I Esbjerg løfter fondene i flok

Hvad gør en fond, hvis den ønsker at støtte et godt projekt, men mangler de økonomiske muskler? For de lokale fonde i Esbjerg er løsningen blevet at løfte i flok – men altid uden at give køb på den enkelte fonds selvstændighed.

Esbjerg is-arena
"Når det vi­ser sig, at der er stør­re pro­jek­ter på bed­ding, så snak­ker man sam­men i fon­de­ne og over­ve­jer, om man i fæl­les­skab kan løf­te no­get,” si­ger Bri­an Knud­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Es­b­jerg Fon­den (il­lu­stra­tion: Es­b­jerg Kommune).

I Es­b­jerg føl­ger man­ge med i slut­spil­let i is­ho­ck­ey, hvor vin­de­ren fin­des sidst i april. Bå­de for­di Es­b­jerg spil­ler en cen­tral rol­le i kam­pen om mester­ska­bet, men og­så for­di sæ­son­af­slut­ningen sam­ti­dig bli­ver start­skud­det til en stør­re om­byg­ning af by­ens skøjte­hal. På so­k­len af den gam­le hal skal byg­ges en ny is-are­na, som med kom­mu­nens ord får ”inter­na­tio­nalt for­mat bå­de i plan­læg­ning og arkitektur.”

Fæl­les for den kom­men­de is-are­na og en ræk­ke an­dre so­ci­a­le, ar­ki­tek­to­ni­ske og kul­tu­rel­le pro­jek­ter i Es­b­jerg er, at de er støt­tet af en stri­be lo­ka­le fon­de, som ar­bej­der sam­men om at ud­vik­le by­en. Et an­det ek­sem­pel er det so­ci­a­le pro­jekt He­ads­pa­ce Es­b­jerg, der åb­ne­de i 2014 og til­by­der ano­nym og gra­tis rå­d­giv­ning til psy­kisk sår­ba­re børn og un­ge. In­den idéen til Head­space Es­b­jerg nå­e­de til by­en hav­de de lo­ka­le fon­de sat sig for at ud­for­ske mu­lig­he­den for at løf­te stør­re pro­jek­ter i flok for at ska­be mest mu­lig ef­fekt. Det for­tæl­ler Hol­ger Ref­slund, for­mand for Es­b­jerg Ugeavis’s Fond:

Fon­de for Esbjerg
Dis­se fon­de har ud­vik­lin­gen i Es­b­jerg el­ler Syd­ve­stjyl­land som sær­ligt fokusområde:
  1. Claus Sø­ren­sens Fond
  2. Es­b­jerg Fonden
  3. Es­b­jerg Ugeavis’s Fond
  4. Li­da og Oskar Ni­el­sens Fond
  5. Jo­han Hof­f­mann Fonden
  6. Hen­ning G. Kru­se Fonden

”Det er vel om­kring seks-syv år si­den, at for­mæn­de­ne for nog­le af de lo­ka­le fon­de nå­e­de frem til idéen om et tæt­te­re sam­ar­bej­de. Sam­ar­bej­det kom dels i stand, for­di man­ge lo­ka­le fon­de modt­og de sam­me an­søg­nin­ger og der­for måt­te ta­le sam­men, men og­så for­di vi hav­de et fæl­les øn­ske om at kun­ne fav­ne stør­re pro­jek­ter, selv­om vi i en min­dre fond som ek­sem­pel­vis vo­res ik­ke al­tid hav­de de nød­ven­di­ge be­løb. Her var tan­ken, at hvis vi stod sam­men i fæl­les­skab, og hver især kom med et be­løb, der nu pas­se­de til vo­res for­må­en, så kun­ne vi må­ske løf­te no­get me­re. Da pro­jek­tet med He­ads­pa­ce Es­b­jerg så ef­ter­føl­gen­de kom på bor­det, var vi klar til at løf­te i flok,” for­tæl­ler Hol­ger Ref­slund, der er for­mand i Es­b­jerg Ugeavis’s Fond.

Hver fond har sit eget liv

Bri­an Knud­sen er be­sty­rel­ses­for­mand i en an­den af de lo­ka­le by­fon­de, Es­b­jerg Fon­den, og her ar­bej­der man og­så ger­ne sam­men med de øv­ri­ge Es­b­jerg-fon­de. Men, un­der­stre­ger Knud­sen, det er vig­tigt at hu­ske på, at hver fond er sin egen:

”Hver fond har sit eget liv, sin egen pro­fil og sin egen øko­no­mi, men når det er sagt, så er der et frem­ra­gen­de sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne. Når det vi­ser sig, at der er stør­re pro­jek­ter på bed­ding, så snak­ker man sam­men i fon­de­ne og over­ve­jer, om man i fæl­les­skab kan løf­te no­get,” si­ger Bri­an Knud­sen og fortsætter:

”Der er ik­ke no­gen egent­lig fø­rer­hund, og hvis det hand­ler om stør­re pro­jek­ter i by­en, så er det nok, at én fond sy­nes, at vi skal sæt­te os sam­men og un­der­sø­ge, om vi kan løf­te i fæl­les­skab. Og så løf­ter den en­kel­te fond med et be­løb, som den en­kel­te fond vur­de­rer, at man kan yde,” si­ger han.

Men selv­om sam­ar­bej­det er tæt, så er det al­drig ble­vet for­ma­li­se­ret, for­tæl­ler Hol­ger Refslund:

”Der er in­gen for­mel ko­or­di­ne­ring over­ho­ve­det. Vi har hver vo­res for­mål, og så kom­mer der et pro­jekt på bor­det, hvor vi ta­ger stil­ling til, om vi vil støt­te det. Så der er ik­ke på den må­de ko­or­di­ne­ring. Hver fond af­gør, om den vil støt­te et pro­jekt og i gi­vet fald med hvil­ket be­løb. Det er me­get ufor­melt, og vi hol­der ik­ke jævn­ligt mø­der,” si­ger Refslund.

Og sam­me vur­de­ring kom­mer fra Bri­an Knudsen:

”Det er ik­ke så­dan, at fon­de­ne har fa­ste mø­de­ti­der, hvor vi sid­der og vur­de­rer, hvad vi skal støt­te. Hver en­kelt fond har sin egen be­sty­rel­se og træf­fer selv si­ne eg­ne be­slut­nin­ger om, hvad man øn­sker at væ­re med i. Men hvis der er stør­re mil­li­on­pro­jek­ter un­der­vejs, så er det na­tur­ligt, at man sæt­ter sig sam­men og vur­de­rer: Kan det her over­ho­ve­det lø­ses, kan man skaf­fe de lo­ka­le mid­ler, der skal til?”, si­ger Knud­sen og uddyber:

”Det kun­ne væ­re en af for­mæn­de­ne fra fon­de­ne, der har få­et en hen­ven­del­se, og så sy­nes ved­kommende, at det her kun­ne væ­re spæn­den­de, og der­for kon­tak­ter ved­kom­men­de de øv­rige fon­de for at se, om op­ga­ven kan løf­tes i fæl­les­skab i ste­det for, at vi al­le sid­der hver for sig. Det er som sagt ik­ke et spørgs­mål om, at der la­ves hand­ler rundt om bor­det. Det er et spørgs­mål om at ud­veks­le de bed­ste me­nin­ger i en god di­a­log, så man kan gå til­ba­ge til sin egen be­sty­rel­se og si­ge: ’Det ser ud til, at det her kan strik­kes sam­men på dén og dén må­de – sy­nes vo­res be­sty­rel­se, at det er en god idé?’ Og der er fuld ac­cept, hvis fon­de­ne ik­ke vil støt­te. In­gen har for­plig­tet sig til no­get som helst på for­kant,” for­tæl­ler Bri­an Knudsen.

Lokalt samarbejde tiltrækker store fonde

At de lo­ka­le fon­de ar­bej­der tæt sam­men øger selvsagt mu­lig­he­den for at løf­te stør­re pro­jek­ter. Men der­u­d­over gi­ver et tæt fonds­samarbejde og­så en stør­re mu­lig­hed for at træk­ke fonds­mid­ler fra de lands­dæk­kende fon­de til Es­b­jerg, som må­ske el­lers ik­ke vil­le væ­re til­flydt byen.

”Fonds­sam­ar­bej­det hand­ler blandt an­det om at ska­be lo­kal op­bak­ning til de sto­re pro­jek­ter. For når man sø­ger de na­tio­na­le fon­de, der har rig­tig man­ge pen­ge, så si­ger de ger­ne, at ’vi vil ger­ne støt­te, men Es­b­jerg må og­så selv vi­se, at man er in­ter­es­se­ret i det her pro­jekt lo­kalt.’ Så når fon­de­ne lo­kalt sam­men går med, når kom­mu­nen må­ske går med, og når nog­le af de sto­re virk­som­he­der i Es­b­jerg går med, så får vi og­så let­te­re de na­tio­na­le fon­de med. Det så vi blandt an­det i for­bin­del­se Mu­sik­hu­set Es­b­jerg,” si­ger Hol­ger Ref­slund fra Es­b­jerg Ugeavis’s Fond.

Og Bri­an Knud­sen fra Es­b­jerg Fon­den er enig i, at sam­ar­bej­det mel­lem de lo­ka­le fon­de i Es­bjerg gør det me­re sand­syn­ligt at til­træk­ke mid­ler fra de lands­dæk­ken­de fonde:

”Det lo­ka­le sam­ar­bej­det øger mu­lig­he­den for, at man må­ske og­så kan få nog­le stør­re na­tio­na­le fon­de til at gi­ve et be­løb – de kom­mer jo ty­pisk kun, hvis der og­så er lo­ka­le pen­ge i,” slut­ter Bri­an Knudsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer