Oak Foundation Danmark – uddelinger 2018

Fon­den støt­ter ude­luk­ken­de so­ci­a­le pro­jek­ter i Dan­mark og Grøn­land. I 2018 ud­del­te fon­den knap 35 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

Fon­den støt­ter ude­luk­ken­de so­ci­a­le pro­jek­ter i Dan­mark og Grøn­land. I 2018 ud­del­te fon­den knap 35 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbProjekt
Aalborg Kommune, Det specialiserede Døgntilbud Stjernehusene224.500At bygge en ny legeplads til Stjernehusene, som er et specialiseret døgntilbud beliggende i Nordjylland.
Antidote Denmark347.000At finansiere et mobilt “fixerum” i København for at undgå dødsfald ved overdosis, samt identificere vigtige mulige steder for nye fixerum.
Bryd Tavsheden2.546.145At etablere en Youtube kanal for unge og børn som adresserer vold i hjemmet og kærestevold.
Den selvejende institution dagbehandlingsskolen Isbryderen300.000At købe en minibus til Isbryderen, som er en skole for de elever, der ikke kan rummes i det almene skolesystem eller dets specialtilbud.
Danmarks Forsorgsmuseum680.639At støtte udstilling på Danmarks Forsorgsmuseum og Ringsted Krisecenter samt støtte undervisningsmateriale med fokus på kvinder og børn som flygter fra vold i hjemmet.
Danner564.000At støtte kortlægning af seksuel vold i nære relationer.
Den fælleskommunale forening – Kommuneqarfik Sermersooq5.000.000At støtte et løft af alle grønlandske læreres kompetencer samt uddele iPads til samtlige skolebørn i Grønland.
Det Blå Sted913.288At støtte et værested i Århus, som hjælper socialt udsatte til at få en uddannelse, et job, finde en bolig og kvitte et misbrug.
Fonden for Socialt Ansvar6.000.000At styrke Fonden for Socialt Ansvar, som er en paraplyorganisation for NGO-organisationer, i dets arbejde omkring udvikling af hele det frivillige sociale område.
Frivilligforeningen Værestedet Perronen300.000At renovere udendørs faciliteterne på værestedet Perronen på Lolland.
Fundamentet785.830At støtte Fundamentet i dets arbejde med at gentænke ideen omkring væresteder.
Hjem til Alle Alliancen1.586.000At støtte NGO organisationen Hjem til Alle Alliancen i dets arbejde med at udvikle og teste et projekt, hvor familier tilbyder plads i deres hjem til unge hjemløse i kortere perioder.
Horsens Krisecenter for Mænd667.047At støtte Horsens Krisecenter for mænd i dets arbejde med at støtte mænds sociale udfordringer enten i forbindelse med, at de blevet skilt eller at de har udøvet/blevet udsat for vold af enten fysisk eller psykisk karakter.
Kommune Kullajeq – Sanasa1.096.325At introducere unge til håndværksfag og forberede dem til erhvervsskoler i Sydgrønland, samt gennemføre flere murmalerier i kommunens større byer.
Kommuneqarfik Sermersooq1.231.820At bygge et opholdsrum til alpinskiløbere i Tasiilaq i Grønland samt et opbevaringssted til ski og andet låneudstyr samt en garage til beskyttelse af motoren til liften.
Klinisk retsmedicin, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet120.000At sikre mentalt og ikke bare medicinsk optimale undersøgelsesrum for personer, der bliver retslægeligt undersøgt på Retsmedicinsk institut, København.
Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)7.450.000At støtte videreudvikling og fortsættelse af LOKKs sekretariat, der er sekretariat for krisecentrene i Danmark.
Livets Lone v/Lone Wernblad100.000At støtte musikoplevelser på en række krisecentre og hospitaler rundt i hele landet. Formålet er at styrke især børn men også deres mødre i en svær situation.
Mændenes Hjem – Café Klare1.000.000At støtte Café Klare - en natcafé for hjemløse kvinder.
Landsforeningen for psykisk sundhed – SIND226.800At støtte oversættelse fra dansk til grønlandsk samt tilpasning til den grønlandske hverdag af flere pjecer der beskriver forskellige psykiatriske diagnoser samt det at være psykisk syg og pårørende til en.
Sportsklubbernes Venner290.000At støtte re-etablering af en skilift i Qaqortoq i Sydgrønland.
SydhavnsCompagniet, Settlementet i Kgs. Enghave1.800.000At støtte produktion af genbrugsvarer til SydhavnsCompagniet, der er en socialøkonomisk virksomhed. Genbrugsvarerne vil blive bearbejdet af socialt udsatte borgere med henblik på salg og dermed sikre en indtjening.
Taskforce (Dansk Stalking Center)776.200At støtte voldsramte familier ved at øge opmærksomheden i boligområder, påarbejdspladser og andre netværk, omkring hvordan man kan stoppe volden.
Vesterbro Maduddeling991.280At støtte Vesterbro Maduddeling der uddeler overskudsmad fra supermarkeder til fattige familier.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…