Annoncespot_img

Sparekassen Bornholms Fond – impact investment på bornholmsk

På Bornholm hedder en edderfugl en åbo. Udefra ser øens fonde også lidt anderledes ud end andre danske fonde. Men måske er forskellene alligevel ikke så store. Inter­view­sta­fet­ten bringer denne gang depechen til Spare­kassen Bornholms Fond, hvor bestyrelses­formand Jens Olsen og direktør Svend Erik Pedersen fortæller om at være bovspryd i for­hold til kommunen og andre fonde. Om ildsjæle og kulturelle fyrtårne. Og om hvordan en lille lokal fond kan arbejde med impact-investeringer – de kalder det bare noget andet på Bornholm.

Svend Erik Pedersen, direktør og Jens Olsen, bestyrelsesformand i Sparekassen Bornholms Fond
Svend Erik Pe­der­sen, di­rek­tør og Jens Ol­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Spa­re­kas­sen Born­holms Fond

Kon­tra­ster­ne står skar­pt på Born­holm. I Al­lin­ge er for­be­re­del­ser­ne til året sto­re be­gi­ven­hed, fol­ke­mø­det, i fuld gang. En min­dre hær af me­di­e­folk og ar­bejds­mænd har travlt med at sæt­te tel­te op og gø­re klar til de man­ge tu­sin­de gæ­ster, der de føl­gen­de da­ge flok­kes i by­en. En del dan­ske fon­de er med i år, og de skal blandt an­det dis­ku­te­re fon­de­nes rol­le som ka­ta­ly­ti­ske for­andrings­agenter og om im­pact in­ve­st­ment er det nye sort.

Ti ki­lo­me­ter der­fra, nær Hel­lig­pe­der Havn, er der an­der­le­des ro­ligt. Det er her – med en smuk ud­sigt over en næ­sten havblik Øster­sø – vi mø­des med Jens Ol­sen og Svend Erik Pe­der­sen. Jens er be­sty­rel­ses­for­mand og Svend Erik di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Born­holms Fond.

Ved før­ste øje­kast er det for­skel­le­ne, der sprin­ger i øj­ne­ne. For­skel­len mel­lem fol­ke­mø­de­ts men­ne­ske­hav og den stil­le Hel­lig­pe­der Havn, mel­lem de­bat­ter­nes smar­te be­gre­ber og de me­re yd­my­ge ord, som Svend Erik og Jens bru­ger til at be­skri­ve fon­dens arbejde.

Men kon­tra­ster­ne bli­ver min­dre, når man kom­mer tæt på. For selv­om Spa­re­kas­sen Born­holms Fond ar­bej­der lo­kalt og med be­græn­se­de mid­ler – den ud­de­ler om­kring 5 mio. kr. om året på Born­holm – har den me­get til fæl­les med si­ne sto­re­brød­re og -sø­stre i den dan­ske fondsfamilie.

Spa­re­kas­sen Born­holms Fond har – som nav­net an­ty­der – si­ne rød­der plan­tet på Born­holm og i spa­re­kas­se­be­væ­gel­sen. Fon­den blev op­ret­tet i 1990, da Spa­re­kas­sen Born­holm blev fu­sio­ne­ret med Spa­re­kas­sen SDS, som kort ef­ter blev til Uni­bank og se­ne­re Nor­dea. Egen­ka­pi­ta­len, som på det tids­punkt var på om­kring 110 mio. kr., blev ka­na­li­se­ret ind i en fond, som si­den da har ud­delt pen­ge til et hav af lo­ka­le pro­jek­ter. Og det er net­op ar­bej­det som lo­kal­sam­funds­fond Mar­tin Da­hls sta­fetspørgs­mål kred­ser om.

– – –

Sta­fet-spørgs­mål 1

Som lo­kal­sam­funds­fond (Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tion) hvor­dan fin­der man ba­lan­cen mellem
at væ­re no­get for he­le sam­fun­det og sam­ti­dig ar­bej­de in­den for be­stem­te støtteområder?

Iføl­ge Jens Ol­sen og Svend Erik Pe­der­sen har ba­lan­cen ind­til nu ik­ke væ­ret svær at fin­de. Det skyl­des blandt an­det, at fon­dens for­mål er me­get bredt de­fi­ne­ret – iføl­ge fun­dat­sen er det “at vir­ke til gavn for al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål på Born­holm, alt ef­ter be­sty­rel­sens frie skøn.”

Fon­dens ud­de­lin­ger er geo­gra­fisk klart af­græn­set, men den er til gen­gæld ik­ke bun­det til nog­le snæv­re støtteområder.

Jens: “Vi støt­ter me­get bredt.”

Svend Erik: “Vi støt­ter de kul­tu­rel­le fyrtår­ne på Born­holm – de to mu­se­er, Røn­ne The­a­ter, Na­tur­Born­holm og Musikhuzet.”

Jens: “Mu­sik­huzet støt­ter vi me­get, for­di det hen­ven­der sig bredt. Der støt­ter vi dels for at de lo­ka­le kan kom­me og hø­re en kon­cert, og dels for at turi­ster kan kom­me og hø­re koncerter.”

Svend Erik: “Og der­un­der kom­mer så he­le un­der­sko­ven af fri­vil­li­ge for­e­nin­ger, sports­for­ening­er, spej­der­klub­ber og så vi­de­re. Vi har ik­ke en for­de­lings­nøg­le, men vi støt­ter bredt.”

Jens: “For ek­sem­pel en ny væv til en væ­ve­kreds. Det kan væ­re ned til 25 med­lem­mer el­ler mindre.”

Svend Erik: “Vi ud­de­ler om­kring 5 mio. kr. om året, og vi kan kun ud­de­le til 0,8 pro­cent af den dan­ske be­folk­ning, for­di vi jo kun er på Born­holm. Hvis vi for­holds­mæs­sigt gan­ger det op og reg­ner det om til he­le lan­det, så vil­le ud­de­lings­ni­veau­et væ­re om­kring 5-600 mio. kr. Der­for er fon­dens ud­de­lin­ger fak­tisk ret be­ty­den­de her på Bornholm.

“Vi får om­kring et par hund­re­de an­søg­nin­ger i lø­bet af et år, og vi imø­de­kom­mer vel de godt 100. Vi støt­ter det fri­vil­li­ge ar­bej­de med børn og un­ge, idræt og kultur.”

Fra beach par­ty til kon­torcon­tai­ne­re, fra fly­gel til trak­tor­slæ­de, fra dukke­teater­festival til ska­ter­hal, fra van­dings­an­læg og var­me­pum­pe til sauna­bygning og bord­tennis­borde. Og til en skul­p­tur af en åbo.

Svend Erik: “For nog­le år si­den fik vi en an­søg­ning til en skul­p­tur af en åbo, som skul­le stå ved Gud­hjem Mu­se­um. Den vil­le ko­ste om­kring 300.000 kr. at få la­vet, så vi kon­tak­te­de en an­den fond, som og­så ud­de­ler man­ge pen­ge her på Born­holm, for at hø­re, om de kun­ne tæn­ke sig at væ­re med. Det kun­ne de godt.”

Jens: “Vi kal­der ed­der­fug­le for åboer.”

Sam­ar­bej­det ven­der vi til­ba­ge til. Men li­ge­som fug­le kan få nye nav­ne på Born­holm, på sam­me må­de bru­ger Jens og Svend Erik an­dre, og of­te me­re yd­my­ge ord, til at be­skri­ve fon­dens ar­bej­de. For ek­sem­pel har de læn­ge ar­bej­det med en form for impact-investeringer.

Bornholmsk Impact Investment

Svend Erik: “Fon­dens vedtæg­ter gi­ver os mu­lig­hed for bå­de at kø­be ak­tier og ob­liga­tio­ner, som lig­ger i vo­res be­hold­ning, men vi har og­så mu­lig­hed for at kø­be uno­te­re­de ak­tier i born­holm­ske virk­som­he­der. Så dér kan vi og­så un­der­støt­te med ka­pi­tal til born­holmske virksomheder.”

En del af støt­ten til de born­holm­ske virk­som­he­der går gen­nem fon­dens dat­ter­sel­skab Spar­bo Fi­nans, der har som for­mål at lå­ne ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal ud til iværk­sæt­te­re el­ler ek­si­ste­ren­de born­holm­ske virk­som­he­der. Sær­ligt virk­som­he­der, der kan øge beskæftigelsesmulighederne.

Tra­di­tio­nelt har fon­de­nes ud­de­lin­ger og in­ve­ste­rin­ger væ­ret skar­pt ad­skilt. Men fle­re og fle­re er be­gyndt og­så at bru­ge in­ve­ste­rin­ger­ne til bå­de at ska­be so­ci­a­le el­ler mil­jø­mæs­sige re­sul­ta­ter og fi­nan­si­elt over­skud – på sam­me tid. Det bli­ver kaldt im­pact-in­ve­ste­rin­ger, og det er så spæn­den­de og nyt, at det på årets fol­ke­mø­de bli­ver dis­ku­te­ret, om det er ‘det nye sort’.

På Born­holm har det i man­ge år væ­ret en del af fon­dens ar­bej­de for øens lokal­sam­funds­mæs­sige og øko­no­mi­ske udvikling.

Svend Erik: “Da Da­nish Crown vil­le luk­ke den born­holm­ske af­de­ling for 4-5 år si­den lo­ve­de for­skel­li­ge land­mænd, at de vil­le ud­byg­ge de­res svi­ne­pro­duk­tion, så man kun­ne le­ve­re fle­re svin til slag­te­ri­et. Men en­kel­te land­mænd hav­de svært ved at fin­de fi­nan­si­e­ring til de­res svi­ne­stalde. I et par til­fæl­de har vi gen­nem vo­res dat­ter­sel­skab ydet min­dre lån til nye svinestalde.”

– Ac­cep­te­rer I så og­så en hø­je­re ri­si­ko og et la­ve­re af­kast på pro­jek­ter­ne i Spar­bo Finans?

Jens: “Ja, dér er vi me­get lar­ge. Vi har og­så li­ge støt­tet en ke­ra­mi­k­fa­brik. Born­holm var jo kendt for si­ne ke­ra­mi­k­fa­brik­ker, men det har man out­sour­cet til Ki­na. Og nu har en del ke­ra­mi­ke­re så slå­et sig sam­men og la­vet en fa­brik i Ne­xø. Den har vi og­så væ­ret in­de og lå­ne pen­ge til. Men den pas­ser jo per­fekt til Born­holms brand – kunst­hånd­værk – så det er vi jo næ­sten for­plig­tet til at støt­te. Og det vil vi og­så me­get gerne.”

Svend Erik: “Den slags pro­jek­ter la­ver vi ty­pisk ik­ke ale­ne – 500.000 fra os er ik­ke al­tid nok. Men Born­holms Er­hvervs­fond lå­ner og­så pen­ge ud, og vi har og­så sam­ar­bej­de med for­skel­li­ge an­dre ak­tø­rer, som godt vil un­der­støt­te et pro­jekt. Så kan der må­ske væ­re en lil­le en kreds af in­ve­sto­rer, der går ind i et be­stemt pro­jekt, for at un­der­støt­te et er­hverv el­ler en sær­lig igangsætning.”

– Hvor star­ter den slags pro­jek­ter ty­pisk henne?

Svend Erik: “Det star­ter fak­tisk ty­pisk med, at for ek­sem­pel land­mæn­de­ne går i ban­ken hver for sig. Og så si­ger ban­ken el­ler kre­dit­for­e­nin­gen, at de ik­ke kan lå­ne til de­res pro­jekt. Så går de må­ske til Born­holms Er­hvervs­fond, el­ler de rin­ger til os og spør­ger, om vi vil bi­dra­ge, og om vi kan mø­des og fin­de ud af et el­ler an­det – even­tu­elt i sam­ar­bej­de med pri­va­te in­ve­sto­rer – og så får man li­ge­som styk­ket det sam­men på den måde.”

“Re­viso­rer­ne og rå­d­gi­ver­ne ken­der vo­res ord­ning – blandt an­det dem, der sid­der i Born­holms Er­hvervs­fond og Bu­si­ness Cen­ter Born­holm. De ved, hvor de skal spør­ge ef­ter ka­pi­tal til så­dan nog­le ting.”

Det er ik­ke kun land­mænd, der mang­ler pen­ge – til ti­der er det og­så kom­mu­ner­ne. Det var Mar­tin Da­hl fra Fre­de­riks­berg­fon­den kri­tisk over­for i den se­ne­ste in­ter­viewsta­fet – og han sen­der dis­kus­sio­nen vi­de­re til Spa­re­kas­sen Born­holms Fond.

– – –

Sta­fet-spørgs­mål 2

Hvis kom­mu­ne­sty­ret har go­de ide­er, men sam­ti­dig har svært ved at fin­de pen­ge­ne i kom­mu­ne­kas­sen, er det så i or­den, at rå­d­hu­set sen­der pro­jek­ter vi­de­re til fonden?
El­ler skal man si­ge, at hen­ven­del­ser til fon­den skal kom­me fra
bor­ger­ne el­ler for­e­nin­ger­ne direkte?

Svend Erik: “På vo­res hjem­mesi­de skri­ver vi, at vi ik­ke yder til­skud til skatte­udskri­vende virk­somheder, så det ved kom­mu­nen godt.”

Jens: “Der lig­ger vi nok lidt på linje med Mar­tin fra Fre­de­riks­berg­fon­den. Det må vi si­ge. Men der­for kun­ne det jo godt væ­re, at der var vis­se pro­jek­ter man kun­ne sam­ar­bej­de med kom­mu­nen om.”

“Vi er jo en ø, som har kunst­hånd­værk som et af vo­res frem­me­ste om­rå­der. Vi har Glas- & Ke­ra­mik­skolen, som har in­ter­na­tio­nalt præg, og vi har ut­ro­ligt dyg­ti­ge gla­skunst­ne­re og ke­ra­mikere, så det har vi pri­o­ri­te­ret. Vi har en glas­bien­na­le og en ke­ra­mi­k­bien­na­le, som af­hol­des på kunst­mu­se­et, som vi støt­ter hvert år. In­di­rek­te bli­ver det jo og­så en støt­te til kunst­mu­se­et – men det er li­ge­som den mu­lig­hed der er, for at få sam­fun­det til at kø­re på en for­nuf­tig måde.”

Svend Erik: “Vi kan godt ta­ge ini­ti­a­ti­ver til at støt­te no­get, der er of­fent­ligt. For nog­le år si­den støt­te­de vi en sko­v­le­ge­plads in­de i Al­min­din­gen. Den ko­ste­de vel en halv mil­li­on på det tids­punkt. Der var snak om, at den skul­le ned­læg­ges, men vi syn­tes, den skul­le bli­ve der. Så­dan nog­le ting kan vi godt fin­de på at støt­te – på vo­res eget initiativ.”

“Fon­den har og­så ydet et til­skud på 500.000 til den pri­va­te havn Ar­na­ger Bå­de­havn. Det er den ø-havn, der har Nor­d­eu­ro­pas læng­ste træ­bro som for­bin­del­se til land. Ef­ter til­sagn fra os og en an­den fond kom kom­mu­nen på ba­nen og gav til­sagn om og­så at væ­re med. Der­u­d­over er man i gang med en form for crowd­fun­ding blandt de lo­ka­le be­bo­e­re i Ar­na­ger. Så­dan kan sam­spil­let mel­lem kom­mu­ne og fond og­så se ud.”

– Får I fle­re an­søg­nin­ger til pro­jek­ter, hvor det tid­li­ge­re var kom­mu­nen el­ler sta­ten, der fi­nan­si­e­re­de området?

Svend Erik: “Ja, vi får med jæv­ne mel­lem­rum an­søg­nin­ger fra sko­ler el­ler fra ple­je­hjem – alt­så det en­kel­te ple­je­hjem, den en­kel­te sko­le, det en­kel­te so­ci­a­le sted. De sø­ger for ek­sem­pel om cyk­ler, san­se­ha­ver el­ler et spe­ci­elt red­skab, de bru­ger i hver­da­gen. De an­søg­nin­ger får vi me­re og me­re, for det har kom­mu­nen ik­ke rig­tig råd til.”

Jens: “Vi me­ner i og for sig, at de skal an­dre ve­je rundt, men vi er og­så åb­ne for samar­bej­det, det skal vi væ­re ær­li­ge at sige.”

– – –

Sta­fet-spørgs­mål 3

I ud­lan­det ser man of­te, at en Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tion mod­ta­ger pri­va­te mid-ler fra f.eks. fa­mi­lie­e­je­de virk­som­he­der, te­sta­men­ter, ind­sam­lin­ger mv. for at pri­va­te på den må­de kan sam­le kræf­ter­ne til stør­re ind­sat­ser i ste­det for man­ge en­kelt­stå­en­de en­kelt­le­ga­ter el­ler ud­de­lin­ger. Tror I den tan­ke­gang kan vin­de ind­pas i Dan­mark? Og kun­ne Spa­re­kas­sen Born­holms Fond se sig i rol­len som for­val­ter og rå­d­gi­ver i for­hold til nye midler?

Jens: “Vi vil­le da be­stemt væ­re åb­ne over­for, om det kan la­de sig gi­ve sig – men vi ved ik­ke me­get om det på nu­væ­ren­de tidspunkt.”

Svend Erik: “Jeg har ind imel­lem tænkt, at hvis der var én, der kun­ne tæn­ke sig at gi­ve til Born­holm­ske pro­jek­ter el­ler te­sta­men­te­re en arv, så er der ik­ke no­get i vej­en for, at vi som fond kun­ne mod­ta­ge te­sta­men­ta­ri­ske ga­ver, læg­ge det ind i grund­ka­pi­ta­len og så ud­de­le af­kas­tet. Det min­der må­ske lidt om det – og al­li­ge­vel ik­ke helt. Hvis det kun­ne gav­ne lo­kal­sam­fund­et, så er det no­get vi godt kun­ne væ­re in­ter­es­se­ret i.”

Jens: “Jeg har væ­ret med, hvor der er ble­vet op­ret­tet nye le­ga­ter – for­mu­en­de folk, der for ek­sem­pel har sagt, at det skul­le gå til en sær­lig for­e­ning. Tan­ken om at fon­den kun­ne for­val­te nye mid­ler kun­ne væ­re me­get spæn­den­de – men vi vil­le nok ik­ke væ­re de før­ste, der gør det.”

Bovspryd for lokale projekter

Bort­set fra for­valt­nin­gen af nye mid­ler, lig­ger ide­en med Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tions ik­ke langt fra den må­de Spa­re­kas­sen Born­holms Fond ar­bej­der på. Sær­ligt tan­ker­ne om at fun­ge­re som bovspryd for lo­ka­le pro­jek­ter i for­hold til an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re – for ek­sem­pel sto­re fonde.

Jens: “Vi er be­vid­ste om at støt­te op om pro­jek­ter­ne på en må­de, så an­dre fon­de kan se, at vi si­ger god for dem. Vo­res pen­ge dan­ner grund­la­get for, at an­dre kan se, at der er op­bak­ning til pro­jek­tet på Bornholm.”

Sven Erik: “Born­holms Højsko­le skul­le for ek­sem­pel byg­ge for 7-8 mil­li­o­ner kro­ner. Vi gav på det tids­punkt 1 mil­li­on, og så bi­drog en af de sto­re lands­dæk­ken­de fon­de med 6 millioner.”

De af­led­te ef­fek­ter spil­ler en væ­sent­lig rol­le i den må­de fon­den støt­ter på.

Svend Erik: “Vi gav til­skud til etab­le­rin­gen af mad- og kul­tur­hu­set Gaar­den, som er ble­vet en stor suc­ces med for­mid­ling af born­holm­sk mad­kul­tur, og som er en vig­tig dri­ver for små og stør­re lo­ka­le fødevareproducenter.”

En del af fon­dens pro­jek­ter hen­ven­der sig bå­de til øbo­er­ne og til turisterne.

Svend Erik: “Vi støt­ter og­så en del events, for­di vi me­ner, at det kan bi­dra­ge til, at der kom­mer turi­ster her til fe­ri­eø­en. At øen bli­ver kendt på den må­de. Sid­ste år vi fik en an­søg­ning fra nog­le ka­ja­kro­e­re i Ne­xø, som nu ta­ger ini­ti­a­tiv til at sam­le pen­ge til at etab­le­re fem shel­te­re helt ude ved ky­sten, fra Ne­xø og så he­le vej­en rundt om øen, så man kan sej­le, over­nat­te, og så sej­le videre.”

Jens: “Vi var de før­ste, der gav pen­ge til pro­jek­tet, og det åb­ner op for, at der kom­mer pen­ge fle­re ste­der fra. Kom­mu­nen kom med og gav lidt, og det var der og­så fle­re an­dre der gjorde.”

Svend Erik: “Så­dan et pro­jekt vil­le væ­re håb­løst at få etab­le­ret, hvis ik­ke der er en fond, der vil væ­re med til at støt­te det. Det kan man gan­ske en­kelt ik­ke skaf­fe pen­ge til uden.“

Jens: “Vi gør os uma­ge med at hjæl­pe med at åb­ne dø­re på den må­de, hvis vi kan kom­me af sted med det.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Interview-stafet

I en serie af interviews sætter nyhedsbrevet Danmarks Fonde ansigter på de mennesker, der arbejder med at omsætte fondenes visioner og strategier til praksis. Serien fungerer som en stafet, hvor den aktuelle interviewperson får mulighed for at sende tre nysgerrige spørgsmål videre til en kollega i den danske fondsverden – som dermed bliver den næste vi interviewer.

Interviews i serien:

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer