Fonden Langelands Elforsyning sælger fra

Fon­den øn­sker at sæl­ge el­for­sy­nin­gen fra, og med et ka­pi­tal­grund­lag på 400 mio. kr. vil den frem­over fo­ku­se­re på al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter til gavn for kul­tur og er­hvervs­liv på Langeland. 

Fonden Langelands Elforsyning
Den fort­sæt­ten­de al­me­ne fond får til for­mål at ska­be vækst og ud­vik­ling så­vel er­hvervs­mæs­sigt som kul­tu­relt til gavn og glæ­de for Lan­geland og det lan­geland­ske om­rå­de (il­lu­stra­tion: Fon­den Lan­gelands Elforsyning).

Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning øn­sker at sæl­ge el­for­sy­nin­gen til det for­bru­ge­re­je­de Ener­gi Fyn og fort­sæt­te som en al­men­fond med fo­kus på at ud­vik­le Langeland. 

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse. 

Den er­hvervs­dri­ven­de fond har ind­gå­et hen­sigt­ser­klæ­ring med Ener­gi Fyn, som ef­ter pla­nen kø­ber el­for­sy­nin­gen og al­le an­dre ak­ti­ver for 170 mio. kr. med virk­ning fra den 1. ja­nu­ar 2021.
Øn­sket om at sæl­ge el­for­sy­nin­gen skyl­des, at fon­den an­ser virk­som­he­den for at væ­re for lil­le i en ener­gi­sek­tor præ­get af sto­re kon­so­li­de­rin­ger og sto­re for­an­drin­ger bå­de re­gu­la­to­risk, tek­no­lo­gisk og mar­keds­mæs­sigt. Sam­ti­dig øn­sker fon­den, at vær­di­er­ne i virk­som­he­den skal kom­me lan­ge­læn­der­ne til gode.

Den fort­sæt­ten­de al­me­ne fond med det fo­re­lø­bi­ge navn ’Den al­me­ne fond Lan­geland’ får et ka­pi­tal­grund­lag på ca. 400 mio. kr. Den får til for­mål at ska­be vækst og ud­vik­ling så­vel er­hvervs­mæs­sigt som kul­tu­relt til gavn og glæ­de for Lan­geland og det lan­geland­ske område.

”Vi har fun­det den rig­ti­ge løs­ning for Lan­geland. Vi får en al­men fond, der har grund­lag for vir­ke­lig at kun­ne gø­re en for­skel for vo­res om­rå­de, og sam­ti­dig har vi fun­det det helt rig­ti­ge hjem til vo­res el­for­sy­ning og vo­res me­d­ar­bej­de­re. Vo­res net­kun­der bli­ver an­dels­ha­ve­re i Ener­gi Fyn og bli­ver der­med en del af et ener­gi­sel­skab, som jeg er sik­ker på, kom­mer til at spil­le en stor rol­le i frem­ti­dens ener­gi­for­sy­ning,” si­ger Tho­mas El­ne­gaard, der er nyvalgt for­mand for Fon­den Lan­gelands Elforsyning.

Der­med kan fon­den se frem til at øge sit be­vil­lings­ni­veau, som de se­ne­ste år har lig­get på 600.000 til 800.000 kr.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…