Industriens Fond – uddelinger 2018

In­du­stri­ens Fond ud­de­ler til pro­jek­ter, der frem­mer dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne. I 2018 ud­del­te fon­den 255,5 mio. kr. Se li­sten over mod­ta­ge­re her.

In­du­stri­ens Fond ud­de­ler til pro­jek­ter, der frem­mer dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne. I 2018 ud­del­te fon­den 255,5 mio. kr. Se li­sten over mod­ta­ge­re her.

ModtagerBeløbProjekt
Force Technology29.050.000Servitizee.DK
INDEX16.000.000Styrkelse af INDEX: Award og danske virksomheders udbytte af prisen
DR - Danmarks Radio14.470.000UItra:Bit
DR - Danmarks Radio12.600.000Ultra:Bit 2.0
Alexandra Instituttet12.410.000Cybersecure IoT in Danish industry
IT-Universitetet11.680.000Uddannelsesomjekt for SMV`er
Copenhagen FinTech11.450.000Globale FinTech Alliancer for Vækst
DTU11.260.000ESA Business incubator Denmark
Uddannelses- og Forskningsministeriet9.000.000Industriens Fonds Hus I Kina
State of Green9.000.000Access Cities - Global Alliance for Sustainable Urban Development
DTU Business Healthcare8.500.000MedTech Bridge
Agro Business Park7.310.000Biogas Go Global
Eksportforeningen7.070.000U S E Water
Erhvervshus Hovedstaden6.620.000Sustainable Business Alliance
Asia House6.400.000The Indo-Danish SME Accelerator Platform
Teknologisk Institut5.680.000Cobol Knowledge Lab
Rainmaking Innovation5.500.000UrbanTech Accelerator Program
DI - Dansk Industri5.000.000MIT-Danmark Partner Program
Foreningen Digital Hub5.000.000Digital Hub Denmark
Global Compact Network Denmark4.690.000Verdensmål i værdikæden
Eksportforeningen4.500.000Onboard Danish Design
DTU Science Park4.040.000DeepTech Alliance
VisitDenmark4.000.000Danmark på verdensscenen 2020
Asia House3.930.000Innovation Lab Asia
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse3.830.000Verdensmålene skal være danske virksomheders konkurrenceparameter
State of Green3.610.000House of Green v.2.0
Syddansk Erhvervsskole3.100.000Vidensløft - Automation & Robot
Aarhus Universitet3.000.000Udvikling af globale innovationsalliancer med leverandører
Coding Pirates Denmark2.620.000Piratskibet Coding Pirates for alle
Fonden MARCOD2.610.000Maritime Stars
Bestyrelsesforeningen2.600.000Bestyrelsesarbejde og Global Konkurrenceevne
Fonden AM-Lab Danmark2.100.000Etablering af AM-Hub
Copenhagen Economics2.100.000Innovation via udenlandske ejerskabsrelationer
ASTRA2.000.000Naturvidenskabsfestival 2019-2021
Industritekniker.nu2.000.000Uddannelsesbro til metalindustrien
CERTA Intelligence & Security1.991.000Medarbejderen som virksomhedens værn
DI - Dansk Industri1.840.000Administrative robotter i SMV'er
Akademiet for Talentfulde Unge Øst1.560.000Yngre Talenter
IT-Universitetet1.330.000Economic Impact of Blockchain
DTU Science Park900.000Danish Tech Challenge 2018-2020 - Awardshows
Erhvervsstyrelsen900.000Fremme af åbenhedskultur blandt SMV'er
Aalborg Universitet587.000Fremtidens Talenter inden for IT-sikkerhed
Københavns Kommune500.000Beijing Design Week
World Robot Organisation Danmark200.000World Robot Diymplad FIT 2019
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse200.000VL Døgnet 2018 - Europas Fremtid
CERTA Intelligence & Security200.000SpionageTesten 2.0
Copenhagen Business School175.000Copenhagen Business School Case Competition 2019
Dansk Kulturinstitut150.000DK-Letland: Kreativ industri
Aarhus Universitet100.000Aarhus Case Competition 2019
Copenhagen Business School Students100.000Graduate Business Conference 2018

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…