Claus Sørensens Fond øgede uddelingerne i 2018

Claus Sørensens Fond uddelte 31,3 mio. kr. sidste år. Størstedelen gik til familieformål, og de almennyttige uddelinger steg til 10,2 mio. kr. Særligt kunst, kultur og sportslivet blev støttet af fonden.

Claus Sø­ren­sens Fond ud­del­te sid­ste år 10,2 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål, hvil­ket er en stig­ning på 2,6 mio. i for­hold til 2017. 

Stør­ste­del af de al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger gik til om­rå­der­ne kunst og kul­tur samt sport, der sam­let modt­og støt­te for 9,5 mio. kr. Over halv­de­len af stig­nin­gen i det sam­le­de ud­de­lings­ni­veau er dre­vet af al­men­nyt­ti­ge donationer.

De fle­ste af fon­dens ud­de­lings­mod­ta­ge­re er ef­ter­kom­me­re af stif­te­rens fa­mi­lie. Af fun­dat­sen frem­går det, at 75 pct. af mid­ler­ne skal gå til dis­se. De sid­ste 25 pct. ud­de­les pri­mært til frem­me af fi­ske­ri el­ler til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Fon­dens ud­de­lin­ger er for­trins­vis kon­cen­tre­ret om­kring Es­b­jerg Kommune. 

Claus Sø­ren­sens ef­ter­kom­me­re kan glæ­de sig over 21,1 mio. kr., der blev ud­delt i 2018. Der­med lig­ger det sam­le­de ud­de­lings­be­løb på 31,3 mio. kr., hvil­ket let over­sti­ger de sid­ste par års ud­de­lings­ni­veau på 27 mio. kr. 

Fon­dens er­hvervsak­ti­vi­te­ter be­står i he­le­jer­ska­bet af Claus Sø­ren­sens Fond Hol­ding A/S. Kon­cer­nens driftsak­ti­vi­te­ter be­står i pro­duk­tion og salg af ma­ri­timt red­nings­ud­styr gen­nem Viking Li­fe-Saving Equip­ment A/S. Der­u­d­over dri­ver kon­cern­dat­ter­sel­ska­bet Claus Sø­ren­sen A/S is­vær­ker, fryse- og kø­le­hu­se og re­je­pak­ke­ri og un­der­kon­cer­nen Bli­ka A/S pro­duk­tion og salg af in­tel­li­gen­te opbevaringssystemer.

Ud­de­lin­ger i 2018
Om­rå­deUd­de­lin­ger i kr.
Ef­ter­kom­me­re21.115.000
Kunst og kultur4.968.000
Sport4.580.000
Sund­heds­væ­sen255.000
An­det250.000
Børn og unge135.000
Ud­dan­nel­se20.000

I års­regn­ska­bet for 2018 of­fent­lig­gør Claus Sø­ren­sens Fond et re­sul­tat på 94,6 mio. kr., hvil­ket er godt 30 mio. kr. min­dre end 2017. Det po­si­ti­ve re­sul­tat om­sæt­tes til en stig­ning i egen­ka­pi­ta­len fra 1,2 mia. kr. til 1,3 mia. kr.

“Årets re­sul­tat er la­ve­re end de tid­li­ge­re ud­meld­te for­vent­nin­ger. Det­te er dog be­grun­det i om­kost­nin­ger ved­rø­ren­de køb og in­te­gra­tion af virk­som­hed i den un­der­lig­gen­de kon­cern, hvor­for le­del­sen an­ser årets re­sul­tat for til­freds­stil­len­de,” skri­ver fonds­be­sty­rel­sen i regnskabet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer