Ringe viden om effekt af fondsmilliarder til landdistrikter

Sidste år uddelte fondsbranchen over 8,5 milliarder kr. Mere end 35 pct. af uddelingerne kom fra fonde, der helt eller delvist arbejder for at støtte udviklingen i det lokale Danmark. Det viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse af 133 fondes uddelinger i 2015. Tendensen er langt fra ny, alligevel findes der ingen forskning, som belyser effekten af fondenes indsats på vækst og udvikling i landdistrikterne. Fonde som Realdania og Lokale og Anlægsfonden arbejder dog selv med partielle analyser og evalueringer.

Realdania – landsbyklynger
Fonde der støtter initiativer i lokalsamfund uddelte 35 pct. af de 8,5 mia.kr. fra fondsbranchen sidste år, viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over 133 fonde (fotograf: Carsten Ingemann)

A.P. Møl­ler Fon­den og Bit­ten & Mads Clau­sens fond ar­bej­der for Søn­derjyl­land. Fær­ch­fon­den og Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond støt­ter ud­vik­lin­gen i Nord­jyl­land. Sal­ling­fon­de­ne har over de se­ne­re år ud­delt i hund­re­de­vis af mil­li­o­ner kro­ner til lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver, sær­ligt i Østjyl­land. Og fon­de som Nor­dea-fon­den, Spar Nord Fon­den, Tryg­fon­den og Re­al­da­nia har de­cen­tra­le struk­tu­rer og sam­ar­bejds­part­ne­re, der hvert år gi­ver sto­re sum­mer til lo­kal­sam­fund i he­le lan­det. Der­til kom­mer en lang ræk­ke min­dre fon­de, som må­l­ret­ter al­le de­res mid­ler in­den for snæv­re geo­gra­fi­ske områder.

Ale­ne sid­ste år kom der me­re end 3 mil­li­ar­der kro­ner fra så­dan­ne fon­de, som helt el­ler del­vist støt­ter fri­tids­liv, for­e­nin­ger, kul­tur, na­tur, kunst, byg­ge­ri og en lang ræk­ke ini­ti­a­ti­ver med lo­kal for­ank­ring rundt om i lan­det. Det sva­rer til me­re end 35 pro­cent af de mindst 8,5 mil­li­ar­der kro­ner, som fonds­bran­chen ud­del­te sid­ste år, frem­går det af Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se (se ta­bel­len un­der artiklen).

Men selv­om der de se­ne­ste år har væ­ret stort po­li­tisk fo­kus på at ven­de den ne­ga­ti­ve ud­vik­ling i lan­dets yder­om­rå­der, så er der ik­ke op­sam­let me­get vi­den om, hvad det egent­lig be­ty­der, at fon­de­ne år ef­ter år står klar med saltvand­s­injek­tio­ner i landdistrikterne.

”På min øn­ske­li­ste over frem­ti­di­ge forsk­nings­pro­jek­ter står der net­op et pro­jekt som kun­ne dyk­ke yder­li­ge­re ned i de aspek­ter,” si­ger pro­fes­sor An­ne-Met­te Hja­la­ger fra Cen­ter for Land­di­strikt­s­forsk­ning på Syd­dansk Universitet.

An­ne-Met­te Hja­la­ger er dog i øje­blik­ket i gang med et forsk­nings­pro­jekt om EUs struk­tur-mid­ler, hvor blandt an­det ef­fek­ter­ne af støt­ten til de lo­ka­le ak­tions­grup­per - LAG-mid­ler­ne - un­der­sø­ges. Det in­di­ke­rer, at fon­de­nes rol­le er værd at undersøge:

”Vo­res re­spon­den­ter i un­der­sø­gel­sen si­ger, at LAG-mid­ler­ne of­te er af­gø­ren­de for at få pri­va­te fon­de med i pro­jek­ter­ne. Det af­spej­ler den fi­nan­si­e­rings­struk­tur, som man­ge pro­jek­ter i de lo­ka­le sam­fund er af­hæn­gig af, og her fal­der det he­le sam­men som do­mi­no­brik­ker hvis et af ele­men­ter­ne træk­kes ud. På den må­de kan vi se, at fon­de­ne har en stor be­tyd­ning i for­hold til at få tin­ge­ne til at hæn­ge sam­men,” si­ger An­ne-Met­te Hja­la­ger og pe­ger des­u­den på, at fon­de­ne bi­dra­ger med en høj fag­lig­hed og kva­li­tet på de­res felter.

Offentligt privat fondssamarbejde

Fle­re af de lo­kalt støt­ten­de fon­de har ik­ke be­rø­rings­angst for at del­ta­ge i pro­jek­ter i sam­ar­bej­de med of­fent­li­ge ak­tø­rer. Man­ge af fon­de­nes pro­jek­ter er end­da sam­fi­nan­si­e­ret med de på­gæl­den­de kom­mu­ner, og ek­sem­pel­vis Re­al­da­nia støt­ter i fle­re kampag­ner di­rek­te kom­mu­ner­nes stra­te­gi­ske plan­læg­ning af landdistriktudviklingen.

For ny­lig blev et nyt Cen­ter for of­fent­lig-pri­vat sam­spil (COPS) etab­le­ret i et sam­ar­bej­de mel­lem for­ske­re fra Roskil­de Uni­ver­si­tet, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, KORA, Aal­borg Uni­ver­si­tet, CBS og Aar­hus Universitet.

Men fon­des sam­ar­bej­de med det of­fent­li­ge lig­ger ik­ke øverst i bun­ken af kom­men­de forsk­nings­pro­jek­ter, for­kla­rer cen­ter­le­de­ren, som dog ik­ke af­vi­ser frem­ti­di­ge forsk­nings­pro­jek­ter på området:

”Vi har ik­ke tid­li­ge­re be­skæf­ti­get os forsk­nings­mæs­sigt med de pri­va­te fon­des sam­ar­bej­de med of­fent­li­ge myn­dig­he­der. Men det lig­ger helt klart in­den­for vo­res forsk­nings­om­rå­de i det om­fang, at der er ta­le om part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­de mel­lem pri­va­te or­ga­ni­sa­tio­ner og det of­fent­li­ge,” si­ger pro­fes­sor (mso) Ole Hel­by Pe­ter­sen, der er le­der af det nye COPS, som har 17 dan­ske og 14 in­ter­na­tio­na­le for­ske­re tilknyttet.

Re­al­da­nia står da og­så bag det se­ne­ste for­ma­li­se­re­de of­fent­ligt pri­va­te sam­ar­bej­de om ud­vik­ling i land­di­strik­ter­ne: Sam­men med DGI gi­ver den stats­li­ge in­sti­tu­tion, Lo­ka­le- og An­lægs­fon­den og Re­al­da­nia støt­te til at dan­ne 25 så­kald­te lands­byklyn­ger. Lands­byklyn­ger er ny mo­del for lands­by­ud­vik­ling, hvor na­bo­lands­by­er sam­ar­bej­der om at ska­be grund­lag for det go­de liv på landet.

Tan­ken er, at na­bo­lands­by­er ind­går i et net­værk og bru­ger hin­an­dens styr­ker til at ud­vik­le bå­de den en­kel­te lands­by og he­le klyn­gen. Lands­byklyn­gen er med til at ska­be fæl­les iden­ti­tet og so­ci­alt fæl­les­skab lands­by­er­ne imel­lem, og der­u­d­over ud­vik­les fy­si­ske fa­ci­li­te­ter og ak­ti­vi­tets­mu­lig­he­der i landsbyerne.

Evaluering og prioritering

Bå­de Re­al­da­nia og Lo­ka­le og An­lægs­fon­den læg­ger vægt på eva­lu­e­rin­ger og vi­denop­sam­ling, som grund­lag for de­res ar­bej­de, og pro­jek­tet med lands­byklyn­ger­ne ud­sprin­ger net­op af er­fa­rin­ger, som er ind­hen­tet i et tid­li­ge­re pilotprojekt.

”Vi byg­ger vi­de­re på en vig­tig er­fa­ring om, at lands­byklyn­ger sæt­ter gang i nog­le væ­sent­li­ge pri­o­ri­te­rin­ger. Det er og­så det, vi hø­rer fra de borg­me­stre, der har væ­ret in­vol­ve­ret: Når folk fra lands­by­er­ne sæt­ter sig sam­men for at se på po­ten­ti­a­ler­ne, så ska­ber det en fæl­les er­ken­del­se af, hvad man tør sat­se på og hvad man ik­ke tør sat­se på. Hvil­ke for­sam­lings­hu­se og hal­ler har vi, og hvil­ke af dem skal vi be­va­re og ud­vik­le? Har vi nog­le lo­ka­le kræf­ter, der rent fak­tisk kan fyl­de liv i dem,” si­ger filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia, An­ne Skovbro.

Hun for­kla­rer, at net­op den tæt­te in­vol­ve­ring af bor­ger­ne i lands­by­er­ne, er det, der ad­skil­ler lands­byklyn­ge­pro­jek­tet fra et af de an­dre kom­mu­na­le støt­te­pro­jek­ter, som Re­al­da­nia ar­bej­der med.

”I På For­kant er det kom­mu­ner­ne og kom­mu­nal­be­sty­rel­ser­ne, der er de væ­sent­li­ge ak­tø­rer i for­hold til at læg­ge en over­ord­net stra­te­gi for he­le kom­mu­nen i en stør­re ska­la. Lands­byklyn­ger­ne er me­re bor­ger­nært og her har vi og­så DGI med, som har fo­kus på for­e­nings­li­vet. Det er vig­tigt, at de lo­ka­le ta­ger et me­dansvar for at kom­me ind i pri­o­ri­te­rings­dis­kus­sio­nen om, hvad der skal fo­ku­se­res på,” si­ger An­ne Skovbro.

Selv­om Re­al­da­nia gen­nem fle­re år har gjort sig er­fa­rin­ger med ud­vik­ling i land­di­strik­ter­ne, så me­ner An­ne Sko­v­bro, at det end­nu er for tid­ligt at kon­klu­de­re no­get om fon­de­nes ef­fekt på landdistriktudviklingen.

”Det er først in­den for de sid­ste få år, at vi er ble­vet skar­pe­re på at må­le ef­fek­ter­ne af det vi gør. Det er nyt, at fon­de­ne er gå­et i den ret­ning. Fag­ligt me­ner jeg hel­ler ik­ke, at man kan må­le ef­fek­ter­ne i land­di­strik­ter­ne end­nu. Det ta­ger man­ge år, og der­for er det i før­ste om­gang vig­tigt, at vi la­ver nog­le nul­punkt­s­må­lin­ger, så vi se­ne­re kan se, om det har vir­ket. Det er det, vi for ek­sem­pel prø­ver i vo­res pro­jekt i Tøn­der­mar­sken i Søn­derjyl­land, hvor vi vil må­le på om det er mu­ligt at stop­pe fr­af­lyt­nin­gen og fal­det i bo­lig­pri­ser­ne,” si­ger hun.

Ikke al udvikling kan måles

Hos Re­al­da­ni­as part­ner i lands­byklyn­ge­pro­jek­tet, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, er det en bun­den op­ga­ve at ind­sam­le, for­mid­le og ud­vik­le vi­den om de om­rå­der, som fon­den støt­ter. Nem­lig an­læg in­den­for fri­tids­liv, idræt og kul­tur. Ek­sem­pel­vis la­ver fon­den tvær­gå­en­de un­der­sø­gel­ser om mul­ti­hu­se, hav­ne­ba­de og parkou­ran­læg. Vi­den som fon­den bru­ger i nye stra­te­gi­ske be­slut­nin­ger på uddelingsområdet.

”Vi sæt­ter og­så gang i forsk­nings­re­la­te­re­de un­der­sø­gel­ser, f.eks. om idræt i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, hvor vi fik SDU til at la­ve en rap­port. Vi sy­nes selv, at vi bi­dra­ger til ik­ke kun at un­der­støt­te pro­jek­ter, men og­så til at la­ve et vi­dens­grund­lag,” si­ger ana­ly­se­chef i Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Bo Ve­ster­gård Madsen.

Men fon­den har dog ik­ke nær­me­re un­der­søgt ef­fek­ter­ne af dens ar­bej­de ud fra de gængse øko­no­me­tri­ske kri­te­ri­er for udvikling.

”Sel­ve den øko­no­mi­ske vækst­dags­or­den fyl­der ik­ke sær­lig me­get i Lo­ka­le- og An­lægs­fon­den. Først og frem­mest skal vi ska­be nog­le go­de ram­mer, så folk kan mø­des, ud­for­dres og be­væ­ge sig sam­men. Men der er jo al­tid en øko­no­misk ef­fekt, og det hå­ber vi da, at vi bi­dra­ger til. Vi kan se, at de pro­jek­ter, vi går ind i of­te træk­ker pen­ge til, der sva­rer til fi­re til fem gan­ge me­re end det, vi har støt­tet med, ” si­ger Bo Ve­ster­gård Madsen.

Han me­ner, at en stor del af den ef­fekt, som fon­den har til for­mål at frem­me, ik­ke så en­kelt la­der sig måle.

”Vi kan se, at når vi støt­ter pro­jek­ter i yder­om­rå­der­ne så gi­ver det en enorm sam­men­hængs­kraft, vi ser tit hvis to lands­by­er går sam­men om at ska­be et kva­li­tets­pro­jekt, så gi­ver det utro­lig me­get liv til om­rå­det – det er no­get, der er me­get svært at gø­re op i pen­ge. Der lig­ger en høj grad af so­ci­al ka­pi­tal i det, som vi skal værds­æt­te,” si­ger ana­ly­se­chef i Lo­ka­le og Anlægsfonden.

Bo Ve­ster­gård Mad­sen er des­u­den skep­tisk over for at vur­de­re fon­de­nes ind­sats for en­si­digt på tra­di­tio­nel­le pa­ra­me­tre som vækst, be­skæf­ti­gel­se og boligpriser.

”Set fra vo­res per­spek­tiv vil­le det væ­re ær­ger­ligt, hvis man kun fo­ku­se­rer på cost-be­ne­fit. Jeg me­ner, at de lidt me­re blø­de vær­di­er er rig­tig vig­ti­ge. Det hand­ler for ek­sem­pel og­så om, at man skal væ­re stolt af hvor man bor, det er svært at må­le li­ge som sam­men­hængs­kraft og iden­ti­tet. Det kun­ne væ­re in­ter­es­sant med et forsk­nings­pro­jekt, der kun­ne se det i en sam­men­hæng,” si­ger han.

Og det er pro­fes­sor ved Cen­ter for Land­di­strikt­s­forsk­ning på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, An­ne-Met­te Hja­la­ger enig med ham i, selv­om der fra især po­li­tisk si­de net­op er me­get fo­kus på den må­l­ba­re øko­no­mi­ske ud­vik­ling, når man ta­ler om ud­vik­ling i landdistrikterne.

”Bo­lig­pri­ser, vækst og be­skæf­ti­gel­se er kun et frag­ment af det, man ger­ne vil op­nå med ud­vik­lin­gen i land­di­strik­ter­ne. Og her står fon­de­ne for et langt bre­de­re og he­te­ro­gent sæt af dags­ord­ner som for­e­nings­liv, livskva­li­tet, børns vækst og ud­vik­ling. Det er væ­sent­li­ge ting, som land­di­strik­ter­nes be­folk­ning går op i,” si­ger hun.

Fonde der støtter det lokale Danmark uddeler 35 pct. af årets 8,5 mia. kr.

Filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger med fo­kus på det lo­ka­le Dan­markUd­de­lin­ger i alt i 2015
(i mil­li­o­ner kroner)
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fon­de til Al­me­ne formål781,0
Re­al­da­nia fmba.760,8
Tryg­heds­grup­pen sm­ba (Tryg­fon­den)550,0
Nor­dea-fon­den489,0
Det Obel­ske Familiefond174,8
Fær­ch­fon­den82,0
Lo­ka­le og anlægsfonden77,3
Køb­mand Her­man Sal­lings Fond49,7
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond44,0
Aa­ge V. Jen­sens Naturfond43,0
15. Ju­ni Fonden38,7
Spar Nord Fonden21,6
Lauritzen Fon­den20,4
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond18,6
Spar Vest Fonden16,4
Den Fyn­s­ke Bladfond16,4
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond11,8
Fre­de­riks­berg­Fon­den8,3
Spa­re­kas­sen Ho­bro Fonden6,2
Fio­nia Fond4,5
Fon­den for Fyn­s­ke Bank3,4
Det Clas­sen­ske Fideicommis2,9
Durup Spa­re­kas­ses Fond2,5
Trel­le­borg Fonden2,1
Fa­nefjord Spa­re­kas­ses Fond1,8
Fon­den Her­lev Bladet1,7
Jel­ling Spa­re­kas­ses Fond1,6
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Jerslev1,5
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Brovst1,3
Spar­kas­sen Midt Vest Fonden0,9
BHJ Fon­den0,8
Th. Hø­eg­hs Mindelegat0,6
Høj­mo­se­gård­le­ga­tet0,5
Mø­en­bo­gaard­fon­den0,5
Stevns Brand Fond0,5
Fon­den af Ham­me­rum Her­reds Brand­kas­se for Lø­sø­re af 18440,4
Spar Hvet­bo Fonden0,2
Fuur Spa­re­kas­ses Fond0,2
Fag­be­væ­gel­sens Al­me­ne Fond i Silkeborg0,1
Born­holms Ti­den­des Fond0,1
De Lol­lands-Falster­ske Ven­stre­bla­de af 1914's Fond0,1
Ærø Brand Fond0,1
Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond0,1
3.238,1
Øv­ri­ge fon­des ud­de­lin­ger 2015
No­vo Nor­disk Fonden1.159,0
Vil­lum Fonden785,9
Lund­beck­fon­den442,0
Le­go Fonden272,1
Carls­berg­fon­det222,0
Ve­lux Fonden221,0
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond218,8
Au­gusti­nus Fonden210,8
Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond183,0
In­du­stri­ens Fond125,7
Ny Carls­berg­fon­det120,0
Oti­con Fonden102,7
KR Fo­un­da­tion100,0
Knud Høj­gaards Fond91,0
Ole Kirks Fond86,0
Eg­mont Fonden83,1
Bi­ku­ben­fon­den77,0
Leo Fon­det60,2
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond60,0
C. L. Davids Fonds og Samling57,0
Hem­pel Fonden56,3
OJD Fon­den 2014/201548,1
Ro­ck­wool Fonden46,4
Ar­vid Nils­sons Fond39,4
Hel­se­fon­den33,9
Gud­jörg og Ei­nar Ho­norés Fond31,0
Oak Fo­un­da­tion Danmark29,6
Tu­borg­fon­det28,9
Nor­disk kulturfond27,2
El­sass Fonden20,8
Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond 2014/201517,6
For­e­nin­gen Roskil­de Festival16,9
Mary Fon­den16,3
Mar­got og Thor­vald Drey­ers Fond16,1
Po­ul Due Jen­sens Fond15,0
Ot­to Møn­steds Fond14,3
Beck­ett Fonden12,7
Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se paa Jægerspris12,5
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond12,3
Edith og Got­fred Kirk Chi­sti­an­sens Fond (2014)11,9
Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond11,3
Be­vi­ca Fonden11,0
Neye Fon­den10,1
Gros­se­rer Foghts Fond8,2
For­e­nin­gen Østif­ter­ne fmba.8,0
Ram­bøll Fonden7,0
Al­ler­fon­den6,7
Ma­rie og M. B. Ri­ch­ters Fond6,6
Van­fø­re­fon­den6,5
Lou­i­si­a­na-Fon­den6,4
Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond6,3
Den In­dre Mis­sion i Danmark5,5
G.E.C Gads Fond5,5
Po­li­ti­ken-fon­den5,4
Tøm­mer­hand­ler Jo­han­nes Fog­hs Fond5,1
Knud og Dag­ny Gad An­d­re­sens Fond5,0
Brød­re­ne Hart­manns Fond4,9
Brand af 1848 Fond4,5
Cowi­fon­den4,2
Spies Fon­den (pr. 30.4.2015)3,8
Nykre­dits Fond3,6
El­lab Fonden3,6
Har­boe Fonden3,2
Gang­sted­fon­den3,2
Jyl­lands-Po­stens Fond2,6
Drost Fon­den2,2
Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond1,8
EGV Fon­den1,8
Léo­nie Son­nings Musikpris1,8
Ruth og Chr. Muff Iver­sens Fond1,6
Ida Løf­bergs Fond1,5
Fon­den den Ha­ge­ske Stiftelse1,5
C.E. Jen­sens Fond1,5
Tho­mas B. Thri­ges Fond1,5
Ej­nar og Me­ta Thor­sens Fond1,4
Møl­le­rens Fond1,4
J.C.H. El­le­ham­mers Fond1,3
Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Fond1,1
Lemvigh Mül­ler­fon­den0,8
Jy­ske Banks Al­men­nyt­ti­ge Fond0,8
Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond/Toms Grup­pens Fond0,7
GF Fon­den0,4
Tøm­mer­hand­ler W.F. Au­ber­tin og Hu­strus Legat0,4
He­le­ne Elisa­beth Bun­kel­mann Marck­wardts Fond0,3
Bang-Fon­den0,3
Sti­bo Fonden0,2
Mi­cha­el Jeb­s­en Fonden0,2
Ci­vil­in­ge­ni­ør Jo­han­nes Elmquist Orm­strup og Hu­strus Fond0,2
SL Fon­den0,1
Pre­ben Han­sens Le­gat til Min­de om Hans For­æl­dre Th. Han­sen og Hu­stru Kät­he Hansen0,1
I alt8.596
  • Kil­de: Fon­de­nes og for­e­nin­ger­nes årsregnskaber

  • An­mærk­ning: Der er ta­le om fon­de­nes brut­toud­de­lin­ger. Fle­re af fon­de­ne, som ud­de­ler til lo­ka­le for­mål, har og­så an­dre formål.

  • Der er ik­ke ta­get høj­de for ud­de­lin­ger mel­lem fon­de­ne, ek­sem­pel­vis Vil­lum Fon­dens over­før­sel til Ve­lux Fon­den, Carls­berg­fon­dets over­før­sel til Tur­borg­fon­det el­ler fle­re fon­des ud­de­lin­ger til Mary Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: