KR Foundation – uddelinger 2018

KR Fo­un­da­tion ud­de­ler til for­mål in­den for kli­ma­om­rå­det i he­le ver­den. I 2018 har fon­den ud­delt 92,5 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

KR Fo­un­da­tion ud­de­ler til for­mål in­den for kli­ma­om­rå­det i he­le ver­den. I 2018 har fon­den ud­delt 92,5 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbOmrådeLandProjekt
C40 Cities310.017Sustainable BehaviourUSDemonstrating the potential for sustainable urban consumption
C40 Cities3.860.198Sustainable BehaviourUSC40 Thriving Cities Initiative phase 2: Unlocking sustainable urban consumption
Children's Radio Foundation3.360.918Sustainable BehaviourZAYouth radio dialogues on climate change and sustainable livelihoods across Africa
Climate Outreach2.066.456Sustainable BehaviourUKGlobal climate change narratives: Enabling a new conversation across the Arabic-speaking worlds.
Forum for the Future2.650.578Sustainable BehaviourUKCatalysing and scaling sustainable behaviour change - Developing the hot or cool network
Global Action Plan UK3.099.179Sustainable BehaviourUKBoiling Frogs - Getting Generation Netflix to jump out of the pan
GreenFaith4.951.215Sustainable BehaviourUSLiving the change - 2019/2020
Institute of Development Studies3.947.213Sustainable BehaviourUKThe Rapid Transition Alliance
Institute of Development Studies537.031Sustainable BehaviourUKSelling less: A rapid transition task force on making consumption pathways for 1.5 degrees politically imaginable and possible
One Earth3.000.000Sustainable BehaviourCABeacon for sustainable living
Sustainable Markets Foundation3.471.048Sustainable BehaviourUSClinical interventions for transformative change: A capacity-building initiative
United Charitable, fiscal sponsor of DearTomorrow100.000Sustainable BehaviourUSDearTomorrow
Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy4.949.861Sustainable BehaviourDEThe sustainable lifestyles accelerator – Catalyzing change (SLA)
2° Investing Initiative3.350.000Sustainable FinanceFREmpowering retail investors to divest from fossil fuels
BankTrack1.637.457Sustainable FinanceNLFossil banks, no thanks! Ending bank finance for the fossil fuel industry
Carbon Tracker Initiative Limited2.000.000Sustainable FinanceUKCore funding support
Ceres, Inc.2.500.000Sustainable FinanceUSClimate Action 100+: Investors driving corporate action
Chatham House1.396.673Sustainable FinanceUKMainstreaming climate and environment in finance ministries - 2018
E3G Third Generation Environmentalism1.919.395Sustainable FinanceUKReformers to transformers: Transforming international public banks to drive sustainable development and deliver the Paris Agreement
European Climate Foundation1.500.000Sustainable FinanceNLAligning the WEO with an ambitious interpretation of the Paris goals
InfluenceMap2.006.480Sustainable FinanceUKEnabling asset owners to drive well below 2° portfolio alignment
Market Forces1.110.000Sustainable FinanceAUAsian finance campaign capacity
Oil Change International5.197.234Sustainable FinanceUSThe global oil supply initiative
Overseas Development Institute (ODI)2.800.000Sustainable FinanceUKInternational campaign - Eliminating subsidies to fossil fuel production: Analysis, advocacy, and outreach 2018-20
ShareAction1.435.499Sustainable FinanceUKERIN: The European Responsible Investment Network – Arming, unifying, and amplifying civil society in Europe
Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford2.000.025Sustainable FinanceUKMainstreaming high ambition best practice in sustainable finance and investment
WWF European Policy Office1.860.000Sustainable FinanceBEMoving Europe’s utilities and finance actors beyond coal
Climate Action Network - International1.000.000Other InterventionsDECAN international programs
Climate Action Network - International1.300.000Other InterventionsDEStrengthening civil society on the implications of geoengineering
Climate Action Network Europe2.000.000Other InterventionsBEStrengthening Europe's global climate leadership through adequate action at home
Climate Tracker1.413.514Other InterventionsAUData-backed journalism program
European Climate Foundation4.000.000Other InterventionsNLGSCC - Strategic climate communications: Accelerating Paris Agreement implementation
European Climate Foundation218.104Other InterventionsNLNew Economic Paradigm Platform
European Climate Foundation3.900.000Other InterventionsNLShaping the debate on geoengineering through strategic communications support and intelligence
GreenFaith1.300.000Other InterventionsUSPlaying God? Multi-faith responses to the prospect of climate engineering
Institute for Inclusive and Sustainable Economies2.397.265Other InterventionsDECampaigning for policy making beyond growth
New Economy Organisers Network2.513.487Other InterventionsUKFraming the economy - Phase two
New Venture Fund151.250Other InterventionsUSThe emerging alignment of finance with spiritual and ethical considerations 2nd REIL roundtable on Laudato Si’: Nature society markets October 9, 2018
Stockholm Environment Institute U.S.500.000Other InterventionsUSThe fossil fuel production gap report
Swiss Philanthropy Foundation2.800.000Other InterventionsCHPartners for a new economy 2018-2019
Transport & Environment2.000.000Other InterventionsBETransport & environment 2019-2020 core grant

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.