Annoncespot_img

Lokale og Anlægsfonden er statens åbne fondspartner i landdistrikterne

Uddelinger fra Lokale og Anlægsfonden er ikke bare donationer til projekter med god illustrationseffekt. En uddeling fra fonden er samtidig en forvaltningsmæssig afgørelse, som er underlagt fuld offentlighed. Det kan være en udfordring for samarbejdet med andre fonde og partnere – ofte i landets yderområder. Til gengæld kan de forvente stor saglighed og høje kvalitetskrav i projekterne.

Il­lu­stra­tions­ef­fekt er et nøg­le­be­greb for Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, når den be­vil­ger pen­ge til byg­ge­ri­er in­den for kul­tur, fri­tid og idræt i he­le lan­det. Fon­den kan nem­lig kun del­ta­ge i pro­jek­ter, som er ny­ska­ben­de og kan bru­ges som in­spira­tion for an­dre pro­jek­ter i lan­det. I det he­le ta­get har Lo­ka­le og An­lægs­fon­den en del sær­he­der, den skal for­kla­re, hver gang den mø­der nye sam­ar­bejds­part­ne­re. En del af dem skyl­des, at fon­den ik­ke er en fond, men of­fent­lig myn­dig­hed un­der Kulturministeriet.

”Hvis der ik­ke er fag­li­ge ar­gu­men­ter, kan vi ik­ke del­ta­ge i pro­jek­ter­ne. Det er ik­ke nok at ha­ve et godt pro­jekt og et do­ku­men­te­ret be­hov, pro­jek­tet skal og­så lø­se en fag­lig pro­blem­stil­ling på en ny må­de. I prak­sis er det ik­ke no­get pro­blem, men vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re i kom­mu­ner, for­e­nin­ger og fon­de sy­nes må­ske nok en­gang imel­lem, at vi har en lidt nør­det til­gang til pro­jek­ter­ne, men det skyl­des prin­cip­pet om at pro­jek­ter­ne skal kun­ne tje­ne som ek­semp­ler,” si­ger di­rek­tør i Lo­ka­le og An­lægs­fon­den Es­ben Danielsen.

En af den ty­pe pro­jek­ter med il­lu­stra­tions­ef­fekt, som Lo­ka­le og An­lægs­fon­den har del­ta­get i, er om­dan­nel­sen af en ek­si­ste­ren­de al­min­de­lig ’tør’ idræts­hal i Thy­bor­øn til et vand­kul­tur­hus. Det lo­ka­le fri­tids­cen­ter rå­de­de over to idræts­hal­ler, men en nær­lig­gen­de sko­les svøm­me­hal måt­te luk­ke, for­di den var i for dår­lig stand. Thy­bor­øn Fri­tids­cen­ter fik der­for ide­en at byg­ge bas­sin in­de i den ek­si­ste­ren­de idræts­hal. Det var ik­ke gjort før, og net­op der­for var pro­jek­tet en fag­lig ar­ki­tek­to­nisk ud­for­dring in­den for ker­ne­om­rå­det idræt og fritidsliv.

Og­så på an­dre må­der er Lo­ka­le og An­lægs­fon­den en lidt sær­lig sam­ar­bejds­part­ner. For selv­om fon­den ud­de­ler 80-90 mio. kr. om året så er den som of­fent­lig myn­dig­hed un­der­lagt bå­de mi­ni­ste­ri­el re­sul­tat­kon­trakt, for­valt­nings­lo­ven og offentlighedsloven.

De pen­ge, som Lo­ka­le & An­lægs­fon­den ud­de­ler, stam­mer fra tips- og lot­to­mid­ler­ne, der for­de­les ef­ter Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets nøg­le­tal. Fon­den får knap fem pro­cent af tips- og lot­to­mid­ler­ne. Og selv­om fon­den le­des af en uaf­hæn­gig be­sty­rel­se, så re­fe­re­rer den sam­ti­dig til Kul­tur­mi­ni­ste­ren, der og­så ud­pe­ger fi­re af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, her­un­der formanden.

Borgere beder om aktindsigt

Lov­grund­la­get be­ty­der, at fon­den li­ge som an­dre myn­dig­he­der skal træf­fe sag­li­ge af­gø­rel­ser, og den skal væ­re pa­rat til læg­ge alt frem for of­fent­lig­he­den, hvis no­gen be­der om det. Der­for dri­ves virk­som­he­den ud fra prin­cip­per­ne om god for­valt­nings­skik og al­le do­ku­men­ter og kor­re­spon­dan­cer ak­te­res i et journaliseringssystem.

”Det sker of­te, at vi får an­mod­nin­ger om ak­tind­sigt fra be­rør­te bor­ge­re, hvis pro­jek­ter­ne ek­sem­pel­vis har at gø­re med na­tu­ra­re­a­ler i nær­he­den af dem. Vi ser det som en for­del, at vi kan si­ge til vo­res part­ne­re, at alt hvad vi si­ger og gør, det kan of­fent­lig­he­den få ind­sigt i,” si­ger Es­ben Danielsen.

Der­u­d­over har fon­den og­så en rå­d­giv­nings­pligt og bi­dra­ger til projektmodningen.

”Det føl­ger af vo­res lov­grund­lag, at vi er en vi­den­sin­sti­tu­tion, som skal ind­sam­le og for­mid­le fag­lig vi­den. Der­for er vi og­så med i he­le pro­jek­t­ud­vik­lin­gen, hvor­ef­ter vi gi­ver til­sagn om støt­te, hvis pro­jek­tet le­ver op til vo­res til­de­lings­kri­te­ri­er,” si­ger Es­ben Danielsen.

En an­den kon­se­kvens af, at Lo­ka­le og An­lægs­fon­den ik­ke er en fond, men en of­fent­lig virk­som­hed er, at be­vil­lin­ger­ne først ud­be­ta­les, når pro­jek­ter­ne er fær­di­ge og kva­li­te­ten der­med kan dokumenteres.

Det be­ty­der, at fon­den ud over sin egen­ka­pi­tal lø­ben­de for­val­ter en stor be­hold­ning af be­vil­ge­de men ik­ke ud­be­tal­te uddelinger.

Fon­dens egen­ka­pi­tal på godt 120 mio. kr. er op­rin­de­ligt ind­skudt af Dansk Idræts­for­bund, Dansk Fir­mai­dræts­for­bund, Dansk Ung­doms Fæl­les­råd og DGI.

I alt har fon­den cir­ka 430 mio. kr. un­der ka­pi­tal­for­valt­ning. Fon­den har hidtil valgt at læg­ge sig kon­ser­va­tivt op ad an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen for ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Men på grund af lav­ren­teø­ko­no­mi­en over­ve­jer fon­den nu at læg­ge en stør­re del af ka­pi­tal­for­valt­nin­gen i aktier.

Men det skal væ­re i bæ­re­dyg­ti­ge og kli­ma­ven­li­ge ak­tie­sel­ska­ber, un­der­stre­ger Es­ben Da­ni­el­sen. For iføl­ge vedtæg­ter­ne er fon­den for­plig­tet til at fo­ku­se­re ud­de­lin­ger­ne på bæ­re­dyg­ti­ge pro­jek­ter. Og det fo­kus bør og­så af­spej­le sig på in­ve­ste­rings­si­den, me­ner han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

TEMA: Danmarks Fonde sætter fokus på lokale fondes betydning for udvikling, landbo- og kul­tur­liv samt den sociale sammen­hængs­kraft i landets såkaldte yderområder og landdistrikter. Læs mere på temasiden Fonde i Det Lokale Danmark.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer