Kommune og ildsjæle skaber seniorfolkemøde

Festivalugen, Viborg Snapsting, manglede noget for de ældre i byen. Derfor fik fri­vil­lig­heds­koor­di­na­tor, Anne Grethe Nielsen idéen til et folkemøde for seniorer. Sammen med den lokale afdeling af Ældre Sagen har hun siden 2016 afholdt et årligt Seniorfolkemøde. Drivkraften er engagement og medejerskab hos de involverede – og så de fondsmidler, der gør dem i stand til at realisere et folkemøde for, med og i høj grad af seniorerne.

Seniorfolkemødet (foto: Jacob Thorup Kjærsgaard)
“Det skul­le ik­ke væ­re en pen­sio­ni­st­fest – selv­om det i sig selv kan væ­re godt og und­er­hold­en­de. Jeg vil­le ha­ve, at folk og­så fik ‘no­get med hjem’. At det blev me­re end ba­re und­er­hold­ning,” si­ger fri­vil­lig­ko­or­di­na­tor i Vi­borg Kom­mu­ne, An­ne Gret­he Ni­el­sen (fo­to: Ja­cob Thorup Kjærsgaard).

Hvad er det go­de se­ni­o­r­liv? Hvor­dan la­ver man et ar­ran­ge­ment for og med de æl­dre, som bå­de kan in­vol­ve­re dem, en­ga­ge­re dem, be­væ­ge dem, op­ly­se dem og rø­re dem – og som har en lang­tids­vir­ken­de ef­fekt? Det var nog­le af de tan­ker, An­ne Gret­he Ni­el­sen, der er fri­vil­lig­heds­koor­di­na­tor i Vi­borg Kom­mu­ne, gjor­de sig, da hun fik idéen til et Se­ni­o­r­fol­ke­mø­de. Et fol­ke­mø­de, som iføl­ge hen­de, kun kan ek­si­ste­re, for­di pri­va­te fon­de støt­ter pro­jek­tet, og for­di fri­vil­lige ildsjæ­le en­ga­ge­rer sig i det. Hun er den ene­ste, der får løn af kom­mu­nen – al­le ud­gif­ter til fol­ke­mø­det skal hun fin­de pri­mært gen­nem fonde:

“Uden fon­de­ne vil­le der ik­ke væ­re no­get fol­ke­mø­de. Vi får støt­te blandt an­det af Ve­lux Fon­den og af An­ders Brøn­dums Vel­gø­ren­de Fond, og det er vi helt af­hæn­gi­ge af. Hos Ve­lux Fon­den får vi støt­te til en del prak­ti­ske ting, men ge­ne­relt er det let­te­re at få fonds­mid­ler til for ek­sem­pel et fored­rag end det er at få støt­te til ud­gif­ter til tel­te og sto­le. Og dét er vi jo helt af­hæn­gi­ge af, sær­ligt, når det dre­jer sig om æl­dre bor­ge­re,” si­ger An­ne Gret­he Nielsen.

Inspireret af Snapstinget

Idéen til Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det er af­født af Vi­borgs hi­sto­rie og tra­di­tion for fol­ke­li­ge mø­der. I gam­le da­ge var Snap­stin­get et sam­le­sted for folk fra nær og fjern i to uger. Her blev hand­let og ting­lyst på sto­re går­de, ejen­dom­me og jord. Der ud­vik­le­de sig en mar­keds­plads med dan­ske og uden­land­ske va­rer. Kul­tu­ren fik og­så sin plads. Po­li­tik fyld­te me­get, og der blev dis­ku­te­ret nye og gam­le emner.

I Vi­borg har man med stor suc­ces væk­ket det gam­le Snap­sting til li­ve i ju­ni, hvor man over 10 da­ge til­by­der kul­tur, mo­tion, po­li­ti­ske de­bat­ter og fol­ke­li­ge fæl­les­ska­ber, op­lys­ning for al­le bor­ge­re i Vi­borg og oplan­det om­kring. An­ne Gret­he Ni­el­sen for­tæl­ler, at selv­om Snap­sting-ugen var en bra­gen­de suc­ces, be­mær­ke­de hun, at der mang­le­de no­get for de æl­dre borgere:

“Der var for me­get larm og vir­var for en del af de æl­dre bor­ge­re, til at de kun­ne del­ta­ge. Især for de æl­dre og mest sva­ge bor­ge­re, kræ­ver det, at der er ad­gang med kø­re­stol el­ler, at der er ek­stra ple­je­per­so­na­le, der har mu­lig­hed for at ta­ge med. Og Snap­sting-ugen lig­ger sidst i ju­ni, hvor me­get per­so­na­le be­gyn­der at gå på fe­rie. Så vi skul­le tæn­ke nog­le nye tan­ker og en ny målgruppe.”

An­ne Gret­he Ni­el­sen tog der­for kon­takt til Vi­borgs for­e­nings­liv og til Æl­dre Sa­gen, der tid­li­ge­re hav­de la­vet så­kald­te Se­ni­o­r­da­ge. Sam­men gik de i gang med at ud­vik­le ide­en om et fol­ke­møde for æl­dre bor­ge­re. At det blev et fol­ke­mø­de var væ­sent­ligt i for­hold til det sig­nal og den vær­di, pro­jek­tet skul­le ha­ve for de æl­dre, for­tæl­ler hun:

“Det skul­le ik­ke væ­re en pen­sio­ni­st­fest – selv­om det i sig selv kan væ­re godt og und­er­hold­en­de. Jeg vil­le ha­ve, at folk og­så fik ‘no­get med hjem’. At det blev me­re end ba­re underholdning”.

Så An­ne Gret­he Ni­el­sen sat­te sig for, sam­men med si­ne sam­ar­bejds­part­ne­re i for­e­nings­li­vet og lo­kal­mil­jø­et, at ska­be Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det, hvor der skul­le væ­re no­get for en­hver smag – mo­tion, kul­tur, po­li­tik og fored­rag, og at del­ta­ger­ne skul­le ha­ve vi­den, in­spira­tion el­ler go­de hi­sto­ri­er med hjem.

Seniorfolkemødet skal give folk noget med hjem

Med an­dre ord skul­le fol­ke­mø­det gø­re en for­skel for se­ni­o­rer­ne, gi­ve dem mod på det go­de æl­dre­liv og ska­be en vær­di, der va­re­de ef­ter at fol­ke­mø­det var slut. Det skul­le væ­re et fol­ke­mø­de, der ik­ke ba­re var op­ly­sen­de, men som og­så kun­ne ska­be nye re­la­tio­ner og væk­ke ide­er hos bå­de de æl­dre, hos for­e­nin­ger, hos lo­kal­po­li­ti­ke­re og i lokalsamfundet.

“Vi har op­delt fol­ke­mø­det i tre blok­ke, som er mo­tion, fæl­les­skab og så en del, der hed­der kul­tur- og vi­dens­de­ling, hvor vi la­ver ar­ran­ge­men­ter, der skal til­go­de­se de for­skel­li­ge grup­per af æl­dre. Der­u­d­over har vi 29 stan­de. Som et ek­sem­pel kan næv­nes Ide- og Ud­vik­lings­cen­te­ret, der for­mid­ler de­res vi­den og til­bud til gæ­ster­ne. Gæ­ster­ne kan yt­re de­res tan­ker og be­hov for et ak­tivt se­ni­o­r­liv, og så kan for­e­nin­gen bru­ge den vi­den, de får fra op­lægs­holde­re ef­ter­føl­gen­de på de­res hold,” for­kla­rer An­ne Gret­he Ni­el­sen, og gi­ver ek­semp­ler på, hvad de for­skel­li­ge stan­de tilbyder:

“Vi har for ek­sem­pel nog­le bo­ligsel­ska­ber, Æl­dre Sa­gen og for­skel­li­ge fol­ke­op­lys­nings­grup­per og for­e­nin­ger. For os er det vig­tigt, at det ik­ke kun er for­mid­ling, der går den ene vej, men at de æl­dre og­så kan kom­me med in­put. For ek­sem­pel hav­de Cyk­list­for­bun­det en stand, hvor man kun­ne hen­ven­de sig og si­ge: ’Jeg kun­ne godt tæn­ke mig at kom­me i gang med at cyk­le igen. Hvor­dan kom­mer jeg i gang?’ Alt­så op­sø­ge vi­den ud fra det per­spek­tiv, man selv kom­mer fra.”

Medejerskab gør hele forskellen

Det er vig­tigt, at Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det ik­ke på­dut­ter de æl­dre no­get, for ek­sem­pel en ak­tiv livs­stil med mas­ser af mo­tion, men at det tvær­ti­mod er de æl­dre selv, der er med til at ska­be et fol­ke­mø­de, der er væ­sent­ligt for dem. Det hand­ler i høj grad om at ska­be livs­glæ­de med Se­nior­fol­ke­mø­det, og der­for er et af de væ­sent­lig­ste kri­te­ri­er at ska­be me­de­jer­skab hos de in­vol­ve­re­de, når An­ne Gret­he Ni­el­sen går i gang med projektplanlægningen:

“Jeg kun­ne for­modent­lig gø­re det på den hal­ve tid, men det vil­le væ­re på be­kost­ning af en­ga­ge­mentet og af ejer­ska­bet. Det hand­ler he­le ti­den om at få al­le med. Jeg sid­der som pro­jekt­le­der, men er og­så med i sty­re­grup­pen, og der kan jeg ty­de­ligt se, når de stær­ke æl­dre bræn­der for at få al­le de­res øn­sker igen­nem. Så der er det min op­ga­ve at si­ge; ja, men vi er ble­vet eni­ge om, at der er en tred­je­del til mo­tion, en tred­je­del til kul­tur og tred­je­del til fæl­les­skab,” for­kla­rer An­ne Gret­he Ni­el­sen og ud­dy­ber, at den sto­re plan­læg­ning ska­ber nye re­la­tio­ner og sam­ar­bej­der, bå­de når der skal ind­gås kom­pro­mi­ser og væl­ges mel­lem klas­sisk og mo­der­ne mu­sik, el­ler når de for­skel­li­ge for­e­nin­ger fin­der ud af, at de har sam­me in­ter­es­ser. Der­for er me­de­jer­ska­bet i sig selv en vær­di og der­for en prioritering:

“Of­te er det be­græn­set, hvad der er i æl­dre­klub­bers øko­no­mi, men gen­nem ar­bej­det med Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det fin­der de ud af, at hvis de går sam­men, kan de for ek­sem­pel få et fored­rag med tv-læ­gen Pe­ter Gei­s­ling. Fle­re idræts­for­e­nin­ger har mødt hin­an­den her og for ek­sem­pel fun­det ud af, at de ger­ne vil la­ve tur­ne­rin­ger, så der er en net­værks­ska­bel­se på tværs af kom­mu­nen,” si­ger An­ne Gret­he Ni­el­sen og for­kla­rer, at der i år og­så er lands­by­sam­men­slut­ning­er fra oplan­det om­kring Vi­borg med i sty­re­grup­pen. Ef­ter­som Vi­borg Kom­mu­ne are­al­mæs­sigt er lan­dets næst­stør­ste, gi­ver det en stør­re sam­men­hængs­kraft, når og­så yder­om­rå­der­ne er med i Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det – og­så på læn­ge­re sigt, si­ger hun:

“Der sker en sam­ska­bel­ses­pro­ces, som ik­ke kun er på da­gen for Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det, men som man og­så får glæ­de af fremover.”

***

– Hvad har I fået fondsmidler til – og af hvilken fond?

“Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det har få­et støt­te af blandt an­det Ve­lux Fon­den og An­ders Brøn­dums Vel­gø­ren­de Fond, og støt­te fra Idræts- og Kul­tur Fon­den Syd­vest. Ve­lux Fon­den er en af de få fon­de, der støt­ter nog­le af de prak­ti­ske ting, vi har ud­gif­ter af og brug for, når vi skal re­a­li­se­re pro­jek­tet,” si­ger An­ne Gret­he Nielsen.

– Hvilken betydning har det haft for realiseringen af projektet, at det har fået fondsmidler?

"Som sagt kun­ne vi ik­ke la­ve Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det uden Fonds­mid­ler. Vi sy­nes og­så, det ska­ber en god dy­na­mik og et godt ejer­skab, at vi selv skal fin­de pen­ge­ne til Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det. Det vil­le bli­ve alt for kom­mu­nalt, hvis vi var af­hæn­gig af kom­mu­nen øko­no­misk,” si­ger An­ne Gret­he Ni­el­sen og til­fø­jer, at de på Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det ska­ber mu­lig­hed for, at fon­de­ne kan mø­de og se de men­ne­sker, de­res støt­te­mid­ler gør gavn for:

“Vi prø­ver igen i år at ska­be et telt med fondsak­tø­rer, så vi kan ska­be en di­a­log mel­lem dem og borgerne.”

– Fulgte der betingelse med pengene – eller var der for eksempel et ønske om at indgå partnerskab?

“Nej, det har vi ik­ke op­le­vet, hver­ken at der har væ­ret be­tin­gel­ser, el­ler at vi har skul­let ind­gå i et part­ner­skab,” si­ger An­ne Gret­he Ni­el­sen og til­fø­jer, at der er sam­ar­bej­der med for­e­nin­ger el­ler lo­ka­le, men ik­ke med fon­de­ne som sådan.

– Har I oplevet, at I er blevet nødt til tilpasse jeres projekt efter fondenes ønsker, eller at I er blevet nødt til at gå på kompromis med jeres oprindelige idéer?

Til det sva­rer An­ne Gret­he Ni­el­sen, at det ik­ke er no­get, hun har op­le­vet: “Det tror jeg hel­ler ik­ke vil kom­me til at ske. Jeg tror, vi står me­get fast på det, vi ger­ne vil med Seniorfolkemødet.”

– Hvilken betydning har fondenes støtte for Seniorfolkemødet og dermed for de ældre i Viborg?

“Fon­de­ne gi­ver mu­lig­hed for sam­ska­bel­ses­pro­jek­ter på tværs af ci­vil­sam­fun­det, for­e­nin­ger­ne og kom­mu­nen. Fon­de­ne er i sam­ar­bej­de med Vi­borg Kom­mu­ne med til at ska­be den mer­vær­di for se­ni­o­r­bor­ge­re, der gør li­vet in­ter­es­sant og spæn­den­de i den tred­je al­der. Der kan for ek­sem­pel næv­nes motions­redskaber, hjerte­starter, patient­rettede pro­jek­ter så­som hjer­te­pa­tien­ter, ude­liv – ge­ne­ra­tio­ner på tværs, pen­ge til fe­ster, fæl­les­sang, tid til læs­ning og me­get an­det,” si­ger An­ne Gret­he Nielsen.

Hun for­tæl­ler, at fon­de­nes støt­te til Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det og­så be­ty­der, at der er en mang­fol­dig­hed i de ar­ran­ge­men­ter, der er på mødet:

“Fon­de­nes støt­te be­ty­der, at vi kan fav­ne så bredt. Der skal væ­re no­get for en­hver smag, så vi når al­le de æl­dre. Vi får me­get, me­get ros.”

Hun til­fø­jer, at den kri­ti­ske til­ba­ge­mel­ding, der kom­mer fra de æl­dre bor­ge­re, of­te mest er den, at de ærg­rer sig over, at de ik­ke kan nå det he­le på én dag:

“Men vi sør­ger net­op for at ha­ve fle­re ar­ran­ge­men­ter sam­ti­dig, så vi får et så spæn­den­de pro­gram som mu­ligt. Så det er utro­lig positivt.”

– Har du en opfordring til fondene?

“No­get af det, jeg vir­ke­lig kun­ne øn­ske mig, at jeg kun­ne sø­ge støt­te til, er at få dæk­ket nog­le af de prak­ti­ske ud­gif­ter,” for­tæl­ler An­ne Gret­he Ni­el­sen og ind­sky­der, at ale­ne tel­tud­gif­ter­ne lø­ber op i 100.000 kro­ner. Ud­gif­ter­ne til de me­re prak­ti­ske ting ved pro­jek­tet er svæ­re for hen­de at fin­de fonds­mid­ler til. Hun ud­dy­ber, hvor­for hun kun­ne øn­ske sig, at fle­re fon­de af­sat­te mid­ler til ‘alt det udenom’:

“Det dur ik­ke, at jeg får fonds­mid­ler til en fored­rags­hol­der, hvis ik­ke der er et telt og sto­le, som de æl­dre kan sid­de på. No­get an­det, det er svært ved at få mid­ler til, er for­plej­ning til de fri­vil­li­ge, der sæt­ter he­le da­gen af og ar­bej­der for Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det. De gør så stor en del af ar­bej­det, og jeg sy­nes sim­pelt­hen ik­ke, jeg kan be­de dem om at ta­ge de­res egen mad­pak­ke med, oven i alt det ar­bej­de de gør for Se­ni­o­r­fol­ke­mø­det,” si­ger hun og slut­ter: “Det hjæl­per ik­ke, at man kun vil støt­te ‘det, der kan ses’. Det er vig­tigt, at man gør fon­de­ne så bre­de som mu­ligt, in­den­for det om­rå­de, man øn­sker at støtte.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Kat. Sekjær
Kat. Sekjær
Freelancejournalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer