Ny fondsanalyse: Små fonde styrker det lokale Danmark

De små og mellem­store fonde må ikke under­vur­de­res. De står for de fleste af be­vil­ling­erne i 2017 og støtter oftere sociale formål end de store fonde, viser en ny analyse fra Fonde­nes Videns­center. Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd bekræfter, at små fonde ofte er af­gø­ren­de for lokal­sam­fundene og ønsker sig et fonds­register, der kan skabe værdi ved at forbinde fonde og lokal­samfund.

Små og store fonde
I alt 4.629 fon­de del­te pen­ge ud i 2017. Her­af var 96 pct. en­ten små el­ler mel­lem­sto­re fon­de, vi­ser den nye ana­ly­se fra Fon­de­nes Videnscenter.

De ra­ger sjæl­dent op. Til gen­gæld ud­gør de små og mel­lem­sto­re fon­de et vig­tigt bund­dæk­ke i det dan­ske fondslandskab.

Iføl­ge en helt ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ud­gør de små og mel­lem­sto­re fon­de nem­lig langt ho­ved­par­ten af de ud­de­len­de fon­de. Der­u­d­over fo­re­ta­ger de små og mel­lem­sto­re fon­de stør­ste­delen af årets bevillinger.

Og det er vig­tigt at hol­de sig for øje, når de sto­re fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger til­træk­ker of­fent­lig­he­dens op­mærk­som­hed, si­ger Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen, se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Videnscenter:

“Bå­de de sto­re og små fon­de er vig­ti­ge bi­drag­sy­de­re til sam­fun­det med de­res al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger. Fo­kus er of­te på de sto­re fon­de og de­res sto­re be­vil­lin­ger. Der­for bli­ver det nemt over­set, hvor stor en be­tyd­ning og­så de små og mel­lem­sto­re fon­de har, når de med rig­tig man­ge små og mel­lem­sto­re be­vil­lin­ger støt­ter tu­sind­vis af pro­jek­ter og ak­ti­vi­te­ter i he­le lan­det,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters nye ana­ly­se byg­ger bl.a. på nær­stu­di­er af Dan­marks Sta­ti­stiks tal, for­tæl­ler Han­ne Elisa­beth Rasmussen:

“Med vo­res ana­ly­se om fon­de­nes be­vil­lin­ger i 2017 går vi dy­be­re ned i Dan­marks Sta­ti­stiks tal, end det er ble­vet gjort tid­li­ge­re. Vi har få­et la­vet en ræk­ke sær­kørs­ler, og de gør, at vi kan ka­ste yder­li­ge­re lys over fon­de­nes og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­gers bi­drag til sam­fun­det,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Små fonde støtter oftere sociale formål

Den nye ana­ly­se går tæt på de i alt 4.629 fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger, der ud­del­te mid­ler til al­men­nyt­ti­ge for­mål i 2017.

Ana­ly­sen fo­ku­se­rer bå­de på de små, mel­lem­sto­re og sto­re fon­de, der de­fi­ne­res som fon­de, der i 2017 be­vil­ge­de un­der 1 mio. kr., mel­lem 1-5 mio. kr. og over 5 mio. kr. i 2017.

Den vi­ser blandt an­det, at 4.188 af de i alt 4.629 ud­de­len­de fon­de be­vil­ge­de un­der 1 mio. kr. i 2017. Små fon­de ud­gør der­med 90 pct. af det sam­le­de an­tal ud­de­len­de fon­de. Til­sam­men teg­ne­de de sig for 42 pct. af det sam­le­de an­tal be­vil­lin­ger, som be­løbs­mæs­sigt ud­gjor­de 400 mio. kr. el­ler 2,3 pct. af de be­vil­ge­de midler.

De mel­lem­sto­re fon­de med be­vil­lin­ger fra 1 mio. kr. til 5 mio. kr. ud­gør med 6 pct. den næst­stør­ste grup­pe af ud­de­len­de fon­de. I alt var der 267 mel­lem­sto­re fon­de i 2017. De stod for 15 pct. af det sam­le­de an­tal be­vil­lin­ger, som be­løbs­mæs­sigt ud­gjor­de 619 mio. kr. el­ler 3,6 pct. af de be­vil­ge­de midler.

Fondens bevillingsniveau

Fon­dens be­vil­lings­ni­veauAn­tal fon­deAn­tal be­vil­lin­gerAn­tal mio. kr.
0 kr.5.586
0-1 mio. kr.4.18836.271400
1-5 mio. kr.26712.794619
5-10 mio. kr.6112.346421
10-25 mio. kr583.082855
25-50 mio. kr.10574357
50-100 mio. kr.199.9831.350
100-500 mio. kr.2210.4434.509
500+ mio. kr.41.5518.543
To­tal10.21587.26317.054
An­tal fon­de, an­tal be­vil­lin­ger og an­tal mio. kr. for­delt på fon­de­nes be­vil­lings­ni­veau (kil­de: Ana­ly­se af fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­gers be­vil­lin­ger, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, ju­ni 2019)

De små og mel­lem­sto­re fon­de teg­ner sig alt­så for 96 pct. af det sam­le­de an­tal ud­de­len­de fon­de, og grup­pen ud­sen­der 56 pct. af det sam­le­de an­tal be­vil­lings­bre­ve. Selv­om de be­løbs­mæs­sigt ik­ke kan føl­ge de sto­re fon­de, så fyl­der de alt­så me­get i fondslandskabet.

Og små fon­de ad­skil­ler sig ty­pisk og­så fra sto­re fon­de, for­di de små fon­de ty­pisk støt­ter an­dre for­mål, vi­ser den nye ana­ly­se. Mens sto­re fon­de især støt­ter vi­den­ska­be­li­ge og kul­tu­rel­le for­mål, så støt­ter de små og mel­lem­sto­re fon­de nem­lig langt of­te­re so­ci­a­le formål.

An­tal­let af fonds­be­vil­lin­ger til so­ci­a­le for­mål er sam­ti­dig hø­je­re end til al­le an­dre for­mål. I alt 43 pct. af det sam­le­de an­tal be­vil­lin­ger gik så­le­des i 2017 til so­ci­a­le for­mål, men be­løbs­mæs­sigt går kun 6 pct. af fonds­mid­ler­ne til so­ci­a­le for­mål, vi­ser ana­ly­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der fyl­der i alt 34 si­der og kan down­lo­a­des her (pdf).

Værested: Fonde forbedrer vores grundservice

Det al­ko­hol­fri væ­re­sted Den Blå Oa­se i Aa­ben­raa var én af mod­ta­ger­ne af so­ci­a­le fonds­be­vil­lin­ger i 2017. Pen­ge­ne gik blandt an­det til et nyt ly­dan­læg og et nyt gulv. Be­vil­lin­gen til gul­vet kom fra blandt an­dre BHJ Fon­den, som i 2017 ud­del­te 2,4 mio. kr. på bag­grund af godt 300 an­søg­nin­ger. Fon­den et ek­sem­pel på dét, som den nye ana­ly­se be­teg­ner som en ‘mel­lem­stor fond’, der i 2017 be­vil­ge­de mel­lem 1 og 5 mio. kr.

Ro­bert Ref­slund-Nør­gaard er le­der af Den Blå Oa­se. Han for­tæl­ler, at de små og mel­lem­sto­re fon­de spil­ler en sær­lig rol­le for værestedet:

“Vi er me­get af­hæn­gi­ge af de min­dre fon­de. Of­te har de små og lo­ka­le fon­de nem­lig stør­re syn for drift end pro­jek­ter, og det gi­ver os en bed­re plat­form at yde vo­res grund­ser­vi­ce fra,” si­ger Ro­bert Refslund-Nørgaard.

Et ek­sem­pel på en så­dan do­na­tion er det nye gulv i Den Blå Oa­se. Det blev lagt ef­ter en do­na­tion fra blandt an­dre BHJ Fon­den. Selv­om be­vil­lin­gen på 40.000 kr. fra BHJ Fon­den be­løbs­mæs­sigt er lil­le, så gør det nye gulv en stor for­skel i hver­da­gen, un­der­stre­ger Ro­bert Refslund-Nørgaard:

“Gul­vet do­ne­ret fra BHJ Fon­den og Syd­bank ska­ber vel­væ­re i væ­re­ste­det, hvor der dag­ligt kom­mer om­kring 60 so­ci­alt ud­sat­te. Vi har ik­ke mu­lig­hed for selv at la­ve in­ve­ste­rin­ger via drif­ten, og de sto­re fon­de pri­o­ri­te­rer ty­pisk ik­ke in­ven­tar. Al­le – bå­de an­sat­te, fri­vil­li­ge og bru­ge­re af Den Blå Oa­se – får dag­lig glæ­de og gavn af et flot gulv. Go­de ram­mer ska­ber tryg­hed i at ar­bej­de, hvor li­vet er svært,” si­ger Ro­bert Ref­slund Nørgaard.

Landdistrikternes Fællesråd: Små fonde har ofte lokalt fokus

St­ef­fen Dams­gaard er for­mand for Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd, der ar­bej­der for at ska­be vækst og ud­vik­ling de­cen­tralt i lan­det. Han op­le­ver som Ro­bert Ref­slund-Nør­gaard, at de små fon­de spil­ler en stor rol­le lokalt:

"Når ci­vil­sam­fun­det går i gang med at ska­be go­de ram­mer for ud­vik­lin­gen i lo­kal­sam­fun­de­ne, så vil der væ­re be­hov for at sø­ge mid­ler fra fon­de, som ik­ke kun ud­de­ler sto­re be­løb. Der er mas­ser af pro­jek­ter lo­kalt i lands­by­er­ne, hvor man ger­ne vil i gang, men hvor det er af­gø­ren­de, at man ik­ke kun er af­hæn­gig af, hvad de lo­ka­le bor­ge­re selv kan be­ta­le," si­ger St­ef­fen Damsgaard.

Iføl­ge St­ef­fen Dams­gaard kan der væ­re let­te­re ad­gang for lo­kal­sam­fun­de­ne til at sø­ge mid­ler hos de små fon­de. I for­hold til de stør­re fon­de har de nem­lig of­te et lo­kalt fo­kus og bre­de­re uddelingsformål:

"Man­ge af de lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver kan fal­de uden for de sto­re fon­des ram­mer. Her kan en lo­kal, min­dre fond med an­dre for­mål må­ske væ­re helt per­fekt til at ind­fri be­ho­vet, så man kan rej­se de sid­ste 20-40-50.000 kr. til at gen­nem­fø­re en ak­ti­vi­tet, der kan gø­re li­vet me­re at­trak­tivt i de min­dre lokalsamfund."

Fondsregister ville styrke det lokale Danmark

Sam­men­lagt ud­gør lan­dets man­ge små og mel­lem­sto­re fon­de en be­ty­de­lig øko­no­misk re­ser­ve, der kan væ­re med til at få lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver til at spi­re, me­ner St­ef­fen Dams­gaard. Og der­for vil han og­så ger­ne gø­re det let­te­re for an­sø­ger­ne at fin­de frem til de små fon­de, for­tæl­ler han:

"Set fra vo­res per­spek­tiv har de små fon­de en stor be­tyd­ning. Men det kan væ­re en ud­for­dring, som vi og­så har mødt, at bor­ge­re ik­ke kan fin­de de små, lo­ka­le fon­de. Det kan væ­re svært at navi­ge­re i."

For at lø­se ud­for­drin­gen me­ner St­ef­fen Dams­gaard, at et sam­let fonds­re­gi­ster over lan­dets små fon­de kun­ne væ­re et vig­tigt værktøj:

Ud­valg­te tal fra analysen
  • I alt 90 pct. af de ud­de­len­de fon­de be­vil­ge­de hver un­der 1 mio. kr. i 2017. Til­sam­men stod dis­se små fon­de for 2,3 % af de be­vil­ge­de mid­ler og 42 % af det sam­le­de an­tal bevillinger.
  • De små og mel­lem­sto­re fon­de teg­ner sig for det stør­ste an­tal be­vil­lin­ger i 2017, nem­lig 49.065 be­vil­lin­ger ud af 87.263 – dvs. 56,2 % af al­le bevillinger.
  • De 200 stør­ste fon­de be­vil­ge­de 95 % af al­le mid­ler i 2017, nem­lig 16,1 mia. kr. Dis­se fon­de stod for 92 % af ud­be­ta­lin­ger­ne og for 44 % af det sam­le­de an­tal bevillinger.
  • De ti stør­ste fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger stod for 62 % af de sam­le­de be­vil­lin­ger i mio. kr., og stod for 50 % af ud­be­ta­lin­ger­ne, men kun for 8 % af an­tal­let af bevillinger.
  • De 100 stør­ste fon­de støt­te­de især vi­den­skab og kul­tur. De be­vil­ge­de hen­holds­vis 8,9 mia. kr. og 2 mia. kr. til dis­se for­mål sva­ren­de til 96 % og 93 % af den sam­le­de fonds­støt­te på områderne.
  • Fon­de­ne fo­re­tog 13.587 fle­re be­vil­lin­ger i 2017 end i 2016. Det sva­rer til en stig­ning på 18 %.

Læs he­le ana­ly­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter her (pdf).

"At ge­nind­fø­re et fonds­re­gi­ster ud fra et per­spek­tiv om, at det skal væ­re syn­ligt, hvil­ke fon­de, der fin­des – bå­de sto­re og små, lo­ka­le med for­ank­ring i et geo­gra­fisk om­rå­de, så det gi­ver det to­ta­le over­blik. Det vil­le væ­re en stor styr­ke. I Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd bli­ver vi tit spurgt, hvor man kan sø­ge fonds­mid­ler til at sup­ple­re den lo­ka­le fi­nan­si­e­ring," si­ger St­ef­fen Dams­gaard og fortsætter:

"Så­dan en over­sigt kun­ne væ­re med til at gø­re, at for­e­nings­li­vet og ci­vil­sam­fun­det i fle­re lo­kal­sam­fund kun­ne gen­nem­skue, hvad der fin­des af lo­ka­le, re­gio­na­le og for­måls­be­stem­te fon­de. Det må ik­ke bli­ve for bu­reau­kra­tisk for de små fon­de, men hvis sta­ten ska­ber et over­blik på en god må­de, så er vi be­stemt til­hæn­ge­re af det. Det vil­le gi­ve nye mu­lig­he­der og ska­be me­re nyt­te­vær­di," slut­ter St­ef­fen Damsgaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer