Sparekassen Hobro Fonden – uddelinger 2018

Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den ud­de­ler i vir­ke­om­rå­det for den tid­li­ge­re Spa­re­kas­sen Ho­bro med det for­mål at øge kend­skab og sym­pa­ti for Jut­lan­der Bank. Fon­den ud­del­te i 2018 5.345.376 kr. til lo­ka­le for­mål. Se mod­ta­ger­ne her.

Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den ud­de­ler i vir­ke­om­rå­det for den tid­li­ge­re Spa­re­kas­sen Ho­bro med det for­mål at øge kend­skab og sym­pa­ti for Jut­lan­der Bank. Fon­den ud­del­te i 2018 5.345.376 kr. til lo­ka­le for­mål. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløb
Mariagerfjord Idrætsråd25.000
Mariagerfjord Cykler80.000
Klejtrup IF foreningsmotion100.000
Hobro Golfklub57.000
Nørager Borger- og håndværkerforening30.000
Valsgaard IF 8356.255
IK Rosendal folkedansere8.000
Havnens Venner, Mariager 50.000
Valsgaard Foredragsforening94.360
Terndrup Idrætscenter28.000
Fjordens Tyrol og Partyband18.500
FDF Hobro34.435
Skovbakken håndbold7.000
Terndrup-Blenstrup Pensionistforening15.000
Handicapidrætten Mariagerfjord10.000
Red Barnet Mariagerfjord14.940
Onsild Sangkor7.450
Vasehus Rideklub Handicapridning8.610
IK Rosendal Fodbold60.000
Lokalhistorisk forening for Onsild byerne9.000
Mariagerfjord Idrætsforening15.000
Visborg Husflidforening14.500
Fællesudvalget for de uniformerede ungdomskorps i Hobro og omegn28.695
Påskeudstillingen Det Røde Pakhus35.000
Oue Teltforening16.000
Rostrup Koret1.500
Hvilsom og Omegns Folkedanserforening2.550
Humørholdet Døstrup7.000
Østhimmerlands Kunstgræsbane, Bælum 100.000
Kærnegruppen, Krogen 25.000
Julemærkehjemmet Hobro45.672
Volstrup Golfklub25.000
Støtteforeningen for Hvilsom Friskole25.000
Den Kommunale Pensionistklub i Hobro9.000
Mariager Fiskeriforening38.000
Nørager Borger-, og Håndværkerforening 25.000
Hobro Cykelklub43.941
Viby IF Basketball9.500
Fyrkat Løbet50.000
Hobro Pensionistforening11.600
Schæferhundeklubben Hobro15.000
DVIF Billard42.000
Solgavens Venner, Hobro 10.000
Fjordens Tyrol og Partyband21.000
Seniorklubben Fristedet, Snæbum/Hannerup 2.850
Hobro Ro- og kajakklub68.000
Sportsrideklubben Mariagerfjord25.000
Vive Idrætsforening30.000
Hobro Medborgerhus32.500
Purhus Jagtforening60.000
Terndrup Gymnastikforening2.396
Norup Forsamlingshus30.000
Tinghøj Idrætscenter150.000
Mariager Svømmefællesskab55.000
Hadsund Badmintonklub25.000
Mariager Handelsstandsforening50.000
Oue Idræt & Kultur6.000
Valsgaard Borgerforening50.000
Hobro IK Fodbold47.000
Vive Idrætsforening - Billard10.438
Mariagerfjord Biavlerforening15.000
Hobro Kampsport12.500
Fritidsfestival i Hadsund65.000
Hersom Bjerregrav Borgerforening30.000
Neurocenter Østerskoven, Hobro 52.122
Vikingeskibslauget Fyrkat25.000
FDF Hadsund30.000
Klejtrup Friluftsbad250.000
Biecentrets Husorkester20.000
Hobro Kunstsamling25.000
Hobro Fiskeri Forening76.288
Madam Blå45.186
Hadsund Handelsstandsforening40.000
Børnenes Strikke Café13.408
Møllevangs Venner Bælum5.000
Terndrup-Blenstrup-Bælum Pensionistforening15.000
Min Ven Katten, Hobro 50.000
Ældre Sagen Mariager24.298
Rostrup Klubhus50.000
Rørbæk Idrætsforening50.000
HIK-Rosendal håndbold49.800
Frivilligcenter Mariagerfjord18.000
Mariager Lokalhistorisk Forening20.000
Kunstpausen, Aalborg 20.000
Hobro Cykleklub25.000
Ravnkilde Borgerforening20.000
Senior- og Aktivitetscentret i Klejtrup12.750
Lan Team Nord, Aalborg 30.000
Hobro Svømmeklub27.000
Møllevangens Venner, Bælum 1.600
KunstBoxen, Mariager 27.663
DcH Hadsund11.000
Mariagerfjord Idrætsråd50.000
Østerskov Efterskole3.000
Skolefodboldstævnet Jutlander Bank Cup15.000
FDF Hobro - Knolden200.000
Aarhus Garden9.314
Mariager Kajakklub47.500
Bådelauget Betta Dan268.000
GASmuseet100.000
Nørager Fitness20.000
Ældre Sagen Hobro52.802
Hem Forsamlingshus20.000
Siem Forsamlingshus20.000
Den Kommunale Pensionistklub i Hobro12.000
IK Rosendal Fodbold40.000
DcH Hobro10.000
DcH Mariager10.000
Terndrup Idræts Forening20.000
DVIF Gymnastik46.261
Sortebakken HK9.000
Fyrkatspillet - Amatørteater98.000
Mariager Rideklub15.000
Hjerneskadeforeningen Himmerland11.000
Filmteatret Hobro184.175
Lokalhistorisk Forening For Ravnkilde Sogn9.000
Mariagerfjord Kunstforening21.122
Valsgaard Gymnastikforening4.400
Det Kreative værksted, Kig Ind- Nørager 13.000
Biecentret65.000
Sortebakkehallerne64.995
Mariagerfjord Idrætsskole - Skolekredsen30.000
Sundhedscenter Terndrup39.000
Snæbum Kultur og Forsamlingshus19.899
Høreforeningen Mariagerfjord12.000
Himmerlands Teater (på vegne af Kulturkajen)50.000
Stenild foredrags og aktivitetsforening46.838
Havnø Mølles Venner36.000
Roum Land og By ( Roum forsamlingshus)30.000
Støtteforeningen for Mariagerfjord Pigekor75.000
Motorsport Nordjylland ( Tom K Karting Arena)360.000
Hobro Badmintonklub20.000
Hobro IK - Fyrkat Q20.000
Hadsund Amatør Bokseklub37.763

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…