Poul Due Jensens Fond – uddelinger 2017

I 2017 ud­del­te Po­ul Due Jen­sens Fond i alt knap 96 mio. kr. til en ræk­ke ngo’er, der ar­bej­der med rent drik­ke­vand i ud­vik­ling­s­lan­de, til forsk­ning og til pro­jek­ter in­den­for om­rå­det ‘ar­bejds­mar­ked og in­klu­sion’. Se pro­jekt­lis­ten her.

I 2017 ud­del­te Po­ul Due Jen­sens Fond i alt knap 96 mio. kr. til en ræk­ke ngo’er, der ar­bej­der med rent drik­ke­vand i ud­vik­ling­s­lan­de, til forsk­ning og til pro­jek­ter in­den­for om­rå­det ‘ar­bejds­mar­ked og in­klu­sion’. Se pro­jekt­lis­ten her.

ModtagerBeløbProjektOmrådeLandPeriode
Justice for San Luis Potosí149.000Poul Due Jensens Pris for Social Ansvarlighed 2017Inklusion på arbejdsmarkedetMexico2017
Dansk Folkehjælp200.000Christmas DonationInklusion på arbejdsmarkedetDanmark2017
Børnehjælpsdagen200.000Christmas DonationInklusion på arbejdsmarkedetDanmark2017
Frelsens Hær200.000Christmas DonationInklusion på arbejdsmarkedetDanmark2017
Mødrehjælpen200.000Christmas DonationInklusion på arbejdsmarkedetDanmark2017
DGI3.000.000Sports for children/young people under 25Inklusion på arbejdsmarkedetDanmark2018-2021
Underværket800.000“Strictly Come Danish”Inklusion på arbejdsmarkedetDanmark2018-2019
Randers gymnastiske Forening1.925.000Inclusion through sports clubs / associationsInklusion på arbejdsmarkedetDanmark2017-2021
Forskellige Grundfosmedarbejdere397.000Poul Due Jensens Innovationspris samt studie- og uddannelseslegatForskningFlere lande2017
Irini Angelidaki250.000Vinder af Grundfosprisen 2017ForskningDanmark2017
DTU Miljø – Institut for Vand og Miljøteknologi750.000Grundfos Prize – research grantForskningDanmark2017
Aarhus Universitet WATEC7.000.000Free postdocsForskningDanmark2018-2022
Aarhus Universitet WATEC6.000.000Sensor laboratory post- docsForskningDanmark2018-2022
Aarhus Universitet WATEC16.189.000Sensor laboratory and professorship in water quality sensorsForskningDanmark2018-2023
Aarhus Universitet WATEC11.000.000Professorship in water treatmentForskningDanmark2018-2023
Aalborg Universitet17.000.000Professorships in com- puter scienceForskningDanmark2018
Aalborg Universitet5.000.000Infrastructure Laboratory Smart Water InfrastructureForskningDanmark2017-2019
Sunlit Future474.000Sunlit Future 100-100 Phase 4VandIndien2017-2018
Water Mission4.784.000SE Asia Clean Water InitiativeVandIndonesien2018-2019
Water Mission5.854.000Water Mission Tanzania HostVandTanzania2018-2019
Oxfam8.822.000Oxfam Nepal Safe WaterVandNepal2017-2020
Oxfam1.000.000Oxfam Rohingya Crisis BangladeshVandBangladesh2017
Practical Action1.000.000Practical Action Peru Flooding Disaster ReliefVandPeru2017
BØRNEfonden3.000.000Togo Phase 2VandTogo2017-2019
BØRNEfonden562.000Phase 1 extensionVandTogo2017

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.