Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond har etab­le­ret en pul­je på 10 mil­li­o­ner kro­ner, hvor køb­mænd lan­det rundt kan sø­ge om støt­te til øko­no­misk nød­li­den­de lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber. Hver ud­de­ling er på mak­si­malt 40.000 kro­ner.

Fodboldtræning
Ud­de­lings­pulj­en på 10 mil­li­o­ner kro­ner kan sø­ges af de frie køb­mænd over he­le lan­det, som der­med får mu­lig­hed for at støt­te det lo­ka­le for­e­nings­liv, her­un­der sport­s­klub­ber, med op til 40.000 kro­ner pr. for­e­ning el­ler klub.

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på ned­luk­nin­gen af sam­fun­det.

Og når for­e­nin­ger­ne og sport­s­klub­ber­ne kig­ger fremad, fryg­ter man­ge, at mang­len­de til­­sku­er- og kon­tin­gen­tind­tæg­ter samt fra­fald af sponso­rer blot vil for­vær­re de øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger.

Det er bag­grun­den for, at KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond nu og frem til 31. ok­to­ber åb­ner en ud­de­lings­pul­je på 10 mil­li­o­ner kro­ner. Pen­ge­ne kan sø­ges af de frie køb­mænd over he­le lan­det, som der­med får mu­lig­hed for at støt­te det lo­ka­le for­e­nings­liv, her­un­der sport­s­klub­ber, med op til 40.000 kro­ner pr. for­e­ning el­ler klub.

”Køb­man­den spil­ler li­ge­som for­e­nings­li­vet en helt cen­tral rol­le i lo­kal­sam­fun­det. Der­for gi­ver vi i KFI nu de frie køb­mænd mu­lig­hed for at støt­te det lo­ka­le for­e­nings­liv og hjæl­pe lo­kal­sam­fun­det i gang igen ef­ter cor­ona­kri­sen via en helt ny pul­je til for­må­let,” si­ger Ma­rie Scott Po­ul­sen, der er ud­de­lings­chef i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, i en pres­se­med­del­el­se.

Køb­mæn­de­ne rundt om i Dan­mark væl­ger selv, hvil­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og klub­ber, de øn­sker at støt­te, men hver en­kelt an­søg­ning skal dog først ha­ve KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fonds blå stem­pel. Mid­ler­ne ud­de­les ef­ter ‘først-til-mølle’-princippet.

Si­den 2014 har KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond ud­delt cir­ka 500 mil­li­o­ner kro­ner til de frie køb­mænd i Dan­mark. En stor del af ud­de­lin­ger­ne ydes til køb­mænd, der er i gang med at mo­der­ni­se­re, byg­ge om el­ler ud­vi­de de­res bu­tik­ker. Der ydes og­så støt­te til stør­re, tvær­gå­en­de pro­jek­ter, for ek­sem­pel ud­dan­nel­se og vi­de­reud­dan­nel­se af køb­mæn­de­ne samt ini­ti­a­ti­ver, der hjæl­per køb­mæn­de­ne med at re­du­ce­re ener­gi­for­bru­get til gavn for mil­jø­et.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, si­ger un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra bå­de So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet og Dansk Fol­ke­par­ti. Mel­din­gen fra par­ti­er­ne…

Sådan fordeler familiefondene pengene

Per­so­ner med fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner til fonds­stif­te­re modt­og sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner i ud­de­lin­ger fra en ræk­ke kend­te fa­mi­lie­fon­de. Det frem­går af Fun­dats’…

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…