Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Bestyrelsesformanden i Fonden Langelands Elforsyning trækker sig efter tre ud af syv bestyrelsesmedlemmer har skiftet holdning. Det planlagte salg af datterselskaberne er nu sat i bero.

Langeland Kommune
Man­ge bor­ge­re og el-kun­der på Lan­geland er util­fred­se med, at be­sty­rel­sen i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning har igang­s­at et salg af el-sel­ska­bet uden at ind­dra­ge bru­ger­ne. Nu har be­sty­rel­sen sat salgs­pro­ces­sen i bero.

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands Elforsyning.

Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra bru­ge­re og re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer har be­sty­rel­sen be­slut­tet at sæt­te sal­get af el­sel­ska­ber­ne til Ener­gi Fyn på pause.

Og i kon­se­kvens har be­sty­rel­ses­for­mand Tho­mas El­ne­gaard truk­ket sig fra be­sty­rel­sen ef­ter kun lidt over en må­ned på posten.

Det frem­går af en pres­se­med­del­el­se, som fon­den send­te ud fre­dag den 26. februar.

Den syv mand sto­re be­sty­rel­se i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning hav­de el­lers i fuld enig­hed gjort et grun­digt forarbejde.

Med et sti­gen­de re­gu­la­to­risk og kon­kur­ren­ce­mæs­sigt pres var ti­den mo­den til at sæl­ge fon­dens el­sel­skab og la­de stør­re virk­som­he­der sik­re for­sy­nings­sik­ker­he­den på den lil­le ø.

Fon­den hav­de al­li­e­ret sig med ad­vo­kat og part­ner i Bech-Bruun, Jo­han Wei­he, der er en af lan­dets før­en­de spe­ci­a­li­ster in­den­for ener­gi- og fonds­ret­li­ge forhold.

På den bag­grund lå der al­le­re­de den 8. ja­nu­ar en for­håndstil­ken­de­gi­vel­se fra Er­hvervs­sty­rel­sens fond­s­kon­tor om god­ken­del­se af en even­tu­el ek­stra­or­di­nær dis­po­si­tion, hvil­ket er en for­ud­sæt­ning for lov­ligt at kun­ne gen­nem­fø­re frasalget:

”På bag­grund af det frem­send­te kan Er­hvervs­sty­rel­sen op­ly­se, at sty­rel­sen vil se po­si­tivt på en kon­kret an­mod­ning om til­la­del­se til at æn­dre fon­dens for­mål og til­la­del­se til salg af fon­dens dat­ter­sel­ska­ber ba­se­ret på en kon­kret af­ta­le om salg af de af fon­den eje­de selskaber.”

Og med ud­sig­ten til at kun­ne få de fonds­ret­li­ge for­ma­lia på plads, of­fent­lig­gjor­de be­sty­rel­sen den 21. ja­nu­ar en un­der­skre­vet hen­sigt­ser­klæ­ring om sal­get af el­for­sy­nin­gen til det an­del­se­je­de Ener­gi Fyn.

Protester gjorde indtryk

Si­den er det væl­tet ind med pro­te­ster og util­fred­se læ­ser­bre­ve i Fyns Amtsa­vis. I fon­dens re­præ­sen­tant­skab, der har ud­peg­nings­ret til fonds­be­sty­rel­sen, var fle­re med­lem­mer util­fred­se over ik­ke at væ­re ble­vet ind­dra­get i over­vej­el­ser­ne, men i ste­det måt­te læ­se om salgs­pla­ner­ne i avisen.

Det er blandt an­det den­ne ud­bred­te util­freds­hed blandt el-kun­der­ne på Lan­geland, der har få­et fle­re af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne til at få at kol­de fødder.

”I den se­ne­re tid er der op­stå­et be­kym­ring i be­sty­rel­sen, der hand­ler om, hvor­vidt et salg er det rig­ti­ge. Da vi gik ind i det her, var vi eni­ge om, at vi skul­le væ­re eni­ge. Og vi var eni­ge, da vi un­der­skrev hen­sigt­ser­klæ­rin­gen. Men da jeg ved det se­ne­ste mø­de med be­sty­rel­sen i ons­dags fin­der ud af, at tre ud af syv i be­sty­rel­sen er i mod - og i så vig­tig en sag - så kan man ik­ke gen­nem­fø­re et salg,” si­ger den af­gå­en­de be­sty­rel­ses­for­mand Tho­mas El­ne­gaard til Fyns Amtsa­vis.

Ny be­sty­rel­ses­for­mand er Tor­ben Tør­nq­vist, der har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i 16 år. Over­for Fyns Amtsa­vis læg­ger han ik­ke skjul på, at den højlyd­te kri­tik af be­slut­nings­pro­ces­sen og salgs­pla­ner­ne har på­vir­ket bestyrelsen.

”Ja, selv­føl­ge­lig har det gjort ind­tryk. Hvis vi skal ha­ve no­gen som helst mu­lig­hed for at gø­re no­get an­det, så er det nu, vi skal sæt­te brem­ser­ne i. Ved et salg kan vi al­drig no­gen­sin­de få Lan­gelands El­for­sy­ning igen. Det er 110 års hi­sto­rie, vi slet­ter med så­dan et pen­ne­strøg,” si­ger han til Fyns Amtsavis.

Det er blandt an­det ri­si­ko­en for, at 17 ar­bejds­plad­ser i dat­ter­sel­ska­ber­ne går tabt, når den nye kø­ber hø­ster stor­drifts­for­de­le­ne, der be­kym­rer den nye formand.

Be­sty­rel­sen vil nu se på mu­lig­he­der­ne for at vi­dere­fø­re el­for­sy­nin­gen i eget re­gi. Des­u­den har et nyt el­sel­skab, Syd­fyns El­for­sy­ning, meldt sig på ba­nen som in­ter­es­se­ret kø­ber. Men som føl­ge af den fæl­les hen­sigt­ser­klæ­ring med Ener­gi Fyn er fon­den dog af­skå­ret fra at for­hand­le med nye kø­be­re frem til 22. juni.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer