Gode bankresultater giver mulighed for rekordstore uddelingsbeløb

Det har været et godt år for flere af landets banker, der udbetaler millionsummer til deres aktionærer. Det mærkes i mange fonde, der får mulighed for at øge uddelingsrammen for 2022.

Fle­re fon­de med rød­der i den fi­nan­si­el­le sek­tor reg­ner med at øge ud­de­lings­ni­veau­et i de kom­men­de år.

2021 var et ind­brin­gen­de in­ve­ste­ring­s­år. I hvert fald for en lang ræk­ke af de fon­de, der ud­sprin­ger af den fi­nan­si­el­le sek­tor, og som i dag ejer en stor del af ak­tier­ne i di­ver­se ban­ker og sparekasser.

En gen­nem­gang blandt seks af så­dan­ne fon­de vi­ser, at de i 2022 har en ud­de­lings­ram­me på op til 869 mil­li­o­ner kro­ner. Det er pen­ge, som blandt an­det for­e­nin­ger vil kun­ne sø­ge til gavn for pro­jek­ter, der for­bed­rer vil­kå­re­ne for alt fra mo­tio­ni­ster, lo­ka­l­om­rå­der og na­tur til børn og unge.

Fle­re af fon­de­ne for­ven­ter des­u­den at øge de­res ud­de­lin­ger i de kom­men­de år.

Flere midler til hobrogenserne

En af de fon­de, der reg­ner med en høj ud­de­lings­ram­me i 2022, er Spa­re­kas­sen Dan­mark Fon­den Hobro.

Iføl­ge fon­dens for­mand, Po­ul Sønd­berg, reg­ner fon­den med at kun­ne fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger for mel­lem 10 og 12 mil­li­o­ner kro­ner i 2022. Det tal lig­ger i den hø­je en­de for fon­den, der i de sid­ste syv år sam­let set har ud­delt for cir­ka 50 millioner.

”Det er jeg da be­stemt glad for. Det er et stort pri­vil­e­gi­um at kun­ne ud­de­le pen­ge til for­e­nings­li­vet og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner i lo­ka­l­om­rå­det, som er her, vi pri­mært støt­ter,” si­ger Po­ul Sønd­berg med hen­vis­ning til det tid­li­ge­re Spa­re­kas­sen Ho­bros vir­ke­om­rå­de, som er det om­rå­de, Fon­den er sat i ver­den for at støtte.

År­sa­gen til den øge­de ud­de­lings­ram­me skal fin­des i, at Jut­lan­der Bank, som fon­den tid­li­ge­re hav­de en stor ak­tie­an­del i, nu er fu­sio­ne­ret med Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel til det, der i dag hed­der Spa­re­kas­sen Danmark.

Det er et stort pri­vil­e­gi­um at kun­ne ud­de­le pen­ge til for­e­nings­li­vet og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner i lo­ka­l­om­rå­det, som er her, vi pri­mært støtter

Po­ul Sønd­berg – For­mand, Spa­re­kas­sen Dan­mark Fon­den Hobro

Fu­sio­nen, der gi­ver spar­re­kas­se­fon­de­ne stør­re ud­de­lings­mus­k­ler, har Fun­dats tid­li­ge­re be­skre­vet.

Fon­dens bankak­tier er kon­ver­te­ret til ga­rant­be­vi­ser i den nye spa­re­kas­se, og det er fon­dens øko­no­mi, med Po­ul Sønd­bergs ord ”be­stemt ik­ke ble­vet rin­ge­re af.”

Da fon­den hav­de ak­tier i Jut­lan­der Bank modt­og den et år­ligt ak­tieud­byt­te på ca. syv mil­li­o­ner kro­ner. Men med de nye ga­rant­be­vi­ser kom­mer fon­den til at mod­ta­ge om­kring 15 mil­li­o­ner kro­ner i år­lig for­rent­ning. Sam­ti­dig er fon­dens for­mue som føl­ge af kurs­ge­vin­sten vok­set fra 350 mil­li­o­ner kro­ner til cir­ka 550 millioner.

Det er på den bag­grund, at fon­den nu øger sin ud­de­lings­ram­me for 2022 og frem­over plan­læg­ger at øge den end­nu me­re til om­kring 15 mil­li­o­ner kro­ner årligt.

At fon­den har få­et fle­re pen­ge mel­lem hæn­der­ne, skal dog li­ge bund­fæl­de sig hos be­bo­er­ne i lo­ka­l­om­rå­det, for­tæl­ler Po­ul Sønd­berg, der hå­ber, at folk ik­ke vil hol­de igen med de­res ansøgninger.

”Vo­res lo­ka­l­om­rå­de skal li­ge læ­re, at der er fle­re pen­ge at gø­re godt med. De må ger­ne kom­me med nog­le stør­re an­søg­nin­ger, ” si­ger Po­ul Søndberg.

Han for­tæl­ler, an­sø­ger­ne for­ment­lig kom­mer til at mær­ke den øge­de ud­de­lings­ram­me ved, at de får støt­te til en stør­re del af de­res projekter.

”Tid­li­ge­re har vi må­ske kun støt­tet halv­de­len af det, en an­sø­ger har bedt om. Frem­over kom­mer vi til i hø­je­re grad at støt­te fuldt ud,” ly­der det fra fondsformanden.

Frem­over kan bor­ger­ne i det gam­le Spa­re­kas­sen Ho­bros vir­ke­om­rå­de for­ment­lig se frem til at få støt­te til en stør­re del af de­res pro­jek­ter, ly­der det blandt an­det fra Po­ul Sønd­berg. Her er det Ho­bro Friple­je­hjem, der i be­gyn­del­sen af året modt­og 250.000 kroner.

Historisk godt resultat kan give store uddelinger

Med et sam­let re­sul­tat på 1.368 mil­li­o­ner kro­ner ef­ter skat var 2021 det bed­ste re­sul­tat no­gen­sin­de i Spar Nords 197 år lan­ge bank­hi­sto­rie. Re­sul­ta­tet, som ban­ken i sit års­regn­skab be­teg­ner som ”me­get til­freds­stil­len­de,” får po­si­tiv be­tyd­ning for ban­kens aktionærer.

Ban­kens år­li­ge ge­ne­ral­for­sam­ling fin­der sted se­ne­re i den­ne uge, og hvis ak­tio­næ­rer­ne stem­mer for be­sty­rel­ses indstil­ling, kan 2022 bli­ve året, hvor der ud­be­ta­les et hi­sto­risk højt be­løb til ban­kens aktionærer.

Hvor stort ak­tieud­byt­tet bli­ver, af­hæn­ger dog af fle­re for­skel­li­ge faktorer.

I sit regn­skab læg­ger Spar Nord op til, at ak­tieud­byt­tet bli­ver på fem kro­ner per ak­tie, sva­ren­de til 45 pro­cent af årets re­sul­tat. Men be­sty­rel­sen læg­ger og­så op til, at ud­be­ta­lin­gen de­les op i to, så­le­des at der i lø­bet af for­å­ret ud­be­ta­les et ud­byt­te på 2,5 kro­ner per ak­tie, mens de re­ste­ren­de 2,5 kro­ner per ak­tie ud­be­ta­les til som­mer. Dog kun un­der for­ud­sæt­ning af, at bank­be­sty­rel­sen ik­ke me­ner, at der op­står be­hov for at styr­ke ban­kens ka­pi­tal­grund­lag som føl­ge af even­tu­el­le virksomhedsopkøb.

Der­for er det og­så uklart, hvor stort et ud­byt­te Spar Nord Fon­den får udbetalt.

Det for­kla­rer Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl, der er er for­mand for Spar Nord Fon­den, der ejer ca. 19 pro­cent af ban­kens 123.002.526 sam­le­de aktier.

”Li­ge nu er vi lidt i et lim­bo an­gå­en­de vo­res ud­de­lin­ger og do­na­tio­ner, for vi ved ik­ke, om vi får det ful­de be­løb el­ler kun halv­de­len. Der­for er vi ind­til vi­de­re lidt kon­ser­va­ti­ve i for­hold til vo­res ud­de­lings­ni­veau og ven­ter på, hvad der kom­mer til at ske,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Han for­tæl­ler, at langt stør­ste­delen af fon­dens ind­tje­ning kom­mer fra ak­tieud­byt­tet i Spar Nord Bank, og der­for spil­ler ak­tieud­byt­tet ind på fon­dens uddelinger.

Hvis det ful­de ak­tieud­byt­te ud­be­ta­les i lø­bet af 2022, vur­de­rer Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl, at fon­den kom­mer til at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger for over 60 mil­li­o­ner kro­ner. Ud­be­ta­les kun halv­de­len af ak­tieud­byt­tet, vil den sam­le­de ud­de­lings­sum væ­re på ca. 50 mil­li­o­ner kroner.

”Vi for­dob­ler ik­ke vo­res ud­de­lin­ger, hvis vi får det ful­de be­løb. Så læg­ger vi lidt til si­de, da vi har pla­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne i de kom­men­de år. Vi skal og­så væ­re klar til at læg­ge ka­pi­tal, hvis ban­ken har brug det,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl og for­kla­rer, at det blandt an­det frem­går i fon­dens fundats.

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl for­ven­ter, at ban­kens ak­tio­næ­rer har fuld vis­hed over ak­tieud­byt­tet i lø­bet af juli måned.

"Vi har pla­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne i de kom­men­de år," ly­der det fra Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl, der er for­mand for Spar Nord Fonden.

I Skive har de bredere investeringsportefølje

En an­den fond, som Spar Nord Banks ak­tie­kurs har be­tyd­ning for, er Spar Vest Fon­den i Ski­ve. De ejer cir­ka 3 pro­cent af ak­tier­ne i ban­ken, og får nor­malt ud­be­talt mel­lem 15 og 20 mil­li­o­ner kro­ner i aktieudbytte.

Om ban­ken en­der med at ud­be­ta­le to en halv el­ler fem kro­ner i ud­byt­te for ak­tier­ne, får dog ik­ke den sto­re ind­fly­del­se på Spar Vest Fon­dens ud­de­lin­ger. Fon­den har nem­lig ud­over ak­tier­ne i Spor Nord Bank og­så en lang ræk­ke øv­ri­ge investeringer.

Sam­let set for­ven­ter fon­den at ud­be­ta­le mel­lem 17 og 20 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger i 2022, uaf­hæn­gigt af, hvad ud­byt­tet bli­ver fra Spar Nord Bank.

Ud­de­lin­ger­ne af­hæn­ger og­så af, hvad fon­den får ind af ansøgninger.

Det fast­slår Fritz Da­hl Pe­der­sen, der er for­mand for fonden.

”Det kan væ­re, at der kom­mer fle­re pro­jek­ter, vi vil støt­te, end det be­løb, som vi får i ak­tieud­byt­te, så be­ta­ler vi lidt me­re, men det kan og­så væ­re, at der kom­mer lidt min­dre. Så læg­ger vi pen­ge til si­de,” si­ger Fritz Da­hl Pe­der­sen, der dog al­li­ge­vel kal­der Spar Nord Banks års­re­sul­tat for ”po­si­tivt” og ”glæ­de­ligt.”

Fynske bankaktier giver uddelinger i den høje ende

For Fon­den for Fyn­s­ke Bank har det iføl­ge for­mand Uf­fe Strand­by væ­ret et ”rig­tig for­nuf­tigt in­ve­ste­ring­s­år”. Fon­den ejer 44,97 pro­cent af ak­tier­ne i Fyn­s­ke Bank, og den ejer der­u­d­over ejen­dom­me og an­dre investeringer.

Ak­tie­an­de­len fra Fyn­s­ke Bank gi­ver et ud­byt­te på knap 10 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket sam­men med fon­dens øv­ri­ge in­ve­ste­rin­ger gi­ver mu­lig­hed for, at fon­den kan ud­de­le mel­lem 15 og 20 mil­li­o­ner kro­ner i 2022.

”Vo­res ud­de­lin­ger har væ­ret støt sti­gen­de i de sid­ste man­ge år, og vi ud­de­ler nu for cir­ka det dob­bel­te af, hvad vi gjor­de for nog­le år siden

Uf­fe Strand­by – For­mand, Fon­den for Fyn­s­ke Bank

Det er i den hø­je en­de af, hvad fon­den nor­malt ud­de­ler for. I 2020, 2019 og 2018 ud­del­te fon­den for hen­holds­vis 14,8 mil­li­o­ner kro­ner, 10,5 mil­li­o­ner kro­ner og 5,6 mil­li­o­ner kroner.

”Vo­res ud­de­lin­ger har væ­ret støt sti­gen­de i de sid­ste man­ge år, og vi ud­de­ler nu for cir­ka det dob­bel­te af, hvad vi gjor­de for nog­le år si­den,” si­ger Uf­fe Strand­by, der sam­ti­dig for­kla­rer, at fon­den for­sø­ger at ram­me et ”jævnt sti­gen­de” ud­de­lings­ni­veau, der ik­ke svin­ger alt for me­get fra år til år.

Fon­den, der har 21 år på ba­gen, støt­ter pri­mært idræts- og kulturaktiviteter.

BRF Fondens uddelinger påvirkes ikke

En bank, der ik­ke gi­ver ak­tieud­byt­te for 2021, er Jy­ske Bank.

Det får dog ik­ke umid­del­bart no­gen be­tyd­ning for BRF Fon­den, der har ca. 70 pro­cent af sin for­mue stå­en­de i de jy­ske bankaktier.

”Sa­gen er den, at Jy­ske Bank i fle­re år ik­ke har ud­be­talt ud­byt­te. Men det er ik­ke no­get, som på­vir­ker vo­res ud­de­lin­ger. Vi fi­nan­si­e­rer vo­res ud­de­lin­ger via af­ka­stet på vo­res øv­ri­ge in­ve­ste­rings­por­te­føl­je og vo­res lik­vi­de for­mue. Vi har ik­ke som for­ud­sæt­ning, at vi skal ha­ve no­get be­stemt i ud­byt­te fra Jy­ske Bank for at fi­nan­si­e­re vo­res ud­de­lin­ger,” si­ger Kri­sti­an May, der er di­rek­tør i BRF Fonden.

Han for­tæl­ler, at fon­den reg­ner med at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger for et be­løb på mel­lem 100 og 200 mil­li­o­ner kro­ner i år.

”Men det af­hæn­ger af frem­drif­ten i vo­res kol­le­gie­byg­ge­ri­er,” si­ger Kri­sti­an May.

BRF Fon­den er net­op nu i gang med op­fø­rel­sen af tre hånd­værks­kol­le­gi­er i hen­holds­vis Her­ning, Roskil­de og Horsens.

Nordea-fonden uddeler svimlende beløb

2022 er ik­ke kun året, hvor Nor­dea-fon­den ta­ger sin nye stra­te­gi i brug, det er og­så året, hvor fon­den kom­mer til at ud­de­le 550 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål, hvis der er be­hov for det.

Ho­ved­år­sa­gen til den sto­re ud­de­ling i år skyl­des ho­ved­sa­ge­ligt, at ud­byt­tet for fon­dens Nor­dea-ak­tier er ste­get væsentligt.

Ud­byt­tet fra Nor­dea Bank Abp er fon­dens væ­sent­lig­ste ind­tægt, og et hø­je­re ud­byt­te vil alt an­det li­ge med­fø­re et hø­je­re uddelingsniveau

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-Fonden

Nor­dea-fon­den ejer fi­re pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len i Nor­dea, hvil­ket kon­kret sva­rer til 158.217.447 aktier.

Hvis ak­tio­næ­rer­ne på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i slut­nin­gen af marts bak­ker op om Nor­dea-be­sty­rel­sens indstil­ling, vil der i 2022 bli­ve ud­be­talt et be­løb på 0,69 Eu­ro per ak­tie for regn­skabsår­et 2021.

Det be­ty­der, at Nor­dea-fon­den vil få ud­be­talt i om­eg­nen af 810 mil­li­o­ner kro­ner i aktieudbytte.

”Ud­byt­tet fra Nor­dea Bank Abp er fon­dens væ­sent­lig­ste ind­tægt, og et hø­je­re ud­byt­te vil alt an­det li­ge med­fø­re et hø­je­re ud­de­lings­ni­veau,” ly­der det fra fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Han glæ­der sig over, at fon­dens øge­de ud­de­lings­bud­get gi­ver mu­lig­hed for at støt­te fle­re pro­jek­ter, der ”ska­ber go­de liv,” si­ger han med hen­vis­ning til fon­dens over­ord­ne­de stra­te­gi om at støt­te ”det go­de liv.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer