Aktuelle calls og puljer: Nu kan du søge om midler til handicapidræt og forebyggelse af mistrivsel

Flere både store og mindre danske fonde har ansøgningsfrister i oktober og november. Læs mere i Fundats’ oversigt over aktuelle udvalgte calls, puljer, temaopslag og prisuddelinger.

Ar­tik­len er op­da­te­ret 2. ok­to­ber 2023.

Ik­ke kun blæ­se­vejr og ef­ter­års­fe­rie lu­rer li­ge rundt om hjør­net – det sam­me gør en ræk­ke an­søg­nings­fri­ster i de dan­ske fonde.

Fun­dats’ gen­nem­gang af en ræk­ke ud­valg­te calls, pul­jer, te­ma­op­slag og pris­ud­de­lin­ger med an­søg­nings­frist i ok­to­ber og novem­ber vi­ser så­le­des, at der i den kom­men­de tid er mu­lig­hed for at sø­ge om pen­ge til alt fra ak­ti­vi­te­ter på lan­dets mu­se­er til ini­ti­a­ti­ver, der kan fore­byg­ge børn og un­ges mistrivsel.

Tip Fun­dats om kom­men­de deadlines
    Fun­dats brin­ger med mel­lem­rum en over­sigt over ud­valg­te ak­tu­el­le calls og pul­jer. Vi hø­rer der­for ger­ne fra fon­de med de­ad­li­nes de kom­men­de må­ne­der. Tips kan sen­des til mailadres­sen kontakt@​fundats.​dk

Det er værd at un­der­stre­ge, at ne­den­stå­en­de langt fra er en kom­plet over­sigt over kom­men­de de­ad­li­nes, men vi­ser et ud­snit af nog­le af de man­ge mu­lig­he­der, der er for at sø­ge om mid­ler hos fon­de med de­ad­li­ne de næ­ste to måneder.

Ræk­ke­føl­gen her­un­der er de­fi­ne­ret af de en­kel­te pul­jer el­ler calls’ ansøgningsdeadline.

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orients Fond

Næ­ste an­søg­nings­frist: 6. ok­to­ber 2023.

Fon­den støt­ter dels al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de for­mål, dels sø­fart­s­re­la­te­re­de for­mål, her­un­der ud­dan­nel­se, for­mid­ling, forsk­ning, og dels per­so­ner med me­d­ar­bej­der­re­la­tion til Nor­den A/S el­ler A/S Motortramp.

Iføl­ge fon­dens hjem­mesi­de har den de se­ne­ste fem år ud­delt 302 mil­li­o­ner kro­ner til sø­fart­s­re­la­te­re­de og al­men­nyt­ti­ge for­mål – se­ne­st ek­sem­pel­vis et tvær­fag­ligt forsk­nings­net­værk på Syd­dansk Uni­ver­si­tet kal­det ’Blu­eS­DU’, der om­fat­ter for­ske­re fra ni en­he­der på SDU og har som for­mål at sam­le og ud­vik­le den ma­ri­ti­me forsk­ning på tværs af universitetet.

Læs me­re her.

Velux Fonden

Næ­ste an­søg­nings­frist: 10. ok­to­ber 2023.

Fæl­les­ska­ber er vig­ti­ge for triv­sel, hand­le­kraft, gen­si­dig til­lid og for sam­fun­dets sam­men­hængs­kraft. Men un­der­sø­gel­ser fra Det Na­tio­na­le Forsk­nings- og Ana­ly­se­cen­ter for Vel­færd (VIVE) pe­ger på, at man­ge dan­ske­re fø­ler sig uden for, og at der er be­hov for nytæn­ken­de ind­sat­ser og fore­byg­gel­se, der kan sik­re, at fle­re bli­ver en del af et fællesskab.

Det er bag­grun­den for et te­ma­op­slag fra Ve­lux Fon­den må­l­ret­tet ci­vil­sam­fun­dets or­ga­ni­sa­tio­ner, der kan sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter, som med nye til­gan­ge kan ska­be in­klu­sion af bor­ge­re i so­ci­alt ud­sat­te positioner.

Der kan kun sø­ges om støt­te til pro­jek­ter med et bud­get over 500.000 kro­ner. Må­l­grup­pen for ind­sat­ser­ne kan væ­re bå­de børn, un­ge og voks­ne i so­ci­alt ud­sat­te po­si­tio­ner, un­der­stre­ger Ve­lux Fonden.

Læs me­re her.

Ebbefos Fonden

Næ­ste an­søg­nings­frist: 11. ok­to­ber 2023.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Eb­be­fos Fon­den, der blev stif­tet i de­cem­ber 2021, øn­sker et sam­fund, hvor, som fon­den ud­tryk­ker det, ”al­le tri­ves og har mu­lig­hed for at ud­vik­le sig og ind­gå i po­si­ti­ve fæl­les­ska­ber.” Der­for støt­ter fon­den ini­ti­a­ti­ver, der kan bi­dra­ge til at for­bed­re triv­sel og fore­byg­ge mi­striv­sel på så­vel kort som på lang sigt, og i 2022 og 2023 er det stra­te­gi­ske fo­kus på børn og un­ges mistrivsel.

Vi vil ger­ne støt­te sam­ar­bej­der på tværs af si­lo­er, for vi tror ik­ke, børn og un­ges mi­striv­sel kan lø­ses af en en­kelt aktør

Il­la We­strup Step­hen­sen – Di­rek­tør, Eb­be­fos Fonden

”Vi me­ner, at børn og un­ges mi­striv­sel er én af de helt sto­re og kom­plek­se sam­funds­ud­for­drin­ger, vi har li­ge nu, som kræ­ver al­le mu­li­ge for­mer for til­tag og sam­ti­dig kræ­ver, at man­ge er med til at løf­te. Vi vil ger­ne støt­te sam­ar­bej­der på tværs af si­lo­er, for vi tror ik­ke, børn og un­ges mi­striv­sel kan lø­ses af en en­kelt ak­tør; Vel­færds­sta­ten kan ik­ke ta­ge den­ne op­ga­ve ale­ne, kom­mu­ner­ne kan ik­ke, og vi el­ler an­dre fon­de kan hel­ler ik­ke ale­ne lø­se den­ne op­ga­ve. Men vi kan gi­ve vo­res bi­drag sam­men med en ræk­ke an­dre spil­le­re, der og­så har fo­kus på at få skabt de nød­ven­di­ge for­an­drin­ger,” sag­de fon­dens di­rek­tør Il­la We­strup Step­hen­sen til Fun­dats i novem­ber 2022.

Bag Eb­be­fos Fon­den står it-mil­li­ar­dæ­ren Mor­ten Eb­be­sen og hans hu­stru Vi­be­ke Ny­fos, som ved stif­tel­sen skød en grund­ka­pi­tal på 50 mil­li­o­ner kro­ner ind i fon­den. Pen­ge­ne er en del af det over­skud, som Mor­ten Eb­be­sen hø­ste­de ved sal­get i 2020 af softwa­re­fir­ma­et Siteimprove.

Læs me­re her.

Simon Spies Fonden

Næ­ste an­søg­nings­frist: 15. ok­to­ber 2023.

Si­mon Spies Fon­den, der i år fejrer 40-års ju­bilæum, er en al­men­nyt­tig- og al­men­vel­gø­ren­de fond med tre år­li­ge an­søg­nings­run­der. Fon­den, som blev stif­tet af rej­se­kon­gen Si­mon Spies, støt­ter for­mål pri­mært in­den­for vi­den­skab, kunst, kul­tur samt so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re formål.

Iføl­ge fon­dens hjem­mesi­de har den de for­løb­ne 40 år ud­delt me­re end 170 mil­li­o­ner kro­ner. Fon­den, der har Jan­ni Spies som be­sty­rel­ses­for­mand, mod­ta­ger år­ligt mel­lem 600 og 800 ansøgninger.

Læs me­re her.

Tuborgfondet

Næ­ste an­søg­nings­frist: 23. ok­to­ber 2023.

I Tu­borg­fon­dets pul­je kal­det ’Mu­sik­kens fri­vil­li­ge’ kan festi­va­ler, spil­le­ste­der og an­dre kon­certar­ran­gø­rer sø­ge op til 250.000 kro­ner, som kan styr­ke frivillighed.

Det dan­ske mu­sik­mil­jø le­ver kun, for­di der er un­ge fri­vil­li­ge, som med holdånd, ener­gi og en­ga­ge­ment får festi­va­ler og kon­cer­ter til at hæn­ge sam­men – bå­de på og bag scenen

Mi­k­kel San­der – Pro­gra­mansvar­lig for kre­a­ti­ve er­hverv, Tuborgfondet

Iføl­ge fon­den er fri­vil­li­ge ry­gra­den i man­ge af lan­dets mu­sik­fæl­les­ska­ber. Det er of­te fri­vil­li­ge, der af­vik­ler kon­cer­ter og har an­svar for blandt an­det lys og lyd, og det er og­så fri­vil­li­ge, der boo­k­er mu­si­ke­re og mar­keds­fø­rer kon­cer­ter og festi­va­ler lokalt.

“Det dan­ske mu­sik­mil­jø le­ver kun, for­di der er un­ge fri­vil­li­ge, som med holdånd, ener­gi og en­ga­ge­ment får festi­va­ler og kon­cer­ter til at hæn­ge sam­men – bå­de på og bag sce­nen. Vi vil styr­ke un­ge mu­sik­fæl­les­ska­ber og gi­ve ek­stra vi­ta­mi­ner til fri­vil­lig­he­den. Me­get ger­ne i form af sam­ar­bejds­pro­jek­ter på tværs af ak­tø­rer, så vig­tig vi­den og go­de er­fa­rin­ger kan spre­de sig som rin­ge i van­det,” si­ger Mi­k­kel San­der, der er pro­gra­mansvar­lig for kre­a­ti­ve er­hverv i Tu­borg­fon­det, på fon­dens hjemmeside.

Læs me­re her.

Bikubenfonden

Næ­ste an­søg­nings­frist: Ul­ti­mo ok­to­ber 2023.

Bi­ku­ben­fon­den sø­ger nye part­ne­re, der har so­li­de el­ler spæ­de er­fa­rin­ger med at gi­ve un­ge på kan­ten me­re be­slut­nings­kraft, el­ler nye part­ne­re, som har mod på at ar­bej­de med det.

For­må­let er at bli­ve bed­re til at sik­re, at un­ge på kan­ten kom­mer godt ind i vok­sen­li­vet. Der ar­bej­des i dag fo­ku­se­ret og re­le­vant med un­ge­ind­dra­gel­se man­ge ste­der, men det er fort­sat sy­ste­met, der træf­fer de en­de­li­ge be­slut­nin­ger. Det kan væ­re godt for nog­le un­ge, men er det godt for al­le, spør­ger Bi­ku­ben­fon­den på sin hjemmeside?

De nye part­ner­ska­ber skal ha­ve fo­kus på 13-30-åri­ge, som en­ten er uden for ud­dan­nel­se el­ler job, hjem­lø­se el­ler i over­gan­gen fra an­brin­gel­se til voksenliv.

Læs me­re her.

Lars Larsens Jysk Fond

Næ­ste an­søg­nings­frist: 31. ok­to­ber 2023.

Lars Lar­sens Jysk Fond, der blev stif­tet i 2017 af dy­ne­kon­gen Lars Lar­sen, ejer én pro­cent af Lars Lar­sen Group. Via ind­tæg­ter­ne fra ejer­ska­bet støt­ter den er­hvervs­dri­ven­de fond pro­jek­ter, der, som det hed­der, ”er med til at styr­ke det dan­ske samfund”.

Ud­de­lings­for­må­le­ne er blandt an­dre at frem­me iværk­sæt­terak­ti­vi­te­ter og de­tail­virk­som­hed, støt­te dansk han­di­ca­pi­dræt samt hu­ma­ni­tæ­re og kul­tu­rel­le formål.

Lars Lar­sens Jysk Fond ud­del­te iføl­ge dens års­rap­port for se­ne­ste regn­skabsår, 2021-2022, 950.000 kro­ner. Al­le pen­ge gik til Bar­nets Blå Hus Ve­st­him­mer­land i Aars, der er et be­hand­lings­til­bud og fri­sted for børn og un­ge mel­lem 0 og 20 år fra hjem med misbrugsproblemer.

Læs me­re her.

Novo Nordisk Fonden

Næ­ste an­søg­nings­frist: 24. novem­ber 2023.

Dan­marks stør­ste ud­de­len­de fond har på sin lan­ge li­ste over calls med an­søg­nings­frist de kom­men­de må­ne­der blandt an­det he­le seks pris­ud­de­lin­ger til un­der­vi­se­re og pæ­da­go­ger især in­den for na­tur­fag: Fon­dens na­tur­te­ma­ti­ske pæ­da­gog­pris, na­tur- og tek­no­lo­gilæ­rer­pris, na­tur­fags­læ­rer­pris, na­tur­vi­den­ska­be­li­ge gym­na­si­e­læ­rer­pris, pris til na­tur­fags­un­der­vi­se­re på læ­rer­ud­dan­nel­sen samt til na­tur­fags­un­der­vi­se­re på pædagoguddannelsen.

Hver pris er på mel­lem 150.000 og 250.000 kroner.

Læs me­re her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer