Sparekassen Bornholms Fond – uddelinger 2018

Fon­den støt­ter vel­gø­ren­de og al­men­nyt­ti­ge for­hold på Born­holm. I 2018 blev i alt 4,2 mio. kr ud­delt. Se mod­ta­ger­ne her.

Fon­den støt­ter vel­gø­ren­de og al­men­nyt­ti­ge for­hold på Born­holm. I 2018 blev i alt 4,2 mio. kr ud­delt. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbFormål
Sct. Nicolai Kirke10.000Koncertrække
Bornholms Musikfestival30.000Koncertrække
Kunstakademiets Designskole, Bornholm10.000Udstilling afgangshold
Musikforlaget Bådstadgård5.000Koncerter
Dansk Skoleidræt Bornholm10.000Forårsidrætsfestival
Bornholms Museum/Kunstmuseum600.000Renovering Hjorts Fabrik
Kunstakademiets Designskole, Bornholm75.000Keramikbiennale 2018
DGI Badminton Bornholm20.000Sportsstævne
DGI Hallen150.000Springhal
Bornholms Kulturuge150.000Kulturugen 2018
Feriedrenge ved Bornholms Værn5.000Ferieophold
Tejn Idrætsforening500.000Nybyggeri
Lederpris DGI5.000Lederpris
Lederpris Bornholms Idrætsråd5.000Lederpris
Allinge Sandvig Byforening25.000Byggeri af badely
Viking Atletik250.000Projekt “Fitness for alle"
Beach Party Event Gruppen25.000Musikevent
Gudhjemvæverne5.000Væv m.v.
Hasle Byting50.000Fritidsmateriel til Kanalø
American Cruisers Bornholm20.000Værkstedsrenovering
Raise Your Horns10.000Musikfestival
Hyæne Film15.000Film
Baltic Sea Tango Festival15.000Festival
Foreningen Folkemødet250.000Siddemiljøer til Folkemødet
Foreningen Honeyland Palace20.000Scene
Svaneke Skytteforening20.000Markeringsanlæg
Sol over Gudhjem25.000Sol over Gudhjem 2018
Rideforeningen Hesteklewa15.000Springmateriel
Aakirkeby Idrætsforening10.000Måltavle og spillerbokse
Bornholms Teater60.000Sommerforestillinger
De bornholmske Vågekoner5.000Temadag
Gudhjem Datastue2.000Billedscanner
Foreningen Førtidspensionister5.000Arrangementer
Flådeselskabet 'Atlanten'10.000Badeflåde
Klemensker Svømmebad25.000Vandrutschebane
Snogebæk Havn75.000Restaurering af mole
Tejn Sejlklub20.000Ledsagerbåd
Bornholmerrevy 201960.000Revy
Spillestedet og Silo210.000Musikfestival
Wonderfestiwall200.000Anlæg på festplads
Danig Performing Art5.000Teaterforestilling
Stuekultur Bornholm5.000Telt og bure
Bornholms Sommerfuglepark25.000Vandanlæg
Klemensker Sogns Lokalarkiv10.000EDB-udstyr
Foreningen Sandvig10.000Festival
Martin Andersen Nexø's Mindestuer50.000Bygningsrenovering
Slusegård50.000Bygningsrenovering
Scala Gudhjem25.000Billetsystem
Musikhuzet Bornholm100.000Højtaleranlæg
Bornholmertårnet25.000Hangar
Bornholms Flygtningevenner10.000Udflugt
BANKEN Gudhjem5.000Arrangement
Knudsker Idrætsforening, Bordtennis10.000Bordtennismateriel
Bornholms Petanque Hal S/I150.000Byggeri af petanquehal
Idrættens Rejsefond100.000Rejseudgifter
Aaarsdale Borgerforening20.000Bygningsrenovering
Det levende Køkken50.000Madprojekt
Rønne Badminton Klub10.000Fugtskab
Rønne Svømmehal30.000Startskamler
Gudhjem Museum10.000Kunstudstilling
Bornholms Bordtennis Union10.000Bordtennismateriel
Bornholms Musikforening10.000Koncerter
Møbelfabrikken50.000Keramikovn
Rønne Byorkester8.000Udbedring af materiel
Hyæne Film20.000Film
Bornholms Kunstforening7.500Kunstudstilling
Hans Askou4.000Koncert
Familieplejen Bornholm15.000Aktiviteter
Tejn idrætsforening10.000Arrangement
CRT187.500Refugium
Foreningen Øko-Bornholm50.000Jordbrugsfond
Bornholms Teater50.000Teaterforestilling
Svanekegârdens Kunst og Kulturforening10.000Kunstudstilling
Christiansø Støtteforening25.000Lydanlæg
Skydebaneforeningen Bornholm15.000Tagrenovering
Teaterforeningen Bornholm20.000Gadeteater-festival
Mariegården10.000Etablering
Bornholms Landbrug og Fødevarer25.000Projekt
Kunstakademiets Designskole10.000Afgangsprojekt
Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier100.000Digital Bornholms-ordbog
Nyker Idrætsforening25.000Renovering af klubhus
Spillestedet10.000Koncert

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…