Annoncespot_img

A.P. Møller Fonden støtter dannende undervisning i Aabenraa og UC Syd

Aabenraa Kommune og UC Syd modtager 9,4 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til et nyt skoleprojekt: ’Universitetsskolen – dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv’.

Aabenraa Kommune
Aa­ben­raa Kom­mu­nes am­bi­tion med ini­ti­a­ti­vet er at styr­ke ele­ver­nes ud­byt­te af un­der­vis­nin­gen, så de bli­ver ru­stet til frem­ti­den med bå­de åben­hed og kri­tisk sans (fo­to: Aa­ben­raa Kommune).

Pro­fes­sions­højsko­len UC Syd og Aa­ben­raa Kom­mu­ne mod­ta­ger 9,4 mio. kr. til et nyt kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­pro­jekt for læ­re­re, vej­le­de­re og skoleledere.

Kom­mu­nens for­mål med pro­jek­tet er at gi­ve bør­ne­ne en me­re dan­nen­de, un­der­sø­gen­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de til­gang til de­res un­der­vis­ning og fremtid.

”Jeg er me­get stolt over, at A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter ini­ti­a­ti­vet. Må­let er at frem­me en un­der­sø­gen­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de un­der­vis­ning, som ud­vik­ler og styr­ker sko­ler­nes dan­nen­de un­der­vis­ning. Det skal frem­me ele­ver­nes fag­li­ge ud­vik­ling og triv­sel. Det skal gø­re dem me­re kri­ti­ske, ana­ly­ti­ske, in­nova­ti­ve og kre­a­ti­ve. Det skal gø­re dem klar til at kun­ne be­gå sig i en mo­der­ne ver­den,” si­ger for­man­den for Bør­ne- og Ud­dan­nel­ses­ud­val­get i Aa­ben­raa Kom­mu­ne, Kir­sten Nør­gård Chri­sten­sen i en pressemeddelelse. 

Ini­ti­a­ti­vet bæ­rer nav­net ’Uni­ver­si­tets­sko­len – dan­nen­de un­der­vis­ning og læ­ring i et fag­di­dak­tisk per­spek­tiv’, og mid­let til at ind­fri am­bi­tio­ner­ne er kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af læ­re­re, vej­le­de­re og skole­le­de­re, så de kan frem­me en un­der­sø­gen­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de undervisning.

Den­ne til­gang til fag og un­der­vis­ning gæl­der og­så ud­dan­nel­sen af nye læ­re­re, som ef­ter endt ud­dan­nel­se skal un­der­vi­se i fol­ke­sko­len. Der­for er UC Syd me­dan­sø­ger på projektet. 

”Vi er ut­ro­ligt gla­de for do­na­tio­nen fra A.P. Møl­ler Fon­den. Nu kan vi sam­men med Aa­ben­raa Kom­mu­ne fort­sæt­te det vig­ti­ge sam­ar­bej­de, hvor al­le kom­mu­nens sko­ler og læ­rer­ud­dan­nel­sen kan få glæ­de af Uni­ver­si­tets­sko­len. Uni­ver­si­tets­sko­len er helt unik, for­di den på nye må­der styr­ker ele­ver­nes dan­nen­de un­der­vis­ning og læ­ring i et fag­di­dak­tisk per­spek­tiv,” si­ger UC Syds pr­o­rek­tor, Ale­xan­der von Oettingen.

Ud­vik­lings­ar­bej­det gen­nem­fø­res fra ja­nu­ar 2020 til ju­ni 2024 og fo­re­går in­den for ram­mer­ne af Uni­ver­si­tets­sko­len, som Aa­ben­raa Kom­mu­ne har væ­ret med til at op­byg­ge si­den 2016, og som byg­ger på et tæt sam­ar­bej­de med for­ske­re, læ­rer­ud­dan­ne­de og lærerstuderende.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer