Fonden Langelands Elforsyning sælger fra

Fonden ønsker at sælge elforsyningen fra, og med et kapitalgrundlag på 400 mio. kr. vil den fremover fokusere på almennyttige aktiviteter til gavn for kultur og erhvervsliv på Langeland.

Fonden Langelands Elforsyning
Den fort­sæt­ten­de al­me­ne fond får til for­mål at ska­be vækst og ud­vik­ling så­vel er­hvervs­mæs­sigt som kul­tu­relt til gavn og glæ­de for Lan­geland og det lan­geland­ske om­rå­de (il­lu­stra­tion: Fon­den Lan­gelands Elforsyning).

Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning øn­sker at sæl­ge el­for­sy­nin­gen til det for­bru­ge­re­je­de Ener­gi Fyn og fort­sæt­te som en al­men­fond med fo­kus på at ud­vik­le Langeland. 

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse. 

Den er­hvervs­dri­ven­de fond har ind­gå­et hen­sigt­ser­klæ­ring med Ener­gi Fyn, som ef­ter pla­nen kø­ber el­for­sy­nin­gen og al­le an­dre ak­ti­ver for 170 mio. kr. med virk­ning fra den 1. ja­nu­ar 2021.
Øn­sket om at sæl­ge el­for­sy­nin­gen skyl­des, at fon­den an­ser virk­som­he­den for at væ­re for lil­le i en ener­gi­sek­tor præ­get af sto­re kon­so­li­de­rin­ger og sto­re for­an­drin­ger bå­de re­gu­la­to­risk, tek­no­lo­gisk og mar­keds­mæs­sigt. Sam­ti­dig øn­sker fon­den, at vær­di­er­ne i virk­som­he­den skal kom­me lan­ge­læn­der­ne til gode.

Den fort­sæt­ten­de al­me­ne fond med det fo­re­lø­bi­ge navn ’Den al­me­ne fond Lan­geland’ får et ka­pi­tal­grund­lag på ca. 400 mio. kr. Den får til for­mål at ska­be vækst og ud­vik­ling så­vel er­hvervs­mæs­sigt som kul­tu­relt til gavn og glæ­de for Lan­geland og det lan­geland­ske område.

”Vi har fun­det den rig­ti­ge løs­ning for Lan­geland. Vi får en al­men fond, der har grund­lag for vir­ke­lig at kun­ne gø­re en for­skel for vo­res om­rå­de, og sam­ti­dig har vi fun­det det helt rig­ti­ge hjem til vo­res el­for­sy­ning og vo­res me­d­ar­bej­de­re. Vo­res net­kun­der bli­ver an­dels­ha­ve­re i Ener­gi Fyn og bli­ver der­med en del af et ener­gi­sel­skab, som jeg er sik­ker på, kom­mer til at spil­le en stor rol­le i frem­ti­dens ener­gi­for­sy­ning,” si­ger Tho­mas El­ne­gaard, der er nyvalgt for­mand for Fon­den Lan­gelands Elforsyning.

Der­med kan fon­den se frem til at øge sit be­vil­lings­ni­veau, som de se­ne­ste år har lig­get på 600.000 til 800.000 kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer