A.P. Møller Fonden støtter dannende undervisning i Aabenraa og UC Syd

Aa­ben­raa Kom­mu­ne og UC Syd mod­ta­ger 9,4 mio. kr. fra A.P. Møl­ler Fon­den til et nyt sko­le­pro­jekt: ’Uni­ver­si­tets­sko­len – dan­nen­de un­der­vis­ning og læ­ring i et fag­di­dak­tisk per­spek­tiv’.

Aabenraa Kommune
Aa­ben­raa Kom­mu­nes am­bi­tion med ini­ti­a­ti­vet er at styr­ke ele­ver­nes ud­byt­te af un­der­vis­nin­gen, så de bli­ver ru­stet til frem­ti­den med bå­de åben­hed og kri­tisk sans (fo­to: Aa­ben­raa Kom­mu­ne).

Pro­fes­sions­højsko­len UC Syd og Aa­ben­raa Kom­mu­ne mod­ta­ger 9,4 mio. kr. til et nyt kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­pro­jekt for læ­re­re, vej­le­de­re og skole­le­de­re.

Kom­mu­nens for­mål med pro­jek­tet er at gi­ve bør­ne­ne en me­re dan­nen­de, un­der­sø­gen­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de til­gang til de­res un­der­vis­ning og frem­tid.

”Jeg er me­get stolt over, at A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter ini­ti­a­ti­vet. Må­let er at frem­me en un­der­sø­gen­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de un­der­vis­ning, som ud­vik­ler og styr­ker sko­ler­nes dan­nen­de un­der­vis­ning. Det skal frem­me ele­ver­nes fag­li­ge ud­vik­ling og triv­sel. Det skal gø­re dem me­re kri­ti­ske, ana­ly­ti­ske, in­nova­ti­ve og kre­a­ti­ve. Det skal gø­re dem klar til at kun­ne be­gå sig i en mo­der­ne ver­den,” si­ger for­man­den for Bør­­ne- og Ud­dan­nel­ses­ud­val­get i Aa­ben­raa Kom­mu­ne, Kir­sten Nør­gård Chri­sten­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Ini­ti­a­ti­vet bæ­rer nav­net ’Uni­ver­si­tets­sko­len – dan­nen­de un­der­vis­ning og læ­ring i et fag­di­dak­tisk per­spek­tiv’, og mid­let til at ind­fri am­bi­tio­ner­ne er kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af læ­re­re, vej­le­de­re og skole­le­de­re, så de kan frem­me en un­der­sø­gen­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de un­der­vis­ning.

Den­ne til­gang til fag og un­der­vis­ning gæl­der og­så ud­dan­nel­sen af nye læ­re­re, som ef­ter endt ud­dan­nel­se skal un­der­vi­se i fol­ke­sko­len. Der­for er UC Syd me­dan­sø­ger på pro­jek­tet.

”Vi er ut­ro­ligt gla­de for do­na­tio­nen fra A.P. Møl­ler Fon­den. Nu kan vi sam­men med Aa­ben­raa Kom­mu­ne fort­sæt­te det vig­ti­ge sam­ar­bej­de, hvor al­le kom­mu­nens sko­ler og læ­rer­ud­dan­nel­sen kan få glæ­de af Uni­ver­si­tets­sko­len. Uni­ver­si­tets­sko­len er helt unik, for­di den på nye må­der styr­ker ele­ver­nes dan­nen­de un­der­vis­ning og læ­ring i et fag­di­dak­tisk per­spek­tiv,” si­ger UC Syds pr­o­rek­tor, Ale­xan­der von Oet­tin­gen.

Ud­vik­lings­ar­bej­det gen­nem­fø­res fra ja­nu­ar 2020 til ju­ni 2024 og fo­re­går in­den for ram­mer­ne af Uni­ver­si­tets­sko­len, som Aa­ben­raa Kom­mu­ne har væ­ret med til at op­byg­ge si­den 2016, og som byg­ger på et tæt sam­ar­bej­de med for­ske­re, læ­rer­ud­dan­ne­de og læ­rer­stu­de­ren­de.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.