Annoncespot_img

Flere lokale fonde vil mødes om vidensdeling

I sidste uges Fundats efterlyste Martin Dahl, direktør i Frederiksbergfonden mere vidensdeling og et netværk på tværs af landkortet for lokalsamfundsfonde og byfonde. Nu vil tre lokalfonde lave en bruttoliste af potentielle deltagere og invitere til første netværksmøde.

"Vi er sat i ver­den for at gø­re no­get godt for lo­ka­l­om­rå­det," si­ger fond­sko­or­di­na­tor Kurt Sor­k­næs. Tre lo­kal­fon­de vil nu ta­ge ini­ti­a­tiv til at etab­le­re et net­værk for fon­de, der har et lo­kalt ud­de­lings­fo­kus (bil­le­de fra Svend­borg Havn).

Lo­kal­sam­funds­fon­de og by­fon­de bør bli­ve bed­re til at ska­be sy­ner­gi­er og net­vær­ke på tværs af land­kor­tet. Så­dan lød bud­ska­bet fra Mar­tin Da­hl, di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den i sid­ste uges ud­ga­ve af Fun­dats, og nu får han op­bak­ning fra så­vel SEAF - Syd­fyns El­for­sy­nings Al­men­nyt­ti­ge Fond og Spa­re­kas­sen Born­holms Fond.

”Jeg er helt enig i, at der mang­ler et net­værk for min­dre fon­de med lo­kalt fo­kus, så jeg sy­nes, det er en rig­tig god ide at få skabt no­get me­re vi­dens­de­ling og et net­værk for lo­kal­sam­funds­fon­de. For vi vil kun­ne ha­ve sto­re glæ­de af at sam­ar­bej­de med hin­an­den,” si­ger Tom­my Bøgh Thom­sen, di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Born­holms Fond.

Mar­tin Da­hls bud­skab ble­vet og­så po­si­tivt mod­ta­get af Kurt Sor­k­næs, der er fond­sko­or­di­na­tor i SEAF - Syd­fyns El­for­sy­nings Al­men­nyt­ti­ge Fond.

Syd­fyns El­for­sy­nings Al­men­nyt­ti­ge Fond vil me­get ger­ne væ­re med i et så­dant netværk.

Kurt Sor­k­næs – Fond­sko­or­di­na­tor, SEAF

”SEAF vil me­get ger­ne væ­re med i et så­dant net­værk. Som ko­or­di­na­tor for SEAF er jeg den ene­ste, der be­skæf­ti­ger mig med fon­den i det dag­li­ge, og det vil­le ha­ve en stor vær­di at kun­ne ud­veks­le er­fa­rin­ger med an­dre,” si­ger han.

Brugbart netværk

Kurt Sor­k­næs pe­ger på fle­re ting, som et net­værk for min­dre lo­kal­fon­de kun­ne bru­ges til. Bå­de i for­hold til hel lav­prak­tisk fonds­virk­som­hed og de for­skel­li­ge fon­des projekter.

”Vi er for ek­sem­pel li­ge over­gå­et til et di­gi­talt an­søg­nings­ske­ma, og her vil­le det ha­ve væ­ret godt at hø­re an­dres er­fa­rin­ger, men og­så i for­hold til an­søg­nin­ger. Vi kan se, at der kom­mer an­søg­nin­ger fra lands­dæk­ken­de or­ga­ni­sa­tio­ner, hvor det en gang imel­lem vir­ker som kon­stru­e­re­de pro­jek­ter. Det kun­ne og­så væ­re rart at ven­de med an­dre fon­de,” si­ger Kurt Sorknæs.

Han er og­så enig med Mar­tin Da­hl i, at der vil­le væ­re bå­de god in­spira­tion og en stor vær­di i at præ­sen­te­re de for­skel­li­ge fon­des støt­te­de pro­jek­ter i et net­værk af lokalfonde.

”Vi er sat i ver­den for at gø­re no­get godt for lo­ka­l­om­rå­det, og hvis vi kan hjæl­pe lo­ka­le kunst­ne­re og pro­jek­t­ma­ge­re vi­de­re ud i ver­den, så er det bå­de til glæ­de for dem og os,” me­ner Kurt Sorknæs.

Sparring og erfaringsudveksling

Tom­my Bøgh Thom­sen sid­der li­ge­som Kurt Sor­k­næs ale­ne med fonds­ar­bej­det, og han me­ner, at et net­værk for min­dre lo­kal­fon­de kan bru­ges til bå­de ide­ud­vik­ling og kon­kret spar­ring og erfaringsudveksling.

”I så­dant et net­værk kun­ne vi ta­le bå­de ten­den­ser, go­de ide­er, ty­per af ud­de­lin­ger og få gen­si­dig in­spira­tion fra hin­an­dens pro­jek­ter, men og­så ta­le om, hvor­dan vi lø­ser rent ad­mi­ni­stra­ti­ve ting; øget rap­por­te­ring, GDPR.”

Jeg er helt enig i, at der mang­ler et net­værk for min­dre fon­de med lo­kalt fokus

Tom­my Bøgh Thom­sen – Di­rek­tør, Spa­re­kas­sen Born­holms Fond

”Helt kon­kre­te, dag­li­ge ar­bejds­gan­ge, men og­så drøf­te hvor­dan man som fond kan kom­me tæt­te­re på en ud­de­ling,” si­ger Tom­my Bøgh Thomsen.

En mangelvare

Selv­om der al­le­re­de ek­si­ste­rer fle­re mu­lig­he­der for net­værk – blandt an­det via Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, så me­ner de beg­ge, at et net­værk for lo­kal­fon­de er en mangelvare.

”De hi­sto­ri­er, vi får fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, er fra de sto­re fon­de med man­ge mil­li­o­ner på kon­to­en, så der mang­ler no­get for min­dre lo­kal­fon­de,” si­ger Kurt Sorknæs.

Tom­my Bøgh Thom­sen er enig:

”Som små fon­de har vi rig­tig me­get gavn af sto­re fon­de, der for­tæl­ler om, hvor­dan de ar­bej­der, men der mang­ler no­get i for­hold til de helt kon­kre­te pro­blem­stil­lin­ger, jeg sid­der med. Så for mig vil det væ­re in­ter­es­sant at sid­de i en kreds, hvor vi lig­ner hin­an­den,” si­ger han.

Mar­tin Da­hl, di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den glæ­der sig over op­bak­nin­gen fra de an­dre fon­de. Han har in­tet dår­ligt at si­ge om Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, men må blot kon­sta­te­re, at et lo­kal­fonds­net­værk ik­ke er en del af til­bud­det fra dem i dag.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er et na­tur­ligt fra­valg for en min­dre fond som vo­res – på grund af økonomien

Mar­tin Da­hl – Di­rek­tør, Frederiksbergfonden

”Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er et na­tur­ligt fra­valg for en min­dre fond som vo­res – på grund af øko­no­mi­en. Be­tin­gel­ser­ne for et net­værk er for mig, at det ik­ke skal ko­ste me­re end må­ske nog­le få tu­sin­de om året,” fast­slår Mar­tin Dahl.

Det bil­lig­ste med­lem­skab af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ko­ster 30.000 kro­ner år­ligt, og det gæl­der fon­de med be­vil­lin­ger for un­der 5 mil­li­o­ner kro­ner. Har en fond be­vil­lin­ger for mel­lem 5 og 25 mil­li­o­ner kro­ner, er kon­tin­gent­pri­sen 60.000 kro­ner årligt.

Åbent for alle

Sam­men med Kurt Sor­k­næs og Tom­my Bøgh Thom­sen går Mar­tin Da­hl nu i gang med at la­ve en brut­to­li­ste over po­ten­ti­el­le del­ta­ge­re i det me­re ufor­mel­le net­værk for lo­kal­sam­funds­fon­de og byfonde.

”Den li­ste la­der vi cir­ku­læ­re rundt mel­lem os tre, og så får vi la­vet en in­vi­ta­tion. Li­sten kan nok hur­tigt kom­me op på 15-20 fon­de, men dø­ren står åben for al­le fon­de, der ar­bej­der med lo­ka­l­ud­vik­ling i et min­dre geo­gra­fisk om­rå­de,” po­in­te­r­er Mar­tin Dahl.

Selv­om ide­en om net­vær­ket har rum­ste­ret læn­ge hos Mar­tin Da­hl, har han in­gen fær­dig dre­je­bog for, hvor­dan det skal foregå.

”Jeg tæn­ker, det skal væ­re et net­værk, hvor vi skal mø­des 1-2 gan­ge om året. Vi skal ik­ke væ­re en for­e­ning, hvor man skal be­ta­le med­lem­s­kon­tin­gent, men et net­værk, hvor man ta­ler om det, som del­ta­ger­ne har lyst til at ta­le om,” si­ger Mar­tin Da­hl og fortsætter:

”Det, jeg sav­ner mest, er in­spira­tion fra an­dres pro­jek­ter, til­ba­ge­mel­din­ger om be­stem­te so­ci­a­le ind­sat­ser og be­stem­te kul­tu­rel­le greb, men det er og­så fint at ta­le om ad­mi­ni­stra­tion, fonds­reg­ler mv.”

Første møde

Iføl­ge Mar­tin Da­hl går der nok 3-4 må­ne­der, in­den det før­ste mø­de kan hol­des i det nye netværk.

”Vi skal li­ge fin­de ud af, hvem der skal væ­re med og skal ha­ve det til at pas­se ind i ka­len­de­ren, så jeg tror, vi når 1-2 må­ne­der ind i det nye år, før vi hol­der det før­ste møde.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer