Lokale og Anlægsfonden er statens åbne fondspartner i landdistrikterne

Ud­de­lin­ger fra Lo­ka­le og An­lægs­fon­den er ik­ke ba­re do­na­tio­ner til pro­jek­ter med god il­lu­stra­tions­ef­fekt. En ud­de­ling fra fon­den er sam­ti­dig en for­valt­nings­mæs­sig af­gø­rel­se, som er un­der­lagt fuld of­fent­lig­hed. Det kan væ­re en ud­for­dring for sam­ar­bej­det med an­dre fon­de og part­ne­re – of­te i lan­dets yder­om­rå­der. Til gen­gæld kan de for­ven­te stor sag­lig­hed og hø­je kva­li­tets­krav i pro­jek­ter­ne.

Il­lu­stra­tions­ef­fekt er et nøg­le­be­greb for Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, når den be­vil­ger pen­ge til byg­ge­ri­er in­den for kul­tur, fri­tid og idræt i he­le lan­det. Fon­den kan nem­lig kun del­ta­ge i pro­jek­ter, som er ny­ska­ben­de og kan bru­ges som in­spira­tion for an­dre pro­jek­ter i lan­det. I det he­le ta­get har Lo­ka­le og An­lægs­fon­den en del sær­he­der, den skal for­kla­re, hver gang den mø­der nye sam­ar­bejds­part­ne­re. En del af dem skyl­des, at fon­den ik­ke er en fond, men of­fent­lig myn­dig­hed un­der Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et.

”Hvis der ik­ke er fag­li­ge ar­gu­men­ter, kan vi ik­ke del­ta­ge i pro­jek­ter­ne. Det er ik­ke nok at ha­ve et godt pro­jekt og et do­ku­men­te­ret be­hov, pro­jek­tet skal og­så lø­se en fag­lig pro­blem­stil­ling på en ny må­de. I prak­sis er det ik­ke no­get pro­blem, men vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re i kom­mu­ner, for­e­nin­ger og fon­de sy­nes må­ske nok en­gang imel­lem, at vi har en lidt nør­det til­gang til pro­jek­ter­ne, men det skyl­des prin­cip­pet om at pro­jek­ter­ne skal kun­ne tje­ne som ek­semp­ler,” si­ger di­rek­tør i Lo­ka­le og An­lægs­fon­den Es­ben Da­ni­el­sen.

En af den ty­pe pro­jek­ter med il­lu­stra­tions­ef­fekt, som Lo­ka­le og An­lægs­fon­den har del­ta­get i, er om­dan­nel­sen af en ek­si­ste­ren­de al­min­de­lig ’tør’ idræts­hal i Thy­bor­øn til et vand­kul­tur­hus. Det lo­ka­le fri­tids­cen­ter rå­de­de over to idræts­hal­ler, men en nær­lig­gen­de sko­les svøm­me­hal måt­te luk­ke, for­di den var i for dår­lig stand. Thy­bor­øn Fri­tids­cen­ter fik der­for ide­en at byg­ge bas­sin in­de i den ek­si­ste­ren­de idræts­hal. Det var ik­ke gjort før, og net­op der­for var pro­jek­tet en fag­lig ar­ki­tek­to­nisk ud­for­dring in­den for ker­ne­om­rå­det idræt og fri­tids­liv.

Og­så på an­dre må­der er Lo­ka­le og An­lægs­fon­den en lidt sær­lig sam­ar­bejds­part­ner. For selv­om fon­den ud­de­ler 80-90 mio. kr. om året så er den som of­fent­lig myn­dig­hed un­der­lagt bå­de mi­ni­ste­ri­el re­sul­tat­kon­trakt, for­valt­nings­lo­ven og of­fent­lig­heds­lo­ven.

De pen­ge, som Lo­ka­le & An­lægs­fon­den ud­de­ler, stam­mer fra tips- og lot­to­mid­ler­ne, der for­de­les ef­ter Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets nøg­le­tal. Fon­den får knap fem pro­cent af tips- og lot­to­mid­ler­ne. Og selv­om fon­den le­des af en uaf­hæn­gig be­sty­rel­se, så re­fe­re­rer den sam­ti­dig til Kul­tur­mi­ni­ste­ren, der og­så ud­pe­ger fi­re af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, her­un­der for­man­den.

Borgere beder om aktindsigt

Lov­grund­la­get be­ty­der, at fon­den li­ge som an­dre myn­dig­he­der skal træf­fe sag­li­ge af­gø­rel­ser, og den skal væ­re pa­rat til læg­ge alt frem for of­fent­lig­he­den, hvis no­gen be­der om det. Der­for dri­ves virk­som­he­den ud fra prin­cip­per­ne om god for­valt­nings­skik og al­le do­ku­men­ter og kor­re­spon­dan­cer ak­te­res i et jour­na­li­se­rings­sy­stem.

”Det sker of­te, at vi får an­mod­nin­ger om ak­tind­sigt fra be­rør­te bor­ge­re, hvis pro­jek­ter­ne ek­sem­pel­vis har at gø­re med na­tu­ra­re­a­ler i nær­he­den af dem. Vi ser det som en for­del, at vi kan si­ge til vo­res part­ne­re, at alt hvad vi si­ger og gør, det kan of­fent­lig­he­den få ind­sigt i,” si­ger Es­ben Da­ni­el­sen.

Der­u­d­over har fon­den og­så en rå­d­giv­nings­pligt og bi­dra­ger til pro­jek­t­mod­nin­gen.

”Det føl­ger af vo­res lov­grund­lag, at vi er en vi­den­sin­sti­tu­tion, som skal ind­sam­le og for­mid­le fag­lig vi­den. Der­for er vi og­så med i he­le pro­jek­t­ud­vik­lin­gen, hvor­ef­ter vi gi­ver til­sagn om støt­te, hvis pro­jek­tet le­ver op til vo­res til­de­lings­kri­te­ri­er,” si­ger Es­ben Da­ni­el­sen.

En an­den kon­se­kvens af, at Lo­ka­le og An­lægs­fon­den ik­ke er en fond, men en of­fent­lig virk­som­hed er, at be­vil­lin­ger­ne først ud­be­ta­les, når pro­jek­ter­ne er fær­di­ge og kva­li­te­ten der­med kan do­ku­men­te­res.

Det be­ty­der, at fon­den ud over sin egen­ka­pi­tal lø­ben­de for­val­ter en stor be­hold­ning af be­vil­ge­de men ik­ke ud­be­tal­te ud­de­lin­ger.

Fon­dens egen­ka­pi­tal på godt 120 mio. kr. er op­rin­de­ligt ind­skudt af Dansk Idræts­for­bund, Dansk Fir­mai­dræts­for­bund, Dansk Ung­doms Fæl­les­råd og DGI.

I alt har fon­den cir­ka 430 mio. kr. un­der ka­pi­tal­for­valt­ning. Fon­den har hidtil valgt at læg­ge sig kon­ser­va­tivt op ad an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen for ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de. Men på grund af lav­ren­teø­ko­no­mi­en over­ve­jer fon­den nu at læg­ge en stør­re del af ka­pi­tal­for­valt­nin­gen i ak­tier.

Men det skal væ­re i bæ­re­dyg­ti­ge og kli­ma­ven­li­ge ak­tie­sel­ska­ber, un­der­stre­ger Es­ben Da­ni­el­sen. For iføl­ge vedtæg­ter­ne er fon­den for­plig­tet til at fo­ku­se­re ud­de­lin­ger­ne på bæ­re­dyg­ti­ge pro­jek­ter. Og det fo­kus bør og­så af­spej­le sig på in­ve­ste­rings­si­den, me­ner han.

TEMA: Dan­marks Fon­de sæt­ter fo­kus på lo­ka­le fon­des be­tyd­ning for ud­vik­ling, land­bo- og kul­tur­liv samt den so­ci­a­le sammen­hængs­kraft i lan­dets så­kald­te yder­om­rå­der og land­di­strik­ter. Læs me­re på te­ma­si­den Fon­de i Det Lo­ka­le Dan­mark.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.