KR Foundation – uddelinger 2018

KR Fo­un­da­tion ud­de­ler til for­mål in­den for kli­ma­om­rå­det i he­le ver­den. I 2018 har fon­den ud­delt 92,5 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

KR Fo­un­da­tion ud­de­ler til for­mål in­den for kli­ma­om­rå­det i he­le ver­den. I 2018 har fon­den ud­delt 92,5 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbOmrådeLandProjekt
C40 Cities310.017Sustainable BehaviourUSDemonstrating the potential for sustainable urban consumption
C40 Cities3.860.198Sustainable BehaviourUSC40 Thriving Cities Initiative phase 2: Unlocking sustainable urban consumption
Children's Radio Foundation3.360.918Sustainable BehaviourZAYouth radio dialogues on climate change and sustainable livelihoods across Africa
Climate Outreach2.066.456Sustainable BehaviourUKGlobal climate change narratives: Enabling a new conversation across the Arabic-speaking worlds.
Forum for the Future2.650.578Sustainable BehaviourUKCatalysing and scaling sustainable behaviour change - Developing the hot or cool network
Global Action Plan UK3.099.179Sustainable BehaviourUKBoiling Frogs - Getting Generation Netflix to jump out of the pan
GreenFaith4.951.215Sustainable BehaviourUSLiving the change - 2019/2020
Institute of Development Studies3.947.213Sustainable BehaviourUKThe Rapid Transition Alliance
Institute of Development Studies537.031Sustainable BehaviourUKSelling less: A rapid transition task force on making consumption pathways for 1.5 degrees politically imaginable and possible
One Earth3.000.000Sustainable BehaviourCABeacon for sustainable living
Sustainable Markets Foundation3.471.048Sustainable BehaviourUSClinical interventions for transformative change: A capacity-building initiative
United Charitable, fiscal sponsor of DearTomorrow100.000Sustainable BehaviourUSDearTomorrow
Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy4.949.861Sustainable BehaviourDEThe sustainable lifestyles accelerator – Catalyzing change (SLA)
2° Investing Initiative3.350.000Sustainable FinanceFREmpowering retail investors to divest from fossil fuels
BankTrack1.637.457Sustainable FinanceNLFossil banks, no thanks! Ending bank finance for the fossil fuel industry
Carbon Tracker Initiative Limited2.000.000Sustainable FinanceUKCore funding support
Ceres, Inc.2.500.000Sustainable FinanceUSClimate Action 100+: Investors driving corporate action
Chatham House1.396.673Sustainable FinanceUKMainstreaming climate and environment in finance ministries - 2018
E3G Third Generation Environmentalism1.919.395Sustainable FinanceUKReformers to transformers: Transforming international public banks to drive sustainable development and deliver the Paris Agreement
European Climate Foundation1.500.000Sustainable FinanceNLAligning the WEO with an ambitious interpretation of the Paris goals
InfluenceMap2.006.480Sustainable FinanceUKEnabling asset owners to drive well below 2° portfolio alignment
Market Forces1.110.000Sustainable FinanceAUAsian finance campaign capacity
Oil Change International5.197.234Sustainable FinanceUSThe global oil supply initiative
Overseas Development Institute (ODI)2.800.000Sustainable FinanceUKInternational campaign - Eliminating subsidies to fossil fuel production: Analysis, advocacy, and outreach 2018-20
ShareAction1.435.499Sustainable FinanceUKERIN: The European Responsible Investment Network – Arming, unifying, and amplifying civil society in Europe
Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford2.000.025Sustainable FinanceUKMainstreaming high ambition best practice in sustainable finance and investment
WWF European Policy Office1.860.000Sustainable FinanceBEMoving Europe’s utilities and finance actors beyond coal
Climate Action Network - International1.000.000Other InterventionsDECAN international programs
Climate Action Network - International1.300.000Other InterventionsDEStrengthening civil society on the implications of geoengineering
Climate Action Network Europe2.000.000Other InterventionsBEStrengthening Europe's global climate leadership through adequate action at home
Climate Tracker1.413.514Other InterventionsAUData-backed journalism program
European Climate Foundation4.000.000Other InterventionsNLGSCC - Strategic climate communications: Accelerating Paris Agreement implementation
European Climate Foundation218.104Other InterventionsNLNew Economic Paradigm Platform
European Climate Foundation3.900.000Other InterventionsNLShaping the debate on geoengineering through strategic communications support and intelligence
GreenFaith1.300.000Other InterventionsUSPlaying God? Multi-faith responses to the prospect of climate engineering
Institute for Inclusive and Sustainable Economies2.397.265Other InterventionsDECampaigning for policy making beyond growth
New Economy Organisers Network2.513.487Other InterventionsUKFraming the economy - Phase two
New Venture Fund151.250Other InterventionsUSThe emerging alignment of finance with spiritual and ethical considerations 2nd REIL roundtable on Laudato Si’: Nature society markets October 9, 2018
Stockholm Environment Institute U.S.500.000Other InterventionsUSThe fossil fuel production gap report
Swiss Philanthropy Foundation2.800.000Other InterventionsCHPartners for a new economy 2018-2019
Transport & Environment2.000.000Other InterventionsBETransport & environment 2019-2020 core grant

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…