og ud­bre­der sko­le­ha­ver. Pro­jekt­grup­pen i Svend­borg modt­og ved se­ne­ste ud­de­lings­run­de 50.000 kro­ner fra SEAF (fo­to: Kas­per Le­e­gaard / Ha­ver til Maver).

Fonds­le­del­sen i Syd­fyns El­for­sy­nings Al­men­nyt­ti­ge Fond (SEAF) har be­slut­tet at frem­ryk­ke ef­ter­år­s­pulj­en på en mio. kr. for at gi­ve en hånds­ræk­ning til cor­o­na-ram­te for­e­nin­ger på Sydfyn.

Det skri­ver Fy­ens Stift­s­ti­den­de.

”Rig­tig man­ge ar­ran­ge­men­ter bli­ver af­lyst, og det er ar­ran­ge­men­ter, der er med til at sik­re, at de fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner har pen­ge at gø­re godt med. I den­ne si­tu­a­tion kan de ri­si­ke­re at mang­le pen­ge, og må­ske end­da væ­re nødt til at luk­ke, så vi vil ger­ne hjæl­pe dem gen­nem den her svæ­re tid,” si­ger SE­AFs di­rek­tør, An­ders Ban­ke til Fy­ens Stiftstidende.

Fon­den hå­ber at an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re vil læg­ge pen­ge i hjæl­pe­pak­ken og må­let er at sam­le tre mil­li­o­ner kro­ner, så træng­te for­e­nin­ger kan få støt­te gen­nem som­me­ren og efteråret.

”Nu må vi se, om der er an­dre, der vil le­ge med, men hvis ik­ke, så gør vi det ba­re selv. Vi har i hvert fald den før­ste mil­li­on,” si­ger An­ders Ban­ke der hå­ber, at fon­den vil væ­re klar til at ud­de­le ved star­ten af sommerferien.

SEAF blev stif­tet i slut­nin­gen af 2015, hvor Fon­den Syd­fyns El­for­sy­ning – SEF – ind­s­kød 20 mio. kr. i SEAF.

Læs me­re om fon­den her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer