Oak Foundation Danmark – uddelinger 2018

Fon­den støt­ter ude­luk­ken­de so­ci­a­le pro­jek­ter i Dan­mark og Grøn­land. I 2018 ud­del­te fon­den knap 35 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

Fon­den støt­ter ude­luk­ken­de so­ci­a­le pro­jek­ter i Dan­mark og Grøn­land. I 2018 ud­del­te fon­den knap 35 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbProjekt
Aalborg Kommune, Det specialiserede Døgntilbud Stjernehusene224.500At bygge en ny legeplads til Stjernehusene, som er et specialiseret døgntilbud beliggende i Nordjylland.
Antidote Denmark347.000At finansiere et mobilt “fixerum” i København for at undgå dødsfald ved overdosis, samt identificere vigtige mulige steder for nye fixerum.
Bryd Tavsheden2.546.145At etablere en Youtube kanal for unge og børn som adresserer vold i hjemmet og kærestevold.
Den selvejende institution dagbehandlingsskolen Isbryderen300.000At købe en minibus til Isbryderen, som er en skole for de elever, der ikke kan rummes i det almene skolesystem eller dets specialtilbud.
Danmarks Forsorgsmuseum680.639At støtte udstilling på Danmarks Forsorgsmuseum og Ringsted Krisecenter samt støtte undervisningsmateriale med fokus på kvinder og børn som flygter fra vold i hjemmet.
Danner564.000At støtte kortlægning af seksuel vold i nære relationer.
Den fælleskommunale forening – Kommuneqarfik Sermersooq5.000.000At støtte et løft af alle grønlandske læreres kompetencer samt uddele iPads til samtlige skolebørn i Grønland.
Det Blå Sted913.288At støtte et værested i Århus, som hjælper socialt udsatte til at få en uddannelse, et job, finde en bolig og kvitte et misbrug.
Fonden for Socialt Ansvar6.000.000At styrke Fonden for Socialt Ansvar, som er en paraplyorganisation for NGO-organisationer, i dets arbejde omkring udvikling af hele det frivillige sociale område.
Frivilligforeningen Værestedet Perronen300.000At renovere udendørs faciliteterne på værestedet Perronen på Lolland.
Fundamentet785.830At støtte Fundamentet i dets arbejde med at gentænke ideen omkring væresteder.
Hjem til Alle Alliancen1.586.000At støtte NGO organisationen Hjem til Alle Alliancen i dets arbejde med at udvikle og teste et projekt, hvor familier tilbyder plads i deres hjem til unge hjemløse i kortere perioder.
Horsens Krisecenter for Mænd667.047At støtte Horsens Krisecenter for mænd i dets arbejde med at støtte mænds sociale udfordringer enten i forbindelse med, at de blevet skilt eller at de har udøvet/blevet udsat for vold af enten fysisk eller psykisk karakter.
Kommune Kullajeq – Sanasa1.096.325At introducere unge til håndværksfag og forberede dem til erhvervsskoler i Sydgrønland, samt gennemføre flere murmalerier i kommunens større byer.
Kommuneqarfik Sermersooq1.231.820At bygge et opholdsrum til alpinskiløbere i Tasiilaq i Grønland samt et opbevaringssted til ski og andet låneudstyr samt en garage til beskyttelse af motoren til liften.
Klinisk retsmedicin, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet120.000At sikre mentalt og ikke bare medicinsk optimale undersøgelsesrum for personer, der bliver retslægeligt undersøgt på Retsmedicinsk institut, København.
Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)7.450.000At støtte videreudvikling og fortsættelse af LOKKs sekretariat, der er sekretariat for krisecentrene i Danmark.
Livets Lone v/Lone Wernblad100.000At støtte musikoplevelser på en række krisecentre og hospitaler rundt i hele landet. Formålet er at styrke især børn men også deres mødre i en svær situation.
Mændenes Hjem – Café Klare1.000.000At støtte Café Klare - en natcafé for hjemløse kvinder.
Landsforeningen for psykisk sundhed – SIND226.800At støtte oversættelse fra dansk til grønlandsk samt tilpasning til den grønlandske hverdag af flere pjecer der beskriver forskellige psykiatriske diagnoser samt det at være psykisk syg og pårørende til en.
Sportsklubbernes Venner290.000At støtte re-etablering af en skilift i Qaqortoq i Sydgrønland.
SydhavnsCompagniet, Settlementet i Kgs. Enghave1.800.000At støtte produktion af genbrugsvarer til SydhavnsCompagniet, der er en socialøkonomisk virksomhed. Genbrugsvarerne vil blive bearbejdet af socialt udsatte borgere med henblik på salg og dermed sikre en indtjening.
Taskforce (Dansk Stalking Center)776.200At støtte voldsramte familier ved at øge opmærksomheden i boligområder, påarbejdspladser og andre netværk, omkring hvordan man kan stoppe volden.
Vesterbro Maduddeling991.280At støtte Vesterbro Maduddeling der uddeler overskudsmad fra supermarkeder til fattige familier.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Grøn tænketank i hård kritik af fondselitens investeringer

Der er et mis­for­hold mel­lem de al­ler­stør­ste dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge for­mål på den ene si­de og de­res mang­len­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger på den an­den si­de. Det vur­de­rer…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de. Dron­ning Mar­gret­he delt­og som…

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Coronakrise

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.