Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

KFI Erhvervsdrivende Fond har etableret en pulje på 10 millioner kroner, hvor købmænd landet rundt kan søge om støtte til økonomisk nødlidende lokale foreninger og sportsklubber. Hver uddeling er på maksimalt 40.000 kroner.

Fodboldtræning
Ud­de­lings­pulj­en på 10 mil­li­o­ner kro­ner kan sø­ges af de frie køb­mænd over he­le lan­det, som der­med får mu­lig­hed for at støt­te det lo­ka­le for­e­nings­liv, her­un­der sport­s­klub­ber, med op til 40.000 kro­ner pr. for­e­ning el­ler klub.

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på ned­luk­nin­gen af samfundet.

Og når for­e­nin­ger­ne og sport­s­klub­ber­ne kig­ger fremad, fryg­ter man­ge, at mang­len­de til­sku­er- og kon­tin­gen­tind­tæg­ter samt fra­fald af sponso­rer blot vil for­vær­re de øko­no­mi­ske udfordringer.

Det er bag­grun­den for, at KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond nu og frem til 31. ok­to­ber åb­ner en ud­de­lings­pul­je på 10 mil­li­o­ner kro­ner. Pen­ge­ne kan sø­ges af de frie køb­mænd over he­le lan­det, som der­med får mu­lig­hed for at støt­te det lo­ka­le for­e­nings­liv, her­un­der sport­s­klub­ber, med op til 40.000 kro­ner pr. for­e­ning el­ler klub.

”Køb­man­den spil­ler li­ge­som for­e­nings­li­vet en helt cen­tral rol­le i lo­kal­sam­fun­det. Der­for gi­ver vi i KFI nu de frie køb­mænd mu­lig­hed for at støt­te det lo­ka­le for­e­nings­liv og hjæl­pe lo­kal­sam­fun­det i gang igen ef­ter cor­ona­kri­sen via en helt ny pul­je til for­må­let,” si­ger Ma­rie Scott Po­ul­sen, der er ud­de­lings­chef i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, i en pressemeddelelse.

Køb­mæn­de­ne rundt om i Dan­mark væl­ger selv, hvil­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og klub­ber, de øn­sker at støt­te, men hver en­kelt an­søg­ning skal dog først ha­ve KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fonds blå stem­pel. Mid­ler­ne ud­de­les ef­ter ‘først-til-mølle’-princippet.

Si­den 2014 har KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond ud­delt cir­ka 500 mil­li­o­ner kro­ner til de frie køb­mænd i Dan­mark. En stor del af ud­de­lin­ger­ne ydes til køb­mænd, der er i gang med at mo­der­ni­se­re, byg­ge om el­ler ud­vi­de de­res bu­tik­ker. Der ydes og­så støt­te til stør­re, tvær­gå­en­de pro­jek­ter, for ek­sem­pel ud­dan­nel­se og vi­de­reud­dan­nel­se af køb­mæn­de­ne samt ini­ti­a­ti­ver, der hjæl­per køb­mæn­de­ne med at re­du­ce­re ener­gi­for­bru­get til gavn for miljøet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer