Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Be­sty­rel­ses­for­man­den i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning træk­ker sig ef­ter tre ud af syv be­sty­rel­ses­med­lem­mer har skif­tet hold­ning. Det plan­lag­te salg af dat­ter­sel­ska­ber­ne er nu sat i bero. 

Langeland Kommune
Man­ge bor­ge­re og el-kun­­der på Lan­geland er util­fred­se med, at be­sty­rel­sen i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning har igang­s­at et salg af el-sel­ska­­bet uden at ind­dra­ge bru­ger­ne. Nu har be­sty­rel­sen sat salgs­pro­ces­sen i bero.

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands Elforsyning.

Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra bru­ge­re og re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer har be­sty­rel­sen be­slut­tet at sæt­te sal­get af el­sel­ska­ber­ne til Ener­gi Fyn på pause.

Og i kon­se­kvens har be­sty­rel­ses­for­mand Tho­mas El­ne­gaard truk­ket sig fra be­sty­rel­sen ef­ter kun lidt over en må­ned på posten.

Det frem­går af en pres­se­med­del­el­se, som fon­den send­te ud fre­dag den 26. februar.

Den syv mand sto­re be­sty­rel­se i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning hav­de el­lers i fuld enig­hed gjort et grun­digt forarbejde.

Med et sti­gen­de re­gu­la­to­risk og kon­kur­ren­ce­mæs­sigt pres var ti­den mo­den til at sæl­ge fon­dens el­sel­skab og la­de stør­re virk­som­he­der sik­re for­sy­nings­sik­ker­he­den på den lil­le ø.

Fon­den hav­de al­li­e­ret sig med ad­vo­kat og part­ner i Bech-Bruun, Jo­han Wei­he, der er en af lan­dets før­en­de spe­ci­a­li­ster in­den­for ener­­gi- og fonds­ret­li­ge forhold.

På den bag­grund lå der al­le­re­de den 8. ja­nu­ar en for­håndstil­ken­de­gi­vel­se fra Er­hvervs­sty­rel­sens fond­s­kon­tor om god­ken­del­se af en even­tu­el ek­stra­or­di­nær dis­po­si­tion, hvil­ket er en for­ud­sæt­ning for lov­ligt at kun­ne gen­nem­fø­re frasalget:

”På bag­grund af det frem­send­te kan Er­hvervs­sty­rel­sen op­ly­se, at sty­rel­sen vil se po­si­tivt på en kon­kret an­mod­ning om til­la­del­se til at æn­dre fon­dens for­mål og til­la­del­se til salg af fon­dens dat­ter­sel­ska­ber ba­se­ret på en kon­kret af­ta­le om salg af de af fon­den eje­de selskaber.”

Og med ud­sig­ten til at kun­ne få de fonds­ret­li­ge for­ma­lia på plads, of­fent­lig­gjor­de be­sty­rel­sen den 21. ja­nu­ar en un­der­skre­vet hen­sigt­ser­klæ­ring om sal­get af el­for­sy­nin­gen til det an­del­se­je­de Ener­gi Fyn.

Protester gjorde indtryk

Si­den er det væl­tet ind med pro­te­ster og util­fred­se læ­ser­bre­ve i Fyns Amtsa­vis. I fon­dens re­præ­sen­tant­skab, der har ud­peg­nings­ret til fonds­be­sty­rel­sen, var fle­re med­lem­mer util­fred­se over ik­ke at væ­re ble­vet ind­dra­get i over­vej­el­ser­ne, men i ste­det måt­te læ­se om salgs­pla­ner­ne i avisen.

Det er blandt an­det den­ne ud­bred­te util­freds­hed blandt el-kun­­der­­ne på Lan­geland, der har få­et fle­re af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne til at få at kol­de fødder.

”I den se­ne­re tid er der op­stå­et be­kym­ring i be­sty­rel­sen, der hand­ler om, hvor­vidt et salg er det rig­ti­ge. Da vi gik ind i det her, var vi eni­ge om, at vi skul­le væ­re eni­ge. Og vi var eni­ge, da vi un­der­skrev hen­sigt­ser­klæ­rin­gen. Men da jeg ved det se­ne­ste mø­de med be­sty­rel­sen i ons­dags fin­der ud af, at tre ud af syv i be­sty­rel­sen er i mod - og i så vig­tig en sag - så kan man ik­ke gen­nem­fø­re et salg,” si­ger den af­gå­en­de be­sty­rel­ses­for­mand Tho­mas El­ne­gaard til Fyns Amtsa­vis.

Ny be­sty­rel­ses­for­mand er Tor­ben Tør­nq­vist, der har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i 16 år. Over­for Fyns Amtsa­vis læg­ger han ik­ke skjul på, at den højlyd­te kri­tik af be­slut­nings­pro­ces­sen og salgs­pla­ner­ne har på­vir­ket bestyrelsen.

”Ja, selv­føl­ge­lig har det gjort ind­tryk. Hvis vi skal ha­ve no­gen som helst mu­lig­hed for at gø­re no­get an­det, så er det nu, vi skal sæt­te brem­ser­ne i. Ved et salg kan vi al­drig no­gen­sin­de få Lan­gelands El­for­sy­ning igen. Det er 110 års hi­sto­rie, vi slet­ter med så­dan et pen­ne­strøg,” si­ger han til Fyns Amtsavis.

Det er blandt an­det ri­si­ko­en for, at 17 ar­bejds­plad­ser i dat­ter­sel­ska­ber­ne går tabt, når den nye kø­ber hø­ster stor­drifts­for­de­le­ne, der be­kym­rer den nye formand.

Be­sty­rel­sen vil nu se på mu­lig­he­der­ne for at vi­dere­fø­re el­for­sy­nin­gen i eget re­gi. Des­u­den har et nyt el­sel­skab, Syd­fyns El­for­sy­ning, meldt sig på ba­nen som in­ter­es­se­ret kø­ber. Men som føl­ge af den fæl­les hen­sigt­ser­klæ­ring med Ener­gi Fyn er fon­den dog af­skå­ret fra at for­hand­le med nye kø­be­re frem til 22. juni.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…