Tidligere antenneforening klar til at uddele 80 mio. kr. til filantropiske projekter

Fra at have været Aalborgs største antenneforening overgår AN-TV nu til en ny tilværelse som filantropisk aktør. Efter salget af infrastrukturen og 40.000 kunder til Stofa har foreningen 80 mio. kr. at dele ud af, hvilket allerede fra i år giver nye ansøgningsmuligheder til foreninger og andre initiativrige aalborgensere.

På et ek­stra­or­di­nært re­præ­sen­tant­skabs­mø­de tirs­dag den 17. ja­nu­ar fik for­e­nin­gens nye vedtæg­ter for­melt re­præ­sen­tant­ska­bets blå stem­pel, og der­med kan der nu re­elt sæt­tes gang i pro­ces­sen med at de­le pen­ge ud til al­men­nyt­ti­ge formål.

En ny mar­kant ak­tør er få må­ne­der fra at træ­de ind på den filan­tro­pi­ske sce­ne i Danmark.

For­e­nin­gen AN-TV er, hvis det går, som be­sty­rel­sen for­ven­ter, al­le­re­de i april klar til at mod­ta­ge de før­ste an­søg­nin­ger om at få del i de i alt cir­ka 80 mil­li­o­ner kro­ner, for­e­nin­gen har som formue.

For at kom­me i be­tragt­ning til at mod­ta­ge pen­ge fra AN-TV kræ­ver det dels, at der er ta­le om et pro­jekt i Aal­borg Kom­mu­ne, dels at det har et al­men­nyt­tigt for­mål, og dels at det er ”til­gæn­ge­ligt for den bre­de of­fent­lig­hed i kom­mu­nen,” for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand Jakob K. Svend­sen til Fundats.

Hvad det me­re kon­kret er for ty­per af al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter i Nord­jyl­land, den nye filan­tro­pi­ske ak­tør øn­sker at til­go­de­se, vil iføl­ge for­man­den bli­ve de­fi­ne­ret i lø­bet af det næ­ste par måneder.

Vi har ned­sat en ar­bejds­grup­pe, som skal bru­ge de næ­ste knap to må­ne­der på at for­mu­le­re for­e­nin­gens ud­de­lings- og vurderingskriterier

Jakob K. Svend­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, AN-TV

”Vi er i gang med at bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan det he­le i prak­sis skal fo­re­gå. End­nu er det for tid­ligt at si­ge, om det er kul­tur, so­ci­a­le for­mål, børn og un­ge el­ler no­get helt fjer­de, vi øn­sker at til­go­de­se. Vi har ned­sat en ar­bejds­grup­pe, som skal bru­ge de næ­ste knap to må­ne­der på at for­mu­le­re for­e­nin­gens ud­de­lings- og vur­de­rings­kri­te­ri­er. Og når vo­res ker­ne­te­ma­er er på plads og god­kendt, går be­sty­rel­sen i gang med at de­fi­ne­re, hvem an­søg­nin­ger­ne skal sen­des til, hvem der skal be­hand­le dem, hvem der skal væ­re for­e­nin­gens an­sigt udadtil, og hvor­dan vi i øv­rigt skal ta­ge os af he­le den for­mid­lings­mæs­si­ge del,” si­ger Jakob K. Svendsen.

Solgte aktiver til Stofa

De man­ge pen­ge, som ini­ti­a­tivri­ge aal­bor­gen­se­re for­ment­lig al­le­re­de om tre må­ne­der kan be­gyn­de at sø­ge om at få del i, stam­mer fra AN-TV’s salg af Aal­borg-Nør­re­sund­by An­ten­ne­for­e­ning til Stofa.

AN-TV
  • Stif­tet 1. juli 1993 i for­bin­del­se med Aal­borg Kom­mu­nes in­ve­ste­ring i ka­belan­læg til for­mid­ling af tv-signaler.
  • AN-TV er nyt navn for for­e­nin­gen, som ved stif­tel­sen hed Aal­borg-Nør­re­sund­by An­ten­ne­for­e­ning. Ef­ter sal­get til Sto­fa må for­e­nin­gen ik­ke læn­ge­re be­nyt­te nav­net ’an­ten­ne­for­e­ning’.
  • For­mand for be­sty­rel­sen er Jakob K. Svendsen.
  • Den ot­te per­so­ner sto­re be­sty­rel­se be­står af re­præ­sen­tan­ter for fi­re valg­grup­per: To per­so­ner re­præ­sen­te­ren­de al­me­ne bo­ligsel­ska­ber, to fra an­dels- og ejer­for­e­nin­ger samt ud­lej­nings­e­jen­dom­me, to fra be­bo­e­re på pri­va­te ve­je og to ud­pe­get af Aal­borg Kommune.
  • De to kom­mu­nalt ud­pe­ge­de med­lem­mer af be­sty­rel­sen er Jakob K. Svend­sen (re­præ­sen­te­ren­de Ven­stre) og 1. vi­ce­borg­me­ster Hel­le Fre­de­rik­sen (So­ci­al­de­mo­kra­ti­et).
  • Re­præ­sen­tant­ska­bet be­står af 55 med­lem­mer, som al­le er valgt frem til 31. maj 2026.

I fe­bru­ar 2020 be­slut­te­de et fler­tal i AN-TV’s re­præ­sen­tant­skab at ind­gå en be­tin­get af­ta­le om salg af in­fra­struk­tur og kun­der til Sto­fa, som er ejet af Nor­lys-kon­cer­nen. Og ef­ter at blandt an­dre kon­kur­ren­ce­myn­dig­he­der­ne hav­de sagt god for hand­len, kun­ne der i maj 2021 sæt­tes en­de­li­ge sig­na­tu­rer på sal­get og den sam­ti­di­ge over­dra­gel­se af godt 40.000 tv- og in­ter­net­kun­der i Aal­borgs stør­ste an­ten­ne­for­e­ning til Stofa.

Af­ta­len in­de­bar, at for­e­nin­gen som kom­pen­sa­tion modt­og et kon­tant­be­løb. Præ­cist hvor stort et be­løb, der var ta­le om, øn­ske­de par­ter­ne i for­bin­del­se med hand­len ik­ke at op­ly­se, men fak­tum er, at for­e­nin­gen iføl­ge dens for­mand ef­ter hand­lens ef­fek­tu­e­ring har om­kring 80 mil­li­o­ner kro­ner stå­en­de på kontoen.

Den ot­te per­so­ner sto­re be­sty­rel­se og de 55 med­lem­mer af re­præ­sen­tant­ska­bet i AN-TV har ef­ter, at sal­get til Sto­fa blev ef­fek­tu­e­ret, på en ræk­ke mø­der dis­ku­te­ret fle­re mu­lig­he­der for an­ven­del­se af de man­ge penge.

I lø­bet af an­den halv­del af 2022 blev mu­lig­he­der­ne snæv­ret ind til, at mid­ler­ne skal gå til filan­tro­pi­ske for­mål i Aal­borg. I den for­bin­del­se blev det drøf­tet, hvor­vidt det smar­te­ste vil­le væ­re at fø­re pen­ge­ne over i en fond og fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger­ne der­fra, om man skul­le bi­be­hol­de for­e­nings­løs­nin­gen el­ler ind­gå et me­re for­melt sam­ar­bej­de med Aal­borg Kommune.

”Fler­tal­let i re­præ­sen­tant­ska­bet men­te, at vi skul­le fort­sæt­te ad for­e­nings­vej­en, så det er det, vi gør,” si­ger Jakob K. Svendsen.

På et ek­stra­or­di­nært re­præ­sen­tant­skabs­mø­de tirs­dag den 17. ja­nu­ar fik for­e­nin­gens nye vedtæg­ter for­melt re­præ­sen­tant­ska­bets blå stem­pel, og der­med kan der nu re­elt sæt­tes gang i pro­ces­sen med at de­le pen­ge ud til al­men­nyt­ti­ge for­mål i Aal­borg Kommune.

Vi er godt til­fred­se med, at vi har over­ladt in­fra­struk­tu­ren og he­le kun­de­for­hol­det til Sto­fa, og at vi til­med har få­et en be­trag­te­lig skil­ling for det, så vi nu får mu­lig­hed for at gø­re en for­skel på en helt ny må­de i Aalborg

Jakob K. Svend­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, AN-TV

”Ind­til i tirs­dags var for­e­nin­gens for­mål i vedtæg­ter­ne at ska­be de bed­ste ram­mer for ud­bud af tv, in­ter­net og kom­mu­ni­ka­tion­s­tje­ne­ster i Aal­borg kom­mu­ne. Det sy­nes vi, vi er kom­met i mål med, og vi me­ner selv, vi har gjort det helt rig­ti­ge. Vi er godt til­fred­se med, at vi har over­ladt in­fra­struk­tu­ren og he­le kun­de­for­hol­det til Sto­fa, og at vi til­med har få­et en be­trag­te­lig skil­ling for det, så vi nu får mu­lig­hed for at gø­re en for­skel på en helt ny må­de i Aal­borg,” si­ger Jakob K. Svendsen.

Har holdt møder med lokale fonde

For­man­den – og re­sten af be­sty­rel­sen – er me­get be­vidst om, at filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger er et nyt og ik­ke nød­ven­dig­vis nemt om­rå­de at be­gi­ve sig ind på. For at få me­re vi­den og und­gå de vær­ste fald­gru­ber, har be­sty­rel­sen der­for i de for­løb­ne må­ne­der su­get vi­den til sig ved blandt an­det at hol­de mø­der med et par af de sto­re, nord­jy­ske fonde.

”Fra tid­li­ge­re at ha­ve ar­bej­det med tv og kul­tur­pro­duk­ter og at skul­le sik­re et tv-ud­bud af for­skel­lig­ar­tet ka­rak­ter, be­gi­ver vi os nu ind i et nyt felt, hvor vi skal gi­ve pen­ge­ne til­ba­ge. Vi er i fuld gang med at gø­re os klo­ge­re på, hvor­dan vi i prak­sis gør tin­ge­ne bedst mu­ligt, og vi har haft stor gavn af at ta­le med blandt an­dre Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Spar Nord Fon­den. De har væ­ret me­get hjælp­som­me og har ger­ne vil­let de­le man­ge af de­res er­fa­rin­ger med os,” si­ger Jakob K. Svendsen.

Vi har haft stor gavn af at ta­le med blandt an­dre Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Spar Nord Fonden

Jakob K. Svend­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, AN-TV

Han læg­ger ik­ke skjul på, at han selv har nog­le ide­er til, hvad for­e­nin­gen fremad­ret­tet bør støt­te – men de syns­punk­ter hol­der han ind­til vi­de­re for sig selv.

”Ind­til ud­de­lings­te­ma­er­ne er ble­vet snæv­ret ind af den ar­bejds­grup­pe, vi har ned­sat, er kri­te­ri­er­ne be­vidst for­mu­le­ret så bredt som mu­ligt. Så de bud, jeg selv har på, hvad der skal væ­re vo­res ker­ne­te­ma­er, vil jeg ik­ke ud at si­ge no­get om of­fent­ligt. De 55 per­so­ner i vo­res re­præ­sen­tant­skab kom­mer bå­de fra den al­me­ne bo­ligsek­tor, an­dels­bo­lig­be­væ­gel­sen og pri­va­te grun­de­jer­for­e­nin­ger, og til­sam­men har de bi­dra­get med man­ge per­spek­ti­ver og go­de tan­ker, som ar­bejds­grup­pen har få­et med sig,” si­ger Jakob K. Svendsen.

Repræsentantskab valgt til 2026

Bli­ver den tids­plan, be­sty­rel­sen har ud­ar­bej­det, fulgt, skal re­præ­sen­tant­ska­bet al­le­re­de den 1. marts i år – alt­så om un­der halvan­den må­ned – be­hand­le ar­bejds­grup­pens for­slag til ud­de­lings­te­ma­er og -kri­te­ri­er. Hvis for­sla­get god­ken­des, me­ner Jakob K. Svend­sen, at det er re­a­li­stisk at kun­ne åb­ne slu­ser­ne for an­søg­nin­ger i april.

- Hvor­når for­ven­ter du, at de 80 mil­li­o­ner kro­ner er delt ud?

”I den tids­plan, som er ble­vet frem­lagt for re­præ­sen­tant­ska­bet, og som nu ind­går i for­e­nin­gens vedtæg­ter, frem­går det, at det nu­væ­ren­de re­præ­sen­tant­skab får for­læn­get sin valg­pe­ri­o­de frem til 31. maj 2026. Hvis al­le pen­ge til den tid ik­ke er delt ud, må man for­hol­de sig til, om man vil for­læn­ge re­præ­sen­tant­ska­bets valg­pe­ri­o­de yder­li­ge­re, ud­skri­ve valg til re­præ­sen­tant­ska­bet el­ler gen­be­sø­ge nog­le af de an­dre løs­nin­ger, der har væ­ret på bor­det i den­ne pro­ces,” si­ger Jakob K. Svendsen.

- Så du tror med an­dre ord ik­ke, at al­le pen­ge­ne nød­ven­dig­vis er delt ud in­den 31. maj 2026?

”Nej. Men det kom­mer an på man­ge ting: Dels i hvor høj grad, vi lyk­kes med at ud­bre­de, at den­ne mu­lig­hed for at sø­ge pen­ge nu er der, dels hvil­ke ty­per af an­søg­nin­ger vi mod­ta­ger, og dels hvil­ke be­løb der bli­ver søgt om. På nu­væ­ren­de tids­punkt har jeg in­gen for­nem­mel­se af, om al­le pen­ge­ne er delt ud om tre år,” si­ger Jakob K. Svendsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer