Lokale fonde styrker fællesskaberne på Møn og Lolland-Falster

Lokalpatriotisme er et centralt element for mange fonde på Møn, Lolland og Falster. Den lokale forankring ligger naturligt i de fonde, som bygger på formuerne fra områdets gamle fællesejede virksomheder. Men det er også vigtigt for de fonde, der er stiftet ved testamentarisk arv. Uddelingerne giver styrke til de mange frivillige kræfter, som insisterer på det lokale fællesskab.

Knap ot­te mil­li­o­ner kro­ner fra lo­ka­le for­fædres fo­re­tagsom­hed på Møn, Lol­land og Fal­ster. Det er den år­li­ge saltvand­s­ind­sprøjt­ning til lo­kal­sam­fun­de­nes for­e­nings­liv, kul­tu­ren, kun­sten og de sto­re, lo­ka­le sam­len­de be­gi­ven­he­der. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over ud­de­lin­ger­ne fra 16 lo­ka­le fon­de i området.

Det er nem­lig for­mu­er­ne fra tid­li­ge­re lol­lik­ker, fal­strin­ger og møn­bo­e­re, som i dag gi­ver næ­ring til de ci­vi­le sam­fund på eg­nen. Fra ro­ebøn­der­nes fæl­les ka­pi­tal i An­dels­suk­ker­fa­brik­ken i Ny­kø­bing over ho­ved­sæ­det for De Lol­land-Falster­ske Ven­stre­bla­de til kun­der­nes ’her­re­lø­se ka­pi­tal’ i Fa­nefjord Spa­re­kas­se el­ler i det lo­ka­le brandso­cie­tet. Men og­så ar­ven ef­ter den en­li­ge, vel­ha­ven­de lo­ka­le land­mand Thor­kild Høegh.
I dag er pen­ge­ne kaps­let in­de i fon­de, som i de fle­ste til­fæl­de kun har det for­mål at gø­re godt for de nu­væ­ren­de ge­ne­ra­tio­ner, som le­ver på øerne.

De lo­ka­le fon­des støt­te bli­ver be­mær­ket på Chri­sti­ans­borg, hvor Fol­ke­tin­gets ud­valg for Land­di­strik­ter og Ø’er jævn­ligt dis­ku­te­rer, hvad de kan gø­re for at stand­se af­folk­nin­gen af yder­om­rå­der­ne og sæt­te gang i de de­le af Dan­mark, som ik­ke bli­ver truk­ket op af væk­sten i Kø­ben­havn el­ler Aarhus.

”Jeg sy­nes det er po­si­tivt, at fon­de­ne kan og vil bi­dra­ge, og jeg ved at de har en­dog stor be­tyd­ning for ud­vik­lin­gen i lo­ka­l­om­rå­der­ne”, si­ger so­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Land­di­strikt- og ø-ord­fø­rer, Len­nart Dams­bo-An­der­sen, som selv bor i Ket­tin­ge på det sy­døst­li­ge Lolland.

En af de lo­ka­le fon­de i om­rå­det, er Lol­lands­fon­den. Fon­den træk­ker sin hi­sto­rie helt til­ba­ge til 1842, da ”en hånd­fuld ind­fly­del­ses­ri­ge og be­ty­den­de mænd på Ve­st­lol­land” stif­te­de Spa­re­kas­sen for Naks­kov og Om­egn, som fon­den for­tæl­ler på sin hjemmeside.
Med det nu­væ­ren­de la­ve ren­te­ni­veau ud­de­ler Lol­lands­fon­den sta­dig 100.000 kr. om året til små og sto­re ini­ti­a­ti­ver på Lol­land, for­tæl­ler fon­dens formand:

"Fon­den er vig­tig for de man­ge for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber på Lol­land. Vi støt­ter for ek­sem­pel spej­de­re og sang­kor, men har og­så en stør­re kul­tur­pris, som vi ud­de­ler til et ini­ti­a­tiv, der for­mår at sæt­te Lol­land på dags­or­de­nen", si­ger næst­for­mand i Lol­lands­fon­den, Gert Mey­er Mad­sen, der er pen­sio­ne­ret di­rek­tør fra EUC Nakskov.

Dodekalitten

Han for­tæl­ler, at Lol­lands­fon­dens kul­tur­pris tid­li­ge­re er gå­et til støt­te­for­e­nin­gen ved Sva­ne­vig Ho­spi­ce i Band­holm, som modt­og 50.000 kr. Og fon­den har og­så gi­vet 100.000 til kunst­pro­jek­tet Do­de­ka­lit­ten, som med in­spira­tion fra På­skeø­en og Sto­ne­hen­ge skal bli­ve til 12 sto­re sten­fi­gu­rer, som sku­er ud over Små­lands­ha­vet ved Ravns­by Bak­ker i Kra­ge­næs. Kunst­pro­jek­tet er bl.a. og­så støt­tet med 1,5 mio. kr. af Knud Høj­gaards Fond.

Penge til udvikling og fællesskab

Ad­vo­kat­fir­ma­et Dra­ch­mann i Ny­kø­bing Fal­ster ad­mi­ni­stre­rer og del­ta­ger i be­sty­rel­sen for 11 lo­ka­le fon­de. Fem af dem er stif­tet ved te­sta­men­ta­risk arv, og de an­dre er stif­tet på bag­grund af lo­ka­le er­hvervsak­ti­vi­te­ter, som er fra­solgt, sam­men­lagt el­ler ophørt.

Det gæl­der ek­sem­pel­vis SN’s Kul­tur- og Er­hvervs­fond, som blev etab­le­ret da an­dels­sel­ska­bet Suk­ker Fa­brik­ken Ny­kø­bing i 1989 blev solgt til De Dan­ske Suk­ker­fa­brik­ker for 600 mio. kr. An­dels­suk­ker­fa­brik­ken var stif­tet i 1884 af en ræk­ke land­mænd på Fal­ster. Af­ka­stet bli­ver i dag brugt til at støt­te ak­ti­vi­te­ter, der kan frem­me ud­vik­lin­gen på Fal­ster og Øst­lol­land, samt som støt­te til ud­dan­nel­se af land­mænd. Fon­den ud­del­te sid­ste år 400.000 kr.

Al­le fon­de­ne i ad­vo­ka­ter­ne Dra­ch­manns po­r­te­føl­je har et lo­kalt for­mål, og det kan mær­kes hos mod­ta­ger­ne på Lolland-Falster.

”Do­na­tio­ner­ne fal­der tæt her­ne­de, og hos nog­le af de lo­ka­le for­e­nin­ger el­ler pro­jek­ter ind­går vo­res do­na­tio­ner li­ge­frem i de­res drifts­bud­get­ter. Men vi prø­ver at sør­ge for, at der og­så er nye ini­ti­a­ti­ver, som får mu­lig­hed for at kom­me i be­tragt­ning”, si­ger ad­vo­kat Jør­gen Thom­sen, der selv sid­der i be­sty­rel­sen for fle­re af fondene.

Som for­mand og be­sty­rel­ses­med­lem i fon­de­ne er han of­te i di­a­log med mod­ta­ger­ne og har ind­sigt i, hvil­ken be­tyd­ning do­na­tio­ner­ne har på egnen.

”Der hvor do­na­tio­ner­ne spil­ler den stør­ste rol­le, er jo for al­le de men­ne­sker, som fin­des i et­hvert lil­le sam­fund her på Lol­land-Fal­ster li­ge som al­le mu­li­ge an­dre ste­der. Men­ne­sker der har de­res in­ter­es­se og liv om­kring det lo­ka­le fæl­les­skab. Do­na­tio­ner­ne spil­ler en utro­lig stor rol­le i for­hold til at ska­be fri­vil­lig ak­ti­vi­tet og sam­men­hold om små og sto­re ting, som folk hol­der af og ke­rer sig om at be­va­re og fast­hol­de. Her er fon­de­nes vær­di ube­ta­le­lig”, si­ger Jør­gen Thomsen.

Fon­de­nes ud­de­lin­ger går og­så til sto­re be­gi­ven­he­der, som er med til at sæt­te om­rå­det på dags­or­den, og som til­træk­ker be­sø­gen­de udefra.

Det gæl­der for ek­sem­pel Syd­hav­sø­er­nes Frugt­festi­val, som i år fejrer ti-års ju­bilæum, og som hvert år til­træk­ker 25.000 frug­ten­tu­si­a­ster fra Dan­mark og ud­lan­det. El­ler den år­li­ge Ny­sted Haj Kut­ter Re­gat­ta, Ly­rik- og vi­se­festi­va­len i dig­te­ren Emil Aa­re­strups hus og Mid­delal­der­festi­va­len ved Aal­holm Slot.

Løftestang til større fonde

Man­ge af ar­ran­ge­men­ter­ne og pro­jek­ter­ne får ud over do­na­tio­ner fra lo­ka­le fon­de of­te og­så støt­te fra stør­re fon­de. Når nye lo­ka­le pro­jek­ter skal spar­kes i gang kan det væ­re en stor for­del i de­res vi­de­re fun­dra­i­sing, at de har få­et be­vil­get støt­te fra en af de lo­ka­le fonde.

”Det kan be­ty­de me­get for en lo­kal for­e­ning el­ler pro­jekt at få en be­vil­ling på f.eks. 20.000 kr., selv­om det ik­ke er så man­ge pen­ge. For med dem kan de kom­me i gang, og der­u­d­over kan de bru­ge be­vil­lin­gen som af­sæt til at sø­ge pen­ge an­dre ste­der. Det er et skul­der­klap, som sen­der et sig­nal om, at der er lo­kal op­bak­ning, og det vir­ker som løf­te­stang i for­hold til de stør­re fon­de. De kan se, at vi har vur­de­ret pro­jek­tet og fun­det det støt­te­vær­digt. Det er i hvert fald den til­ba­ge­mel­ding, jeg of­te får fra mod­ta­ger­ne”, si­ger Jør­gen Thomsen.

For­e­nin­gen Fær­gen Møn er en af de mod­ta­ge­re, som er lyk­ke­des med at skaf­fe pen­ge fra en vif­te af fon­de til drift og ved­li­ge­hol­del­se af Dan­marks æld­ste be­va­re­de fær­ge. I som­mer­må­ne­der­ne fun­ge­rer fær­gen som sej­len­de cy­kel­sti og frag­ter turi­ster og lo­ka­le be­bo­e­re fra Ste­ge på Møn til Kal­ve­ha­ve på Sydsjælland.

Færgen Møn
Fær­gen Møn

Pro­jek­tet er blandt an­dre støt­tet af den lo­ka­le fond på Møn, Fa­nefjords Spa­re­kas­ses Fond, men og­så af Au­gusti­nus Fon­den og Lemvigh-Mül­ler Fon­den samt de ma­ri­ti­me fon­de Lauritzen Fon­den, Damp­skibs­sel­ska­bet Ori­ents Fond, Hem­pel Fon­den og A.P. Møl­ler Fonden.

”Vi har væ­ret hel­di­ge at få pen­ge fra Fa­nefjord Spa­re­kas­ses Fond fle­re gan­ge, og det hø­rer jo med i bil­le­det, når vi an­sø­ger de stør­re fon­de. Vi kan ik­ke vi­de, hvil­ken ef­fekt det har for de sto­re fon­de, men det er vo­res ind­tryk, at det hjæl­per, at de sto­re fon­de kan se, at der er en fond med lo­kal ind­sigt, som har støt­tet”, si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i For­e­nin­gen Fær­gen Møn, Kar­sten Sørensen.

Fær­gen har ca. 2.000 pas­sa­ge­rer i lø­bet af en som­mer med godt vejr. Det gi­ver bil­le­tind­tæg­ter, som kan dæk­ke nog­le af for­e­nin­gens udgifter.

”Det er jo en fær­ge, der ejes af en fri­vil­lig for­e­ning, som ale­ne er ba­se­ret på fri­vil­lig ar­bejds­kraft. Den ene­ste ind­tje­ning vi har, er vo­res bil­le­tind­tæg­ter, som i nor­ma­le år kan dæk­ke vo­res fa­ste ud­gif­ter, det vil si­ge vo­res brænd­stof, for­sik­rin­ger og den lov­plig­ti­ge do­ck­ing, hvor ve­te­ran­fær­gen skal på land og ha­ve tjek­ket skro­get,” si­ger Kar­sten Sørensen.

Den gam­le fær­ge har dog lø­ben­de be­hov for re­pa­ra­tio­ner, der lig­ger ud over det al­min­de­li­ge ved­li­ge­hold. For ek­sem­pel når der skal ud­skif­tes en fen­der­li­ste og la­ves stå­l­ar­bej­de for 560.000 kr.

”Li­ge så snart vi er ud over det, man kan kal­de de al­min­de­li­ge år­li­ge re­pa­ra­tio­ner, så er vi helt af­hæn­gi­ge af do­na­tio­ner og fon­de. Og der­for er den støt­te jo helt uvur­der­lig for os”, si­ger Kar­sten Sørensen.

For­e­nin­gen har ca. 350 med­lem­mer og et ar­bejds- og sejl­hold på ca. 30 per­so­ner. Ve­te­ran­fær­gen kræ­ver en tre-mands be­sæt­ning for at kun­ne sej­le tu­ren fra Ste­ge til Kal­ve­ha­ve. En mo­der­ne fær­ge vil­le kun­ne be­tje­nes af en person.

”Man­ge af vo­res fri­vil­li­ge er jo gam­le sø­folk. Vi skal ha­ve ma­skin­me­stre og skibs­fø­re­re, og de skal ha­ve pa­pi­rer­ne i or­den, og de skal op­da­te­res. Vi er en ve­te­ran­fær­ge, og der­for er der en be­græns­ning på an­tal­let af pas­sa­ge­rer på 36, selv­om vi kun­ne ha­ve man­ge flere.

Men vi skal jo ha­ve fuldt red­nings­ud­styr og vars­lings­sy­ste­mer med me­re. Det ko­ster”,” si­ger Kar­sten Sørensen.

Ud over fæl­les­ska­bet blandt de man­ge fær­ge­en­tu­si­a­ster, har de fri­vil­li­ge og­så stor glæ­de ved at gi­ve de man­ge turi­ster en smuk sejl­tur. Men det er og­så et vig­tigt selv­stæn­digt for­mål at be­va­re den unik­ke gam­le bilfærge.

”Det er jo hjer­te­blod for os. Vi er al­tid me­get spænd­te og me­get tak­nem­me­li­ge, når det lyk­kes at få fonds­mid­ler til pro­jek­tet. For vi har et ma­ri­timt kleno­die fra 1923, som er den sid­ste stå­l­nit­te­de fær­ge, som er til­ba­ge. Vi sy­nes den er vig­tig at be­va­re for ef­ter­ti­den, og som­mer­sejlad­sen er en må­de at få vist den frem. Det hand­ler ik­ke kun om at kom­me ud at sejle”.

He­le pro­jek­tet med Fær­gen Møn ble­vet op­rin­de­ligt gjort mu­ligt af Skibs­be­va­rings­fon­den, som be­tal­te for renove­rin­gen af den gam­le fær­ge, da for­e­nin­gen blev stif­tet. Renove­rin­gen stod på over en tiårig periode.

Lokale revisorer og kapitalforvaltere

Jørgen Thomsen, Advokatfirmaet Drachmann
Jør­gen Thom­sen, Ad­vo­kat­fir­ma­et Drachmann

Fon­de­nes op­bak­ning til lo­kal­sam­fun­det skin­ner og­så igen­nem på an­dre må­der end sel­ve do­na­tio­ner­ne. For fle­re af stif­ter­ne har det væ­ret vig­tigt, at det og­så er lo­ka­le ad­vo­ka­ter, re­viso­rer og ban­ker, der får op­ga­ver­ne med at ser­vi­ce­re fondene.

”Stif­ter­ne går of­te op i, hvor­dan pen­ge­ne skal in­ve­ste­res, og hvem der skal stå for ad­mi­ni­stra­tion og regn­skab. Der ser vi of­te, at den lo­ka­le for­ank­ring er vig­tig for stif­ter­ne. Det frem­går for ek­sem­pel af fun­dat­ser­ne, at regn­ska­bet skal la­ves af en lo­kal re­visor, el­ler at for­mu­en skal for­val­tes af en lo­kal bank i ste­det for i de sto­re ban­kers for­valt­nings­af­de­lin­ger i Kø­ben­havn el­ler Sil­ke­borg. Den lo­ka­le for­ank­ring er vig­tig for stif­ter­ne her”, si­ger Jør­gen Thomsen.

16 lokale fonde uddeler 8 mio. om året på Møn, Lolland og Falster

FondFor­målEgen­ka­pi­talÅr­li­ge ud­de­lin­gerNo­ter
Det Clas­sen­ske FideicommisStøt­ter ud­dan­nel­se, vi­den­skab og min­dre velstil­le­de. Fon­den ejer og dri­ver bl.a. tre fe­rie­ko­lo­ni­er og lej­re i Cor­se­litze Sko­v­di­strikt på Falster.198.000.0002.890.000no­te 2
Fa­nefjord Spa­re­kas­ses FondStøt­te til al­men­nyt­ti­ge el­ler vel­gø­ren­de for­mål på Møn, Bo­gø og Nyord1.770.000no­te 1
Thor­kild Hø­eg­hs MindelegatStøt­te til kul­tu­relt, vel­gø­ren­de el­ler al­men­nyt­tigt ar­bej­de i den tid­li­ge­re Ny­sted Kom­mu­ne, med ho­ved­vægt på kul­tu­relt arbejde9.000.000600.000
Høj­mo­se­gård­le­ga­tetStøt­te til syg­doms­be­kæm­pel­se, for­trins­vis igen­nem Lands­for­e­nin­gen til kræf­tens be­kæm­pel­se, Lands­for­e­nin­gen til be­kæm­pel­se af dis­se­mi­ne­ret sk­lero­se i Dan­mark og Dansk blindesamfund.9.000.000600.000
Mø­en­bo­gaard­fon­den1: støt­te til kul­tu­relt vel­gø­ren­de el­ler al­men­nyt­tigt ar­bej­de til be­va­rel­se af dansk land­bo­kul­tur, sær­ligt på LollandFalster
2: støt­te in­sti­tu­tio­ner, der ar­bej­der for at hjæl­pe van­ske­ligt stil­le­de børn
9.385.000500.000
Ar­bejds­gi­ve­re i Ny­kø­bing Falsters FondStøt­te ud­dan­nel­se, kul­tur og an­dre al­men­nyt­ti­ge for­mål i Ny­kø­bing Fal­ster og omegn. 4.500.000500.000
SN's Kul­tur- og ErhvervsfondStøt­te ak­ti­vi­te­ter, der frem­mer kul­tur- og er­hverv­s­ud­vik­lin­gen på Fal­ster og Øst­lol­land, samt støt­te til land­brug­s­er­hver­vets ud­vik­ling – her­un­der un­ge lands­mænds uddannelse.8.000.000400.000
Lol­land-Falsters og Lan­gelands Køb­stæ­ders Brandso­cie­tets FondStøt­te til kul­tu­relt, vel­gø­ren­de el­ler al­men­nyt­tigt ar­bej­de på Lol­land-Fal­ster og Lan­geland, dog så­le­des at støt­te sæd­van­lig­vis ale­ne ydes i om­rå­dets købstæder2.900.000125.000
Lol­lands­fon­denStøt­te til in­sti­tu­tio­ner, for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner på Lolland.100.000
De Lol­land-Falster­ske Ven­stre­bla­de af 1914's Fond1: Støt­te til ud­bre­del­se af Det Ra­di­ka­le Ven­stres tan­ker og ide­er og dets po­li­ti­ske mål­sæt­ning på Lolland-Falster 
2: Støt­te til kul­tu­rel­le for­mål i al­min­de­lig­hed på Lolland-Falster.
5.000.000100.000
Fejø-Fon­denStøt­te til al­men­nyt­ti­ge for­mål på Fejø.100.000
Ha­rald Ras­mus­sens legatStøt­te un­ge, vær­digt træn­gen­de ud­dan­nel­ses­sø­gen­de fra Lol­land-Fal­ster, der er ble­vet op­ta­get på uni­ver­si­tet el­ler an­den til­sva­ren­de vi­de­re­gå­en­de uddannelse.1.300.00090.000
Ester An­der­sens LegatStøt­te til dan­ske stats­bor­ge­re, hvis æg­te­fæl­le el­ler sam­bo­en­de er om­kom­met ved ha­va­ri el­ler kæn­tring­s­u­lyk­ke til søs.1.300.00050.000
Fon­den Tip­pens Legat800.00040.000
Møns Banks JubilæumsfondStøt­te til kul­tu­rel­le for­mål samt ung­doms- og for­e­nings­ar­bej­de i de om­rå­der, hvor ban­ken arbejder.27.000
Als Fon­detStøt­te til forsk­ning og be­kæm­pel­se af den neu­ro­lo­gi­ske li­del­se ALS, samt støt­te til en ALS-for­e­ning med hjem­steds­kom­mu­ne i Stor­strøms Amt.1.000.00020.000
I alt7.912.000
No­te 1: ud­de­lin­ger­ne for 2015
No­te 2: ud­de­lin­ger­ne for 2015

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

TEMA: Danmarks Fonde sætter fokus på lokale fondes betydning for udvikling, landbo- og kul­tur­liv samt den sociale sammen­hængs­kraft i landets såkaldte yderområder og landdistrikter. Læs mere på temasiden Fonde i Det Lokale Danmark.

Vi er begyndt på Møn, Lolland og Falster hvor såvel testamentarisk stiftede fonde, sparekasse­fonde som flere landsdækkende fonde spiller en stor rolle for foreningslivet, kultur­historien og bevarelsen af områdets naturskønhed.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer