Oak Foundation Danmark – uddelinger 2018

Fon­den støt­ter ude­luk­ken­de so­ci­a­le pro­jek­ter i Dan­mark og Grøn­land. I 2018 ud­del­te fon­den knap 35 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

Fon­den støt­ter ude­luk­ken­de so­ci­a­le pro­jek­ter i Dan­mark og Grøn­land. I 2018 ud­del­te fon­den knap 35 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbProjekt
Aalborg Kommune, Det specialiserede Døgntilbud Stjernehusene224.500At bygge en ny legeplads til Stjernehusene, som er et specialiseret døgntilbud beliggende i Nordjylland.
Antidote Denmark347.000At finansiere et mobilt “fixerum” i København for at undgå dødsfald ved overdosis, samt identificere vigtige mulige steder for nye fixerum.
Bryd Tavsheden2.546.145At etablere en Youtube kanal for unge og børn som adresserer vold i hjemmet og kærestevold.
Den selvejende institution dagbehandlingsskolen Isbryderen300.000At købe en minibus til Isbryderen, som er en skole for de elever, der ikke kan rummes i det almene skolesystem eller dets specialtilbud.
Danmarks Forsorgsmuseum680.639At støtte udstilling på Danmarks Forsorgsmuseum og Ringsted Krisecenter samt støtte undervisningsmateriale med fokus på kvinder og børn som flygter fra vold i hjemmet.
Danner564.000At støtte kortlægning af seksuel vold i nære relationer.
Den fælleskommunale forening – Kommuneqarfik Sermersooq5.000.000At støtte et løft af alle grønlandske læreres kompetencer samt uddele iPads til samtlige skolebørn i Grønland.
Det Blå Sted913.288At støtte et værested i Århus, som hjælper socialt udsatte til at få en uddannelse, et job, finde en bolig og kvitte et misbrug.
Fonden for Socialt Ansvar6.000.000At styrke Fonden for Socialt Ansvar, som er en paraplyorganisation for NGO-organisationer, i dets arbejde omkring udvikling af hele det frivillige sociale område.
Frivilligforeningen Værestedet Perronen300.000At renovere udendørs faciliteterne på værestedet Perronen på Lolland.
Fundamentet785.830At støtte Fundamentet i dets arbejde med at gentænke ideen omkring væresteder.
Hjem til Alle Alliancen1.586.000At støtte NGO organisationen Hjem til Alle Alliancen i dets arbejde med at udvikle og teste et projekt, hvor familier tilbyder plads i deres hjem til unge hjemløse i kortere perioder.
Horsens Krisecenter for Mænd667.047At støtte Horsens Krisecenter for mænd i dets arbejde med at støtte mænds sociale udfordringer enten i forbindelse med, at de blevet skilt eller at de har udøvet/blevet udsat for vold af enten fysisk eller psykisk karakter.
Kommune Kullajeq – Sanasa1.096.325At introducere unge til håndværksfag og forberede dem til erhvervsskoler i Sydgrønland, samt gennemføre flere murmalerier i kommunens større byer.
Kommuneqarfik Sermersooq1.231.820At bygge et opholdsrum til alpinskiløbere i Tasiilaq i Grønland samt et opbevaringssted til ski og andet låneudstyr samt en garage til beskyttelse af motoren til liften.
Klinisk retsmedicin, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet120.000At sikre mentalt og ikke bare medicinsk optimale undersøgelsesrum for personer, der bliver retslægeligt undersøgt på Retsmedicinsk institut, København.
Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)7.450.000At støtte videreudvikling og fortsættelse af LOKKs sekretariat, der er sekretariat for krisecentrene i Danmark.
Livets Lone v/Lone Wernblad100.000At støtte musikoplevelser på en række krisecentre og hospitaler rundt i hele landet. Formålet er at styrke især børn men også deres mødre i en svær situation.
Mændenes Hjem – Café Klare1.000.000At støtte Café Klare - en natcafé for hjemløse kvinder.
Landsforeningen for psykisk sundhed – SIND226.800At støtte oversættelse fra dansk til grønlandsk samt tilpasning til den grønlandske hverdag af flere pjecer der beskriver forskellige psykiatriske diagnoser samt det at være psykisk syg og pårørende til en.
Sportsklubbernes Venner290.000At støtte re-etablering af en skilift i Qaqortoq i Sydgrønland.
SydhavnsCompagniet, Settlementet i Kgs. Enghave1.800.000At støtte produktion af genbrugsvarer til SydhavnsCompagniet, der er en socialøkonomisk virksomhed. Genbrugsvarerne vil blive bearbejdet af socialt udsatte borgere med henblik på salg og dermed sikre en indtjening.
Taskforce (Dansk Stalking Center)776.200At støtte voldsramte familier ved at øge opmærksomheden i boligområder, påarbejdspladser og andre netværk, omkring hvordan man kan stoppe volden.
Vesterbro Maduddeling991.280At støtte Vesterbro Maduddeling der uddeler overskudsmad fra supermarkeder til fattige familier.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…