Claus Sørensens Fond øgede uddelingerne i 2018

Claus Sø­ren­sens Fond ud­del­te 31,3 mio. kr. sid­ste år. Stør­ste­delen gik til fa­mi­lie­for­mål, og de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger steg til 10,2 mio. kr. Sær­ligt kunst, kul­tur og sport­s­li­vet blev støt­tet af fon­den.

Claus Sø­ren­sens Fond ud­del­te sid­ste år 10,2 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål, hvil­ket er en stig­ning på 2,6 mio. i for­hold til 2017.

Stør­ste­del af de al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger gik til om­rå­der­ne kunst og kul­tur samt sport, der sam­let modt­og støt­te for 9,5 mio. kr. Over halv­de­len af stig­nin­gen i det sam­le­de ud­de­lings­ni­veau er dre­vet af al­men­nyt­ti­ge do­na­tio­ner.

De fle­ste af fon­dens ud­de­lings­mod­ta­ge­re er ef­ter­kom­me­re af stif­te­rens fa­mi­lie. Af fun­dat­sen frem­går det, at 75 pct. af mid­ler­ne skal gå til dis­se. De sid­ste 25 pct. ud­de­les pri­mært til frem­me af fi­ske­ri el­ler til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Fon­dens ud­de­lin­ger er for­trins­vis kon­cen­tre­ret om­kring Es­b­jerg Kom­mu­ne.

Claus Sø­ren­sens ef­ter­kom­me­re kan glæ­de sig over 21,1 mio. kr., der blev ud­delt i 2018. Der­med lig­ger det sam­le­de ud­de­lings­be­løb på 31,3 mio. kr., hvil­ket let over­sti­ger de sid­ste par års ud­de­lings­ni­veau på 27 mio. kr.

Fon­dens er­hvervsak­ti­vi­te­ter be­står i he­le­jer­ska­bet af Claus Sø­ren­sens Fond Hol­ding A/S. Kon­cer­nens driftsak­ti­vi­te­ter be­står i pro­duk­tion og salg af ma­ri­timt red­nings­ud­styr gen­nem Viking Li­­fe-Saving Equip­ment A/S. Der­u­d­over dri­ver kon­cern­dat­ter­sel­ska­bet Claus Sø­ren­sen A/S is­vær­ker, fryse- og kø­le­hu­se og re­je­pak­ke­ri og un­der­kon­cer­nen Bli­ka A/S pro­duk­tion og salg af in­tel­li­gen­te op­be­va­rings­sy­ste­mer.

Ud­de­lin­ger i 2018

Om­rå­deUd­de­lin­ger i kr.
Ef­ter­kom­me­re21.115.000
Kunst og kul­tur4.968.000
Sport4.580.000
Sund­heds­væ­sen255.000
An­det250.000
Børn og un­ge135.000
Ud­dan­nel­se20.000

I års­regn­ska­bet for 2018 of­fent­lig­gør Claus Sø­ren­sens Fond et re­sul­tat på 94,6 mio. kr., hvil­ket er godt 30 mio. kr. min­dre end 2017. Det po­si­ti­ve re­sul­tat om­sæt­tes til en stig­ning i egen­ka­pi­ta­len fra 1,2 mia. kr. til 1,3 mia. kr.

“Årets re­sul­tat er la­ve­re end de tid­li­ge­re ud­meld­te for­vent­nin­ger. Det­te er dog be­grun­det i om­kost­nin­ger ved­rø­ren­de køb og in­te­gra­tion af virk­som­hed i den un­der­lig­gen­de kon­cern, hvor­for le­del­sen an­ser årets re­sul­tat for til­freds­stil­len­de,” skri­ver fonds­be­sty­rel­sen i regn­ska­bet.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.