KR Foundation – uddelinger 2018

KR Fo­un­da­tion ud­de­ler til for­mål in­den for kli­ma­om­rå­det i he­le ver­den. I 2018 har fon­den ud­delt 92,5 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

KR Fo­un­da­tion ud­de­ler til for­mål in­den for kli­ma­om­rå­det i he­le ver­den. I 2018 har fon­den ud­delt 92,5 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbOmrådeLandProjekt
C40 Cities310.017Sustainable BehaviourUSDemonstrating the potential for sustainable urban consumption
C40 Cities3.860.198Sustainable BehaviourUSC40 Thriving Cities Initiative phase 2: Unlocking sustainable urban consumption
Children's Radio Foundation3.360.918Sustainable BehaviourZAYouth radio dialogues on climate change and sustainable livelihoods across Africa
Climate Outreach2.066.456Sustainable BehaviourUKGlobal climate change narratives: Enabling a new conversation across the Arabic-speaking worlds.
Forum for the Future2.650.578Sustainable BehaviourUKCatalysing and scaling sustainable behaviour change - Developing the hot or cool network
Global Action Plan UK3.099.179Sustainable BehaviourUKBoiling Frogs - Getting Generation Netflix to jump out of the pan
GreenFaith4.951.215Sustainable BehaviourUSLiving the change - 2019/2020
Institute of Development Studies3.947.213Sustainable BehaviourUKThe Rapid Transition Alliance
Institute of Development Studies537.031Sustainable BehaviourUKSelling less: A rapid transition task force on making consumption pathways for 1.5 degrees politically imaginable and possible
One Earth3.000.000Sustainable BehaviourCABeacon for sustainable living
Sustainable Markets Foundation3.471.048Sustainable BehaviourUSClinical interventions for transformative change: A capacity-building initiative
United Charitable, fiscal sponsor of DearTomorrow100.000Sustainable BehaviourUSDearTomorrow
Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy4.949.861Sustainable BehaviourDEThe sustainable lifestyles accelerator – Catalyzing change (SLA)
2° Investing Initiative3.350.000Sustainable FinanceFREmpowering retail investors to divest from fossil fuels
BankTrack1.637.457Sustainable FinanceNLFossil banks, no thanks! Ending bank finance for the fossil fuel industry
Carbon Tracker Initiative Limited2.000.000Sustainable FinanceUKCore funding support
Ceres, Inc.2.500.000Sustainable FinanceUSClimate Action 100+: Investors driving corporate action
Chatham House1.396.673Sustainable FinanceUKMainstreaming climate and environment in finance ministries - 2018
E3G Third Generation Environmentalism1.919.395Sustainable FinanceUKReformers to transformers: Transforming international public banks to drive sustainable development and deliver the Paris Agreement
European Climate Foundation1.500.000Sustainable FinanceNLAligning the WEO with an ambitious interpretation of the Paris goals
InfluenceMap2.006.480Sustainable FinanceUKEnabling asset owners to drive well below 2° portfolio alignment
Market Forces1.110.000Sustainable FinanceAUAsian finance campaign capacity
Oil Change International5.197.234Sustainable FinanceUSThe global oil supply initiative
Overseas Development Institute (ODI)2.800.000Sustainable FinanceUKInternational campaign - Eliminating subsidies to fossil fuel production: Analysis, advocacy, and outreach 2018-20
ShareAction1.435.499Sustainable FinanceUKERIN: The European Responsible Investment Network – Arming, unifying, and amplifying civil society in Europe
Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford2.000.025Sustainable FinanceUKMainstreaming high ambition best practice in sustainable finance and investment
WWF European Policy Office1.860.000Sustainable FinanceBEMoving Europe’s utilities and finance actors beyond coal
Climate Action Network - International1.000.000Other InterventionsDECAN international programs
Climate Action Network - International1.300.000Other InterventionsDEStrengthening civil society on the implications of geoengineering
Climate Action Network Europe2.000.000Other InterventionsBEStrengthening Europe's global climate leadership through adequate action at home
Climate Tracker1.413.514Other InterventionsAUData-backed journalism program
European Climate Foundation4.000.000Other InterventionsNLGSCC - Strategic climate communications: Accelerating Paris Agreement implementation
European Climate Foundation218.104Other InterventionsNLNew Economic Paradigm Platform
European Climate Foundation3.900.000Other InterventionsNLShaping the debate on geoengineering through strategic communications support and intelligence
GreenFaith1.300.000Other InterventionsUSPlaying God? Multi-faith responses to the prospect of climate engineering
Institute for Inclusive and Sustainable Economies2.397.265Other InterventionsDECampaigning for policy making beyond growth
New Economy Organisers Network2.513.487Other InterventionsUKFraming the economy - Phase two
New Venture Fund151.250Other InterventionsUSThe emerging alignment of finance with spiritual and ethical considerations 2nd REIL roundtable on Laudato Si’: Nature society markets October 9, 2018
Stockholm Environment Institute U.S.500.000Other InterventionsUSThe fossil fuel production gap report
Swiss Philanthropy Foundation2.800.000Other InterventionsCHPartners for a new economy 2018-2019
Transport & Environment2.000.000Other InterventionsBETransport & environment 2019-2020 core grant

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.