Fonden Herlev Bladet holder uddelingsniveau trods fald i omsætning

Det lokale kultur- og foreningsliv i Herlev modtog sidste år godt 2 mio. kr. fra Fonden Herlev Bladet på trods af en omsætningsnedgang på bladet.

Jumping Horse af Tong Wang fra udstillingen The Stuff Dreams Are Made Of på Gammelgaard i Herlev – som blev støttet af blandt andre Fonden Herlev Bladet (PR foto - Gammelgaard)" width="349" height="260" /> Red Knight af Tong Wang fra udstillingen The Stuff Dreams Are Made Of på Gammelgaard i Herlev – som blev støttet af blandt andre Fonden Herlev Bladet (PR foto - Gammelgaard)
Jum­ping Hor­se af Tong Wang fra ud­stil­lin­gen The Stuff Dreams Are Ma­de Of på Gam­mel­gaard i Her­lev – som blev støt­tet af blandt an­dre Fon­den Her­lev Bla­det (PR fo­to - Gammelgaard)

Fon­den, der dri­ver og ejer Her­lev Bla­det ud­del­te sid­ste år 2,1 mio. kr. til kul­tur- og forenings­livet i Her­lev Kom­mu­ne. Der­med op­ret­hol­der Fon­den Her­lev Bla­det uddelings­niveauet på trods af om­sæt­nings­ned­gang for lokalbladet.

”Her­lev Bla­det har i 2016 op­le­vet en for­ven­tet ned­gang i om­sæt­nin­gen, grun­det ekstra­ordi­nær om­sæt­ning i 2015. Her­lev Bo­gen har omsætnings­mæssigt væ­ret ud­for­dret, i et svært mar­ked, og må no­te­re en til­ba­ge­gang," skri­ver fonds­le­del­sen i års­be­ret­nin­gen med henvis­ning til den tryk­te lo­ka­le te­le­fon­bog, som står i 91 pro­cent af Her­levs husstande.

 

Fon­den Her­lev Bla­dets uddelingspolitik

Do­na­tio­ner fra Fon­den Her­lev Bla­det skal ram­me så bredt som mu­ligt in­den for kul­tur- og for­e­nings­li­vet i Her­lev Kom­mu­ne, til glæ­de og gavn for en bred kreds af herlevborgere.

Do­na­tio­ner fra fon­den gi­ves in­den for føl­gen­de hovedkategorier:

  1. Do­na­tio­ner til fast­hol­del­se af højt ak­ti­vi­tets­ni­veau og støt­te for drif­ten af Her­lev Grun­de­jer­for­e­ning, Her­lev Han­dels­for­e­ning, Her­lev Haand­vær­ker­for­e­ning og Her­lev Idrætsforening.
  2. Do­na­tio­ner til frem­me for kul­tur- og for­e­nings­li­vet i Her­lev Kommune.
  3. Do­na­tio­ner til frem­me for idræts­li­vet i Her­lev Kommune.

Kil­de: fon​den​her​levbla​det​.dk og fon­dens årsregnskab.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

TEMA: Danmarks Fonde sætter fokus på lokale fondes betydning for udvikling, landbo- og kul­tur­liv samt den sociale sammen­hængs­kraft i landets såkaldte yderområder og landdistrikter. Læs mere på temasiden Fonde i Det Lokale Danmark.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer